LYST-FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
UPPGRADERING AV
VÄXELTELEFONILÖSNING
2014-02-04
1.0
UPPHANDLINGEN
1.1
Beteckning och benämning
Uppgradering av växeltelefonilösning
1.2
Upphandlande enhet
Lycksele kommun
921 81 LYCKSELE
212000-2635
Storumans kommun
923 81 Storuman
212000-2577
Åsele kommun
919 85 Åsele
212000-2791
Ombud:
Marie Ahlqvist
[email protected]
0950-166 26
Tekniskt ombud:
Pierre Sandström
[email protected]
0950-166 08
Handläggare:
Eric Lundström
[email protected]
0950-166 25
Upphandlingen sker inom ramen för LYST, en samverkansnämnd för kommunerna
Lycksele, Storuman och Åsele.
1.3
Beskrivning/Omfattning
LYST är en samverkansnämnd primärt för drift och utveckling av gemensam
kundtjänst och växeltelefoni.
För att möta de behov som finns krävs en uppgradering och mindre utökning av
befintligt telefonväxelsystem i de samverkande kommunerna. Befintligt avtal har
sagst upp per 2014-06-30.
Idag har samverkansnämnden 1500 grundlicenser, 10 st växellicenser (3101140
Enterprise Attendant 4000) och 20 st agentlicenser.
Den här upphandlingen omfattar:

60 månaders service- och supportavtal till befintlig Alcatelväxel Alcatel-
Lucent OmniPCX Enterprise R10.1, Alcatel-Lucent Omnevista 4760 R5.2 med
tillhörande programversioner och uppgraderingar

Uppgradering av hänvisningsystemet Trio Enterprise från version R3.2 till
5.0

60 månaders underhålls- och supportavtal för hänvisningssystemet Trio 5.0
med rätt till uppgraderingar.
Nuvarande Alcatelväxel är nyligen uppgraderad och utrustningen är till största
delen köpt. Leasad utrustning har ett restvärde på ca 110 000 kronor per 30/6-14.
1.3.1
1.4
Syfte
Syftet med upphandlingen är att möjliggöra en kostnadseffektiv samverkan kring
kundtjänst och växeltelefoni för de tre kommunerna.
Upphandlingsförfarande
Upphandlingen genomförs som Öppen upphandling enligt lagen om Offentlig
Upphandling (LOU) 4 kap. Observera att förhandlingen inte får ske, vilket gör det
avgörande att leverantören i sitt anbud har sitt lägsta pris samt den för kunden
mest fördelaktiga rabattsatsen.
LYST-FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
UPPGRADERING AV
VÄXELTELEFONILÖSNING
2014-02-04
1.5
Anbudets form och innehåll
Anbud ska innehålla samtliga efterfrågade uppgifter och inlämnas elektroniskt i
enlighet med anvisningar i e-avrops upphandlingsverktyg.
1.6
Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
e-Avrop är Lycksele och Åsele kommuns allmänt tillgängliga databas för
upphandlingar. Här kan du som leverantör kostnadsfritt bevaka nuvarande och
kommande upphandlingar från ovan nämnda kommuner och andra organisationer i
regionen.
Förfrågningsunderlaget hämtas av presumtiv anbudsgivare på www.e-avrop.com
Det åligger anbudsgivare att före anbudets lämnande själv kontrollera att
fullständigt förfrågningsunderlag erhållits.
1.7
Frågor och svar under anbudstiden
Alla frågor rörande denna upphandling ska ställas elektroniskt. Anbudsgivare ställer
sin fråga på samma sida som man hämtade detta förfrågningsunderlag från.
Frågor måste ställas senast 9 dagar före sista anbudsdag för att bli besvarade.
Frågor som inkommer efter detta datum kommer inte att besvaras. Alla besvarade
frågor skickas med e-post till frågeställaren samt till alla som redan hämtat ut
underlaget från www.e-avrop.com
Förutom att frågor och svar besvaras via anbudsgivarens e-post, publiceras alla
frågor & svar i upphandlingens annons.
1.8
Anbudsfrist
Sista dag för inlämning av anbud är 2014-03-17, hela dygnet.
