Finländsk klassifikation av vårdbehov (SHTaL) version 3.0

Finländsk klassifikation av vårdbehov (SHTaL) version 3.0
ID
KOMPONENT
5000 Aktivitet
Ändringar i aktiviteten samt i
sömn- och
vakenhetstillståndet
ID
HUVUDKLASS
5001 Aktivitetsförändring
5382 Behov av information om aktivitet
5012 Sömnstörning
Förändring i sömnkvaliteten eller -kvantiteten
5021 Utsöndring
Delfaktorer som hänför sig till
matsmältning, urinfunktioner,
blödning och annan sekretion
5383 Behov av information om sömnstörning
5022 Störningar i samband med avföring
5031 Störningar i samband med urinering
5386
5043
5044
5435
5055
Nedsatt njurfunktion
Blödning
Annan störning i samband med utsöndring
Illamående och kräkning
Dränsekret
ID
5002
5004
5006
5008
5009
5010
5011
UNDERKLASS
Försvagad aktivitet
Brist på sysselsättning
Hyperaktivitet
Trötthet
Dålig ansträngningstolerans
Begränsad rörlighet
Svag muskelstyrka
5013 För mycket sömn
5014 Sömnbrist
5016 Förändrad dygnsrytm
5023
5024
5025
5028
5029
5384
5438
5032
5033
5034
5035
5037
5039
5040
5385
Avföringsinkontinens
Förstoppning
Diarré
Avföringsproblem
Gasbesvär
Blodig avföring
Ofrivillig tarmtömning
Urininkontinens
Residualurin
Urinretention
Urinträngningar
Minskad urinutsöndring
Ökad urinutsöndring
Blod i urinen
Ofrivillig urinavgång
ID
KOMPONENT
5059 Förmåga att klara sig
Individens och familjens
förmåga att hantera problem
eller anpassa sig till dem samt
sköta förpliktelser och
uppgifter
ID
HUVUDKLASS
5387 Behov av information om utsöndring
5060 Nedsatt förmåga hos patienten att klara sig
5072 Nedsatt förmåga hos familjen att klara sig
5074 Behov av stöd för att klara sig
ID
UNDERKLASS
5063
5064
5065
5066
5067
5068
Nedsatt förmåga att fatta beslut
Förändrad koncentrationsförmåga
Initiativlöshet
Inlärningssvårighet
Ändrad anpassningsförmåga
Minnesstörning
5078
5076
5077
5079
Behov av psykiskt stöd
Dödsångest
Sorg
Skuldkänsla
5225 Kommunikationsproblem
5390 Förändringar i det sociala umgänget - Förändrad 5233 Social isolering
5388 Problem att arbeta i grupp
social funktionsförmåga
5389 Problem med ensamhet
5231 Behov av närhet
5232 Behov av enskildhet
5086 Törst
5080 Vätskebalans
5084 Risk för störd vätskebalans
5391 Vattenintoxikation
Delfaktorer som hänför sig till
5088 Svullnad
vätskemängden i kroppen
5087 Förändrad vätskevolym
5085 Uttorkning
5109 Rökning
5090 Hälsobeteende
5392 Faktorer som påverkar hälsan
5110 Rusmedelsanvändning
Delfaktorer som hänför sig till
5112 Annat beroende
främjande av hälsan
5393 Kostvanor
5394 Motionsvanor
5395 Levnadsförhållanden som är skadliga för hälsan
5396 Bristande självvärderingsförmåga
5123 Förändrad vårdföljsamhet
5397 Avvikelser från vårdplanen
5398 Vårdvägran
5399 Behov av information om hälsobeteende
HUVUDKLASS
ID
5121 Behov av experttjänster
5124 Behov av information om patientens rättigheter
5436 Behov av information i samband med
undersökning, ingrepp eller provtagning
5356 Behov av fortsatt vård
5360 Behov av instruktioner för fortsatt vård
5129
5127 Läkemedelsbehandling
5128 Risker i samband med läkemedelsanvändning
5130
Delfaktorer som hänför sig till
5134
läkemedelsanvändning och
5135
genomförande av
5136
läkemedelsbehandling
5137
5138
5140
5139 Behov av hjälp vid läkemedelsbehandling
5141
5144 Behov av information om läkemedelsbehandling
ID
KOMPONENT
ID
UNDERKLASS
5437 Samordning av vård och
fortsatt vård
5145 Nutrition
5146 Förändrad nutrition
Delfaktorer som hänför sig till
säkrande av näring och
näringsämnen
5161 Behov av specialdiet
5188 Andning
Delfaktorer som hänför sig till
lungfunktionen
5170
5171
5172
5195
Ökat näringsbehov
Minskat näringsbehov
Behov av kunskap om näring
Nedsatt andningsfunktion
5148
5152
5154
5156
5169
5046
5162
5163
5164
Parallellanvändning av flera läkemedel
Olämplig medicinering
Intoxikationsrisk
Läkemedelsallergi
Motstånd mot läkemedelsbehandling
Läkemedelsbiverkning
Läkemedelsinteraktioner
Behov av hjälp vid intagning av läkemedel
Behov av hjälp vid distribuering av läkemedel
Aptitlöshet
Sväljningsproblem
Absorptionsstörning
Ätsvårigheter
Svårighet att suga
Halsbränna
Behov av tilläggsnäring
Behov av begränsad nutrition
Matallergi
5196 Andnöd
5197 Hyperventilation
5198 Hosta
5188 Andning
5195 Nedsatt andningsfunktion
Delfaktorer som hänför sig till
ID
KOMPONENT
ID
HUVUDKLASS
lungfunktionen
5201
5202
5203
5205
5204 Cirkulation
