YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift

advertisement
YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE
EXAMENSGRUNDER
Föreskrift 39/011/2015
INNEHÅLL
I
II
Examensdelar och examens uppbyggnad ------------------------------------------------------------------- 4
Krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnande -------------------------------------------------- 4
1 Biodling ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4
2 Hantering av honung och vax ---------------------------------------------------------------------- 6
3 Arbete som företagare inom biodling ------------------------------------------------------------- 8
4 Produktion av biodlingstjänster ------------------------------------------------------------------ 10
5 Produktifiering inom biodling -------------------------------------------------------------------- 11
6 Examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen ----------------------- 13
Bilaga. Beskrivning av examen (ingår inte i föreskriften) -------------------------------------------------------- 13
I
Examensdelar och examens uppbyggnad
YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE
Obligatoriska examensdelar
1. Biodling
2. Hantering av honung och vax
3. Arbete som företagare inom biodling
Valbara examensdelar, av vilka examinanden väljer en
4. Produktion av biodlingstjänster
5. Produktifiering inom biodling
6. Examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen
Yrkesexamen för biodlare består av tre obligatoriska examensdelar och en valbar examensdel.
II
Krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnande
Kraven på yrkesskicklighet i en examensdel anger vad examinanderna ska kunna när de avlägger
examensdelen. Under punkten Påvisande av yrkesskicklighet anges hur examinanderna ska påvisa sin
yrkesskicklighet. Den yrkesskicklighet som ska visas vid ett examenstillfälle bedöms enligt kriterierna
för en godkänd prestation. Examinandernas yrkesskicklighet bedöms av personer som representerar
arbetsgivarna, arbetstagarna och undervisningsbranschen och som har tillräcklig yrkesskicklighet inom
det område som examen gäller och är tillräckligt insatta i bedömning och i grunderna för den examen
som avläggs.
1
Biodling
Krav på yrkesskicklighet
Examinanden kan
 planera och starta en biodling
 använda och underhålla bikupematerial och andra redskap som behövs i produktionen
 sköta bin.
Påvisande av yrkesskicklighet
Examinanderna påvisar sin yrkesskicklighet genom att starta och sköta en biodling samt utföra de
arbeten som behövs i honungsproduktion. Yrkesskickligheten visas vid en biodling. Om den
yrkesskicklighet som krävs inte helt framkommer i praktiska arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av
yrkesskickligheten på andra sätt.
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet
Examinanden planerar och startar en biodling.
Starta en biodling
Examinanden
 sätter upp mål för biodlingen och motiverar målen
 väljer och förbereder biodlingsplatser som är lämpliga med tanke på
bina, skötseln, näringsväxterna och miljön
 gör de nödvändiga anmälningarna till myndigheterna
 skaffar de nödvändiga tillstånden
 sköter bokföringen som gäller djur
 bedömer hälsotillståndet och produktionsförmågan hos bin som ska
köpas och fattar sitt köpbeslut utifrån dessa
 köper den mängd bin som behövs till ett pris som motsvarar kvaliteten
och i enlighet med lagstiftningen om internationell handel med bin
 skyddar bikuporna mot yttre hot



Flytta bin
sätter bikuporna i ordning för flyttning
flyttar bikuporna på ett säkert och ergonomiskt sätt
placerar bikuporna i biodlingen i enlighet med produktionsmålet.
Examinanden använder och underhåller bikupematerial och andra redskap som behövs i
produktionen.
Val och underhåll av
bikupematerial
Examinanden
 använder en sådan storlek på bikuporna samt sådana konstruktioner
och material som är lämpliga för biodlingen och produktionssättet
 hanterar materialet ergonomiskt riktigt
 sätter nya bikupematerial i skick för användning och underhåller
gammalt material
 rengör och underhåller enligt instruktioner material för bisamhällen
som förstörts eller fått en sjukdom
 lagrar bikupematerial på rätt sätt
 underhåller skydden enligt situationens krav
Personliga
arbetskläder och
biodlingsredskap
Examinanden sköter bin.