1.9
Anbudets giltighetstid
Anbud ska vara giltigt i 120 dagar efter sista inlämningsdag.
1.10
Miljö
Upphandlande myndighet avser med sina krav på marknaden bidra till att snabbare
ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle.
1.11
Sociala och etiska krav
Leverantören ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet.
Produkter som levereras till kunden ska vara framställda under förhållanden som är
förenliga med:
a) ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
b) FN:s barnkonvention, artikel 32
c)
det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i
tillverkningslandet
d) den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det
socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet
LYST-FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
UPPGRADERING AV
VÄXELTELEFONILÖSNING
2014-02-04
2.0
2.1
ANBUDSPRÖVNING
Anbudsöppning
Anbudsöppning sker den 18 mars 2014, kl 08:00.
Efter anbudsöppning sker granskning och prövning av de anbud som kommit in i
rätt tid. Anbud som inte är upphandlande myndighet tillhanda senast vid
öppningstillfället kommer inte att beaktas.
2.2
Anbudsbilaga
För att prövning av anbud ska kunna ske på ett korrekt sätt ska bifogade
anbudsbilagor fyllas i med efterfrågade uppgifter.
2.3
Anbudsprövning
Anbudsprövningen sker i tre steg: uteslutning av anbudsgivare, kvalificering av
anbudsgivare och anbudsutvärdering (anbudstävlan).
2.4
Uteslutningsfasen
Uteslutningsfasen omfattar formell prövning av anbudsgivarens lämplighet
avseende dennes uppfyllande av Lagen om Offentlig Upphandling, 10 kap, § 1, 1-4.
Genom inlämning av anbudet intygar du som leverantör att ni inte är förknippad
med, eller föremål för, utredning av nedan angivna frågor.
(1)
Sådan brottslighet som avses i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF
av den 21 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget
om Europeiska unionen om att göra deltagande i en kriminell organisation i
Europeiska unionens medlemsstater till ett brott.
Bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om
utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av
konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska
gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, respektive
artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av den 22 december 1998
beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen
rörande korruption inom den privata sektorn.
Bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på
grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska
gemenskapernas finansiella intressen.
Penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10
juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för
tvättning av pengar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/97/EG.
(2)
(3)
(4)
2.5
Kvalificeringsfasen
Kvalificeringsfasen omfattar formell prövning av anbudsgivarens lämplighet med
avseende till dennes tekniska förutsättningar, kapacitet, ekonomisk och finansiella
ställning (Lagen om Offentlig Upphandling, 10 kap, § 2, 1-6) och uppfyllande av i
förfrågan ställda skallkrav. Denna kontroll innebär att ditt företag måste ha betalat
socialförsäkringsavgift, skatt och inte är begärt i konkurs mm. I detta delmoment
kontrolleras även om den efterfrågade varan eller tjänsten uppfyller de så kallade
skallkrav som kvalificerar för nästa steg, utvärderingsfasen. Skallkraven är ett
resultat av våra behov och är inte förhandlingsbara.
Dessa krav är formulerade som ja eller nej alternativ. Om svaret är nej på något
skallkrav går ert anbud inte vidare till nästa steg i processen, utvärdering. Värt att
notera är att vi kommer i de fall, ert företag vinner anbudstävlan, följa upp och
kontrollera att det utfästelser ni gör i detta avsnitt och jämföra med det som
faktiskt levereras under avtalsperioden.
Om du glömmer bort eller avstår från att svara på ett skallkrav kommer ditt anbud
att diskvalificeras. Detta är därför avgörande att du uppfyller och svarar på alla
skallkrav.
LYST-FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
UPPGRADERING AV
VÄXELTELEFONILÖSNING
2014-02-04
Genom inlämning av anbudet intygar du som leverantör att ni inte är förknippad
med, eller föremål för, utredning av nedan angivna frågor.
(1)
Konkurs eller likvidation, inte under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord
eller tillsvidare inställt våra betalningar eller är underkastat näringsförbud.
Föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller
annat liknande förfarande.
Dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom.
Inte har fullgjort era åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatt i
Sverige eller i det egna landet
(2)
(3)
(5)
2.6
Utvärderingsfasen
I utvärderingsfasen utvärderas de anbud som gått vidare från kvalificeringsfasen.
