Top margin 1

advertisement
IP/10/1094
Bryssel den 7 september 2010
IKT-forskning: att bevara Europas digitala data för
kommande generationer
Nya verktyg som tagits fram med hjälp av EU-medel gör det möjligt att för all
framtid bevara, få tillgång till och tolka digitalt lagrade data. Dessa verktyg
finns nu tillgängliga i form av programvara med öppen källkod. EU:s
forskningsprogram Caspar (Cultural, Artistic and Scientific knowledge for
Preservation, Access and Retrieval) har genomförts av forskare från
Frankrike, Grekland, Israel, Italien, Storbritannien och Tjeckien. Detta arbete
kompletterar initiativ som Europeana, det europeiska digitala biblioteket (se
MEMO/10/166). EU har bidragit med 8,8 miljoner euro av projektets totala
kostnad på 15 miljoner euro genom EU-kommissionens program för
forskningsfinansiering (sjätte ramprogrammet 2001–2006). Fram tills nu har
stora mängder elektroniska data, exempelvis offentliga register, museiarkiv
och vetenskapliga resultat, varit oläsbara eller har riskerat att gå förlorade
eftersom de med ny teknik inte har kunnat läsas eller varit omöjliga att förstå
för nutida läsare. Tillämpning av IKT-forskning till förmån för Europas
allmänhet och företag är en viktig del i den digitala agenda för Europa som
kommissionen antog i maj 2010 (se IP/10/581, MEMO/10/199 och
MEMO/10/200).
”Digital information är extremt sårbar och samtidigt extremt värdefull”, säger Neelie
Kroes, EU-kommissionens viceordförande för den digitala agendan. ”Alla som inte
längre kan komma åt sina familjefoton eller gamla dokument vet hur frustrerande det
kan vara att hantera inkompatibla tekniker. Jag är mycket entusiastisk över de
möjligheter som Caspars verktyg och teknik ger när det gäller att bevara kvaliteten
hos och säkerställa tillgången till värdefulla data i framtiden.”
Den digitala tekniken har revolutionerat sättet att hantera kunskap och information,
särskilt inom vetenskapliga områden som astronomi och klimatologi som bygger på
kvantitativ analys av stora datamängder under långa tidsperioder. Exempelvis finns
nu uppgifter sedan flera årtionden tillbaka som visar hur människans aktiviteter
påverkar den globala uppvärmningen. Trots att tekniken för datalagring har
utvecklats – från hålkort och magnetband till datormoln på stora servrar – är
möjligheten att i framtiden få tillgång till och förstå information i en föränderlig teknisk
miljö fortfarande av största vikt för den vetenskapliga utvecklingen.
Stora mängder information av olika typer finns lagrade i digital form. Vissa typer av
data är som dokument. Ett bibliotek har exempelvis ett tryckt dokument på en hylla
och människor som tar det från hyllan någon gång i framtiden kommer att kunna läsa
det. Den digitala motsvarigheten är att man i framtiden kan ta ett
ordbehandlingsdokument och skriva ut det. Men andra delar av den digitala världen
ser inte ut på det sättet. Det räcker exempelvis inte att kunna skriva ut siffrorna som
kommer från jordobservationssatelliter – man skulle visserligen kunna läsa siffrorna,
men de skulle inte vara begripliga.
Caspar syftar till att lösa många olika problem när det gäller att bevara alla typer av
digitalt kodad information och kunna använda dem i framtiden. Det innebär att data
kan beskrivas tillräckligt noga för att siffrorna ska kunna tas fram i framtiden – vilket
motsvarar att kunna skriva ut dem. Men med hjälp av Caspar kan framtidens
forskare också förstå siffrorna och förhållandena mellan dem och enkelt använda
dem i vilken programvara som helst och för alla olika typer av forskning.
Dessa metoder har framgångsrikt testats med olika typer av data från vetenskap,
kulturarv och modern scenkonst.
Caspars programvara med öppen källkod är tillgänglig för fri nedladdning och för
vidareutveckling till kommersiella tillämpningar.
Ytterligare upplysningar om projektet Caspar finns på
http://www.casparpreserves.eu/
Caspar kan laddas ner från
http://sourceforge.net/projects/digitalpreserve/files/
Vid konferensen ICT 2010 kommer fler EU-finansierade IKT-succéer att presenteras.
ICT 2010 är EU:s största IKT-forskningsevenemang och äger rum i Bryssel den 27–
29 september 2010. Journalister har gratis inträde om de registrerar sig på
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict/2010/index_en.htm
2
Download