UTRIKESMINISTERIETS
FÖRESKRIFTER
FÖRESKRIFT
NR
106
ANVISNING
AVDELNING
RÄTTSAVDELNINGEN
DATUM
04.08.2005
GILTIGHETSTID
MÅLGRUPP
tills vidare
BEFOGENHET
Statsrådets beslut om allmänna riktlinjer
för export och transitering av
försvarsmateriel (1000/2002) 1 § punkt
1.6.
UPPHÄVER/ ÄNDRAR
FÖRESKRIFT/ ANVISNING (Datum nr)
Utrikesministeriets föreskrift
nr 104/24.01.2005
RUBRIK
UTRIKESMINISTERIETS BESLUT OM BILAGORNA 2.1.2. OCH 2.1.3. TILL DE ALLMÄNNA
RIKTLINJERNA FÖR EXPORT OCH TRANSITERING AV FÖRSVARSMATERIEL
Utrikesministeriet har med stöd av 1 § punkt 1.6. i statsrådets beslut av den 3 december 2002
om allmänna riktlinjer för export och transitering av förvarsmateriel (1000/2002) beslutat:
UTRIKESMINISTERIET
Maringatan 22
PB 176
00161 Helsingfors
Telefon (09) 16005
Denna publikation kan beställas från utrikesministeriets
officeservice telefon 160 55391, 160 55645
e-post [email protected]
UTRIKESMINISTERIETS
FÖRESKRIFTER
Bilaga 2.1.2 till riktlinjerna
Ekonomiska sanktioner och förbud mot vapenexport som FN:s säkerhetsråd utfärdat genom
bindande beslut gäller följande länder:
Elfenbenskusten 2004-
SR 1572(2004)/15.11.2004
Irak 2003-
SR 1483(2003)/22.5.2003; SR 1546(2004)/
8.6.2004
Demokratiska republiken Kongo 2003-
SR 1493(2003)/28.7.2003; SR 1533(2004)/
12.3.2004; SR 1596(2005)/18.4.2005
Liberia 1992-
Förbud mot vapenexport och partiella ekonomiska
sanktioner (SR 788(1992)/9.11.1992;
SR 1343(2001)/7.3.2001; SR 1408(2002)/
6.5.2002; SR 1478(2003)/7.5.2003;
SR 1497(2003)/1.8.2003; SR 1509(2003)/
19.9.2003; SR 1521(2003)/22.12.2003; SR 1579
(2004)/21.12.2004)
Rwanda* 1994-
Förbud mot vapenexport (420/1994,
1093/1995, 679/1996)
Sierra Leone 1997-
Förbud mot vapenexport och partiella
ekonomiska sanktioner (SR 1171(1998)/5.6.1998)
Somalia 1992-
Förbud mot vapenexport (SR 733(1992)/
23.1.1992; SR 1356(2001)/19.6.2001;
SR 1425(2002)/22.7.2002)
Sudan 2004-
SR 1556(2004)/30.7.2004; SR 1591(2005)/
29.3.2005
Usama bin Laden,
nätverket al-Qaida och
talibanerna associerade personer
2002-
Förbud mot vapenexport och partiella
ekonomiska sanktioner
(SR 1390(2002)/16.1.2002)
UTRIKESMINISTERIET
Maringatan 22
PB 176
00161 Helsingfors
Telefon (09) 16005
Denna publikation kan beställas från utrikesministeriets
officeservice telefon 160 55391, 160 55645
e-post [email protected]
UTRIKESMINISTERIETS
FÖRESKRIFTER
Säkerhetsrådet har utfärdat en rekommendation 1994 om att upphöra med vapenexport till
Yemen (924 (1994)) och en rekommendation 1993 om att avhålla sig från sådan vapenexport
som kunde påverka konflikten i Nagorno Karabach (853(1993)).
*Det rwandiska förbudet mot vapenexport gäller också försäljning och leverans till
grannstaterna (Burundi, Tanzania, Uganda, Kongo) om avsikten är att använda vapnen i
Rwanda.
