Kommissionen godkänner inrättandet av de elektroniska

advertisement
,3
Bryssel i 10 december 2001
.RPPLVVLRQHQ
HOHNWURQLVND
RFK(QGRUVLD
JRGNlQQHU LQUlWWDQGHW
PDUNQDGVSODWVHUQD
DY GH
(XWLOLD
(XURSHLVNDNRPPLVVLRQHQVJHQHUDOGLUHNWRUDWI|UNRQNXUUHQVKDUEHVOXWDWDWW
LQWH J|UD QnJUD LQYlQGQLQJDU PRW LQUlWWDQGHW DY WYn Q\D JHPHQVDPPD
PDUNQDGVSODWVHU I|U HOHNWURQLVN KDQGHO PHOODQ I|UHWDJ %% (XWLOLD RFK
(QGRUVLD (XWLOLD lU HWW VDPDUEHWVSURMHNW PHOODQ HOYD HXURSHLVND HOERODJ
PHGDQ (QGRUVLD EHVWnU DY IHP WLOOYHUNDUH DY PDVNLQ RFK
LQGXVWULNRPSRQHQWHU .RPPLVVLRQHQ KDU NRPPLW IUDP WLOO DWW NRQNXUUHQVHQ
LQWHEHJUlQVDVLQnJRWDYGHEnGDlUHQGHQD
Efter att ha undersökt de båda ärendena kom generaldirektoratet för konkurrensen
fram till att de anmälda avtalen inte kommer att begränsa konkurrensen i den mening
som avses i artikel 81.1 i EG-fördraget, eftersom de båda Internetportalerna kommer
att vara öppna för samtliga potentiella användare på icke diskriminerande grund och
alla handelsplatsernas medlemmar kommer att kunna göra affärer genom andra onoch offlinemetoder. Inte heller kommer samarbetsprojekten att agera som en
sammanslutning för uppköp utan snarare fungera som en förmedlande länk. Skyddet
av hemliga uppgifter kommer också att vara tillräckligt. Brandväggar och andra
säkerhetsåtgärder kommer att garantera att inga affärshemligheter avslöjas mellan
konkurrenterna.
Kommissionen har därför skickat ut icke-ingripandebesked i form av administrativa
skrivelser.
(XWLOLD
Eutilia kommer att erbjuda elbolag tjänster för elektronisk handel när det gäller
upphandling av varor och tjänster, exempelvis auktioner, köp ur e-katalog, köp utan
katalog, marknadsundersökningar, erbjudande av databastjänster och administration
av enskilda köpsajter.
Internetportalen kommer att ägas av elva stora europeiska elbolag: Electrabel SA
(Belgien), Electricité de France (Frankrike), Endesa Net Factory SL (Spanien), Enel
SPA (Italien), Iberdrola (Spanien), National Grid Holdings Limited (Storbritannien),
NV Nuon (Nederländerna), RWE Systems AG (Tyskland), Scottish Power UK PLC
(Storbritannien), United Utilities BV (Nederländerna) och Vattenfall AB (Sverige).
Vart och ett av moderbolagen kommer att äga mellan 8,5 % och 9,8% av aktierna i
Eutilia. Därför kommer ingen enskild part att kontrollera portalen enligt definitionen i
Europeiska gemenskapens koncentrationsförordning, inte heller kommer någon
enskild grupp bland de anmälande parterna att utöva någon sådan kontroll.
Portalens tjänsteutbud kan sedan komma att utökas genom erbjudanden om olika
tilläggstjänster (t.ex. finansiella tjänster), tjänster för integrering av leveransled och
administration av hemsidor. Dessutom finns en förhoppning om en ny inriktning mot
varor och tjänster som kan erbjudas andra företag.
Eutilias medlemmar anmälde sitt gemensamma företag till generaldirektoratet för
konkurrens i februari 2001 och bad kommissionen att bekräfta att det gemensamma
företaget inte begränsade konkurrensen, eller bevilja ett undantag om den ansåg att
en sådan begränsning förelåg.
De anmälande parterna anser att portalen kommer medföra en sänkning av
transaktionskostnaderna med 20/25–50% för både köpare och säljare. (Beräkningen
grundar sig på effektivitetsvinster som gjorts i samband med elektronisk handel
mellan andra företag).
(QGRUVLD
Endorsia omfattar fem tillverkare av maskin- och industrikomponenter: Aktiebolaget
SKF (Sverige), Reliance Electric Industrial Company (USA), The Timken Corporation
(USA), Industriewerk Schaeffler INA-Ingenieurdienst GmbH (Tyskland) och Sandvik
Finance B.V. (Sverige). Dessa företag kommer att förvärva 20 % var av aktierna i
Endorsia. Detta projekt anmäldes också till kommissionen i mars 2001.
Endorsia kommer att tillgodose de köp- och säljbehov som olika tillverkare,
distributörer och slutliga förbrukare av olika industriella märkesvaror har.
Leverantörer och kunder kan kontakta varandra via en enda portal. Själva Endorsia
deltar inte i någon handel. Återförsäljarna bibehåller sin egen "handelsprofil" och
fastlägger själva sina egna regler för försäljning och kontakt med kunderna samt
försäljnings-, leverans- och prisvillkor. Endorsia kommer alltså att fungera som en
kanal mellan enskilda försäljare och deras kunder.
(OHNWURQLVN
KDQGHO
PHOODQ
I|UHWDJ
RFK
NRQNXUUHQVODJVWLIWQLQJNRPPLVVLRQHQVHUIDUHQKHWHU
JHPHQVNDSHQV
Marknadsplatser för elektronisk handel mellan företag såsom Eutilia och Endorsia
blir allt vanligare och flera av dem har redan prövats enligt gemenskapens
konkurrenslagstiftning, vilket har givit kommissionen välkommen erfarenhet på
området. Ett år efter det att kommissionen godkänt Covisint, som är den största
elektroniska marknadsplatsen hittills, och efter det att den behandlat MyAircraft.com,
Siemens/SAP och Telenor/Ergogroup/DNB/Accenture och ett antal andra ärenden
anser kommissionen att de elektroniska marknadsplatserna påverkar konkurrensen
positivt. Detta eftersom de skapar bättre öppenhet och överblick, vilket leder till att
fler marknadsaktörer kopplas samman och marknader integreras. De kan också ge
upphov till marknadseffektivitet genom att minska kostnaderna för
informationssökning och öka effektiviteten i leveransleden.
Konkurrensproblem kan uppstå när det gäller utbyte av eller tillgång till information
som påverkar marknaden, eftersom vissa grupper av användare inte har fritt tillträde
till uppgifterna och därigenom avskärmas. Problem kan också uppstå om köpare
eller återförsäljare sluter sig samman för att fastställa inköps- eller försäljningspriser
på ett sätt som faller inom tillämpningsområdet för artikel 81.1 i EG-fördraget.
2
Download