Pris avlämnas i den webbaserade bilagan ”utvärderingsmodell”.
Vid tilldelning av kontrakt tillämpas principen om totalekonomisk fördelaktighet
med hänsyn till de mervärden som finns presenterade i utvärderingsmodellen.
2.7
Vinnande anbud
Det anbud som uppfyller ställda krav och som innebär lägst totalpris (jämförelsetal)
enligt utvärderingsmodellen vinner anbudstävlan.
2.8
Tilldelningsbesked
När beslut fattats sänds informationen om detta till samtliga anbudsgivare.
Upphandlingen avslutas med ett skriftligt avtal som träder i kraft tidigast 10 dagar
från den dag då information lämnats, förutsatt att överprövning inte skett.
2.9
Avtalsspärr
När en upphandlande myndighet har meddelat tilldelningsbeslut inträder en
avtalsspärr, som är ett förbud mot att ingå avtal under en viss tid. När
tilldelningsbeslutet skickats elektronisk gäller avtalsspärren i 10 dagar.
Avtalsspärren räknas från och med dagen efter att meddelandet om
tilldelningsbesked skickats. Avtalsspärren innebär både ett förbud mot att ingå
avtal och en bortre tidsgräns för när en leverantör senast kan ansöka om
överprövning av upphandlingen.
2.10
Sekretess
Under tiden för upphandling råder sekretess. För kunden gäller
offentlighetsprincipen. Möjlighet finns att sekretessbelägga en eller flera uppgifter i
handlingarna om det finns särskild anledning att anta, att en enskild eller juridisk
person som trätt i affärsförbindelse med kunden lider ekonomisk skada om
uppgiften röjs. Skulle en anbudsgivare önska att uppgifter i anbud ska
sekretessbeläggas måste anbudsgivaren exakt ange vilka uppgifter i anbudet detta
gäller samt på vilket sätt anbudsgivaren skulle lida skada om uppgiften röjs.
Upphandlande myndighet kommer i möjligaste mån att uppfylla anbudsgivarens
önskemål men kan inte lämna någon garanti för att önskad uppgift kommer att
beläggas med sekretess.
2.11
Begäran om överprövning
Både förfrågningsunderlaget och tilldelningsbeskedet kan överklagas.
Förfrågningsunderlaget kan överklagas från den dag då det annonseras.
Tilldelningsbeskedet kan överklagas under tiden för avtalsspärren.
Begäran om överprövning tillsänds:
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193, 901 05 Umeå,
Telefon 090-17 74 00, Fax 090-13 75 88
E-post [email protected]
LYST-FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
UPPGRADERING AV
VÄXELTELEFONILÖSNING
2014-02-04
3.0
KOMMERSIELLA VILLKOR
Det här avsnittet ligger till grund för kommande avtal mellan parterna.
3.1
Parter
Kund
Leverantör
LYST-nämnden genom
<namn>
Lycksele kommun
<adress>
921 81 Lycksele
<postnummer och ort>
212000-2635
<organisationsnummer>
Kundens kontaktperson
Leverantörens kontaktperson
Marie Ahlqvist
<för- och efternamn>
0950-166 26
<tfn, service>
[email protected]
<e-post>
<hemsida>
3.2
Omfattning och åtagande
LYST är en samverkansnämnd primärt för drift och utveckling av gemensam
kundtjänst och växeltelefoni.
Leverantören åtar sig genom detta avtal att under avtalsperioden inklusive
eventuella optionsår leverera en driftssäker och kostnadseffektiv
växeltelefonilösning i enlighet med de villkor som följer av avtalet.
3.2.1
3.3
Syfte
Syftet med avtalet är att möjliggöra en kostnadseffektiv samverkan kring
kundtjänst och växeltelefoni för de tre kommunerna.
Priser
Del 1:
60 månaders service- och supportavtal till befintlig Alcatelväxel OXE med
tillhörande programversioner och uppgraderingar.
I angiven månadskostnad ska samtliga i underhållsspecifikationen definierade delar
ingå.
