Forskning för tillväxt 2008
Hösten 2008 presenterade regeringen forskningspropositionen “Ett lyft för forskning och
innovation”. Propositionen har två nya viktiga satsningar dels på excellens och relevans för
forskningen på svenska universitet men, viktigast för Swedish ICT, att
industriforskningsinstituten bör stärkas för att bli internationellt mer konkurrenskraftiga och
bättre bidra till att stärka näringslivets konkurrenskraft, bl.a. genom en stärkt samverkan med
universitet och högskolor (U & H) .
I tider när framförallt verkstadsindustrin tvingas dra ner och säga upp medarbetare är
framförallt satsningen på industriforskningsinstituten viktig. Swedish ICT bidrar till
världsledande kompetens inom viktiga framtidsområden. 2008 var vårt bidrag till tillväxt
inom näringslivet minst 12 gånger större än den totala finansieringen från svenska offentliga
finansiärer, våra spinoff-företag omsatte 1 177 MSEK med 750 medarbetare och de små och
medelstora företag som deltagit i våra satsningar hade en omsättningsökning på 315 MSEK,
baserat på resultaten från samarbetet. I ett internationellt perspektiv är vi stolta över vår
effektivitet i att kunna föra resultat från världsledande forskning till hållbar tillväxt både i
existerande och nya företag.
I svåra tider är det lätt att fokusera på att utveckla och rädda existerande företag. Swedish ICT
gör detta men vi bidrar också till förnyelse av näringslivet genom att förändra existerande
företag och skapa nya, anpassade till ny teknologi och nya affärsmöjligheter.
Under 2008 presenterade Swedish ICT tillsammans med våra industriella partners tre initiativ
där hela Swedish ICT kan bidra till en positiv utveckling:

Fordons och Transport ICT: Vi tror att informations- och kommunikationsteknik och
elektrisk drivning av fordon kommer att vara en viktig grund för framtiden fordon
och transportsystem.

Framtidens Internet: Internet och mobil kommunikation är basen för en
världsomspännande revolution som bara är i sin början. Tillsammans med våra
partners kan vi bidra till att det fortsätter vara ett världsledande styrkeområde i
Sverige

Säkerhet: Tillsammans ned näringslivet och FOI har vi identifierat flera områden där
Swedish ICT kommer att bidra till ökad säkerhet och industriell tillväxt.
Ekonomin inom Swedish ICT utvecklades bra under 2008 och inför 2009 är orderingången
mycket bra.
Från januari 2009 kommer Imego att ingå i Swedish ICT, därför är Imego med och exempel
på verksamheten presenteras i vår årsrapport. Med sin kompetens inom sensorer och
sensorsystem kommer Imego att komplettera och bidra till Swedish ICT på ett mycket positivt
sätt.
Jag hoppad du kommer att uppskatta årsrapporten och att den ger dig idéer till hur vi kan
hjälpa dig!
Kista 2009-03-05
Staffan Truvé
Hans Hentzell
Postadress
Research.se
Electrum 233
164 40 KISTA
Telefon
08- 632 78 90
E-post: info@Swedish ICT
English version:
Innovation for growth - 2008
During 2008 the government presented a new proposal for Research and Innovation (”Ett lyft
för forskning och innovation”). Although the proposition has a focus on the quality and
relevance of research at Swedish Universities it also clearly stated that the Industrial Research
and Technology Organisations will be strengthened in order to be able to contribute to
industrial growth and be more internationally competitive.
In times when traditional industry have been forced to cut down, due to the shock waves after
the financial brake down it is important that existing industry is supported in product and
process development based on innovation excellence and cooperation with Swedish ICT,
other RTO:s and Universities. With this in mind 2008 was a good year for Swedish ICT and
our industrial partners. Our researchers and their technical results contributed to industrial
growth that was 12 times larger than the Swedish government funding to Swedish ICT, spinoff companies from Swedish ICT had a turn over of 1177 MSEK (2007; 1000 MSEK) and the
turn over in companies participating in our SME activities was 315 MSEK based on the cooperation with Swedish ICT. In an international perspective we are very proud of these results
and hope that we can continue to be in the scientific frontline at the same time as we increase
our efforts to strengthen competitiveness in existing and new companies. In difficult times it
is easy to focus on support to existing industry and forget the new companies that are created
in the interface between innovation excellence, market needs and industry. This is an
important message both to the government and our owners.
During 2008 Swedish ICT together with our industrial partners identified three important
areas where the research institutes within Swedish ICT may provide a stronger contribution
together:

Automotive and Transportation ICT

Future Internet

Security
During 2008 the finances of Swedish ICT developed well (turn over 334 MSEK) and 2009
look very promising, despite the financial turbulence.
Innovation for sustainable growth will be our main focus for 2009, sustainable because our
knowledge and results create growth for new and sustainable business solutions.
I hope you will enjoy our annual report and identify some challenges and opportunities for
yourself.
Sincerely
Hans Hentzell
Postadress
Research.se
Electrum 233
164 40 KISTA
Telefon
08- 632 78 90
E-post: info@Swedish ICT
Postadress
Research.se
Electrum 233
164 40 KISTA
Telefon
08- 632 78 90
E-post: info@Swedish ICT