Statligt stöd: Kommissionen godkänner offentlig

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN
PRESSMEDDELANDE
Bryssel den 2 maj 2013
Statligt stöd: Kommissionen godkänner offentlig
medfinansiering av Uppsala arena
EU-kommissionen har kommit fram till att den föreslagna offentliga medfinansieringen av
en ny multiarena i Uppsala är förenlig med EU:s regler om statligt stöd. Kommissionen
anser att den offentliga finansieringen både står i proportion till det mål som ska uppnås
och är begränsad till det minimum som krävs för att uppnå detta mål.
– Allas tillgång till anläggningar för idrott och kultur är ett viktigt politiskt mål för EU,
säger EU-kommissionens Vice-ordförande med ansvar för konkurrensfrågor Joaquín
Almunia. Den offentliga finansieringen av Uppsala arena främjar målet utan att det medför
någon oacceptabel snedvridning av konkurrensen.
År 2011 anmälde Sverige att Uppsala kommun och tre privata företag planerade att
finansiera byggandet av en ny multiarena i Uppsala. Den totala budgeten för projektet är
650 miljoner kronor (omkring 72 miljoner euro). Kommissionen inledde en undersökning
för att kontrollera om offentlig finansiering krävdes för att få till stånd en sådan
anläggning (se IP/12/261).
Under undersökningen kunde Sverige visa att det fanns ett behov av ytterligare kapacitet
och att det saknades realistiska alternativ till byggandet av en ny arena. Den nya arena
kommer att komplettera de befintliga arenorna och därmed öka antalet typer av
evenemang (idrott och kultur) som kan anordnas i området. Den offentliga
medfinansieringen begränsas till vad som är strikt nödvändigt för att genomföra projektet.
Användningen av arenan är också i tillräcklig grad öppen för alla på icke-diskriminerande
villkor utan att gynna några särskilda företag. På grund av arenans placering och den
verksamhet som ska bedrivas kommer dess inverkan på handel och konkurrens att vara
begränsad.
Kommissionen kom därför fram till att det offentliga stödet var förenligt med EU:s regler
om statligt stöd.
IP/13/394
Bakgrund
Artikel 107.3 c i EUF-fördraget tillåter stöd för att underlätta utveckling av vissa
näringsverksamheter under vissa förutsättningar.
I mars 2012 inledde EU-kommissionen två fördjupade undersökningar av offentlig
finansiering av multiarenor (en i Sverige och en i Danmark). Den första undersökningen
avslutas i och med dagens beslut.
Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att kunna läsas under
ärendenummer SA.33618 i registret över statligt stöd på the GD Konkurrens webbplats
så fort konfidentialitetsfrågorna har lösts. Nya beslut om statligt stöd, som offentliggörs
på internet och i Europeiska unionens officiella tidning, förtecknas i e-nyhetsbrevet för
statligt stöd, State Aid Weekly e-News. Undersökningen av den danska multiarenan
pågår fortfarande (se ärende SA.33728).
Kontaktpersoner:
Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, twitter: @ECspokesAntoine )
Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)
2
Download