Turistbyrån i Skövde, Skara och Falköping Allemans

B I L L I N G E L E D E N
Billingeleden startar vid Simsjöns södra spets och går norrut längs Billingen, förbi Skövde
stad, upp till Bergs socken där
den viker av söderut till Lycke
Lilla Höjens och Nolbergets
naturreservat. Leden, som är
40 km, går ömsom uppe på
platån med fantastiska utsikter,
ömsom i sluttningen genom
hagmarker och skogar samt
på kalkstensplatån i Berg.
I området finns totalt 120 km
vandringsled.
Bra att veta
● Billingeleden är markerad med orange
färg medan anslutningslederna är
markerade med orange/blått.
● Vandringslederna går ofta genom
hagmarker med betande djur, därför
måste medföljande hundar vara
kopplade. Cykling och ridning är
olämpligt på leden.
● Utöver de leder som är markerade på
kartan finns ett stort antal motionsspår och skidspår i Billingens
fritidsområde vid Billingehus.
● På flera utsiktsplatser finns bord
och bänkar utplacerade.
Allemansrätten
Allemansrätten innebär
att alla har rätt att vandra och vara i
naturen. Samtidigt är vi skyldiga att visa
hänsyn och varsamhet.
Allemansrätten ger dig rätt att vistas
på annans mark, t ex plocka blommor,
bär och svamp samt att tälta en natt.
Men det är inte tillåtet att bryta kvistar,
att göra upp eld om det finns risk för
skogsbrand, att köra motordrivet fordon
eller att gå på annans tomt.
Fridlysta arter
Om du vill plocka blommor bör du tänka
på att ett stort antal växter inte får
plockas. Detta gäller samtliga orkidéer
och t ex backsippa, fältgentiana och
smalbladig lungört.
Vissa arter får plockas i mindre skala
men inte grävas upp eller plockas för
försäljning. Detta gäller blåsippa, gullviva, gulsippa, smörbollar, tibast och
flera andra arter.
Tänk på att blommorna oftast är
vackrast där de står. I naturreservaten
gäller särskilda bestämmelser.
Teckenförklaring
Billingeleden
Anslutning/annan led
Vinterled
Planerad led
Motionsspår
Vandringsled
Parkering
Utsikt
Övernattning
Turistbyrån i Skövde,
Skara och Falköping
Fråga efter Skövde Naturguide på turistbyrån om du vill veta mer om Billingens
natur! Här kan du också få mer information
om sevärdheter, boende m m.
Skala 1:50 000
0
500
1000
2000
3000
4000m
Ur Terrängkartan © Lantmäteriverket Gävle 2001. Medgivande M2001/2829.
Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2001.04.06.
Fågeltorn