Här hittar du facit till de uppgifter i Tänk kreativt – Rosa

t
rea
TÄNK k
ivt
RE SON ER A
TÄNK
Facit
K
STÅ
TÄN FÖR
RA
SE
TI
N
FA
KLASSIFICERA
t
ativ
kre
n ingår
a
I serie
vt – ros
kreati
sgrön
TÄNK
vt – lju
kreati
ange
TÄNK
vt – or
kreati
TÄNK
M
JÄ
Kluriga
iga
och rol r
uppgifte
FÖ
R
-03 23.05
2011-10
ma.se
get AB,
aförla
Majem
Best. nr.
570, ISBN
5-76-4
1-8587
978-9
.maje
, www
dd 2-3
g-rosa.in
k-omsla
Robotbo
Här hittar du facit till de uppgifter i Tänk kreativt – Rosa som har givna lösningar.
Vissa av uppgifterna har ifyllt exempel på svar men det finns många fler godtagbara lösningar.
Många av uppgifterna i Tänk kreativt – Rosa har öppna lösningar.
Elevernas svar kommer att variera och det är meningen att de ska få möjlighet att diskutera,
motivera och jämföra sina olika lösningar.
Sid 3
Sid 4
Sid 5
Ritaellerskrivsakersomkanfinnaspåenbondgård.
Försökattkommapå3ellerflersakertillvarjeruta.
Kryssadetsomintehörihop.
På bondgården
DJUR
FORDON
BYGGNADER
REDSKAP
Skriv3sakersombondenmåstegörapåsingård.
1
2
3
Villduhelstridapåenhästellerköratraktor?
Vadhändersedan?Rita.
Varför?
Vadkallasungarna?
Hurskulleenankgrisseut?Rita.
ko
hund
kalv
valp
häst
får
föl
lamm
BondenBosamladein4äggpåmåndagen,
5äggpåtisdagenoch3äggpåonsdagen.
Hurmångaäggsamladehanintotalt?
PÅ BONDGÅRDEN
3
Sid 6
4
12
ägg
PÅ BONDGÅRDEN
PÅ BONDGÅRDEN
Sid 7
Sid 8
VilkencykelärAntons?
Läsledtrådarna.
GörettXpådecyklarsominteärAntons.
GörenOruntAntonscykel.
Villducyklaelleråkasparkcykel?
Cyklar
Varför?
Enbilhar4hjul.Encykelhar
Enbilharratt.Encykelhar
2 hjul.
styre
Ibilenhardusäkerhetsbälte.
hjälm
Närducyklarhardu
Ritaklarthjulet.
Josefcyklade4kilometer
pålördagen.Hancyklade
3kilometerpåsöndagen.
Hurlångtcykladehan
sammanlagt?
.
7
.
5
kilometer
Vilkenbildärolik?Ringainden.
Skrivenmeningomcyklarsomärsann.
Ringaindetduhargjortpåencykel.
åktinedförsbacke
cyklatpåetthjul
cyklatienvattenpöl
cyklatbaklänges
körtomkull
cyklatpåenstig
Skrivenmeningomcyklarsomärinteärsann.
•Antoncyklarutanstödhjul.
•Antonscykelharenflagga.
•Antonscykelharintecykelkorg.
•Antonscykelharettlyse.
•Antonscykelharintefartbandpåstyret.
6
CYKLAR
CYKLAR
Sid 9
Sid 10
Detärenmyraisaften.Vadgördu?
Vilkenmyraärolik?
Ritaen runtdenförstamyran.
Ringainden.
Ritaen runtdensistamyran.
RitaettXpådenmyrasomär
imitten.
Kanduhittamyrorpådessaställen?
SkrivJförja.
SkrivKförkanske.
SkrivNförnej.
påutflykten
ifrysen
iträdgården
påköksbordet
idinsäng
vidNordpolen
idinsko
iskogen
Hurmångafinnsdet?
