Studiehandledning Omvårdnad inom intensivvård, VFU II O7017H

advertisement
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad
Studiehandledning
Omvårdnad inom intensivvård, VFU II
O7017H
Vårterminen 2017
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård
Termin 2, distansutbildning
Kursansvarig: Linda Sandström, Telefon: 0920-49 29 25, Mail: [email protected]
Förord
Sjuksköterskans specialområde intensivvård omfattar patienter i alla åldrar som har svikt eller
risk för svikt i ett eller flera organsystem och som vårdas på intensivvårdsavdelning eller
övervakas postoperativt efter ett någon typ av kirurgiskt ingrepp. Denna kurs, O7017H, är en
fortsättning av dina tidigare studier i omvårdnad. Teori växlas med verksamhetsförlagd
utbildning. Kursen omfattar 7,5 hp och det huvudsakliga innehållet är en fördjupning av
omvårdnadsinterventioner inom intensivvård till svårt sjuka barn, gravida och äldre. I kursen
studeras även medicinskt indicerade åtgärder, medicinsk teknik, arbetsledning och organisation.
Kursen läses parallellt med examensarbetet, O7032H, för vilken Åsa Engström är kursansvarig.
Omvårdnad beskrivs på avdelningen för omvårdnad, institutionen för hälsovetenskap vid Luleå
tekniska universitet på följande sätt:
Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar.
Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och dennes närstående i det dagliga livet i
syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa. Omvårdnad
syftar även till att befrämja läkande och välbefinnande hos personen, samt underlätta ett liv med
långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, lidande och att ge möjlighet till en värdig död.
Pedagogisk grundsyn
Vi ser dig som aktiv och delaktig i din utbildning och att du tar ansvar för din
inlärningsprocess. Lärandet i denna kurs sker i form av egna studier, föreläsningar och
verksamhetsförlagd utbildning och genom utbyte av tankar och kunskap mellan dig,
kurskamrater, handledare och lärare. Föreläsningarnas innehåll och kursens litteratur ser du
nedan. I de fall där föreläsaren lämnar ut åhörarkopior inför föreläsningarna kommer ni att hitta
dem i kursens canvasrum. Kom gärna förberedd med frågor till föreläsarna. Allt detta
tillsammans ger dig viktig kunskap på vägen att bli specialistsjuksköterska inom intensivvård.
Vår strävan är att du utvecklar en förståelse, dvs. en djupinlärning av kursen i sin helhet. Det
betyder att du ska kunna se samband mellan begrepp och fenomen som studeras. Din roll är att
ta ansvar för din inlärning. Rollen som lärare är att skapa en inlärningsmiljö med klara mål, god
undervisning och studieuppgifter samt examinationer som stimulerar dig att vilja lära dig. En
förtroendefull relation mellan dig som student och lärare och handledare är en förutsättning, så
att du känner ett stöd i ditt lärande.
Kursansvarig, lärare och föreläsare
Linda Sandström, (Kursansvarig), Operationssjuksköterska, doktorand
Åsa Engström, (Examinator), Intensivvårdssjuksköterska, professor
- Inspelade föreläsningar om behandling av svårt sjuka barn. Undervisar i
patientfallssimulering under campusveckan.
2
Ulrica Strömbäck, Intensivvårdssjuksköterska, universitetsadjunkt
- Undervisar i patientfallssimulering under campusveckan.
Helena Vesterlund, Intensivvårdssjuksköterska, adjungerad klinisk adjunkt
- Gör AssCe-bedömningarna under VFU:n.
Birgitta Lindberg, Barnsjuksköterska, universitetslektor
- Föreläser på under campusveckan om etik och etiska ställningstaganden samt
om neonatal vård – specifika behov och omvårdnadsaspekter.
Git- Marie Ejeborn Looi, Psykiatrisjuksköterska, universitetslektor
- Föreläser under campusveckan om bemötande vid psykisk hälsa/ohälsa.
Ted Nilsson, Ambulanssjuksköterska, instruktör för A-HLR till barn
- Undervisar under campusveckan.
Angelica Forsberg, disputerad intensivvårdssjuksköterska
- Undervisar kliniskt om transport av intensivvårdskrävande patienter. Föreläser
om skallskador.
Ulla Larsson, intensivvårdssjuksköterska
- Undervisar kliniskt om dialys och respirator inom intensivvård.
Anna-Karin Näslund, intensivvårdssjuksköterska
- Undervisar kliniskt om barnutrustning inom intensivvård.
Therese Lind, Sjuksköterska, universitetsadjunkt
- Föreläsning om äldre inom akutsjukvård, fysiologiska förändringar/specifika
behov och om förvirringstillstånd.
Johan Kruse, Radiolog, universitetsadjunkt, doktorand
- Inspelad föreläsning om radiologi. Seminarium v.10.
