Policydokument - Nyköpings BBK

Nyköping Baskets
Kvalitetssäkringsarbete
1
Inledning
I detta dokument beskrivs hur kvalitetssäkringsarbetet inom Nyköpings
basket ska gå till. Redovisningen är indelad i två kategorier, dels
drogrelaterade frågor och dels för etiska och moraliska frågor.
2
Droger
Klubbens allmänna synsätt är att inga droger i några former är förenliga
med ett aktivt basketspelande. De riktlinjer som finns i detta dokument
syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i samband med aktiviteter
arrangerade av klubben. All olaglig användning av droger som kommer
till klubbens kännedom skall polisanmälas. Ansvarig för detta är tränare
eller styrelsen.
2:1
Alkohol
Klubben accepterar inte att alkohol förekommer vid anläggningarna i
samband med träning och matcher. Medlemmar eller andra besökare som
är påverkade av alkohol skall alltid avvisas från aktuell anläggning. Det är
ett ansvar hos alla medlemmar reagerar om någon klubbmedlem verkar
påverkad av alkohol. Kontakt tas med anhöriga för att informera om
händelsen. Ansvarig för detta är tränare eller styrelsen. Observera att
avvisning skall ske på ett betryggande sätt. Det är träningsansvarig eller
styrelsen som ansvarar för att hemtransport sker på ett betryggande sätt.
2:2
Tobak
Tobak är enligt lag inte tillåtet att säljas till ungdomar under 18 år. I
Nyköping basket är det därför inte tillåtet att ungdomar under 18 år nyttjar
tobak i samband med träning och match. Klubben rekommenderar vuxna
som nyttjar tobak att göra detta återhållsamt och inte i direkt närhet till
träning och match.
2:3
Narkotika
Narkotika är i alla former icke förenbara med idrott. Om drogpåverkad
person observeras i samband med träning och match skall denna person
direkt avvisas från aktiviteten samt skall en polisanmälas göras. Kontakt tas
med anhöriga för att informera om händelsen. Ansvarig för detta är tränare
eller styrelsen. Observera att avvisning skall ske på ett betryggande sätt.
Det är träningsansvarig eller styrelsen som ansvarar för att hemtransport
sker på ett betryggande sätt.
2:4
Doping
Doping i alla former är inte förenbara med klubbens verksamhet. Kommer
det klubben till kännedom kommer detta att polisanmälas. Återkommande
information om doping skall ges till Nyköping baskets ungdomar.
3
3:1
Etik och moral
Integration/segregation
Se policy för likabehandling.
3:2
Våld
Alla typer av våld, varken fysisk eller psykiskt, samt alla former av
pennalism är inte förenliga med klubbens verksamhet. Alla eventuella
våldshandlingar kommer att polisanmälas.
3:3
Mobbing
Se policy för likabehandling.
3:4
Fair Play/ vett och etikett
Genom att delta på matcher i klubbens namn är du en förebild för andra och
ses som ansiktet utåt för klubben. Allt agerande skall därför följa skrivna
och oskrivna regler om fair play och vett och etikett. Om en spelare inte
respekterar detta så skall detta omedelbart tas upp, sakligt, med aktuell
spelare och om spelaren är under 18 år även med dennes vårdnadshavare.
Upprepas detta så kan spelaren stängas av från matcher under en viss
tidsperiod. Styrelsen är beslutande organ för detta.
Alla i klubben skall agera föredömligt. Vi skall alla följa det regler som finns.
Vi skall alltid visa hänsyn för varandra, Ansvarig för att detta är tränarna,
som alltid skall vara goda förebilder.
4
Trafiksäkerhet
Basket träning/matcher betyder ofta resor i bil. Det som gäller om man
som förare skall skjutsa spelare är:




Alla fordon skall ha vinterdäck om vinterväglag råder
Alla passagerare skall ha bilbälte
Föraren skall vara utvilad
Föraren skall ha vara en erfaren förare.
5
Hur gör vi kvalitetsarbetet känt för våra medlemmar



Nya medlemmar får information som tydligt visar våra policys
Den skall finnas anslagen på klubbens hemsida
Policys skall finnas med som egen punkt på det ordinarie
årsmöte. Där sker även eventuell revidering.