Herder
1744-1803
• Morag (Polen)
• Studerade teologi, filosofi och litteratur i
Königsberg (Kaliningrad)
• Arbetade i Riga
• ”Tyskland”: en kulturell enhet (men inte politisk)
• ”Volk”
• Folkets musik, sagor, etc
• Folkets traditioner, vanor
• Folkets kultur—det finns inget folk utan kultur
• Folket: att inse sin egenart och bevara den
• Herders folktanke: alla oavsett samhällsklass
räknas in i en primär organisk gemenskap
• Varje nation (folk) har sin plats där ”folksjälen”
hör hemma
• Idéer till en filosofi om mänsklighetens historia: en
klimatlära—ett folks egenskaper kan förklaras med
naturförutsättningarna under vilka de levt
• Ett folks själ tar sig uttryck i kulturen—språket är
avgörande
• Varje nation har sin själīƒ nationalism
• Herder: ”Varje nation har mittpunkten för sin lycka i sig
själv . . .”
Johann Georg Hamman (1730-1788)
• Königsberg
• Kritik av upplysningens rationalism—
representant av motupplysningen
• Sanningen: förnuftets, trons och
erfarenhetens enhet
Herder och historiografin
• Historiesyn: idéhistoria är förbunden med de olika
folkens historiska utveckling
• Historieskrivningens förändring efter Herder: tidigare
präglas historieskrivningen av religiösa strider; efter
Herder blir statshistoriska perspektivet dominerande
• Människosyn: helhet (i motsats till samtida psykologers
syn)
Språket
• Språk och tanke (medeltidens syn samt
rationalismens perspektiv: tänkande föregår
språket)
• Herder (och Condillac): språket utvecklas i
samband med tänkandet
• Språket avspeglar människans natur
Tolkning
• Herders bidrag till tolkningslära
• - upplysningsfilosofer (Hume, Voltaire): människorna är
samma under olika perioder och i olika platser
• Herder: människorna förändrasīƒ tankar, litteratur, etc.,
bör kontextualiseras och tolkas
• Tolkningen bör ta hänsyn till språket, texternas
ursprung, genretillhörighet
• - inlevelse
• - sekularism (se Bibeltolkning)
• Herder: grundare av historicismen
• Tidsanda
• - historievetenskapen blir den dominerande
vetenskapen inom humaniora (litteratur-, musikkonstvetenskap, etc.)
• - intresse för det unika, säregna, individuella
• Bidrag till uppkomsten av lingvistik och
antropologi
• - språkets historiska förändring
• - folkens olika egenskaper