2
3
6
antenner
kroppsdelar
ben
CYKLAR
HjälpMilleMyraattsamlasåmångasmulorhankan
påsinväghem.Ritahurhangår.
Försökhitta15smulorellerfler.
8
Sid 11
Detärenmyrapådinsmörgås.Vadgördu?
Myror
7
4 antenner
6 kroppsdelar
12 ben
MYROR
Hurmångamyrortrorduattdetfårplatspåenenkrona?
myror
Ringainde4ordsombästbeskriverenmyra.
liten
söt
insekt
otäck
9
10
flitig
MYROR
stark
snabb
modig
HurmångasmulorsamladeMilleMyraihop?
smulor
MYROR
facit
11
2
Sid 12
Sid 13
Sid 14
Ebbaochhennesmammagörenäppelpaj.
Ivilkenordninggördepajen?
Numrerabilderna(1–6).
Vilken annan mat . . .
Äpplen
är röd?
Ett äpple . . .
är rund?
Rita Rita
ett äppelträd.
ett äppelträd.
Rita Rita
8 äpplen
8 äpplen
på trädet.
på trädet.
Rita Rita
4 äpplen
4 äpplen
på marken.
på marken.
Rita Rita
en korg
en korg
bredvid
bredvid
trädet.
trädet.
växer på träd?
smakar
.
låter
.
känns
.
luktar
.
äppel-
äppel-
Kryssa det som inte hör ihop.
äppel-
äppel-
kärnhus
kärnor
röd
skal
har skal?
Vad kan man göra av äpplen?
4
3 6
1
2
5
Hur många äpplen ska det vara i den sista påsen? Rita dem.
8
Fortsätt mönstret.
Skriv en mening där du använder orden äpple och träd.
Vilkensortspajskulleduviljagöra?
12
ÄPPLEN
ÄPPLEN
Sid 15
14
13
Sid 16
Sid 17
Lösordflätan.
Användordeniordbanken.
Ringaindetduhargjortpåenlekplats.
På lekplatsen
gungatgungbräda
klättratpåenstege
gungat
hängtuppochner
lektisandlådan
byggtenkoja
ätitmatsäck
hoppatfrånklätterställningen
gåttpåenhängbro
åktrutschkanabaklänges
IsakochLisavillgungabådatvå.
Hurkandegöra?
Vadhändersedan?
Vadtyckerdubästomattgörapåenlekplats?
Vadtyckerduinteomattgörapåenlekplats?
ÄPPLEN
ORDBANK
hög
STEGE
GUNGA
BRO
SANDLÅDA
GUNGBRÄDA STOLPE
RUTSCHKANA
Aliceochmammaåker6kmtilllekplatsen.
Alicegungarochklättrar.
Sedanåkerdehem.
HurlångtharAliceochmammaåkt?
km
Skrivmotsatsord
12
rolig
PÅ LEKPLATSEN
Sid 18
15
16
PÅ LEKPLATSEN
PÅ LEKPLATSEN
Sid 19
Katter och hundar
Tyckerdubästomkatterellerhundar?
Varför?
Kryssadetsomintehörihop.
STEGE
R
U
U
GUNGA
T
G
BRO
S
S C
R
Ä T H
D O K
SANDLÅDA
P N
E A
17
Sid 20
Ärdetsant?
SkrivJförja.
SkrivKförkanske.
SkrivNförnej.
Hundartyckeromben.
Kattertyckeromhundar.
Katterspelarfotboll.
Hundarhartassar.
Katterjagarmöss.
Hundarkörbil.
Hundarjagarbollar.
Katterärsvarta.
Läsförst.Ritasedan.
Läsdetsomstårvidvarjesiffra.
Handlardetomhundar,katterellerbåda?
SkrivinsiffrornaiVenndiagrammet.
Hittapåettegetförslagförnummer10.
