Arbetsområde: Luft och kemiska reaktioner

Fysik/ Kemi åk 6 lå 16/17
Arbetsområde: Luft och kemiska reaktioner
Genom detta arbetsområde ska eleverna ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att:



använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta
ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Centralt innehåll (ur LGR11):

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiskareaktioner.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga
rapporter.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i
faktatexter och tidningsartiklar.
Det som bedöms är:




Hur du deltar muntligt och skriftligt under kemilektionerna och under
laborationer.
På vilket sätt du redovisar/förklarar dina svar samt hur du skriver
labrapporter.
Hur väl du använder språket inom kemin och de begrepp vi går igenom.
Din förmåga att dra slutsatser och att resonera i flera led samt att se på
problem utifrån flera olika synvinklar.
Begrepp och ord som ingår:
kemiskreaktion, atom, molekyl, energi, klorofyll, klyvöppning, cellandning
nedbrytning, fotosyntes ämne, materia, gas, syre, koldioxid, argon
Läromedel och litteratur:
Boken om Fysik och kemi s. 48 – 58 och 96 – 106
Utdrag ur ”Utkik FyKe 4-6” s. 18- 25 och 86 – 95
Filmer och klipp från nätet tex. studi.se, sli.se och urskola.se
Exempel på frågor att kunna besvara i slutet av arbetsområdet:
1. Vad är en kemisk reaktion?
2. Beskriva fotosyntesen, genom att använda lämpliga begrepp.
3. Beskriva förbränning, genom att använda lämpliga begrepp.
4. Hur hänger fotosyntes och förbränning ihop?
5. Varför sker det ingen fotosyntes på natten?
6. Vad är cellandning?
7. Varför rostar järn?
8. Vad är sant och vad är falskt av följande påståenden?
a. Luft har färgen blå.
b. Luft tar plats.
c. Luft är en blandning av olika gaser.
d. Kall luft stiger.
e. Varm luft stiger.
9. Förklara vad lufttryck är.
10. Vilka gaser finns i luften?
11. Varför stiger varm luft?