väljer och använder lämplig skyddsutrustning
väljer och använder biodlingsverktyg och -utrustning i enlighet med
produktionsinriktningen och tidpunkten i skötselperioden.
Skötselteknik
Examinanden
 behandlar bina rationellt och etiskt bra
 undviker bistick och följer säkerhetsinstruktionerna
 sköter bina i enlighet med årstiden och bisamhällets kondition
 utför de arbeten som behövs för att förhindra svärmning på ett sätt
som är lämpligt i situationen
 ökar antalet bikupor i enlighet med produktionsmålet
 bärgar honungsskörden som sorthonung eller blandad honung på ett
kostnadseffektivt sätt
 utfodrar bina om det behövs
 sköter bikuporna så att bina överlever vintern
Läget i fråga om
drottningen och
odling av drottningar



Binas hälsa och
skadedjur som
hotar
bisamhället






2
kontrollerar och vidtar åtgärder om läget i fråga om drottningen kräver
det
bedömer drottningens kondition och bisamhällets benägenhet för
svärmeri och agerar i enlighet med situationen
odlar drottningar för egen produktion
hittar och identifierar de vanligaste bisjukdomarna, parasiterna och
skadedjuren och sköter bikuporna i enlighet med situationen
sköter de anmälningsskyldigheter som finns i samband med sjukdomar
sanerar enligt anvisningarna bikupor som drabbats av amerikansk
yngelröta
bekämpar varroakvalster och övervakar deras antal i bikupan
anmäler en björnskada vid behov
söker undantagstillstånd för avlägsnande av en problembjörn om
situationen kräver det.
Hantering av honung och vax
Krav på yrkesskicklighet
Examinanden kan
 planera och använda lokaler och utrustning som är lämpliga för produktionen
 avtäcka vaxkakor och slunga honung
 hantera, förpacka och lagra honung
 rena bivax.
Påvisande av yrkesskicklighet
Examinanderna påvisar sin yrkesskicklighet genom att hantera honung och vax. Om den
yrkesskicklighet som krävs inte helt framkommer i praktiska arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av
yrkesskickligheten på andra sätt.
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet
Examinanden planerar och använder lokaler och utrustning som är lämpliga för
produktionen.
Examinanden
 planerar lokaler som är lämpliga för biodlingens omfattning
 gör den anmälan om primärproduktionsställe eller livsmedelslokal som är
nödvändig för verksamhetsformen
 väljer redskap som är lämpliga för produktionens omfattning
 använder utrustningen enligt anvisningarna och tar hänsyn till säkerheten i
arbetet
 arbetar ergonomiskt riktigt och effektivt
 utarbetar en plan för egenkontroll i enlighet med lagstiftningen.
Examinanden avtäcker vaxkakor och slungar honung.
Examinanden
 arbetar ergonomiskt riktigt
 arbetar hygieniskt på den plats där honung slungas
 använder metoder som är lämpliga för avtäckning och slungning
 transporterar med lämpliga metoder honung och bikupematerial till
produktionslokalen för vidarebehandling.
Examinanden hanterar, förpackar och lagrar honung.
Examinanden
 silar honung samt låter den klarna och kristallisera med metoder som är
lämpliga för produktionsvolymen
 sörjer för honungens kvalitet i enlighet med kvalitetsmålet
 ser till att honungen inte innehåller läkemedelsrester eller främmande
ämnen som överskrider de tillåtna gränsvärdena
 förpackar honung i bruks-, försäljnings- och transportförpackningar med
metoder som är lämpliga för produktionsvolymen
 använder för förpackningen av honung tillbehör och förpackningsmaterial
som lämpar sig för livsmedelsanvändning
 märker förpackningarna i enlighet med lagstiftningen
 lagrar honungen i enlighet med kvalitetsmålet
 följer livsmedelslagstiftningen och arbetarskyddsinstruktionerna.
Examinanden renar bivax.
Examinanden
 följer arbetarskyddsinstruktionerna
 sorterar och smälter vaxkakor som ska tas ur bruk och avtäckt vax med en
metod som är lämplig för produktionsvolymen, hanterar vax och vaxkakor
under beaktande av skadedjur och risken för överföring av bisjukdomar
 kontrollerar kvaliteten på vax med en lämplig smältmetod