Gunilla Johansson, Barnmorska, universitetsadjunkt
- Inspelad föreläsning om den gravida patienten och om komplikationer såsom
preeclampsi och HELLP syndrom.
Kursens innehåll










Upplevelse av vara akut, svårt sjuk och upplevelsen av att vara närstående
Etiska ställningstaganden och förhållningssätt inom intensivvård
Omvårdnad av akut, svårt sjuka personer som vårdas inom intensivvård
Omvårdnad av barn, gravida kvinnor och äldre personer inom intensivvård
Medicinskt indicerade åtgärder och medicinsk teknik
Evidensbaserad omvårdnad
Dokumentation av omvårdnad
Organisation inom intensivvård
Aktuella lagar och författningar
Verksamhetsförlagd utbildning inom intensivvård
3
Kursens mål
Du skall efter genomgången kurs visa upp teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i
omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder inom intensivvård för patienter i olika åldrar.
Vidare ska du efter genomgången kurs visa på och kunna argumentera för val av
omvårdnadsinterventioner utifrån ett evidensbaserat arbetssätt och etiska principer. Målet är
vidare att du kan visa på förmåga att utöva arbetsledning samt kunskaper i att planera, uppfölja
och utveckla verksamheten inom intensivvård.
Med detta som mål ska du efter avslutad kurs kunna visa på följande förmågor och färdigheter:







Kunna identifiera behov av vård och omvårdnad med olika metoder (t.ex. intervju,
observation, tekniska hjälpmedel) till personer i olika åldrar som vårdas inom
intensivvård
Ge förslag till vilka omvårdnadsinterventioner som ska vidtas och i vilken ordning de
ska vidtas, prioritering av arbete
Vilka medicinskt indicerade åtgärder som du som intensivvårdssjuksköterska kan och
bör vidta (enligt lagar och författningar, enligt ordination/delegation)
Förbereda inför transport och vårda personen under transport så att patientsäkerhet och
trygghet garantera.
Användning av en medicinteknisk apparatur som finns på din VFU-plats,
iordningställandet, funktionskontroll före och efter undersökning och behandling samt
se till att fel och brister åtgärdas: övervakningsutrustning, respirator och CPAPutrustning, infusionspump, infusionsvärmare.
Tillsammans med handledare ansvara för omvårdanden av en svårt sjuk person som
vårdas inom intensivvård och samarbeta med andra yrkesföreträdare.
Kunna argumentera för val av omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade
åtgärder till svårt sjuka personer som vårdas inom intensivvård, detta utifrån ett
evidensbaserat arbetssätt och etiska principer
Kursöversikt
Tidsplan
Vecka
3
4-7 alt.
8-11
10
12
Aktiviteter
(utöver egna studier)
Campusvecka
Föreläsningar
(LTU/Canvas/Adobe)
Studieuppgifter och examinationer
VFU
Loggbok, bedömningssamtal
Seminarium via Adobe
connect
Uppföljning reflektion med Johan Kruse
Laborationer; patientfallsimulering och
barn A-HLR
Klinisk undervisning (Sunderby sjukhus)
Tentamen 170324 (Omtentamen 170511)
4
Kursens genomförande
Utöver kurslitteratur se inspelade föreläsningar/inläsningsmaterial i Canvas.
Patientfallsimulering
Ni kommer på patientfall presenterade på plats som ni sedan diskuterar och använder i
simuleringen.
GRUPP 1 (fm)
GRUPP 2 (em)
Erika Andersson
Ýara De Mello Reisch
Alexandra Eriksson
Maria Holmström
Sandra Strandberg
Ann-Sofie Jenkin
Angelica Eriksson
Joakim Filipsson
Johanna Gren-Boman
Simon Södergren
Lisa Vesterlund
Barn A-HLR
Obligatoriskt moment. Förbered dig innan undervisningen i A-HLR till barn genom att:
Läsa litteraturen: A-HLR till barn, kursboken
Via följande länk http://webbutbildning.hlr.nu/ finns en webbaserad utbildning du
skall genomföra inför undervisningen. Följ instruktionerna och registrera dig på denna
sida. Det är utbildningen som heter A-HLR till barn du skall genomgå. Den innebär att
du svarar på kunskapsfrågor inom ämnet. När du klarat testen, kan du skriva ut ett
kursbevis. För att få godkänt på momentet måste du ta med dig kursbeviset
till undervisningen.