Del 2:
Uppgradering av hänvisningssystemet Trio Enterprise från version R3.2 till 5.0 samt
finansiering/refinansiering av programvara, utrustning och licenser.
Del 3:
60 månaders service- och supportavtal till Trio Enterprise 5.0 med tillhörande
programversioner och uppgraderingar.
I angiven månadskostnad ska samtliga i underhållsspecifikationen definierade delar
ingå.
3.3.1
Prisjustering månadskostnad
Angiven månadskostnad ska gälla fast i 12 månader, därefter får prisjustring ske
med maximalt 1,5 % per 12-månadersperiod.
Prisökning ska aviseras senast 30 dagar innan ny fastprisperiod träder ikraft och
ska motiveras med verifikat eller likvärdigt som styrker motsvarande
kostnadsökning för leverantören.
3.3.2
Mervärdesskatt
Tillkommer enligt gällande lagstiftning.
LYST-FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
UPPGRADERING AV
VÄXELTELEFONILÖSNING
2014-02-04
3.4
Avtalsperiod +option
Avtalsperioden gäller i 60 månader från och med 2014-07-01.
Avtalet byggs upp med perioder om 12 månader och förlängs automatiskt om inte
Kunden senast 31/12 innevarande kalenderår meddelar sin avsikt att säga upp
avtalet.
3.5
Leverans
Fritt levererat kund
3.5.1
Definition
Med leverans avses i detta avtal frakt, avemballering av utrustning, uppställning,
eventuell montering, installation, konfigurering och driftsättning i kundens IT-miljö.
3.5.2
Leveranstid
Ska anges av leverantören vid beställning.
3.5.3
Leveransförsening
Vid försening i leverans av beställda produkter äger Kunden rätt att reducera
beställningens kontraktsvärde med 1 % per påbörjad arbetsdag som förseningen
varar.
3.5.4
Särskilda leveransvillkor
Om Leverantören inser att leverans inte kan göras inom avtalad tid ska denne,
utöver att meddela Kunden detta, utan extra kostnad för Kunden anskaffa
likvärdiga varor för leverans inom avtalad tid. Parterna ska vara överens om att
utbytta varor i alla avseenden är likvärdiga med vad som här avtalats. Vid oenighet
gäller kundens tolkning.
3.5.5
Emballage
Ska ingå i förekommande fall
3.5.6
Fel i leverans
Enligt köplagen
3.5.7
Returvillkor
Vid felaktiga leveranser svarar Leverantören för samtliga kostnader.
3.6
Omhändertagande av uttjänt utrustning
Hanteringen av uttjänta produkter ska präglas av ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet.
3.7
Service
Enligt underhållsspecifikation
3.7.1
Förseningsvite
Felavhjälpning - Kategori 1
Om inte felavhjälpande åtgärd påbörjats inom utsatt tid utfaller vite med 10 000
kronor. Därefter utfaller vite med 5000 kronor per stilleståndsdag till dess systemet
och dess funktioner åter är i drift.
Felavhjälpning - Kategori 2
Om inte felavhjälpande åtgärd påbörjats inom utsatt tid utfaller vite med 1000
kronor.
3.8
Option
Kunden har rätt att avropa nedan beskriven option under hela avtalsperioden.
Införande av optionen får inte ta längre tid än två (2) månader, alltså åtta (8)
veckor.
LYST-FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
UPPGRADERING AV
VÄXELTELEFONILÖSNING
2014-02-04
3.8.1
Funktionskrav
Leverantören tillhandahåller en lösning som innebär att:
-
Växelsystemet kopplas till FirstClass (Lycksele)
-
Växelsystemet kopplas till Outlook Exchange (Åsele och Storuman)
Lösningen ska således fungera mot tre AD:n.
Vid bokning i kalenderfunktionen ska Trio hänvisa samtal enligt nedan:
-
Besök
-
Sammanträde
-
Semester
-
Tjänsteresa
-
Tjänsteärende
Vid bokning i hänvisningssystemet ska kalenderfunktionen inte påverkas.
3.8.2
Vite
Om leverantören vid anbudsinlämning åtagit sig att leverera optionen innebär
underlåtande eller misslyckande att leverera ett vite motsvarande det mervärde
som utdelats i samband med utvärdering av inkomna anbud.
