Johanneshov den 7 maj 2014 Angående förslag

Johanneshov den 7 maj 2014
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
Angående förslag till detaljplan för område vid kv Regnbågen i stadsdelen Björkhagen,
Diarienr 2010- 17031
Brf Björkslingan vill på detta sätt uttrycka sin oro och djupa missnöje över planerna på att
uppföra studentbostäder i direkt angränsning till vår förening. Vi anser att det tilltänkta
projektet saknar ett relevant helhetsgrepp där aspekter granskas ur ett säkerhets-, miljö-,
kultur- och hälsoperspektiv.
Husen i föreningen är uppförda 1948-1949 och i nedre botten längs med hela
Simrishamnsvägen byggdes samtidigt ateljéer, ursprungligen till utexaminerade från
Konstfack och Konstakademien. Sedan dess har dessa ateljéer fungerat som arbetsplats
kombinerat med bostad åt verksamma konstnärer. Husen är kulturskyddade och
grönmärkta, p.g.a. dessa unika ateljéer och just på grund utav unika egenskaper fick huset
näst högsta klassificeringen vilket innebär att ”husen har ett högt kulturhistoriskt värde och
betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt”. När kulturskyddad bebyggelse påverkas av nybyggnation skall
Stockholms stadsmuseum fungera som remissinstans, något som de gjort i den ursprungliga
startpromemorian för planläggningen av området. I den kompletterande startpromemorian
med de nya förslagen att utöka nybyggnationen med ytterligare två hus har, vad vi kan se,
inte Stockholms stadsmuseum fungerat som remissinstans, något vi räknar med rättas till.
Som förslaget ser ut nu, med studentbostäder längs med Understensvägen, så kommer
solljus och dagsljus kraftigt reduceras för de boende i BRF Björkslingan. Detta påverkar
boendemiljön oerhört negativt och för de boende i ateljé på nedre botten med tillhörande
övervåning är läget värst. Dessa lägenheter har bara ljusinsläpp ifrån ett håll, åt andra hållet
finns källarförråd och skyddsrum, och dessa lägenheter kan således inte kompensera sitt
ljusinsläpp från annat håll. Ur denna aspekt blir konsekvensen av byggnationen försämrad
hälsa för de boende i BRF Björkslingan.
För alla de konstnärer som verkar i sina ateljéer är det naturligtvis en katastrof även
yrkesmässigt och näringsmässigt. Hela funktionen av en ateljé är att ha en plats med mycket
ljus och rymd. På det viset hävdar vi att planerna krockar med kulturskyddet eftersom
studentbostäderna påverkar funktionen negativt hos de kulturskyddade ateljéerna, för att
inte rent ut av säga tar bort den. Dagsljus är för ateljéerna utan tvekan det främsta
verktyget.
Förutom att skapa en god visuell och hälsosam miljö kan dagsljus användas för att minska
byggnaders energianvändning och det är rimligt att anta att lägenheterna kommer att bli
kallare då solen lyser med sin frånvaro.
Vi anser att solstudien är ofullständig och undermålig. Den berättar dessutom ingenting om
hur våra boenden påverkas under vintersolståndet. Vi misstänker att anledningen till att
detta inte redovisas är att inget dagsljus skulle nå bostäderna och ateljéerna på
Simrishamnsvägen och Svalövsvägen under långa perioder. Relevant är att en ny solstudie
görs inifrån de bostäder och ateljéer som drabbas hårdast av den påtvingade
mörkläggningen. Vi kräver att en ny oberoende solstudie görs, denna gång med adekvata
och exakta ingångsvärden.
