Finanssektorn licensvillkor 2017

advertisement
Licensdokument
Villkor för kopieringslicensen
FÖRETAG INOM DEN FINANSIELLA SEKTORN
Licens att delvis kopiera sådana verk som skyddas av upphovsrättslagen (404/61) samt digitalisering och användning av tryckta
tidningsartiklar för företagets interna administrativa bruk.
TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER
1 § LICENSTAGARE
Denna licens gäller företag, vars huvudnäringsgren är
finansförmedling
utom
försäkringsverksamhet
eller
stödtjänster till finansiella tjänster, Statistikcentralens
näringsgrensindelning, näringsgren 64 och 66 (TOL 2008).
2 § DEFINITIONER
I detta licensdokument avses med
Tidskrift en periodisk skrift, vetenskaplig tidskrift eller
annan publikation som kan beställas, köpas i lösnummer
eller som mottas på basis av medlemskap eller kundförhållande och som utkommer regelbundet minst en gång i året.
Artikel en skrift och därtill hörande bilder som publicerats i
en tryckt Tidning eller Tidskrift.
Digital kopia ett exemplar som tillverkats i enlighet med
denna licens genom att digitaliseras till en datorläsbar form.
Digitalisering att ett exemplar av det tryckta Verket tillverkas i ett format som kan läsas med dator genom digitalisering med exempelvis skanner eller motsvarande metod.
Administrativt bruk företagets interna användning av
Verket för kommunikation, forskning, planering och
arkivering.
Personal personer som är i anställningsförhållande till
licenstagaren samt medlemmar i licenstagarens beslutsfattande organ, till exempel medlemmar i styrelsen.
Kopia ett exemplar av Verket som tillverkats i enlighet med
denna licens genom fotokopiering eller motsvarande
metoder, eller en kopieringskombination som tillverkats av
delar av olika Verk.
Kopiering att genom fotokopiering eller liknande metoder
tillverka eller låta tillverka exemplar av Verk. Även tillverkning av kopiekombinationer genom att ta delar från olika
verk anses som kopiering.
Med kopiering avses även utskrift i flera exemplar av ett Verk
från en digital källa och/eller att av denna utskrift genom
fotokopiering eller andra motsvarande metoder tillverka och
låta tillverka exemplar av Verk.
Med kopiering avses inte här inspelning av ljud eller rörlig
bild eller lagring av verk i datorläsbart digitalt format.
Mediesammanställning en helhet som sammanställts från
två eller flera Artiklar.
Tidning en tryckt publikation som ges ut minst en gång i
veckan, som i huvudsak innehåller nyheter samt refererande
och kommenterande dagsaktuella skrifter om aktuella
teman inom olika samhällsområden.
Slutet nätverk ett nätverk, till exempel ett intranät, till
vilket bara licenstagarens Personal har tillgång.
Verk ett verk som publicerats eller utgetts i enlighet med
upphovsrättslagen (404/61) eller ett fotografi, samt en del av
ett verk eller ett fotografi.
Förmedling att den Digitala kopian lagras på så sätt att
verket finns tillgängligt för licenstagarens Personal
oberoende av tid och rum i licenstagarens Slutna nätverk
eller förmedling av den Digitala kopian via e-post.
LICENSVILLKOR
FOTOKOPIERING OCH UTSKRIFTER
3 § KOPIORNAS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL
Kopior som tillverkats med stöd av denna licens är avsedda
för företagets interna administrativa bruk.
Licensen gäller inte tillverkning av verksexemplar för
publikationsverksamhet eller utbildning som arrangeras för
andra än Personalen. På dylik verksamhet tillämpas andra
licensvillkor.
4 § FÖREMÅLET FÖR KOPIERING
Kopieringslicensen gäller Verk i alla de områden på vilka
Kopiostos medlemsorganisationer verkar, med undantag av
diabilder, publicerade stordior samt separata noter och
nothäften. Medlemsorganisationerna uppräknas i licensdokumentet.
Kopiosto verkar aktivt för att rättsinnehavarna inte ska
förbjuda kopiering av sina verk. Om rättsinnehavarna för ett
verk anmäler ovan nämnda förbud till Kopiosto, uppgör
Kopiosto årligen en förteckning över de verk som förbudet
gäller. Förteckningen finns på Kopiostos webbplats.