Delfaktorer som hänför sig till
cirkulationen i de olika
5208
organen
5215
5217
5216 Ämnesomsättning
Delfaktorer som hänför sig till 5218
det endokrina systemet och
immunsystemet
5221
5236 Säkerhet
Riskfaktorer orsakade av
sjukdom eller vårdmiljö
5256 Dagliga funktioner
Delfaktorer som påverkar
möjligheten att vara
självständig
Aspirationsrisk
Slemmighet
Behov av information om andning
Cirkulationsstörning
Förändrad kroppstemperatur
Behov av information om cirkulation
Hormonella förändringar
Förändrad ämnesomsättning
Immunologiska förändringar
5402 Behov av information om ämnesomsättningen
5248 Risk för olycksfall
5253
5254
5255
5403
5404
5405
Känsla av otrygghet
Bärare av smittosam sjukdom
Risk för att skada annan person
Risk för självtillfogade skador
Behov av information om säkerhet
Bristande egenvårdskapacitet
5407 Behov av information som stöder egen aktivitet
5268 Behov av hjälpmedel
ID
UNDERKLASS
5199 Täppt andning
5200 Förändrad andningsfrekvens
5206
5207
5209
5210
Blodtrycksförändring
Hjärtarytmi
Undertemperatur
Feber
5219
5220
5222
5401
Förändring i blodsockret
Gulhet hos nyfödd
Nedsatt immunförsvar
Överkänslighet
5249 Fallrisk
5251 Risk att ramla omkull
5252 Rymningstendens
5263
5264
5265
5266
5267
5406
Behov av hjälp i samband med tvättning och hygien
Behov av hjälp med på- och avklädning
Behov av hjälp i samband med måltid
Behov av hjälp vid förflyttning
Behov av hjälp vid toalettbesök
Behov av hjälp med att uträtta ärenden
ID
KOMPONENT
ID
HUVUDKLASS
5269 Psykisk balans
5279 Förändrad självbild
Delfaktorer som hänför sig till
uppnående av psykisk balans
5283 Rädsla
5284 Förändrad sinnesstämning
5290 Förändrat beteende
5408 Störd verklighetsuppfattning
5297 Sinnesfunktioner och
5298 Förändring i sinnesfunktionen
neurologiska funktioner
Delfaktorer som hänför sig till
sinnesfunktionerna
5312 Behov av information om sinnesfunktioner
5313 Akut smärta
ID
5280
5281
5153
5282
UNDERKLASS
Förändrad kroppsuppfattning
Störning i självkänslan
Ätstörning
Ångest
5285
5286
5287
5288
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5409
5410
5411
5412
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
Eufori
Mani
Apati
Depression
Aggressivitet
Våldsamhet
Självdestruktivitet
Upprepade tvångsmässiga handlingar
Oro
Personlighetsförändring
Hallucinationer
Vanföreställningar
Splittring
Förvirring
Förändring i hörselsinnet
Förändring i smaksinnet
Förändring i luktsinnet
Förändring i synsinnet
Förändring i känselsinnet
Förändring i balanssinnet
Impulskänslighet
5314
5315
5316
5317
5318
Bröstsmärta
Huvudvärk
Inflammationssmärta
Smärta i samband med ingrepp
Traumasmärta
ID
KOMPONENT
ID
HUVUDKLASS
5319 Kronisk smärta
5413 Behov av information om smärta
5214 Neurologiska förändringar
5324 Vävnadsintegritet
Delfaktorer som hänför sig till
slem- och hornhinnornas samt
hudens och de subkutana
vävnadernas tillstånd
5420 Behov av information om neurologiska
förändringar
5325 Förändringar i huden
5333 Slemhinneförändringar
5341 Akut sår
5347 Kroniska sår
5343 Traumatiskt sår
5353 Behov av information om vävnadsstatus
ID
5320
5321
5322
5323
UNDERKLASS
Smärta i samband med vävnadsskada
Neuropatisk smärta
Idiopatisk smärta
Cancersmärta
5211
5414
5415
5416
5417
5418
5419
Förändrad medvetandegrad
Tremor
Stelhet
Afasi
Känselbortfall
Yrsel
Kramper
5326
5327
5421
5422
5332
Hudskada
Risk för hudskada
Inflammation på injektionsstället
Hudskada orsakad av extern fixationsanordning
Eksem/utslag
5342
5345
5346
5349
5350
5351
5348
5344
5423
Kirurgiskt sår
Hudtransplantat
Hudtagningsställe
Bensår
Trycksår
Infekterat kirurgiskt- eller traumasår
Diabetessår
Brännskada
Frostskada
ID
KOMPONENT
ID
HUVUDKLASS
5424 Sexuell hälsa
5362 Livscykel
Delfaktorer som hänför sig till 5425 Behov av information om sexuell hälsa
5426 Reproduktiv hälsa
olika livsskeden
5427 Behov av information om reproduktiv hälsa
5369 Graviditet
5428 Behov av information om graviditet
5377 Förlossning
5429 Behov av information om förlossning
5168 Problem med bröstuppfödning
5430 Behov av information om amning
5431 Tillväxt och utveckling hos nyfödda
5432 Behov av information om tillväxt och utveckling
hos nyfödda
5381 Tillväxt och utveckling enligt ålder
5433 Behov av information om åldersenlig tillväxt och
utveckling
5434 Behov av palliativ vård
ID
UNDERKLASS
5439 Amningsproblem
5056 Mjölkutsöndring