En byggnation medför även en katastrof för den biotop som nu finns i naturlig souterräng,
d.v.s. byggnationen medför betydande miljöpåverkan. Vi har fåglar som gröngöling,
hackspett, domherre, rödhake m.fl. Den fungerar som en "barnkammare" för dessa fåglar,
då de lever lokalt. I biotopen finns även igelkott och padda, vilket borgar för naturlig miljö då
paddor är känsliga för miljöpåverkan. Här strövar även rådjur och räv. Vad ersätter ett rikt
djurliv och natur så nära inpå? Att den vackra, lummiga, gröna, fria utsikten reduceras till att
de boende får stirra in i en husvägg är ytterligare en negativ hälsoaspekt som påverkar både
de boendes trivsel, livskvalité, hälsa och konstnärernas arbetsmiljö och näring. Den nära
inpluggande grönskan utgör framförallt en naturlig plats för våra barn att botanisera och
leka i. Ateljéernas små trädgårdar/uteplatser påverkas i hög grad negativt. Meningen är att
de ska fungera som rekreationsplatser. Såpass försvårad tillgång till ljus kommer göra
platsen svår att odla på då fotosyntesen begränsas kraftigt. Vi kräver ett ojävigt miljöombud
som noggrant beskriver den miljöpåverkan av biotop som uppstår av exploateringen.
Stockholm läns landsting har nyligen utgett en rapport, gällande tillväxt, miljö och
regionsplanering. Det framgår att de gröna områdena mellan husen fungerar som
"sammanhängande rekreationsnatur - och kulturvärden". Skarpnäcks Stadsdelsnämnd har
noterat det stora förtätningstrycket och behovet av att ta ett helhetsgrepp om området för
att klargöra vilka platser som kan vara lämpliga för exploatering och vilka som skall sparas.
Det finns även betydande säkerhetsrisker att beakta. Fastigheten på Simrishamnsvägen 1-13
har betydande sprickbildning i väggar och golv, en så pass allvarlig att hela väggen släppt
från betonggolvet i undercentralen. Även fastigheterna på Svalövsvägen 2-6 och 8-12 har
kraftig sprickbildning och sättningar i grund. Som boende i föreningen är vi därför djupt
oroade över vad som kommer att hända med husen vid sprängningarna för de nya
byggnaderna. Våra farhågor är att fastigheterna kan ta allvarlig skada och därmed också
krocka med det kulturskydd som ska hjälpa till att bevara dessa fastigheter. Vi saknar en
täckande byggnads- och geoteknisk utvärdering i protokollet. Vi kräver därför att en
utredning utav dessa risker utförs av en ojävig byggnadsingenjör och en geolog.
Det är en uppenbar risk att trafiken på den smala Simrishamnsvägen kommer att öka
betydligt då minst 90 studenter ska bo på den gatan. Risken är också att Understensvägen
och Svalövsvägen får mycket mer trafik mer 95 studentbostäder på Understensvägen. Detta
sammantaget ger en negativ trafiksituation.
Inte bara vi påverkas negativt utan även intilliggande föreningar som t ex den unika Ekobyn.
Båda föreningar med låg bebyggelse som om planen går igenom kommer att förlora stora
mängder ljus. Det utmärkande för Björkhagen är just låg bebyggelse och många gröna
lungor. Varför skövla magiska grönområden när det redan finns andra betydligt bättre
ställen att uppföra husen på? Förslag finns redan på byggnationer i anslutning till
tunnelbanestationen Björkhagen och vid Malmövägen/Ystadsvägen. Ytterligare förslag finns
dessutom på bebyggelse invid Kärrtorps Centrum (Kärrtorpsprojektet). En sällan nyttjad yta
– den yttersta parkeringslängan vid Kärrtorps IP skulle vara ett ypperligt ställe för
studentbostäder. Parkeringslängan är så gott som alltid tom på bilar, asfalterad och med en
förskola (Långe Erik), Kärrtorps IP samt Nytorpsgärde som närmsta granne. Platsen ansluter
dessutom väl till Kärrtorps Centrum och har ett gott kollektivtrafikläge med närhet till
Kärrtorps bussar och tunnelbana. Placeringen av studentbostäder på Kärrtorpsvägen invid
Kärrtorps IP skulle i mycket mindre omfattning påverka boendemiljön för de närliggande
hushållen negativt.
Vår förhoppning är att beslutande politiker kan se de negativa konsekvenser de föreslagna
markanvisningarna får för de boende i direkt anslutning till nybyggnationen. Vi har därmed
även en förhoppning om att desamma kan se att betydligt bättre alternativ finns!
För Brf Björkslingan
-----------------------------Bo Arvidson, Ordförande Brf Björkslingan
-----------------------------XXXX, Ledamot i styrelsen för Brf Björkslingan