Vite utfaller med 10 000 kronor per vecka som införande av optionen försenas.
Vitesbeloppet begränsas till 100 000 kronor.
3.9
Faktura
Fakturering av ska ske kvartalsvis i förskott.
Fakturan utställs på och sändes i ett (1) exemplar till av beställaren angiven
faktureringsadress.
Som fakturadatum räknas det datum när fakturan ankommer kunden.
Kostnadsposterna finansiering/refinansiering samt service/support/försäkring ska
redovisas separat, dock på en och samma faktura.
Av fakturan ska framgå när sista dag då betalning för fakturan ska vara erlagd,
pris, produkt/beställningsnummer, leverantörsuppgifter inkl.
momsregistreringsnummer, kundnummer, enhetsnamn och leveransadress,
beställarens namn.
Vid eventuella felaktigheter får fakturan reklameras för åtgärd.
3.9.1
Betalningsvillkor
Betalning sker 30 dagar efter godkänd leverans och godkänd mottagen faktura,
såtillvida inte sista betalningsdag (30 dagar efter godkänd fakturas ankomstdag)
infaller på en fredag eller dag före helgdag då sista betalningsdag istället skall
anses infalla närmast nästföljande bankdag (betalningsfria fredagar).
3.9.2
Administrativa avgifter
Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras
inte.
3.9.3
Dröjsmålsränta (Referensränta)
I enlighet med svensk räntelagstiftning. Dröjsmålsränta på fakturor som returneras
till följd av felaktigheter accepteras inte. Vid ny eller kompletterande faktura flyttas
förfallodagen till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan.
Dröjsmålsräntor under 100 kr accepteras inte.
3.9.4
3.10
Produktinformation
Produktinformation som inte framgår av detta avtal ska, om Kunden så begär, utan
tillkommande kostnad lämnas av Leverantören inom 3 arbetsdagar.
Statistik mm.
Systemet ska registrera antalet inkommande och utgående samtal samt missade
samtal på individnivå.
Kunden ska själv kunna hämta uppgifterna från systemet.
LYST-FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
UPPGRADERING AV
VÄXELTELEFONILÖSNING
2014-02-04
3.11
Anställda hos leverantören
Leverantören ska ansvara för att gällande lagar inom arbetsrätten följs och att
arbetsmiljölagen upprätthålls. Endast branschkunnig personal får anlitas för
uppdraget. I de fall särskild behörighet erfordras för utförande av arbete har
Leverantören är även ansvarig för här angivna villkor i de fall Leverantören anlitar
underleverantörer för utförande av uppdrag inom ramen för detta avtal.
3.12
Ansvar
Leverantören ansvarar för skada på sak och person om skadan orsakats genom
vållande hos Leverantören eller av dennes personal. Leverantören är skyldig att
hålla sig försäkrad för sådan skada och ska, om kunden så begär, utan fördröjning
uppvisa försäkringsbesked.
Leverantören är även ansvarig för av denne anlitade underleverantörer på samma
sätt som för den egna verksamheten.
Leverantören ansvarar för att levererade produkter uppfyller gällande lagar och
regler (CE-märkning m.m.) på området.
3.13
Garantier och försäkring
Vid eventuella fel ska Leverantören utan tilläggskostnad för Kunden tillhandahålla
annan likvärdig utrustning. Parterna ska vara överens om utrustningens fullgodhet.
Vid oenighet gäller kundens tolkning.
3.14
Information/Utbildning
Parterna ska fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något
avseende kan påverka vad som här avtalats.
All information från Leverantören avseende avtalet etc. ska sändas till Kundens
kontaktperson.
3.15
Prov under avtalsperioden
Kunden ska alltid ha rätt att under avtalsperioden göra prov med alternativa
produkter/tjänster från annan leverantör. Proven ska dock vara begränsade i
mängd, omfattning och längd. Ett prov under avtalsperioden kan aldrig omfatta
mer än ett kontraktsbelopp om ett (1) prisbasbelopp och aldrig överstiga sex (6)
månader i tid.
