NLP Practitioner

advertisement
NLPPractitioner
Ledarskap&Kommunikation
NLPPractitionerären8
dagarskurssomgerdig
möjlighetentillattgåinpå
djupetochläradigNLP:s
tekniker,modelleroch
förhållningssätt.
NärNLPbörjadeutvecklasi
mittenavsjuttiotaletdrevs
manavattidentifierasvaret
påfrågan:Vadärdetsom
skiljerenpersonsomgör
någotmedlätthet,
fulländningochelegansfrån
enpersonsomintegördet?
Vadärskillnadensomgör
skillnaden?
TommyBysell
[email protected]
0702-665858
StefanSchierbeck
[email protected]
0736-919664
Varförduskagåkursen
NLPPractitionerärengrundkursiNLPteknikerna.Dufårhärenmöjlighet
attsomanvändareavNLPfåendjupochbredkunskapomhurdu
åstadkommerförändringarochhurdukommunicerarmeddigsjälvoch
andra.Dettakommerattgedigstörrekontrollöverdittlivochstörre
inflytandepådinarelationermedandra.
Vaddukommerattläradig
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Vårasinnen-hurdepåverkaross
Kalibrering–attupptäckaochtaredapåvadolika
kommunikationssignalerbetyder
Strategier-hurmantarredapåochanvänderframgångsrecept
Metamodellen-enmycketkraftfullfrågemodellförallt
förändringsarbete
Miltonmodellen-språksompåverkarvårasinnestillstånd
Föreställningar-hurdeärkoppladetillvårabeteendenivardagen
Rapport–konstenattfåkontaktmedandramänniskor
Ankring-hurPavlovsteorifungerarpåossmänniskor
Submodaliteter–hurduskaparenmerkonstruktivtolkningavvåra
upplevelser
Hurkursenäruppbyggd
Varjekursdeltagarekommerattsättauppsinaindividuellaförväntningar
ochmålibörjanavkursenförattuppnåmaximalpersonligutveckling.
Kurseninnehållerenvälvaldstrukturavpresentationer,demonstrationer
ochexperimentellaövningar.Vianvänderossavcoachingochåterkoppling
förattutökaochsäkerställakontinuerligtlärandeochutvecklingunder
kursen.
EfterkursenerhållerduettcertifikatsomNLPPractitionerenligtEuropean
CommunityforNeuro-LinguisticProgramming(ECNLP).
Förkunskaper
Ingaförkunskaperkrävs.
Kursdatum2016(8dagar/kurstillfälle)
• 17-20novemberoch1-4december
Kurspris
Prisetär29500krexklusivemoms.Iprisetingårkurs,kurslitteratur,fika
ochettNLPcertifikat.
Download