5 § KOPIERINGSMÄNGDER
Av ett enskilt verk eller en publikation som innehåller flera
verk är det tillåtet att kopiera högst 20 sidor, dock inte mer
än halva publikationen. Material som följer licensvillkoren
får kopieras i så många exemplar som utförandet av den
ifrågavarande uppgiften kräver, dock inte mer än 1 000
stycken utan ett separat avtal.
DIGITAL KOPIERING OCH ANVÄNDNING
6 § TILLÅTEN ANVÄNDNING
Digitala kopior som tillverkats med denna licens är enbart
avsedda för företagets interna administrativa bruk.
7 § MATERIAL SOM OMFATTAS AV LICENSEN FÖR DIGITAL
KOPIERING
Licensen för digital kopiering gäller tillverkning av kopior
från alla Tidningar eller Tidskrifter som tryckts eller tillverkats genom motsvarande metoder.
Licensen gäller inte verk vars kopiering har förbjudits av
rättsinnehavaren och vars kopieringsförbud har meddelats
på Kopiostos webbplats www.kopiosto.fi.
8 § TILLÅTEN KOPIERING
Med denna licens får en Artikel som publicerats i en tryckt
Tidning eller Tidskrift digitaliseras i sin helhet för företagets
interna administrativa bruk. Flera Artiklar får kopieras
digitalt från samma Tidning eller Tidskrift, dock inte över
hälften av publikationens innehåll.
Det är även tillåtet att göra upp Mediesammanställningar för
företagets interna administrativa bruk. Licensen gäller enbart
Mediesammanställningar som företaget själv sammanställt.
9 § ANVÄNDNING AV KOPIOR FÖR INTERN KOMMUNIKATION
Digitala kopior eller Mediesammanställningar som tillverkats för företagets interna administrativa bruk får lagras på
företagets Slutna nätverk på så sätt att de enbart är tillgängliga för Personalen. Digitala kopior och Mediesammanställningar ska raderas från det Slutna nätverket senast ett år från
det att de lagrats.
Det är även tillåtet att förmedla en digital kopia eller Mediesammanställning till Personalen via e-post.
Arbetstagaren får skriva ut den mängd exemplar av den
Digitala kopian som krävs för skötseln av sina arbetsuppgifter.
Av varje kopierad Artikel får en Digital kopia (arkivkopia)
lagras för eventuell senare, licensenlig användning på så sätt
att de enbart är tillgängliga personen som tillverkat kopian
eller en på förhand begränsad personalgrupp (högst 5
personer). Arkivkopiorna kan lagras så länge som företaget
har en ikraftvarande kopieringslicens.
10 § ÖVRIGA KOPIERINGSVILLKOR
Artikeln får enbart kopieras eller digitaliseras från ett av
Tidningens eller Tidskriftens originalexemplar.
Innehållet i det digitalt kopierade verket eller det dokument
som uppstår genom kopieringen får inte bearbetas eller
ändras.
Kopiorna får inte saluföras.
Kopior som har tillverkats i enlighet med dessa licensvillkor
får endast användas under licensens giltighetstid.
Företaget är skyldigt att säkerställa att det informationsnätverk eller tjänst som används uppfyller definitionen på
ett slutet nätverk enligt dessa licensvillkor.
ERSÄTTNING SOM SKA BETALAS FÖR KOPIERINGEN
11 § GRUNDER FÖR ERSÄTTNINGEN
Företaget betalar ersättning för kopieringen till Kopiosto i
enlighet med licensvillkoren. Ersättningen bygger på
sidersättning för de kopierade sidor som innehåller material
som skyddas av upphovsrätten samt på undersökningsinformation om mängden kopiering av material av detta slag i
de företag (1 §) som licensen avser. Enligt Kopiostos och
Finansbranschens Centralförbunds gemensamma undersökning kopierar och skriver ut man i dessa företag i medeltal ut 53 sidor skyddat material per anställd under ett år.
Sidersättningen följer Kopiostos företagsbrukstariff. År 2017
är tariffen 7,83 cent (0 % moms) per kopierad sida som
innehåller material som skyddas av upphovsrätten. Tariffen
kontrolleras årligen enligt förändringen av årsnivån på det
aktuella allmänna inkomstindexet.
