Mötesprotokoll Konstituerande Styrelsemöte KRK 22

advertisement
Mötesprotokoll Konstituerande Styrelsemöte KRK 22 Nov 2009.
Närvarande: Peter Karlsson, Alfred Brichewski, Barbro Knutsson, Mattias Karlsson, Göran Svensson
Målsättningen är att ha ett styrelsemöre per månad första söndagen i månaden med undantag för
semesterperioden.
Följande ansvarsfördelning inom styrelsen skall gälla tills vidare:
Barbro
Göran
Peter
Mattias
Janne
Alfred
Ungdomsansvarig
Båthus
Kassör
Säkerhetsansvarig
Tävlingsverksamhet
Hemsidan
Sekreterare
Motionsverksamhet
Samordnar ansökningar av
Vice Ordförande
löpande bidrag mm
Johan
Buss, Transport, Följebåtar
Företagsrodd?
Lars Olof
Ordförande
Finansiering, sponsorsbidrag
Viktor
Oklart om han kommer att stå
till förfogande
Målsättningen är att respektive styrelsemedlem knyter till sig lämpliga medlemmar för
genomförande av uppdraget och avrapporterar respektive föredrar beslutsärenden inom sitt
ansvarsområde för övriga i styrelsen.
Ansvarig för båtmaterial och träningsredskap beslutas senare.
Beslutades att ge Peter Karlssson och Alfred Brichewski fullmakt att teckna föreningen.
Prioriteringar för 2010 är:
-
Renovering av omklädningsrum och vissa nedslitna lokaliteter
Åtgärder för att öka aktivitetsnivån i klubben
Finansiering av verksamheten
Säkerhetstänkande (Rutiner och regler för att förebygga olyckor)
Förbättra planeringen av klubbens verksamhet för att skapa möjlighet att bedöma klubbens
ekonomiska läge.
Vidareutveckla Företagsrodden i syfte att skapa en stabil återkommande intäktskälla,
Profilera KRK lokalt och öka rekryteringsbasen för nya medlemmar.
Download