3
sörjer för lagringen och vidarebehandlingen av vax
väljer vidarebehandling för använda ramar.
Arbete som företagare inom biodling
Krav på yrkesskicklighet
Examinanden kan
 bedöma sina förutsättningar att arbeta som företagare inom biodling
 ta fram eller utveckla en affärsidé
 utarbeta eller utveckla en affärsplan
 planera marknadsföring.
Påvisande av yrkesskicklighet
Examinanderna påvisar sin yrkesskicklighet på olika sätt beroende på om de startar företagsverksamhet
eller utvecklar ett eget, befintligt företag. De påvisar sin yrkesskicklighet genom att bedöma
affärsmöjligheterna och utarbeta eller utveckla en affärsplan för ett företag. Om den yrkesskicklighet
som krävs inte helt framkommer i praktiska arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av
yrkesskickligheten på andra sätt.
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet
Examinanden bedömer sina förutsättningar att arbeta som företagare inom biodling.
Bedömning av
förutsättningarna att
arbeta som företagare
Bedömning av
affärsmiljön
Examinanden
 bedömer realistiskt sin yrkeskompetens och sina förutsättningar att
arbeta som företagare inom biodling
 bedömer den personliga nyttan och riskerna förknippade med
företagsverksamhet samt om resurserna räcker till
 planerar förvärvandet av det kunnande som behövs för att driva ett
företag



bedömer utifrån framtidsutsikterna, utvecklingen inom branschen
och marknadsläget vilka externa möjligheter och risker samt interna
styrkor och svagheter det finns inom företagsverksamheten (SWOTanalys)
tar reda på potentiella kunder och konkurrenssituationen inom
biodling
tar reda på vilka nätverk som är viktigast inom branschen.
Examinanden tar fram eller utvecklar en affärsidé.
Examinanden
 utvecklar kundorienterat sitt koncept för produkter eller tjänster
 preciserar affärsidén så att verksamheten blir ekonomiskt lönsam
 preciserar kundgruppen i sin affärsidé
 gör en riskanalys för sin affärsidé med hjälp av en omvärldsanalys.
Examinanden utarbetar eller utvecklar en affärsplan.
Examinanden
 utarbetar eller utvecklar en affärsplan med hjälp av utredningar om
verksamhetsmiljön, marknaden och konkurrensläget
 sätter upp mål för företaget och utarbetar en strategi för det
 väljer den lämpligaste företagsformen
 fastställer vilka resurser som behövs i affärsverksamheten
 upprättar de dokument som behövs när ett företag grundas och
andra dokument som krävs samt begär vid behov hjälp med det
 utarbetar en realistisk finansieringsplan och sätter upp ett realistiskt
resultatmål
 tar reda på förfarandena i anknytning till företagsstöd och beaktar
dem i planen
 planerar eller preciserar vilka resurser i form av kompetens och
utrustning som företagsverksamheten kräver
 planerar eller utvecklar verksamheten så att den stöder värderingarna
i fråga om hållbar utveckling
 bedömer behovet av rekrytering och beräknar
anställningskostnaderna
 förbereder det försäkringsskydd som behövs i företaget
 utarbetar arbetarskyddsinstruktioner
 bedömer behovet av köpta tjänster.
Examinanden planerar marknadsföring.
Examinanden
 prissätter produkter eller tjänster så att de blir lönsamma
 bestämmer målgrupp för marknadsföringsåtgärderna
 preciserar marknadsföringsåtgärderna i enlighet med tillgänglig
budget
 planerar marknadsföringskommunikationen så att företaget skiljer sig
från konkurrenterna
 väljer de lämpligaste marknadsföringskanalerna för sitt företag och
