1. Journalmall Brytpunktssamtal, används av läkare

1. Journalmall Brytpunktssamtal, används av läkare

Beslut palliativ vård, (datum) visas i GD

Brytpunktssamtal, (datum) visas i GD

Närvarande

Fast vårdkontakt, visas i GD

Diagnos/åtgärd, Diagnosverktyg (Z515 Palliativ vård)

Patientönskemål

Önskemål om vårdplats, välj Ja, Nej eller Ej aktuell, visas i GD

Information, valbar lista:
o Patienten har informerats av läkare om vårdens inriktning och mål.
o Närstående har informerats av läkare om vårdens inriktning och mål.
o Teamet är eniga om vårdens inriktning och mål.

Information om närståendepenning, välj Ja eller Nej

Läkemedelsgenomgång, visas i GD. Valbar lista:
o Enkel läkemedelsgenomgång
o Fördjupad läkemedelsgenomgång
o Ej aktuell

Läkemedelsförändring, valbar lista:
o Subkutana behovsmedicinering ordinerad
o Nödvändiga läkemedel överföres till subkuntan administrering
o Ej nödvändiga läkemedel utsatt
o Behov av enteral/parenteral vätska/näring

Behandlingsstrategi, visas i GD, valbar lista:
o Inga behandlingsbegränsningar
o Behandlingsbegränsningar

Planering, valbar lista:
o Icke nödvändiga omvårdnadsåtgärder avslutas
o Behov av konsultation utanför egen enhet
o Behov av personalnärvaro
o Persoliga/kulturella behov identifierade
o Närstående behov identifierade
o Delegering av beslut om KAD vid behov
o Överlåtelse av iakttagelser av dödskriterier
2. Journalmall (dynamisk) Palliativ vård läkare

Fast vårdkontakt, visas i GD

Symtomskattning, välj Ja eller Nej, visas i GD.












ESAS smärta
ESAS orkeslös
ESAS illamående
ESAS nedstämdhet
ESAS oro/ångest
ESAS sömnighet/dåsighet
ESAS aptit
ESAS välbefinnande
ESAS andfåddhet
ESAS livskvalitet
ESAS skattat av, valbar lista
o Patient
o Med hjälp av personal
o Med hjälp av anhöriga
Abby Pain Scale

Patientönskemål

Önskemål om vårdplats, välj Ja, Nej eller Ej akutell, visas i GD

Information, valbar lista:
o Patienten har informerats av läkare om vårdens inriktning och mål.
o Närstående har informerats av läkare om vårdens inriktning och mål.
o Teamet är eniga om vårdens inriktning och mål.

Information om närståendepenning, välj Ja eller Nej

Läkemedelsgenomgång, visas i GD. Valbar lista:
o Enkel läkemedelsgenomgång
o Fördjupad läkemedelsgenomgång
o Ej aktuell

Läkemedelsförändring, valbar lista:
o Subkutana behovsmedicinering ordinerad
o Nödvändiga läkemedel överföres till subkuntan administrering
o Ej nödvändiga läkemedel utsatt
o Behov av enteral/parenteral vätska/näring

Behandlingsstrategi, visas i GD, valbar lista:
o Inga behandlingsbegränsningar
o Behandlingsbegränsningar

Planering, valbar lista:
o Icke nödvändiga omvårdnadsåtgärder avslutas
o Behov av konsultation utanför egen enhet
o Behov av personalnärvaro
o Persoliga/kulturella behov identifierade
o Närstående behov identifierade
o Delegering av beslut om KAD vid behov
o Överlåtelse av iakttagelser av dödskriterier
Avslut palliativ vård

3. Journalmall (dynamisk) Palliativ vård sjuksköterska













Symtomskattning, välj Ja eller Nej, visas i GD.
ESAS smärta
ESAS orkeslös
ESAS illamående
ESAS nedstämdhet
ESAS oro/ångest
ESAS sömnighet/dåsighet
ESAS aptit
ESAS välbefinnande
ESAS andfåddhet
ESAS livskvalitet
ESAS skattat av, valbar lista
o Patient
o Med hjälp av personal
o Med hjälp av anhöriga
Abby Pain Scale

Status
o Kommunikativ förmåga, valbar lista
 Har förmåga att delta i beslut avseende den medicinska vården
 Förlust av förmåga att delta i beslut avseende den medicinska
vården
o Hud, valbar lista
 Trycksår vid ankomsten till enheten
 Aktuell förekomst av trycksår
o Andning/cirkulation
o Munhåla och svalg, valbar lista
 Munhälsa bedömd enligt ROAG
o Nutrition
o Elimination
o Smärta
o Psykosocialt

Patientönskemål

Önskemål om vårdplats, välj Ja, Nej eller Ej aktuell, visas i GD

Information, valbar lista:
o Patienten har informerats av läkare om vårdens inriktning och mål.
o Närstående har informerats av läkare om vårdens inriktning och mål.
o Teamet är eniga om vårdens inriktning och mål.

Information om närståendepenning, välj Ja eller Nej

Planering, valbar lista:
o Icke nödvändiga omvårdnadsåtgärder avslutas
o Behov av konsultation utanför egen enhet
o Behov av personalnärvaro
o Persoliga/kulturella behov identifierade
o Närstående behov identifierade
o Delegering av beslut om KAD vid behov
o Överlåtelse av iakttagelser av dödskriterier