DOC - Europa.eu

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN
PRESSMEDDELANDE
Bryssel den 20 januari 2014
EU-kommissionen tar krafttag mot skattediskriminering
EU-kommissionen ska genom ett särskilt initiativ granska EU-ländernas skatteregler och
se till att de inte diskriminerar rörliga EU-medborgare. Det gäller både ekonomiskt aktiva
personer (som anställda och egenföretagare) och personer som inte är det (som
pensionärer). Initiativet kompletterar ett tidigare projekt som undersökt skattesituationen
för gränsarbetare (IP/12/340).
Arbetstagarnas rörlighet är en av nyckelfaktorerna för ökad tillväxt och sysselsättning i
Europa. För länderna i EU-15 (EU-länderna före utvidgningen 2004) beräknas BNP på lång
sikt ha ökat med nästan 1 % till följd av den rörlighet som utvidgningen medförde 2004–
20091.
Skattehinder är emellertid fortfarande en av de faktorer som främst avskräcker EUmedborgare från att lämna sina hemländer och söka jobb i andra EU-länder. Skattehinder
kan uppstå antingen i hemlandet eller i det nya bosättningslandet.
Därför kommer kommissionen under 2014 att noggrant utvärdera EU-ländernas
skattesystem och avgöra om de kan medföra nackdelar för EU-medborgare. Om man
upptäcker skatteregler som är diskriminerande eller strider mot EU:s grundläggande
friheter kommer kommissionen att uppmärksamma de nationella myndigheterna på detta
och kräva att nödvändiga ändringar görs. Om problemen inte åtgärdas kan kommissionen
överväga att inleda överträdelseförfaranden mot de berörda EU-länderna.
– EU:s bestämmelser är klara och tydliga: alla EU-medborgare måste behandlas lika på
den inre marknaden, säger Algirdas Šemeta, som är den kommissionär som ansvarar för
skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning. Det får inte förekomma diskriminering
och arbetstagarnas rätt till fri rörlighet får inte begränsas. Det är vår uppgift gentemot
medborgarna att se till att dessa principer avspeglas i alla EU-länders
skattebestämmelser.
Eftersom skattehinder fortfarande är en av de faktorer som främst avskräcker personer
från att flytta arbetar kommissionen på många fronter för att avlägsna hindren för EUmedborgare, t.ex. genom förslag för att ta itu med dubbelbeskattning (IP/11/1337), för
bättre tillämpning av arbetstagarnas rätt till fri rörlighet (IP/13/372, MEMO/13/384) och
stärkt skydd för utstationerade arbetstagare (IP/13/1230, MEMO/13/1103).
Employment and Social Developments in Europe 2011, intra-EU labour mobility and
the impact of enlargement, s. 274.
1
IP/14/3
Bakgrund
Kommissionen kommer att undersöka och bedöma huruvida EU-medborgare som är
bosatta i ett annat EU-land än sitt eget straffas och beskattas hårdare till följd av sin
rörlighet. Skattehinder kan uppstå både i hemlandet och i det nya bosättningslandet.
Medborgare kan drabbas av skattemässiga nackdelar

på grund av placeringen av sina investeringar eller tillgångar, sin egen geografiska
belägenhet eller flytt till annan ort,
 avseende inbetalningar till pensionssystem, uttag av pension och överföringar av
pensions- och livförsäkringskapital,
 avseende verksamhet som egenföretagare i annat EU-land eller omlokalisering av
sådan verksamhet,
 på grund av nekade skatteavdrag eller skattelättnader,
 avseende sina samlade tillgångar.
Kommissionen kommer därför att undersöka hur situationen ser ut för anställda,
egenföretagare och pensionärer.
Rätten att bo och arbeta var som helst i EU är både en grundläggande rättighet för EUmedborgare och en nyckelfaktor för utvecklingen av en Europatäckande arbetsmarknad.
Kommissionen samarbetar med EU-länder för att underlätta den fria rörligheten (t.ex.
genom kommissionens förslag att modernisera Eures, den europeiska portalen för
rörlighet i arbetslivet IP/14/26, MEMO/14/22, MEMO/14/23), men också för att se till att
anställda och EU-medborgare som bor i ett annat EU-land än sitt eget behandlas rättvist
och får samma skatteförmåner som landets medborgare.
Läs mer:
Webbplatsen för kommissionens ledamot med ansvar för skatter och tullar, revision och
bedrägeribekämpning, Algirdas Šemeta:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm
Kontaktpersoner:
Emer Traynor (+32 2 292 15 48)
Franck Arrii (+32 2 297 22 21)
2
Download