Målsättningar för det lokala löneöversynsarbetet inom KFS

Jan-Olov Olsson
Löner och yrkesvillkor
Datum
2015-02-03
Sida 1
Målsättningar för det lokala löneöversynsarbetet inom KFS-företag
Vision har avtal som gäller från 2013-04-01 och tills vidare för KFS företag verksamma inom 10 olika
branscher. Två branschavtal, Besöksnäring samt Vård och Omsorg, gäller för tiden 2013-04-01 till
2016-03-31. Ett branschavtal, Trafik, gäller för tiden 2013-06-01 till 2016-09-30. Trafikavtalet är det
enda avtalet vi har med KFS som har angivna nivåer för löneökningar under avtalsperioden. Under
2015 är den lägsta angivna nivån för löneökningar 3 % i Trafikavtalet. Övriga KFS avtal har inga
angivna nivåer för löneökningarna.
Vision har under de senaste avtalsrörelserna koncentrerat förhandlingarna kring bl a en förbättrad
löneprocess, villkor för yngre och visstidsanställda samt arbetstidsfrågor. Vision har också visat på att
människor har olika behov i olika skeden av livet och att det ska vara möjligt att över tid anpassa
arbetsvillkoren till olika behov. Trots att vi har nått förbättringar i de centrala avtalen vad gäller
löneprocessen så har det på flera håll varit svårt att få en löneprocess som fungerar. Cirka 70 % av
Visions medlemmar, som arbetar i KFS-bolag, svarar i enkäter att de önskar att lönen ska sättas i
samtal mellan chef och medarbetare. Endast 29 % upplever att så är fallet. Majoriteten upplever att
chefen sätter lönen på egen hand och den anställde har mycket liten möjlighet att påverka
löneutvecklingen.
Reallöneutveckling för Visions medlemmar
Inflationen under de senaste åren har varit låg. Riksbankens mål är att vi i Sverige ska ha en
inflationstakt på 2%. Under 2014 var inflationen enligt SCB -0,3%. Detta betyder att även en liten
löneutveckling ger en reallöneökning. Industrins märke för löneökningar är en faktor att ta hänsyn till.
Märket för åren 2013, 2014 och 2015 sattes till 6,8% för hela perioden. Andra saker att ta hänsyn till
är inflation, andra branschers löneutveckling, men även den egna arbetsgivarens lönsamhet. Visions
målsättning är att våra medlemmar ska ha en reallöneutveckling och inflytande över hur lönen
utvecklar sig.
Förbättra tillämpningen av lönesystemet.
Vision fortsätter arbeta för att förbättra tillämpningen av löneavtalet. Medlemmen ska vara delaktig i
processen som leder fram till att lönen fastställs, såväl på arbetsplatsen som i Visions interna arbete.
Varje medlem ska ha ett tydligt mål för sitt arbete och resultatet av medlemmens arbete ska kopplas
till lönesättningen.
Kvaliteten i samtalet mellan chef och medarbetare ska höjas så att medlemmen uppfattar samtalet som
bra och meningsfullt och så att medlemmen upplever sig ha påverkat sin lön genom sitt arbete.
De lönesättande cheferna ska uppmuntras att skapa sig egna uppfattningar om vilka löneåtgärder som
behövs i den egna verksamheten och möjligheter att skaffa sig mandat för dessa åtgärder. Cheferna ska
delta i och påverka arbetsgivarnas egna löneprocesser så att besluten om arbetsgivarnas lönepolitiska
målsättningar har sin grund i de behov som de lönesättande cheferna ser.
Överläggningen är en viktig del av löneprocessen!
Löneprocessen innehåller några viktiga delar. Överläggning – samtal – avstämning. Det är i
överläggningen som kommer tidigt i processen som Vision ska försöka påverka arbetsgivarens
prioriteringar. Det handlar inte enbart om hur mycket utrymme som finns för årets löneöversyn, det
handlar även om vilka satsningar lokala parter ser att man behöver göra. Hur samtalen mellan chef och
medarbetare ska gå till är viktigt att diskutera vid överläggningen. Exempel på frågor som kan tas upp
i överläggningen är:
Är lokala parter överens om vilka frågor som ska behandlas i lönesamtalen?
Tidsplan för översynen.
Hur ska en anställd kunna påverka sitt arbetsinnehåll och sin löneutveckling?
Görs en befattningsvärdering? Sker den i samverkan mellan parterna?
När ska lönekartläggning genomföras?
Likabehandling är en mycket viktig fråga för Vision, alla former av diskriminering och negativ
särbehandling ska vi arbeta emot. Det är viktigt att poängtera att det är genom sin arbetsinsats som
den anställde ska kunna påverka sin löneutveckling. Lönen sätts inte en gång per år vid ett
lönesamtal, det är det dagliga arbetet och bidraget till verksamheten i stort som är det viktiga.
Möjligheter för Vision
Om samtalen inte fungerar som det är tänkt kan Vision inom en vecka efter samtalet begära ett
förstärkt lönesamtal. I vissa fall så är det en fördel om fler personer hör vad som sägs vid samtalet.
Tidfristen är kort och det är inte tänkt att förstärkta lönesamtal ska användas regelmässigt, tanken är
att de ska användas om samtalen inte fungerar mellan chef och medarbetare. Detta ska inte förväxlas
med lokal förhandling. Lokal förhandling om löneöversynen kan Vision påkalla inom 2 veckor efter
avstämningen av de nya lönerna. Det förutsätter inte att man haft förstärkt lönesamtal för att man ska
kunna begära lokal förhandling. Den lokala förhandlingen kan påkallas för enskild medlem, grupp av
medlemmar eller om löneöversynen som helhet. Det är en lokal företrädare för Vision som kan begära
förstärkt lönesamtal eller lokal förhandling, medlemmar som inte har ett lokalt uppdrag behöver
kontakta Vision för att förhansling eller förstärkt lönesamtal ska kunna begäras. Tänk på att det alltid
är möjligt att konsultera centrala parter om det uppstår problem i löneprocessen. Enligt
förhandlingsordningen ska centrala parter medverka innan lokal förhandling avslutas i oenighet.
Avstämningen
Efter att samtliga lönesamtal är genomförda ska arbetsgivaren kalla lokala parter till avstämning. Man
går igenom löneutfall på organisationens medlemmar och utvärderar processen i syfte att förbättra den.
2 veckor efter avstämningen får de föreslagna lönerna status av lokalt kollektivavtal om det inte
påkallas förhandling. Om förhandling påkallas inom två veckor efter avstämningen blir det ett lokalt
kollektivavtal om de nya lönerna när förhandlingen avslutas i enighet.
Datum
2015-02-03
Sida 2