utnyttjar utförda marknadsföringsundersökningar
 följer lagstiftningen om marknadsföring
 bildar nätverk med nödvändiga aktörer för att effektivisera
marknadsföringen.
4
Produktion av biodlingstjänster
Krav på yrkesskicklighet
Examinanden kan
 definiera en biodlingstjänst
 planera och förbereda en tjänst
 genomföra en biodlingstjänst
 utvärdera genomförandet av en biodlingstjänst.
Påvisande av yrkesskicklighet
Examinanderna påvisar sin yrkesskicklighet genom att planera och genomföra en biodlingstjänst som
består av produktion av bidrottningar eller bisamhällen eller en pollineringstjänst, en rådgivningstjänst
eller en upplevelse- och imagetjänst eller någon motsvarande tjänstehelhet. Om den yrkesskicklighet
som krävs inte helt framkommer i praktiska arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av
yrkesskickligheten på andra sätt.
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet
Examinanden definierar en biodlingstjänst.
Examinanden
 tar fram idéer för biodlingstjänstens innehåll
 fastställer kundgruppen
 tillämpar sitt kunnande samt styrkorna och möjligheterna i
verksamhetsmiljön vid framtagningen av idéer
 tar fram mål för tjänsten
 fastställer lokalbehoven och metoderna
 bedömer de risker som är förknippade med produktionen av tjänsten.
Examinanden planerar och förbereder en tjänst.
Examinanden
 konkretiserar tjänstens innehåll
 skaffar de nödvändiga tillstånden
 bedömer behovet av nätverkande
 planerar kommunikationen enligt målgruppen
 prissätter tjänsten så att den blir lönsam
 marknadsför tjänsterna enligt sitt mål
 upprättar ett anbud till en kund.
Examinanden genomför en biodlingstjänst.
Examinanden
 ingår i enlighet med lagstiftningen ett skriftligt avtal med en kund om
produktion av en tjänst
 genomför tjänsten i enlighet med avtalet och med hög kvalitet
 agerar professionellt som expert på området
 förbereder sig för exceptionella situationer
 drar nytta av samarbetsnätverk enligt behov.
Examinanden utvärderar genomförandet av en biodlingstjänst.
Examinanden
 begär feedback av kunden
 behandlar klagomål om det behövs
 utvärderar tjänsteproduktionen med avseende på lönsamhet
 fastställer utvecklingsbehoven på basis av utvärderingen.
5
Produktifiering inom biodling
Krav på yrkesskicklighet
Examinanden kan
 planera kommersiella produkter av bikupeprodukter
 skaffa de produktionslokaler och den utrustning som behövs vid produktifiering
 producera eller skaffa och lagra råvaror
 tillverka eller låta tillverka biodlingsprodukter.
Påvisande av yrkesskicklighet
Examinanderna påvisar sin yrkesskicklighet genom att producera sorthonung och honung i vaxkaka
eller genom att produktifiera bivax, pollen, propolis eller en motsvarande bikupeprodukt. Om den
yrkesskicklighet som krävs inte helt framkommer i praktiska arbetsuppgifter kompletteras påvisandet av
yrkesskickligheten på andra sätt.
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet
Examinanden planerar kommersiella produkter av bikupeprodukter.
Bedömning av
läget på
marknaden
Examinanden
 tar reda på den valda kundgruppens intresse och förutser framtida
konsumtionstrender vad gäller biodlingsprodukter
 samlar information och prov av jämförbara produkter på marknaden
 tar fram en produkt enligt efterfrågan
 fastställer imagefaktorerna och säljkriterierna för produkten
 följer lagstiftningen om marknadsföring
Produktutveckling