Skrivin10idiagrammet.
katter
3
8
Ritaenkattochenhund.
hundar
båda
2
4
5
7
1
6
9
Ritakattenstörreänhunden.
Skriv3ordsom
beskriverkatter.
Skriv3andraordsom
Skriv3andraordsom
beskriverhundar.
beskriverhundar.
1
1 1
2
2 2
3
3 3
18KATTEROCHHUNDAR
1skäller
2harmorrhår
3spinner
4harsvans
5harvassatänder
Målakattengul.
Målafläckarpåkatten.
KATTER OCH HUNDAR
19
6 tyckeromatthämtasaker
7 ärmjuk
8 klättrariträd
9 kanlärasigattsittafint
10
20KATTEROCHHUNDAR
facit
3
Sid 21
Sid 22
8sakerärolikapådenandrabilden.Ringaindem.
Rita2sakertillsomärolika.
Måladenandrabilden.
Kanduhittaenbåtpådessaställen?
SkrivJförja.
SkrivKförkanske.
SkrivNförnej.
Båtar
Tyckerdubästommotorbåtarellersegelbåtar?
Varför?
Ritaensegelbåt.
Denärivattnet.
Segletärrött.
Sid 23
Ritaettskepp.
Detärgrått.
Detrykerurskorstenen.
påhavet
iöknen
ienflaska
iensjö
ibadkaret
påettvarv
iettsaltkar
påenflod
Skrivenmeningdärduanvänderordenbåtochsjö.
1
Fortsättmönstret.
hämtasaker
4
ttsittafint
5
Vadärdetförskillnadmellanenbåtochettskepp?
2
3
7 8
6
Ex. Ett skepp är större än en båt.
BÅTAR
21
Sid 24
22
BÅTAR
BÅTAR
Sid 25
majs
morötter
tomat
gurka
selleri
broccoli
sparris
blomkål
ärtor
sallad
potatis
rödbetor
Vilken är den mystiska grönsaken?
Läs ledtrådarna. Skriv grönsakens namn.
Ritaetthuvudav
baragrönsaker.
Jag är orange.
Kaniner tycker om mig.
Jag växer under marken.
ärtor
Detfinnsmångaolikasortersgrönsaker.
Draettstreckunderdemsomduharsmakat.
Kryssadetsomintehörihop.
Sid 26
Vilkagrönsakertyckerduom?
Numrera(1-6).Börjamed
detdutyckerbästom.
Grönsaker
23
spenat
Jag är
morötter
en morot.
Jag är grön.
Jag är lång och smal.
Jag börjar på G.
en gurka.
Jag är
majs
Vi är gröna.
Vi är små och runda.
Vi växer i en balja.
paprika
selleri
Ritadinbästagrönsak.
Vi är
Finnsdetnågongrönsak
somduintetyckerom?
Vilkengrönsakvaldedutill...
ärtor.
Vi är gula.
Vi är små.
Vi växer många
tillsammans på en kolv.
Vi är
majs.
ögon?
mun?
Jag är brun på utsidan.
Du kan mosa mig.
Jag växer under marken.
öron?
Jag är
näsa?
en potatis.
Jag är röd.
Jag tycker om sol.
Jag kan bli ketchup.
Jag är
en tomat.
hår?
24
GRÖNSAKER
GRÖNSAKER
Sid 27
25
Sid 28
Vadhändersedan?
Vadärdetförskillnadmellanenfiskochensäl?
Skriv4olikasortersfiskar.
1
2
Fåglarharfjädrar.Fiskarhar
.
3
Fåglarharvingar.Fiskarhar
.
4
Fåglarflyger.Fiskar
.
VilkenfiskärFiaFisk?
Läsledtrådarna.
GörettXöverdefiskarsominteärFia.
GörenOruntFia.
MålasedanFiagulochgrön.
GRÖNSAKER
Sid 29
Vadärdetförlikhetmellanenfiskochensäl?
Fiskar
26
fjäll
fenor
simmar
Målaallafiskarnaolika.
