1 Allmänna uppgifter

advertisement
Program för regelbundna
undersökningar och dokumentation av
egenkontroll vid dricksvattenanläggning
Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30
Namnet på verksamheten
Datum och underskrift
G:\Miljö- och Byggförvaltning\Moh\Livsmedelskontroll\Dricksvatten\Dricksvattenanläggningar\Mall-egenkontroll.doc
Innehållsförteckning
1
Allmänna uppgifter
2
Verksamhetsbeskrivning
3
Beskrivning av vattentäkten
4
Tillsyn och skötsel av vattentäkten
5
Riskbedömning
5.1
Inventering av faror
5.2
Förebyggande och korrigerande åtgärder
6
Vattenprovtagning
6.1
Provtagningspunkter
6.2
Provtagningsfrekvens
6.3
Analyser
7
Informationsutbyte
7.1
Information till konsumenterna
7.2
Information till kontrollmyndigheten
7.3
Kontaktuppgifter - provresultat
8
Krav på revidering av egenkontrollen
1 Allmänna uppgifter
Företagets namn (verksamhetsutövarens namn vid enskild firma)
Organisationsnummer/personnummer
Driftansvarig
Telefon
Mobiltelefon
Provtagningsansvarig
Telefon
Mobiltelefon
2 Verksamhetsbeskrivning
En kortfattad beskrivning av verksamheten. Om verksamheten är en
säsongsverksamhet, beskriv när och hur länge den bedrivs.
3 Beskrivning av vattentäkten
Beskriv brunnen och eventuell kringutrustning. Ange brunnens djup, eventuella
reningssteg, såsom filter m.m. Ange vilken sorts filtermassa som i så fall
används.
Ange hur många personer som vattentäkten försörjer och/eller hur mycket
vatten som produceras per dygn.
4 Tillsyn och skötsel av vattentäkten
Beskriv den löpande och regelbundna tillsynen. Ange exempelvis byte av filter,
underhåll av hydrofor m.m. OBS! Denna tillsyn skall regelbundet dokumenteras
skriftligt och dokumentet skall finnas lätt tillgängligt för verksamhetsutövaren samt
tillsynsmyndigheten.
5 Riskbedömning
5.1 Inventering av faror
Brunnens omgivning
Vad finns för eventuella föroreningskällor i tillrinningsområdet till brunnen? T.ex.
avlopp, gödselhantering, industri, vattendrag när brunnen.
Brunnens konstruktion
Är brunnen grävd eller borrad? Är rörgenomföringar täta? Är locket tätt? Är foderröret
tätat mot berggrunden. Kan ytvatten komma in i brunnen?
Säsongsvariationer
Varierar dricksvattnets lukt, färg, smak? Försämras kvaliteten efter kraftig nederbörd?
Är brunnen ytvattenpåverkad?
5.2 Förbyggande och korrigerande åtgärder
Hur förebyggs och åtgärdas faror enligt ovan?
6 Vattenprovtagning
6.1 Provtagningspunkter
Beskriv var provtagningspunkten/-punkterna är belägna. T.ex. tappkran i kök i
byggnad x.
6.2 Provtagningsfrekvens
Normal kontroll
Ange hur många gånger per år den normala kontrollen skall utföras.
Se Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30 bilaga 3 avsnitt C.
Utvidgad kontroll
Ange hur många gånger per år den utvidgade kontrollen skall utföras.
Se Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30 bilaga 3 avsnitt C.
OBS! Vid problem med vattenkvalitén kan mer omfattande provtagning behövas.
6.3 Analyser
Normal kontroll
Mikrobiologisk: Antal mikroorganismer vid 22°C, antal långsamväxande bakterier,
koliforma bakterier, E.coli, Clostridium perfringens (om ytvatten).
Kemisk: Ammonium, färg, järn, mangan, konduktivitet, lukt, pH, smak, turbiditet.
Utvidgad kontroll
Mikrobiologisk: Antal mikroorganismer vid 22°C, antal långsamväxande bakterier,
koliforma bakterier, E.coli, enterokocker, Clostridium perfringens, actinomyceter,
mikrosvamp.
Kemisk: Ammonium, färg, järn, mangan, konduktivitet, lukt, pH, smak, turbiditet,
antimon, arsenik, bekämpningsmedel, bensen, bens(a)pyren, bly, bor, bromat,
cyanid, 1,2-dikloretan, fluorid, aluminium, kadmium, koppar, krom, kvicksilver,
nickel, nitrat, nitrit, klorid, PAH, radon (om grundvatten), selen, tetrakloreten,
trikloreten, trihalometaner, kalcium, magnesium, natrium, CODMn, sulfat.
OBS! Vid problem med vattenkvaliteten kan även analys av andra ämnen eller
organismer behövas.
7. Informationsutbyte
7.1 Information till konsumenterna
Enligt dricksvattenföreskrifterna ska den som producerar dricksvatten hålla tillräckliga
och aktuella uppgifter om kvaliteten på dricksvattnet tillgängliga för konsumenterna.
Ange hur konsumenterna får information om dricksvattnets kvalité. T.ex. ”Aktuella
analysrapporter anslås i trappuppgången” eller ”Aktuella analysrapporter bifogas
hyresavin”.
7.2 Information till kontrollmyndigheten
Enligt dricksvattenföreskrifterna ska kontrollmyndigheten omedelbart informeras om
ett prov bedöms eller sannolik kommer att bedömas vara otjänligt ur mikrobiologiskt
och/eller kemiskt avseende. Ange hur kontrollmyndigheten informeras.
7.3 Kontaktuppgifter - provresultat
Det laboratorium som anlitas måste få information om vilka de skall kontakta då prov
visar på otjänligt resultat, eller sannolikt kommer att visa på otjänligt resultat.
Ange minst en person som representerar verksamheten. Uppge även
kontrollmyndighetens kontaktuppgifter nedan. Denna information är viktig att
vidarebefordra till laboratoriet!
Kontaktuppgifter för verksamheten
Namn:
Telefon:
E-post:
Kontaktuppgifter för kontrollmyndigheten
Älmhults kommun, miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0476-550 00
E-post: [email protected]
8 Krav på revidering av rutiner för egenkontroll
Rutiner för egenkontroll skall regelbundet ses över, minst en gång per år. Den skall
revideras vid behov, exempelvis vid förändringar av verksamheten eller om
förutsättningarna för vattenkvaliteten förändras. Kontrollmyndigheten skall informeras
om förändringar görs avseende provtagningspunkt eller om vattenkvaliteten eller
förutsättningarna för vattenkvaliteten försämras.
Download