Undervisningen genomförs enligt nedan:
- Frågor kommer att ställas utifrån litteraturen
- Du kommer att praktiskt få demonstrera olika viktiga moment och hjälpmedel som
ingår i A-HLR till barn konceptet
- Situationsanpassad träning
-
Litteratur: Svenska rådet för hjärt-lungräddning (senaste upplagan). Avancerad hjärtlungräddning till barn: kursbok. Göteborg: Stiftelsen för HLR Boken beställs här:
http://www.hlrwebbutik.se/produkter/
Kunskapsmål: Efter genomgånget moment skall du kunna organisera och leda arbetet under
en situation med ett svårt sjukt barn enligt riktlinjerna för A-HLR till barn
Seminarium
Johan Kruse: Föreläser om tillämpad radiologi inom intensivvård. Han har v.10 ett
uppföljande seminarium där diskussion utgår ifrån föreläsningen, diskussionspunkter (kommer i
Canvas) och er erfarenhet av radiologi från VFU:n.
5
Klinisk undervisning
Angelica Forsberg föreläser om övervakningsutrustning och demonstrerar omvårdnad vid
transport samt vilken utrustning som används. Lästips: Rapid Response Teams and Transport
of the Critically Ill Patient. (pp. 169-180) i Morton, PG., & Fontaine, D.K. (2013). Critical
care nursing: A holistic approach. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Ulla Larsson föreläser om dialysmetoder inom intensivvård och handhavande av dialysinfarter,
visar även praktiskt på dialysutrustning samt om respiratorvård och handhavande av respirator.
Lästips: Gedeborg, R., Asklund, K., Ekerling, A-C., & Wikström, B. (2005). Akut njursvikt
och dialys. I A. Larsson & S. Rubertsson (Red). (2012). Intensivvård (ss. 464-495). Stockholm:
Liber. Patient management: Renal system. (pp. 637-661) & Patient management: Respiratory
System. (pp.506-549) i Morton, PG., & Fontaine, D.K. (2013). Critical care nursing: A holistic
approach. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Dybvik, K. (1997).
Respiratorbehandling. Svensk utgåva. Stockholm: Universitetsförlaget.
Anna-Karin Näslund undervisar i barnutrustning inom intensivvård. Lästips: Special
Population in Critical Care: the Critically Ill Pediatric Patient (pp. 169-180) i Morton, PG., &
Fontaine, D.K. (2013). Critical care nursing: A holistic approach. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins. Inspelad föreläsning av Åsa Engström finns att se i Canvas.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Praktisk kunskap är att veta hur du handlar och att kunna utföra handlingar i olika situationer.
Den är personlig och situationsbunden. I den praktiska kunskapen integreras etisk reflexion,
teoretiska kunskaper, egna erfarenheter och praktisk skicklighet i en konkret vårdsituation.
Den verksamhetsförlagda utbildningen ska tillsammans med teoretisk kunskap och personlig
kunskap göra att du förvärvar praktisk kunskap inom intensivvårdsjuksköterskans
kompetensområde. Din VFU inom intensivvård omfattar ca 30 tim/vecka och kan inkludera
kvälls, natt- och helgskift. All verksamhetsförlagd utbildning är obligatorisk. Institutionens
utbildningsplan och kursplan ligger till grund för dina kliniska studier. Planera din
verksamhetsförlagda utbildning tillsammans med din handledare.
Studieuppgift 1: Loggbok
Loggboken fortsätter ni att skriva i för att reflektera över egna och kurskamraters erfarenheter
och är ett krav för godkänd kurs. Ge feedback på varandras inlägg och skriv ner dina egna
reflektioner cirka en gång per vecka. Ta med ett utdrag från din loggbok till bedömningssamtal
och använd detta som underlag när ni diskuterar de olika punkterna. Eftersom ni kan göra er
VFU under olika veckor är det viktigt att ni kontinuerligt läser loggboken för att kunna ge
feedback på de inlägg som görs.
6
Litteratur
Dybvik, K. (1997). Respiratorbehandling. Svensk utgåva. Stockholm: Universitetsförlaget.
Jacobson, B., & Öberg, P.Å. (2003). Teknik i praktisk sjukvård. Stockholm: Svenska fören. för
medicinsk teknik och fysik.
Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H. & Ählén, J. (2013).
Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund:
Studentlitteratur.
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:
Studentlitteratur.
Larsson, A., & Rubertsson, S. (2012). Intensivvård. Stockholm: Liber.
Morton, P.G., & Fontaine D.E. (Red.) (2013). Critical care nursing: a holistic approach.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. I denna kurs speciellt Kapitel 3: The family’s
experience with critical illness, Kapitel 10: The critically ill pediatric patient, Kapitel 11: The
critically ill pregnant woman, Kapitel 12: The critically ill older patient.
Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for
nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Läs om evidensbaserad vårdomvårdnad.
Raadu, G. (Red.) (senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och
sjukvården. Stockholm: Liber.
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad- en bro
mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.
Artiklar
Se kursrum i Canvas. Dessutom tillkommer de artiklar och litteratur som du själv söker och som är
relevanta för kursen.
Examination
Delexamination 1: Värdering av verksamhetsförlagd utbildning.
