IP/10/1368
Bryssel den 22 oktober 2010
Den digitala agendan: undersökning om barns
Internetanvändning och tävling om kvalitativt
onlineinnehåll
Barn i Europa börjar i genomsnitt använda Internet vid sju års ålder, men
bara en av tre nio- till tolvåringar känner att det finns tillräckligt med ”bra
saker för barn” i deras ålder på nätet. Det här visas i en europeisk
undersökning som läggs fram av EU-kommissionen. Undersökningen visar
också att en av åtta har haft obehagliga upplevelser på nätet och att barn
fortfarande saknar de kunskaper och det självförtroende som behövs för
Internetanvändning. Därför har kommissionen tagit initiativ till en tävling för
att ta fram högkvalitativt Internetinnehåll för barn. Kommissionen är fast
besluten att hjälpa föräldrar och barn att känna sig säkra på nätet, som ett
led i den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och
MEMO/10/200).
”Barn börjar använda Internet vid allt yngre ålder och vi måste göra så att de kan
känna sig trygga på nätet och hitta spännande, säkert, lärorikt och åldersanpassat
innehåll när de surfar”, säger kommissionens vice ordförande Neelie Kroes som
ansvarar för den digitala agendan.
Allt yngre barn på nätet
Barn börjar använda Internet allt tidigare enligt undersökningen. De som i dag är
femton eller sexton började använda Internet när de var elva, medan dagens nio- till
tioåringar säger sig ha börjat när de var sju. Skillnader syns också mellan olika
länder: man börjar allra tidigast i Norden, Estland, Nederländerna och Storbritannien
och senare i Österrike, Grekland, Italien, Portugal och Rumänien. Hälften av barnen
använder Internet varje dag och då i genomsnitt i en och en halv timme. I
åldersgruppen 15–16 är Internetanvändningen ännu mer intensiv – 77 procent
använder Internet varje dag.
Barnen i undersökningen säger att de huvudsakligen använder Internet för
skolarbete eller för att titta på film (84 procent respektive 83 procent). Spel
(74 procent) och kommunikation via snabbmeddelanden (61 procent) är de näst
populäraste aktiviteterna på nätet.
Barnen använder huvudsakligen Internet hemifrån (85 procent), och över hälften i
åldersgruppen 13–16 år kan koppla upp sig i sitt eget sovrum. Skolan är den näst
vanligaste platsen (63 procent). De flesta barn använder persondator eller bärbar
dator för att surfa, men en av tre kopplar numera upp sig via mobiltelefon eller annan
bärbar utrustning.
Riskerna minskar på
säkerhetskunskaper
nätet
men
barnen
saknar
fortfarande
Undersökningen visar också att barnen numera möter färre risker på nätet än vad
som visats i tidigare undersökningar. 5 procent av de europeiska barnen säger att de
har utsatts för Internetmobbning. Den högsta siffran – 14 procent – är i Estland och
Rumänien. En av åtta har dock blivit besvärad eller upprörd av något som man hittar
på nätet.
Samtidigt visar rapporten att även om vuxna betraktar barn som ”digitala infödingar”
så saknar hälften av de yngre barnen grundläggande säkerhetskunskaper om
sådant som hur man gör sekretessinställningar eller blockerar oönskade kontakter.
30 procent i åldersgruppen 11–16 år har haft symtom som kan kopplas till överdriven
Internetanvändning. Några exempel är när man surfar utan att egentligen vara
intresserad, när man tillbringar mindre tid tillsammans med vänner och familj eller
försummar skolarbetet på grund av att man tillbringar för mycket tid på Internet eller
när man känner sig irriterad över att inte kunna surfa. EU:s program för ett säkrare
Internet kommer under 2011 att medfinansiera ett projekt som syftar till bättre
förståelse av detta problem.
Innovativt och åldersanpassat innehåll
Europeiska kommissionen och centrum för säkrare Internet i 14 länder har just utlyst
en tävling om ett europeiskt pris för bästa onlineinnehåll för barn. Tävlingen är öppen
för producenter av innehåll i två kategorier: åldersgruppen 12–17 år och vuxna.
Syftet är att stimulera produktion och spridning av kvalitetsinnehåll som är anpassat
till barn och ungdomar. Tävlingen äger rum i 14 länder: Belgien, Tjeckien, Frankrike,
Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Italien, Lettland, Nederländerna, Polen,
Portugal, Slovenien och Spanien. De nationella vinnarna i båda kategorierna
kommer att tävla om det europeiska priset, och resultatet kommer att offentliggöras i
juni 2011.
Bakgrund
Undersökningen EUKidsOnline genomfördes med deltagande av mer än 23 000
barn tillsammans med en förälder i följande länder: Österrike, Belgien, Bulgarien,
Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland,
Ungern, Irland, Italien, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien,
Slovenien, Spanien, Sverige, Turkiet och Storbritannien. Undersökningen ingår i
projektet EUKidsOnline II, som finansieras av programmet för ett säkrare Internet
och samordnas av London School of Economics and Political Science.
Kommissionen har förmått några av de viktigaste leverantörerna av sådana
onlinetjänster som är mest populära bland yngre generationer (sociala nätverk och
mobiloperatörer) att ingå självregleringsavtal (IP/10/144). En vidareutveckling av de
självreglerande åtgärderna för Internetsäkerhet för barn övervägs som ett led i den
digitala agendan för att bygga upp förtroende och säkerheten i ny teknik.
År 2009 stödde EU-kommissionen en kampanj mot Internetmobbning i alla EU:s
medlemsstater som leddes av Insafenätets kunskapscentrum (MEMO/09/58). Insafe
har också inrättat hjälplinjer dit barn, föräldrar och lärare kan vända sig för personliga
råd om säkerhetsfrågor, och hit hör även Internetmobbning.
2
Hela rapporten kan läsas online:
www.eukidsonline.net
Mer information om forumet för ett säkrare Internet:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/forum/index_en.htm
Mer information om tävlingen:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/competition/index_en.htm
3
Annex
4
5
6
7
8
9