Vad händer när man börjar se dåligt?
Bild på suddig syntesttavla
Välkommen till Syncentralen vid
landstinget i Norrbotten!
För att komma till Syncentralen måste du ha remiss
från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker,
synpedagoger, datapedagog, psykolog, kurator,
hjälpmedelsassistenter samt receptionist.
Vare sig man är synskadad eller anhörig är det bra
att känna till hur det fungerar på Syncentralen och
vad som kan tänkas hända när man börjar se sämre
och måste få hjälp.
Ögat och synskador
Skador på ögat som orsakar försämrad syn kan ha olika
orsaker och variera till omfattningen. Graden av
synnedsättning är inte alltid avgörande för vilka
svårigheter man kan drabbas av. En lätt synskada kan
till exempel vålla lika stora problem som en betydligt
svårare, beroende på situation och aktuella omständigheter.
Förutom synskador orsakade av yttre påverkan kan vi
drabbas av ögonsjukdomar som t ex grå och grön starr
samt åldersförändringar i gula fläcken.
Att känna till hur ögat är uppbyggt kan förenkla
förståelsen för din ögonsjukdom.
2
Bild på ögats olika delar
På Syncentralen
Synskadade i alla åldrar ska ges goda förutsättningar att
klara det dagliga livet; i hemmet, i skolan, på
arbetsplatsen och på fritiden. För detta krävs kunskap
och erfarenhet inom medicinska, tekniska, pedagogiska,
sociala och psykologiska områden. På Syncentralen
finns dessa professioner.
3
När du kommer till Syncentralen
På syncentralen jobbar vi i team med
patienten i centrum.
Bild på syncentralens olika personalgrupper
När du kommer till Syncentralen har du redan träffat
ögonläkaren. Läkaren och sjuksköterskan på ögonmottagningen står för den medicinska undersökningen
och behandlingen.
På Syncentralen görs en utredning med syfte att
bedöma vilken hjälp den synskadade behöver. Du blir
mottagen av en receptionist. Optikern utför syntekniska
undersökningar, provar ut och anpassar optiska
hjälpmedel, t ex glasögon och kikare.
Synpedagog och datapedagog provar ut hjälpmedel och
hjälper dig med träning för att underlätta den nya
situationen. Hjälpmedel som provas ut är t ex
förstoringsglas, talande hjälpmedel, vita käppar och
anpassning till datorer.
Synpedagogen kan göra en översyn av hemmiljön.
Våra hjälpmedelsassistenter på Syncentralen står för
service och underhåll av hjälpmedel.
4
Kuratorn informerar dig om dina rättigheter i
samhället, t ex hemtjänst, färdtjänst och ledsagarservice,
förmedlar kontakter mellan dig och myndigheter och
har stödsamtal kring att leva som synskadad. Kuratorn
informerar också om gruppverksamheter. Det finns även
möjlighet att träffa en psykolog. Vid Syncentralen har
du och dina anhöriga möjlighet att delta i grupp- och
kursverksamhet.
För de som har kombinerad syn- och hörselnedsättning
sker samverkan inom Syn- och Hörselenheten.
Barn
Syncentralen har en speciell grupp som ansvarar för
planering och samordning av insatser för synskadade
barn i Norrbotten. Gruppen består av ögonläkare,
optiker, synpedagog, kurator och psykolog.
Syncentralens barngrupp samarbetar med Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare och
habiliteringspersonal.
I Syncentralens arbete med barn ingår:







Synutredning efter behov.
Utprovning och träning med synhjälpmedel.
Förflyttnings- och orienteringsträning.
Stödsamtal med föräldrar.
Information om samhällets stödåtgärder.
Gruppverksamhet.
Förmedla kontakt med SRF:s
(Synskadades Riksförbund) föräldrakommitté.
5
Att tänka på vid umgänge med synskadade
Med helt eller delvis förlorad syn förändras vardagslivet
och umgänget med andra. Nya förhållningssätt blir
aktuella. Därför får ibland nedsatt syn psykologiska
konsekvenser. Vissa av oss blir tillbakadragna, andra
visar irritation. Med lite tålamod går det ofta bra att
anpassa sig själv och omgivningen till det nya.
Därför bör man prata med sina närmaste om
synnedsättningen och hur de kan hjälpa till för att
dagens rutiner inte ska upplevas som problemfyllda. På
Syncentralen finns psykolog och kurator som också kan
bidra.
Tala om vem du är när du kommer in
i ett rum.
Använd händerna, lägg t.ex. den
synskadades hand på det du vill visa.
6
Låt varje sak ha sin bestämda plats,
möblera inte om eller flytta föremål utan
att tala om det.
Dörrar och luckor ska vara stängda eller
helt öppna, stolar och lådor inskjutna.
Använd ”klockmetoden” när du
beskriver riktningar.
Tala till den synskadade,
inte om.
7
SYN- OCH HÖRSELENHETEN
Syncentralen
Robertsviksgatan 9, Plan 3 (Stadsvikens VC), Luleå
0920-28 40 50 (tal), 0920-28 40 49 (text)
Information, rådgivning, rehabilitering, habilitering
Hörcentraler
Sunderby sjukhus, 0920-28 30 48
Piteå sjukhus, 0911-752 35
Kalix sjukhus, 0923-763 19
Gällivare sjukhus, 0970-193 61
Hörselmätning, utprovning av hörapparater och hjälpmedel
Pedagogiska hörselvården
Robertsviksgatan 9, Plan 3 (Stadsvikens VC), Luleå 0920-28 40
60
Information, rådgivning, undervisning, rehabilitering, habilitering
Tekniska hörselvården
Sunderby sjukhus, 0920-28 30 48
Hörapparatservice, installation och underhåll av hjälpmedel
Tolkcentralen
Robertsviksgatan 9, Plan 3 (Stadsvikens VC), Luleå
0920-28 40 80 (tal)
0920-28 40 85 (fax)
0920-191 74 (text)
e-post: [email protected]
Kostnadsfri tolkning till hörselskadade, döva och dövblinda - på
jobbet och på fritiden
Hemsida: www.nll.se (A-Ö välj Syn- och hörselenheten)
8