Elektromagnetiska fält (kapitel 10)

Elektromagnetiska fält (kapitel 10)
Maria Feychting
Professor
2017-05-29
Maria Feychting
1
Det elektromagnetiska spektrumet
Källa: Jimmy Estenberg, SSM
Kraftfrekventa elektromagnetiska fält
 Genereras i samband med produktion, överföring och användning av elektricitet
 Nära exempelvis
 Kraftledningar
 Transformatorstationer
 Elektriska apparater
 Från vagabonderande strömmar i byggnader
 OBS: Exponeringen avtar snabbt med avståndet till källan
Etablerade hälsoeffekter
 Vid höga exponeringsnivåer induceras elektriska strömmar i kroppen
 Ger exempelvis nerv- och muskelretningar – akuta effekter
 Gränsvärden som finns skyddar effektivt mot sådana effekter
 Ligger högt över exponeringsnivåer som finns i den allmänna omgivningen
 Inga etablerade hälsoeffekter vid exponeringsnivåer under gränsvärdena
 Omfattande forskning har gjorts inom detta område under många decennier
2017-05-29
4
Studerade hälsoeffekter vid låga exponeringsnivåer
 Barnleukemi
 Epidemiologiska studier har samstämmigt funnit ökad risk för leukemi hos barn i
samband med höga magnetfältsnivåer (mer än ca 0.3-0.4 µT) i bostaden
 Nyare studier har funnit svagare samband
 Inget stöd från experimentella studier på djur eller celler
 Ingen känd biologisk mekanism
 Ovanligt med så hög exponering, <1% av befolkningen
 Inga samband eller motstridiga resultat för andra studerade hälsoeffekter
 Annan barncancer och cancer hos vuxna, neurodegenerativa sjukdomar, hjärt-
kärlsjukdomar, graviditetsutfall, symptom
2017-05-29
5
Radiofrekventa fält
 Den enda kända effekten är uppvärmning av den vävnad som exponeras
 Gränsvärden som finns skyddar effektivt mot skadlig uppvärmning
 Vanligaste exponeringskällan är fält som genereras i samband med mobiltelefoni
och annan trådlös kommunikation
 Exponeringen i samband med mobiltelefonsamtal ligger under gränsvärden –
exponering från basstationer och wifi ligger mycket långt under
2017-05-29
6
Mobiltelefoni
 Första handhållna mobiltelefonen introducerades 1987 – i början av 1990-talet
var det några få procent som använde mobil – har sedan ökat dramatiskt:
 2002: 87% använde mobiltelefon
 2015: 97% använde mobiltelefon
 Många väljer idag bort den fasta telefonen; 2015 uppgav 48% att de inte hade
tillgång till fast telefoni i hushållet
2017-05-29
7
Omfattande forskning om hälsoeffekter
 Studier av cancer har fokuserat på hjärntumör och spottkörteltumör
 Dvs de lokalisationer där exponeringen är högst vid mobiltelefonanvändning
 Med några få undantag har epidemiologiska studier inte funnit någon ökad risk
för hjärntumör eller annan cancer
 Metodproblem sannolik förklaring till de få observerade sambanden,
 t.ex. att det är svårt att minnas långt i efterhand hur mycket man pratat i telefonen
 Studier av trender i förekomsten av hjärntumör har genomförts i många olika
länder – inga indikationer på att förekomsten ökar sedan mobiltelefoni
introducerats
2017-05-29
8
Förekomst av malign hjärntumör 1970-2014, Sverige
Miljöhälsorapport 2017
2017-05-29
9
Symtom
 En liten andel av befolkningen rapporterar olika typer av symtom/besvär som de
själva kopplar till exponering för elektromagnetiska fält
 Sömnstörningar, trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel, hudsymtom
 Varierar i svårighetsgrad men kan i vissa fall vara mycket handikappande och påverka
livskvaliten
2017-05-29
Namn Efternamn
10
Symtom, forts.
 Omfattande forskning har genomförts för att klarlägga om elektromagnetiska fält
orsakar dessa besvär
 Det finns inget vetenskapligt stöd för att det är de elektromagnetiska fälten som
orsakar besvären, varken lågfrekventa fält eller RF-fält
 Ett stort antal välgjorda experimentella studier har inte funnit något samband, inget stöd
heller från epidemiologiska studier
 Det finns vetenskapligt stöd för en förväntanseffekt – s.k. nocebo-effekt
 Symtom uppträder när man tror att man är exponerad
2017-05-29
11