Top margin 1

advertisement
IP/09/1599
Bryssel den 28 oktober 2009
Mjölk:
Kommissionen
tillåter
tillfälligt
medlemsstaterna att betala jordbrukare upp till
15 000 euro i statligt stöd
Europeiska kommissionen beslutade i dag att tillåta medlemsstaterna att
betala jordbrukare upp till 15 000 euro i statligt stöd som engångsbetalning.
Beslutet är en del av kommissionens pågående försök att stabilisera
mjölkproducenternas inkomster men gäller naturligtvis jordbrukare inom alla
sektorer. Beslutet innebär ändringar i den tillfälliga gemenskapsramen
avseende den ekonomiska krisen som antogs av kommissionen i januari
2009. Redan före ändringarna garanterar gemenskapsramen ett antal
stödmöjligheter som underlättar tillgången till finansiering för EU-företag.
Genom kommissionens beslut i dag utvidgas gemenskapsramen till att även
omfatta ett separat begränsat stöd på 15 000 euro för jordbrukare som är
förenligt med den gemensamma marknaden. Detta stödbelopp kan beviljas
en gång för varje företag till och med slutet av år 2010. Stöd på lägsta nivå
som erhållits sedan början av 2008 måste dras av från detta belopp. De
stödordningar som inrättas inom ramen för detta nya instrument måste vara
öppna för alla primärproducenter och måste också komplettera övriga
allmänna krisåtgärder som redan vidtagits i en medlemsstat. Möjligheten att
tillåta statligt stöd för jordbrukare på belopp upp till 15 000 euro ingick i
kommissionens meddelande gällande mejerisektorn den 22 juli 2009.
”Beslutet att tillåta att nationella myndigheter betalar ut stöd på högst 15 000 euro
borde hjälpa jordbrukarna med eventuella allvarliga likviditetsproblem,” säger
Mariann Fischer Boel, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och
landsbygdsutveckling. ”Tillsammans med de åtgärder som erbjuds på EU-nivå tror
jag att detta kommer att hjälpa våra mjölkproducenter ur den svåra situation som
råder.”
Tidigare åtgärder inom mejerisektorn
Kommissionen förväntas använda upp till 600 miljoner euro på marknadsåtgärder
detta år.
Interventionsperioden har förlängts till slutet av augusti 2010.
I år får 70 % av de direkta betalningarna betalas ut sex veckor tidigare än vanligt
(från och med den 16 oktober).
Som en del av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken år 2003 höjdes de
direkta betalningarna till mjölkproducenterna med fem miljarder euro per år som
ersättning för sänkningar av interventionspriset.
Den 19 oktober meddelade kommissionen om extra stöd på 280 miljoner euro för
mjölkproducenter.
Inom ramen för den s.k. hälsokontrollen och paketet för ekonomisk återhämtning har
ytterligare 4,2 miljarder euro gjorts tillgängliga för att möta ”nya utmaningar”,
inklusive omstruktureringen av mejerisektorn. Detta är utöver de medel som redan
finns tillgängliga för politiken för landsbygdens utveckling.
Kommissionen har också förstärkt skolmjölksprogrammet genom att utöka det
produkturval och de åldersgrupper som programmet gäller. Kommissionen har också
inlett en ny runda av initiativ för att främja mejeriprodukter.
Högnivå-expertgruppen för mjölk ser över mejerisektorns framtid på medellång och
lång sikt och lämnar in sin slutrapport senast i juni år 2010.
För närmare upplysningar se:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm
2
Download