UTRIKESMINISTERIET
Maringatan 22
PB 176
00161 Helsingfors
Telefon (09) 16005
Denna publikation kan beställas från utrikesministeriets
officeservice telefon 160 55391, 160 55645
e-post [email protected]
UTRIKESMINISTERIETS
FÖRESKRIFTER
Bilaga 2.1.3 till riktlinjerna
Europeiska unionen har dessutom utfärdat förbud mot vapenexport* till följande länder:
Republiken Bosnien-Hercegovina 1996-** (1996/184/GUSP, EGT nr L 58, 7.3.1996, s.1)
Burma (Myanmar) 1991-
(2004/423/GUSP, EGT nr L 125, 28.4.2004, s. 61;
2005/340/GUSP, EUT nr L 108, 29.4.2005, s. 88)
Elfenbenskusten 2004-
(2004/852/GUSP, EUT nr L 368, 15.12.2004,
s. 50)
Irak 2003-
(2003/495/GUSP, EGT nr L 169, 8.7.2003, s. 72;
2004/553/GUSP, EGT nr L 246, 20.7.2004, s. 32)
Folkrepubliken Kina 1989-
(Gemensam förklaring, Madrid, 27.6.1989)
Demokratiska republiken Kongo 1993(fd. Zaire)
(2005/440/GUSP, EUT nr L 152, 15.6.2005, s. 22)
Liberia 2001-
(2004/137/GUSP, EGT nr L 40, 12.2.2004, s. 35;
2004/902/GUSP, EUT nr L 379, 24.12.2004,
s. 113)
Sierra Leone 1998-
(1998/409/GUSP, EGT nr L 187, 1.7.1998, s. 1)
Somalia 2002-
(2002/960/GUSP, EGT nr L 334, 11.12.2002, s. 1)
Sudan 1994-
(2005/411/GUSP, EUT nr L 139, 2.6.2005, s. 25)
Zimbabwe 2002-
(2004/161/GUSP, EGT nr L 50, 20.2.2004, s. 66;
2005/146/GUSP, EUT nr L 49, 22.2.2005, s. 30)
Usama bin Laden,
nätverket al-Qaida och
talibanerna associerade personer
2002-
(2002/402/GUSP, EGT nr L 139, 29.5.2002,
s. 4)
UTRIKESMINISTERIET
Maringatan 22
PB 176
00161 Helsingfors
Telefon (09) 16005
Denna publikation kan beställas från utrikesministeriets
officeservice telefon 160 55391, 160 55645
e-post [email protected]
UTRIKESMINISTERIETS
FÖRESKRIFTER
* Produktomfattningen i EU:s förbud mot vapenexport kan variera från land till land.
**Den gemensamma ståndpunkten innehåller en hänvisning till Republiken Kroatien,
Makedonien (FYROM) och Förbundsrepubliken Jugoslavien med konstaterandet att
ansökningarna om tillstånd behandlas från fall till fall.
UTRIKESMINISTERIET
Maringatan 22
PB 176
00161 Helsingfors
Telefon (09) 16005
Denna publikation kan beställas från utrikesministeriets
officeservice telefon 160 55391, 160 55645
e-post [email protected]
UTRIKESMINISTERIETS
FÖRESKRIFTER
Detta beslut träder i kraft genast.
Genom detta beslut ändras utrikesministeriets föreskrift nr 104 av den 24 januari 2005 om
bilagorna till allmänna riktlinjer för export och transitering av förvarsmateriel.
Utrikesminister
Erkki Tuomioja
Tf. lagstiftningssekreterare
Juha Rainne
UTRIKESMINISTERIET
Maringatan 22
PB 176
00161 Helsingfors
Telefon (09) 16005
Denna publikation kan beställas från utrikesministeriets
officeservice telefon 160 55391, 160 55645
e-post [email protected]