Ersättningen av digital kopiering baseras på en utvärdering
som utgår från information ur en undersökning av mängden
och typen av kopior som tillverkas inom näringslivet, med
beaktande av att digitala kopior ersätter fotokopior.
12 § KOPIERINGSERSÄTTNING
Företaget ska betala fakturan på den årliga ersättningen
enligt 11 § senast på förfallodagen. År 2017 är ersättningen
per arbetstagare 6,17 euro/år.
Minimilicensen är 78,30 euro (0 % moms).
Om betalningen försenas betalas dröjsmålsränta enligt
räntelagen.
Till alla ersättningar som nämns i licensvillkoren läggs
gällande mervärdesskatt.
ANDRA BESTÄMMELSER
13 § PUBLIKATION OCH UPPGIFTER OM UPPHOVSMANNEN
Kopian måste märkas med namn på den publikation som är
föremål för kopieringen, samt uppgifter om upphovsmannen enligt god sed. Bestämmelserna gällande omnämnandet
av upphovsmannens namn i anslutning till verket ingår i
upphovsrättslagen.
I kopieringskombinationer och Mediesammanställningar
ska uppgifter om publikationen och upphovsman finnas för
alla kopierade Verk och/eller Artiklar.
14 § KOPIOSTOS ANSVAR
Kopiosto förbinder sig att ansvara för de motiverade
ersättningskrav som läggs fram av en rättsinnehavare som
inte är medlem i Kopiosto eller dess medlemsorganisationer
angående kopiering som har skett i enlighet med detta avtal
under avtalets giltighetstid och som även i övrigt är
licensenlig.
15 § RAPPORTERING AV DIGITALT KOPIERADE MEDIESAMMANSTÄLLNINGAR
Licenstagaren ska skilt på ett överenskommet vis elektroniskt
rapportera till Kopiosto innehållet i de digitala Mediesammanställningar som tillverkats utgående från denna licens.
16 § KOPIERINGSUNDERSÖKNING
Licenstagaren förbinder sig att genom en separat överenskommelse under licensperioden delta i en gemensamt
arrangerad uppföljning av kopieringen, där man utreder
kopieringens kvalitet och omfattning enligt branschens
undersökningspraxis.
17 § GRANSKNINGSRÄTTIGHET
Kopiosto har rätt att vid en i förväg avtalad tidpunkt granska
licenstagarens kopieringsarrangemang på licenstagarens
verksamhetsställen.
18 § LICENSENS IKRAFTTRÄDANDE
Denna licens träder i kraft när licenstagaren har erlagt ersättningen i enlighet med licensvillkoren. Licensen gäller alla de
upphovsrättsskyddade kopior som licenstagaren har tillverkat enligt licensvillkoren under det gångna kalenderåret.
19 § LICENSVILLKORENS GILTIGHETSTID
Villkoren i enlighet med licensdokumentet träder i kraft den
1 januari 2017 och gäller till och med den 31 december 2017.
LICENSDOKUMENTETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Företagets huvudnäringsgren bestäms enligt den uppgift
som företaget meddelat till Statistikcentralen. Denna
upphovsrättslicens gäller enligt 1 § i licensvillkoren de
företag vars huvudnäringsgren är någon av följande enligt
Statistikcentralens publicerade näringsgrensindelning (TOL
2008):
K FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET
64
Finansförmedling utom försäkring och pensions
fondsverksamhet
641
Monetär finansförmedling
6411
Centralbanksverksamhet
6419
Annan monetär finansförmedling
6420
Holdingverksamhet
6430
Fonder och liknande finansiella institut
6491
Finansiell leasing
6492
Annan kreditgivning
6499
Diverse övriga finansiella tjänster utom försäkring
och pensionsverksamhet
661
Stödtjänster till finansförmedling utom försäkringsoch pensionsfondsverksamhet
6611
Administrativa stödtjänster till finansiella marknader
6612
Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare
6619
Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom
försäkring och pensionsfondsverksamhet
662
Stödtjänster till försäkrings- och pensionsfonds
verksamhet
6621
Risk- och skadebedömning
6622
Verksamhet utförd av försäkringsombud och
försäkringsmäklare
6629
Andra stödtjänster till försäkrings- och pensions
fondsverksamhet
663
Fondförvaltning
6630
Fondförvaltning
KOPIOSTOS MEDLEMSORGANISATIONER
Download