Hurskulleenfågelfiskseut?Rita.
Ritaenfisksomgömmersigisjögräs.
FISKAR
27
28
FISKAR
•Fiaharintedenstörstastjärtfenan.
•Fiaharprickarpåsinstjärtfena.
•Fiaharintevassatänder.
•Fiaharinteenfenapåryggen.
•Fiaärsmal.
FISKAR
facit
29
4
Sid 30
Sid 31
Sid 32
Maxgörsigklarförattgåtillskolan.
Detärmångasakersomärtokigtihansrum.
Kanduhitta10sakerellerfler?Ringaindem.
Ritasedanditentokigsaktill.
Vadärdetförlikhetmellandittrumochköket?
I mitt rum
Vadärdetförskillnadmellandittrumochköket?
Ringaindetsomfinnsidittrum.
säng
pizza
klocka
basketboll
leksaker
strumpor
böcker
kudde
skrivbord
fönster
nalle
trädgård
Ringainde3ordsom
bästbeskriverdittrum.
Dusitterpådinsäng.
Vadärnärmast?Ringain.
mysigt stort
bullrigt
dörren
mörkt städat
litet
garderoben
Vadidittrumbörjarpå...
s
b
l
k
m
Ritavadduserfrån
fönstretidittrum.
kallt stökigt ljust
1
Dessasakerkanfinnasiettsovrum.Skrivorden.
8
I MITT RUM
Sid 34
31
32
12
I MITT RUM
Sid 35
Name
Name
Snakes
Snakes
Målade4ormarnaiormgropen.
These
4 snakes are all tangled up.
Varjeormskahaenegenfärg.
Skulleduviljahaenormsomhusdjur?
Ormar
14
I MITT RUM
Sid 33
6
11
12
9
10
5
7
fönstret
30
4
2 3
Would you like to have a snake for a pet?
Color each snake a different color.
Varför?
Why or why not?
Hurserenormut?
Hurlåterden?
Målaormensränderiettmönster.
MönstretskavaraABCABC
Color the snake’s stripes.
Use this pattern: ABABC.
Hurkännsden?
Skriv4olikasortersormar.
SkrivSfördetsomärsant.
SkrivFfördetsomärfalskt.
1
S
S
Ormarharsmåben. F
Ormarkanflyga. F
2
3
4
Ormarärreptiler.
Ormarharfjäll.
Make the word SNAKE with snakes!
Draw snakes to make the missing letters.
SkrivklartordetORMARmedorm-bokstäver.
Write the opposite.
Skrivmotsatsord
Kryssadensomintehörihop.
långshort
long
hot
varm
54
ORMAR
Sid 36
33
skinny
magerfat
safe
dangerous
arg
cold
Letters are N and E. Drawings will vary.
Critical and Creative Thinking Activities • EMC 3391 • © Evan-Moor Corp.
34
ORMAR
Sid 37
Former
© Evan-Moor Corp. • EMC 3391 • Critical and Creative Thinking Activities
ORMAR
35
55
Sid 38
Hur många trianglar?
Ritaivarjeruta.
Dufårbaraanvändadessa3former:
trianglar ,rektanglar ochcirklar .
Hur många cirklar?
Skrivenmeningdärduanvänderordenpapperochrektangel.
HUS
BÅT
KATT
MÄNNISKA
Vilkenformsaknarhörn?
cirkeln/ovalen
Härärnågrahalvafigurer.Andrahalvanserlikadanut.
Ritaklartfigurerna.
6
trianglar
6
cirklar
Vad finns det som är . . .
litet och runt?
stort och runt?
litet och rektangulärt?
stort och rektangulärt?
Hur många hörn har 2 trianglar tillsammans?
Hur många hörn har 2 kvadrater tillsammans?
6
8
Hur många hörn har 1 triangel och 1 kvadrat tillsammans?
36
FORMER
7
FORMER
37
38
FORMER
facit
5