3.16
Förändringar av huvudmannaskap m m
Leverantör ska acceptera de förändringar i avtalstillämpning eller underlaget för
leveransens omfattning som kan bli följden av förändringar i huvudmannaskap,
organisation eller inriktning av Kundens verksamhet.
3.17
Uppsägning av avtal
Endera parten äger rätt att säga upp detta avtal om motparten i väsentlig
omfattning åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte inom rimlig tid, trots
skriftligt påpekande, vidtagit godtagbar rättelse.
Uppsägningstiden är 6 månader och under densamma gäller den senast träffade
överenskommelsen mellan parterna. Uppsägning ska vara skriftlig för att äga
giltighet.
LYST-FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
UPPGRADERING AV
VÄXELTELEFONILÖSNING
2014-02-04
3.17.1 Hävning
Kunden har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om
Leverantören efter avtals ingående:
-
Gör sig skyldig till avtalsbrott genom att brista i sina åtaganden enligt detta
avtal eller i åtaganden uppställda i andra handlingar eller överenskommelser
som utgör en del av avtalet mellan parterna.
-
Försatts i konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller tills vidare inställt
sina betalningar eller erhållit näringsförbud.
-
Blivit föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning,
ackord eller annat liknande förfarande.
-
Dömts för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.
-
Gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
-
Inte fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter.
Kunden har också rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om
Leverantören före eller efter avtals tecknande underlåtit att lämna uppgifter om
företaget som är av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och/eller dess
fortsatta giltighet.
3.18
Sociala och etiska krav
Leverantören ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet.
Produkter som levereras till kunden ska vara framställda under förhållanden som är
förenliga med:
e) ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
f)
FN:s barnkonvention, artikel 32
g) det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i
tillverkningslandet
h) den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det
socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet
3.18.1 Vite
När bevis efterfrågas ska dessa utan dröjsmål insändas till kommunen.
Underlåtande att insända bevis eller insändande av ogiltiga bevis medför
omedelbart vite med 10 000 kronor.
3.19
Överlåtelse av avtal
Leverantören får inte överlåta detta avtal på annan utan Kundens skriftliga
medgivande.
3.20
Ändringar och tillägg
Part äger rätt att aktualisera förändringar i avtalet.
Förändringar i avtalet kan endast göras om behöriga företrädare för parterna
skriftligt överenskommit om detta. Kan en överenskommelse inte nås har endera
part rätt att säga upp avtalet. Under uppsägningstiden gäller den senast träffade
överenskommelsen.
3.21
Handlingars inbördes förhållande
Handlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande
uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning. Inga andra
handlingar än detta avtal med bilagor gäller.
A.
Skriftliga ändringar och tillägg
B.
Detta avtal
C.
Underhållsspecifikationer
D.
Förfrågningsunderlag
E.
Leverantörens anbud
F.
Avtal 90
LYST-FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
UPPGRADERING AV
VÄXELTELEFONILÖSNING
2014-02-04
3.22
Diskriminering
Leverantören eller underleverantör som denna anlitar, får inte i sin
näringsverksamhet diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder
eller sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandla arbetstagare eller
arbetssökande. Kunden äger rätt att häva avtal om leverantören bryter mot detta.
3.23
Befrielsegrunder
Part är befriad från sina åtaganden om denne visar att det inträffat ett hinder
utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid
köpet och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är
parten fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat
skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en
leverantör som Leverantör har anlitat eller någon annan i tidigare säljled. För att
part ska ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan ska denne utan
dröjsmål underrätta motparten om uppkomsten därav, liksom om dess
upphörande. Part ska informera motparten om när fullgörelse beräknas kunna ske.
Vid force majeure hos avropande myndighet ska denna ersätta Leverantören för de
merkostnader som leverantören får vidkännas för att säkra och skydda varan.
3.24
Tvist
Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal ska den i första hand lösas av
parterna. I andra hand ska tvist hänskjutas till svensk allmän domstol på Kundens
hemort och avgöras enligt svensk rätt.
3.25
Avtalsexemplar
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var
sitt.
Ort:…………………………
Ort:…………………………
Datum 2014-……-……
Datum 2014-……-……
För Kunden
För Leverantören
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………