Kursplan Historia, avancerad nivå, Problem i medeltidens historia, 7

1(3)
Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.
Kursplan
Institutionen för humaniora, utbildnings- och
samhällsvetenskap
Historia, avancerad nivå, Problem i medeltidens historia, 7,5
högskolepoäng
Medieval History, Second Level, 7.5 Credits
Kurskod:
Huvudområde:
HI4003
Historia
Utbildningsnivå:
Inrättad:
Giltig fr.o.m.:
Avancerad nivå
2008-08-26
Höstterminen 2008
Utbildningsområde:
Högskolepoäng:
Ämnesgrupp (SCB):
Fördjupning:
Senast ändrad:
Beslutad av:
Humanistiska området
7,5
Historia
A1N
2008-08-26
Akademichef
Mål
Mål för utbildning på avancerad nivå
Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i
förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
(1 kap. 9 § högskolelagen)
Kursens mål
Mål för utbildning på avancerad nivå
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i
förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete
(1 kap. 9 § högskolelagen [HL])
Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten
- Ha god överblick över skilda forskningsperspektiv på medeltidens historia
- Vara väl orienterad i källkritiska problem förknippade med äldre historia
- Kunna diskutera medeltiden såväl utifrån ett kontinuitets- som ett förändringsperspektiv
- Ha en god inblick i hur olika teorier och metoder omsätts i historisk forskning
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten
- ha förmåga att vetenskapligt resonera kring grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp
- Kunna redogöra för forskningsläget rörande medeltiden
- Kunna diskutera vilken betydelse olika teoretiska och metodiska perspektiv har i konkret
medeltidshistorisk forskning
2(3)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten
- ha förmåga att i tal och skrift självständigt och kritiskt diskutera hur olika forskningsinriktningar
förhållit sig till olika problemställningar inom medeltidsforskningen
- Kunna diskutera vad kunskapen om äldre tiders historia kan ha för betydelse för dagens
historiemedvetande.
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen innehåller fördjupning i frågor kring olika forskningsperspektiv på medeltidshistorien. Frågor
som tas upp är: kontinuitet och förändring i staternas utveckling i ett längre historiskt perspektiv,
vilka olika typer av maktstrukturer som var verksamma i det medeltida samhället - kopplade till
exempel genus, kyrka/stat, centralt/lokalt.
Studieformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.
Examinationsformer
Examination, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Examinationen sker i form av skriftliga uppgifter och aktivt deltagande i diskussioner.
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Betyg
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen ska, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF], betyg
sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd
lärare (examinator).
Som betyg ska, enligt 6 kap. 19 § [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl
godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem.
Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Examination
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Särskild behörighet och andra villkor
30 högskolepoäng i ett humanistiskt huvudområde på C-nivå.
För ytterligare information se universitetets antagningsordning.
Tillgodoräknande av tidigare utbildning
Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt
högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under
förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.
För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Berglund, Louise (2003)
3(3)
Guds stat och maktens villkor : politiska ideal i Vadstena kloster, ca 1370-1470.2003
Uppsala:Univ.
Blockmans, Willem Pieter & Hoppenbrouwers, Peter (2007)
Introduction to medieval Europe, 300-1550 : age of discretion .
London: Routledge
Tilly, Charles 1992, Rev. pbk ed.
Coercion, capital, and European states, AD 990-1992 .
Oxford: Blackwell
Tillägg och kommentarer till litteraturlistan
Ytterligare 600 sidor, som väljs i samråd med läraren, tillkommer. Därtill referenslitteratur.