tar reda på kvalitetskriterierna för den produkt som han/hon valt samt
produktionsförutsättningarna
utvecklar produkterna enligt kraven i lagstiftningen
tar fram ett produktrecept och planerar tillverkningsprocessen
planerar råvaruinköpen för de produkter som valts
tillverkar provpartierna enligt recept och instruktioner
bedömer sensoriskt den produkt som tagits fram och jämför den med
konkurrerande produkter
ändrar receptet och tillverkningsinstruktionen om nödvändigt
testar produkten på en testgrupp för att samla in feedback




följer lagstiftningen och föreskrifterna om förpackning
planerar förpackningen och använder vid behov experter
testar förpackningens funktionalitet på marknaden
beaktar att förpackningen ska vara ekologisk och återvinningsbar.





Planering av en
förpackning
Examinanden skaffar de produktionslokaler och den utrustning som behövs vid
produktifieringen.
Examinanden
 följer den lagstiftning som gäller branschen
 planerar och skaffar en lämplig produktionslokal och lämplig utrustning för
sin verksamhet och använder vid behov experthjälp
 skaffar de nödvändiga myndighetstillstånden
 utarbetar en plan för egenkontroll på det sätt som produktionsprocessen
kräver
 ingår vid behov ett underleverantörsavtal för produktionen.
Examinanden producerar eller skaffar och lagrar råvaror.
Examinanden
 producerar eller skaffar råvaror enligt kvalitetskriterierna
 arbetar kostnadseffektivt
 säkerställer råvarornas hållbarhet
 sköter lagerbokföringen.
Examinanden tillverkar eller låter tillverka biodlingsprodukter.
Examinanden
 differentierar produkten enligt dess egenskaper
 tillverkar eller låter tillverka produkter enligt egna recept
 använder utrustningen i enlighet med instruktionerna
 arbetar på ett säkert och ergonomiskt sätt
 arbetar kostnadseffektivt
 förpackar produkterna i de planerade förpackningarna, säkerställer att
transporten av produkterna är säker och sörjer för produkternas hållbarhet
 följer lagstiftningen som gäller förpackningen
 lagrar produkterna genom att säkerställa kvaliteten och hållbarheten.
6
Examensdel från en annan yrkesexamen eller en specialyrkesexamen
I yrkesexamen för biodlare kan en av examensdelarna väljas från en annan yrkesexamen eller en
specialyrkesexamen. Betyget över denna examensdel ges alltid av den examenskommission som
ansvarar för examen i fråga, och den examenskommission som ansvarar för yrkesexamen för biodlare
erkänner på basis av betyget examensdelen som en del av yrkesexamen för biodlare. I examensbetyget
benämns examensdelen på samma sätt som i den examen från vilken den valts.
Bilaga.
Beskrivning av examen (ingår inte i föreskriften)
Yrkesexamen för biodlare 39/011/2015
Examensgrunderna träder i kraft 1.6.2015
Uppbyggnaden av examen
Yrkesexamen för biodlare består av tre obligatoriska examensdelar och en valbar examensdel. De
obligatoriska examensdelarna är Biodling, Hantering av honung och vax och Arbete som företagare
inom biodling. De valbara examensdelarna är Produktion av biodlingstjänster och Produktifiering inom
biodling. Den valbara examensdelen kan också vara en examensdel från en annan yrkesexamen eller en
specialyrkesexamen.
Kunnande hos personer som avlagt denna examen
De som avlagt yrkesexamen för biodlare har den yrkesskicklighet som krävs för bred expertis inom
biodling. De kan starta en biodling och sköta bin på ett lönsamt och etiskt sätt enligt den valda
produktionsinriktningen. De kan sörja för binas hälsa, näring och produktionskondition. De behärskar
handel med bin samt transport och ökning av antalet bin. De kan utföra skördearbetet samt hantera
honung och vax med bibehållen hög kvalitet. De som avlagt denna examen kan starta ett
biodlingsföretag eller utveckla ett befintligt företag. De kan grunderna i lönsamhet, behärskar
marknadsföringskommunikation och kan nätverka.
De kan specialisera sig på produktion av biodlingstjänster eller produktifiering av råvaror. De som
specialiserat sig på tjänsteproduktion kan ta fram en lönsam tjänst samt förbereda och genomföra den.
Tjänsten kan till exempel bestå av produktion av bidrottningar eller bisamhällen eller en pollinerings-,
rådgivnings- eller upplevelsetjänst. De som specialiserat sig på produktifiering kan kommersialisera
bikupeprodukter, skaffa behövliga råvaror samt tillverka eller låta tillverka produkter för försäljning. De
som avlagt denna examen kan specialisera sig till exempel på produktion av sorthonung och honung i
vaxkaka eller på produktifiering av bivax, pollen eller propolis.
Arbetsuppgifter som kan utföras av personer som avlagt denna examen
De som avlagt yrkesexamen för biodlare kan arbeta som självständiga yrkesutövare, företagare eller
arbetstagare inom biodlingsbranschen.
Namn och status på den inrättning som utfärdat slutbetyget
Slutbetyget utfärdas av en examenskommission som utsetts av Utbildningsstyrelsen.
Namn och status på den nationella/regionala myndighet som godkänt/erkänt slutbetyget
Undervisnings- och kulturministeriet
Utbildningsstyrelsen, centralt ämbetsverk som är underställt undervisnings- och kulturministeriet
Betygets nivå (nationell eller internationell beteckning)
ISCED 3
Betygsskala/krav för godkännande
Godkänd/underkänd
Tillträde till nästföljande undervisnings-/utbildningsnivå
Denna examen ger tillträde till högskolestudier.
Rättslig grund
Lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998, förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning
812/1998
Officiellt erkända sätt för erhållande av slutbetyget
Examen avläggs vid examenstillfällen där examinanden visar sin yrkesskicklighet. De nationella
examensfordringarna har definierats i examensgrunder som fastställts av Utbildningsstyrelsen. Vid
behov anordnas utbildning som förbereder för examen. Utbildningsanordnaren sörjer för
individualiseringen när det gäller ansökan till fristående examen och till utbildning som förbereder för
examen, avläggande av examen och förvärvande av behövlig yrkesskicklighet.
Krav på grundutbildning
En fristående examen kan avläggas oavsett hur yrkesskickligheten har förvärvats. På dem som deltar i
examen ställs inga formella utbildningskrav.
Download