Top margin 1

advertisement
IP/00/715
Bryssel den 5 juli 2000
Fri rörlighet för kapital: Spanien ställs inför EGdomstolen
Europeiska kommissionen har beslutat att väcka talan mot Spanien vid EGdomstolen eftersom den anser att vissa bestämmelser i spansk lagstiftning
beträffande investeringar i privatiserade företag innebär omotiverade
restriktioner för den fria rörligheten för kapital och den fria etableringsrätten
och därför står i strid med EG-fördraget (artiklarna 56 och 43).
Kommissionen har redan inlett överträdelseförfaranden beträffande
misstänkta investeringsrestriktioner när det gäller Portugal, Italien,
Frankrike, Belgien och Förenade kungariket och undersöker för närvarande
situationen i andra medlemsstater.
Enligt lag 5/1995 av den 23 mars 1995 i den spanska lagstiftningen krävs det
förhandstillstånd för vissa styrelsebeslut (upplösning, uppdelning eller
sammanslagning, försäljning eller pantsättning av de tillgångar eller innehav som
anses nödvändiga för att företagets mål skall kunna uppfyllas, förändring av
företagets mål, osv) och om en investerare önskar förvärva mer än 10 % av kapitalet
i företag där staten direkt eller indirekt äger mer än 25 % av aktierna och vilka
tillhandahåller viktiga eller allmännyttiga tjänster, eller
utvecklar verksamhet som omfattas av särskild administrativ kontroll ("reglerad
verksamhet"), eller
- är helt eller delvis undantagna från konkurrensreglerna (artikel 86 i fördraget).
Sedan 1996 har systemet med förhandstillstånd tillämpats på Repsol (olja/energi),
Telefónica de España, Argentaria (bank), Tabacalera (tobak) och Endesa
(elektricitet) genom utfärdande av särskilda förordningar.
-
I kommissionens "meddelande om vissa juridiska aspekter på gemenskapsinterna
investeringar" (Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 220, 19.7.1997 – se
IP/97/477) anges att restriktioner för den fria rörligheten för kapital och den fria
etableringsrätten, som till exempel förhandsgodkännande för investeringar i
privatiserade företag, enligt gemenskapslagstiftningen måste
tillämpas utan diskriminering,
vara motiverade av tvingande skäl till skydd för allmänintresset,
vara avpassade för att uppnå det eftersträvade målet, och
inte får vara mer omfattande än vad som är nödvändigt för att uppnå det
definierade målet.
Kommissionen avser att inleda överträdelseförfaranden i alla de fall där
medlemsstaterna inte uppfyller de kriterier som anges i meddelandet.
-
Kommissionen har redan inlett överträdelseförfaranden när det gäller Portugal,
Italien, Frankrike, Belgien och Förenade kungariket och undersöker för närvarande
situationen i andra medlemsstater.
I det spanska fallet anser kommissionen att de särskilda rättigheter som anges i lag
nr 5/1995 inte är motiverade på grundval av ovanstående kriterier och därför inte är
förenliga med bestämmelserna i EG-fördraget om den fria rörligheten för kapital och
den fria etableringsrätten. De spanska myndigheternas svar på den formella
underrättelsen och det motiverade yttrandet var inte tillfredsställande.
Kommissionen medger visserligen att målet att skydda viss ekonomisk verksamhet
kan godtas i vissa specifika fall (i fördraget medges undantag om det gäller att
upprätthålla den allmänna ordningen, den allmänna säkerheten, folkhälsan och
försvaret), men anser att de särskilda befogenheter som den spanska lagen i fråga
medger går utöver vad som krävs för att uppnå dessa mål och att allmänintresset
(t. ex. att säkra tillhandahållandet av vissa allmännyttiga tjänster) bättre skulle ha
kunnat tillgodoses med mindre restriktiva metoder. Kommissionen anser därför att
de särskilda befogenheter som den spanska lagen i fråga medger på ett otillbörligt
sätt begränsar den kapitalrörelse- och etableringsfrihet som fastställs i artiklarna 56
och 43 i fördraget.
2
Download