I kurser som är verksamhetsförlagda bedöms dina prestationer i form av:
 Halvtidsdiskussion (HD) eller ”mittbedömning” sker om möjlig med både handledare
och adjungerande klinisk adjunkt. Samtalet utgår från bedömningsunderlaget samt
checklistan (se AssCe-bilaga). Vid avslutande bedömningsdiskussion (AB) medverkar
alla tre parter och den adjungerande klinisk adjunkten betygsätter studentens VFU:n
om ingen annan överenskommelse görs.
 Vid de två bedömningstillfällena skall bedömning ske utifrån konkreta
händelser/situationer. Du som student redogör för din självbedömning och
huvudansvarig yrkeshandledare och klinisk adjunkt kommenterar och ställer frågor.
 Bedömningsformuläret AssCe hittar Du i Canvas, bifogad checklista är specifik för
denna kurs. (Läs mer om AssCe i bilagan.)
7
Du ska i denna kurs med hjälp av egna studier och handledning i klinisk verksamhet inhämta
kunskap i omvårdnad inom intensivvård för att kunna bedöma, planera, utföra och utvärdera
omvårdnad till patienter (och deras närstående) som vårdas inom intensivvård, i denna kurs
framför allt av svårt sjuka personer i olika åldrar. Du ska efter avslutad kurs kunna under
handledning och utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna:






Argumentera för val av omvårdnadsinterventioner utifrån ett evidensbaserat arbetssätt
och etiska principer.
Tillämpa fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i omvårdnad och
medicinskt indicerade åtgärder inom intensivvård för personer i olika åldrar.
Redogöra för funktionen av och använda medicinsk teknik inom intensivvård.
Ge förslag till metoder för att planera, följa upp och utveckla verksamheten inom
intensivvård.
Tillämpa gällande lagar och författningar.
Dokumentera vård och omvårdnad, dokumentera vetenskapligt.
För betyget Godkänd skall:
 Du ha fullföljt din verksamhetsförlagda utbildning dvs. varit aktivt närvarande under
minst 30 timmar/VFU-vecka.
 Din utveckling av olika förmågor befinna sig på skalan lägst god förmåga/acceptabel
måluppfyllelse och uppfyller kursplanens fastställda mål.
För betyget Väl godkänd skall:
 Du ha fullföljt din verksamhetsförlagda utbildning dvs. varit aktivt närvarande under
minst 30 timmar/VFU-vecka.
 Din utveckling av olika förmågor befinna sig övervägande på skalan mycket god
förmåga/stark måluppfyllelse och uppfyller kursplanens fastställda mål.
Du ansvarar för att signerat underlag för bedömning av olika förmågor, medtas till nästa kurs i
verksamhetsförlagd utbildning. Därigenom kan du själv, adjungerande klinisk adjunkt och
huvudansvarig yrkeshandledare följa tidigare kursers bedömning och din utveckling över tid.
Rutiner vid betyget icke godkänd: Adjungerande klinisk adjunkt skall med stöd av
bedömningsunderlaget motivera betyget skriftligt samt underteckna yttrandet. Kursansvarig
lärare planerar tillsammans med berörd student när och var han/hon skall genomföra den
underkända kursen. Underkänd kurs i verksamhetsförlagd utbildning omfattar hela kursens
längd. Bedömning av verksamhetsförlagd utbildning sker under v. 7 respektive v.11 eller enligt
överenskommelse.
8
Delexamination 2: Individuell skriftlig tentamen
Avser att utvärdera att du nått kursens mål. Tentamen sker individuellt för att utvärdera att du
innehar grundläggande teoretisk kunskap som fordras i professionen som specialistutbildad
sjuksköterska. Tentamen är utformad så att den ska visa att du har teoretisk beredskap att
tillgodose behovet till personer som vårdas inom intensivvård, i denna kurs framför allt av svårt
sjuka personer i olika åldrar d.v.s. barn, den gravida kvinnan, den äldre samt personer med
psykisk ohälsa. Frågorna besvaras utifrån kurslitteraturen och föreläsningar och du ska visa att
du har förstått och därigenom uppnått målet med kursen.
För att uppnå betyget Godkänd krävs minst 70% rätta svar.
För att uppnå betyget Väl Godkänd krävs minst 90% rätta svar.
Kursbetyg
Betyget i delexamination 1 och delexamination 2 sätts samman och ett gemensamt betyg sätts
därefter på kursen. För betyget väl godkänd på kursen krävs väl godkänd på båda
delexaminationerna.
Utvärdering
Dina synpunkter är viktiga för att kursen ska kunna utvecklas och det är därför mycket
värdefullt att du lämnar in en utvärdering på kursen. Kursen utvärderas via EvaSys. Efter
avslutad kurs kommer du att få en sammanställning av kursutvärderingen.
9
Download