Rutiner för inköp och beställning av tjänster

advertisement
2007-01-15 (Rev pga namnbyte 2009 11 16 AAM)
Rutiner för inköp och beställning av tjänster
Syfte
Att klarlägga klubbens policy avseende vem och vilka som har rättighet att i klubbens namn
göra inköp och beställningar.
Befogenheter
Följande befattningar i klubben äger rätt att, inom nedan angivna ramar, inköpa varor och
tjänster till Höganäs Golfklubb.
Alla fakturor/kvitton över beställda varor och tjänster skall märkas med vilket kostnadsställe
som avses.
ORDFÖRANDE
Obegränsad rätt att inom klubbens ekonomi beställa varor och tjänster.
KASSÖR
Rätt att beställa/köpa in varor och tjänster upp till SEK 5000.
Rätt att vid belopp över SEK 5000 beställa/köpa in varor och tjänster efter beslut i styrelse
eller efter uppmaning av ordförande.
ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR
Rätt att beställa/köpa in varor och tjänster efter beslut i styrelse eller efter uppmaning av
ordförande.
KOMMITTÈORDFÖRANDEN
Obegränsad rätt att inom kommitténs budgetramar beställa/köpa in varor och tjänster.
ÖVRIGT
Övriga ersättningar för utlägg (körning, kost och logi, startavgifter etc.) i samband med av
styrelse eller kommittéer beslutade verksamheter så som tävlig, träning, möten ersätts alla
medlemmar mot kvitto och/eller reseräkning.
Download