Heroinöverdoser - Malmö högskola

Med livet som insats
-Injektionsmissbruk, risktagande och
överdoser
Torkel Richert
Adjunkt
Malmö högskola
Övergripande teman:

Varför fokusera på heroinöverdoser?

Vad är en heroinöverdos?

Varför sker överdoser? / Hur kan de förstås?

Hur kan antalet överdoser minskas? / Hur kan vi
förhindra att de överdoser som sker leder till
döden?
Varför fokusera på heroinöverdoser?

Överdos är en vanlig dödsorsak bland heroinanvändare.

Opiatöverdos är i flera europeiska länder en av de främsta
dödsorsakerna bland unga.

Även icke dödliga överdoser kan få svåra konsekvenser för
den drabbade (t ex lunginflammation, hjärnskador samt
skador i muskelvävnader och njurar).

Mellan 50-100 personer dör varje år i Sverige i heroinöverdos.

Liten kunskap nationellt, få satsningar på överdosprevntion.
Vad är en heroinöverdos?

Otydliga definitioner både bland forskare och
brukare.

Det finns ett stort spektrum mellan ett kraftigt
överdosliknande heroinrus och en dödlig överdos.

Fem symtom: ‘Collapse; blue skin colour;
difficulty breathing; loss of consciousness;
inability to be woken or roused’ (McGregor et al
1998).
Varför sker överdoser? / Hur kan de förstås?

Tidigare forskning har visat på flera vanliga
riskfaktorer för överdoser:
- att kombinera heroin med alkohol eller bensodiazepiner
- lägre opiattolerans efter en tids uppehåll i missbruket
- att injicera högre heroindoser än normalt
- oväntad renhet på det heroin som injiceras
- depressiva symptom och självmordsförsök
- stressfyllda och otrygga miljöer

Forskning kring överdoser har till stor del centrerats
kring enskilda riskfaktorer eller direkta orsaker till
överdoser, snarare än att på djupet undersöka
bakomliggande orsaker och motiv till de handlingar som
lett till överdoser eller diskutera hur individer bedömer
och förhåller sig till överdosrisker i samband med
injicering.

Den stora andelen icke dödliga överdoser har betraktats
som oavsiktliga/olyckshändelser snarare än som
medvetna/ självmordsförsök.

Okunskap en relativt vanlig förklaring till överdoser
Med livet som insats
-Injektionsmissbruk, risktagande och överdoser
(Richert & Svensson 2008)

Studiens syfte: Utifrån heroinanvändares berättelser
söker vi förståelse för de situationer, emotioner, motiv
och handlingar som är förknippade med fenomenet
överdos.

Metod/material: Djupintervjuer och fokusgrupper med
heroinanvändare med egen erfarenhet av överdoser.
Totalt deltog 52 individer i studien.
Ett medvetet risktagande?

Relativt goda kunskaper om de vanliga riskfaktorerna för
överdoser.

Olika motiv och omständigheter innebar att man ändå
utsatte sig för stora risker i samband med injicering.

Flertalet av de beskrivna överdoserna kan varken
beskrivas som rena olyckshändelser eller som medvetna
självmordsförsök.
”Överdoser ingår som en naturlig del i droglivet,
det är något man får räkna med kan inträffa.
Håller man på tillräckligt länge är det bara en
tidsfråga innan överdosen är ett faktum”
”Man vill ligga så nära döden som möjligt. Det är
då man får den ultimata kicken. Man strävar
liksom efter att se ljuset i tunneln”
”När psyket är ur balans så tar man ofta mer och
då tål man dessutom mindre… då är det lätt att
det blir för mycket”
Sju olika förklaringar till risktagande
vilket kan leda till överdoser

1. Riskfyllt blandmissbruk för att förstärka drogeffekten

2. Jakten efter den ”ultimata kicken” eller önskan att ”bli frisk”

3. Önskan att minimera antalet injektioner på grund av svårigheter
att injicera

4. Heroinintaget sker i en riskfylld miljö

5. Osårbarhetskänsla medför ökat risktagande

6. Psykisk ohälsa, självmedicinering och likgiltighet inför
döden

7. Överdos som självmordsförsök

Den enskilde brukarens agerande vid intaget av heroin kan
betraktas som en medveten handling med rutinmässiga inslag där
olika faktorer samverkar för att bestämma heroinrusets karaktär. De
påverkande faktorerna ryms inom ramen för Zinbergs (1984)
begrepp drug, set and setting.

För att förstå varför överdoser inträffar krävs en förståelse för hur
individen förhåller sig till risker och en analys av de motiv och
omständigheter som leder till minskat risktänkande och/eller ökat
risktagande i samband med injicering.

Vi vill peka på behovet av insatser som tar sikte på att förbättra
heroinisternas dåliga psykiska hälsa, deras svåra livssituation och
den bristfälliga tillgången till behandling, eftersom dessa faktorer
visade sig innebära ökat risktagande och därmed en ökad risk för
överdoser.
Hur kan antalet överdoser minskas? / Hur kan vi
förhindra att de överdoser som sker leder till
döden?

Pågående studie kring hur brukare som är med när
andra tar överdoser agerar och vad som styr detta
agerande.

Pågående studie kring heroinanvändares förslag till
överdosprevention.

Försök med filmvisning för heroinanvändare kring
riskfaktorer och hjärt- lungräddning. Filmen ”jag tänker
fortfarande på dig”.

Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift. Vol
25. 2008, NR 5. (Richert & Svensson)
Riskfaktorer
Motiv/Övervägande
Agerande/riskhandling
Okunskap
Omedveten om risker
Utsätter sig för överdosrisker utan
vetskap om dessa
Drogpåverkan (t ex genom
bensodiazepiner)
Söker kicken, sämre omdöme pga
berusningen
Tar mer heroin än planerat
Tolerans gör att heroinets
effekt har försvagats
Förbättra effekten
Heroin blandas med bensodiazeiner
Kicksökande
Önskan om den optimala kicken
Heroindos på gränsen till överdos
Dålig ekonomi
(har ej råd att bara ta heroin)
Vill få drogeffekt till låg kostnad
Blandar heroin med bensodiazepiner
eller alkohol
Svårt att injicera, hitta vener
Vill minimera antal injektionstillfällen
Tar större och färre doser, tar ej halva
först för att känna av styrkan
Stressig miljö
Vill ej riskera upptäckt
Injicerar allt på en gång
Osäkerhet/otrygghet i
förhållande till andra brukare
Vill ej stöta sig med andra
Vill visa sig tuff, erhålla status
Tar över andras riskbeteenden
Tar stora doser
Osårbarhetskänsla
Räknar med att överleva
Tar stora doser, negligerar risker
Nedstämdhet, ångest,
depression
Lindra psykisk ohälsa, självmedicinering,
minskat risktänkande
Tar mer heroin än vanligt, blandar
heroinet med andra preparat
Likgiltighet, uppgivenhet
Bryr sig inte om risker, vill slippa känna.
Ambivalenta känslor inför livet
Omfattande risktagande,
självdestruktivt beteende
Självmordstankar
Orkar inte leva. Dödslängtan
Medvetna överdoser