Emma Gunnesson, Maria Wieslander

advertisement
Kontaktpersoner:
Emma Gunnesson, [email protected]
Maria Wieslander, [email protected]
1
Anteckningar:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2
Konkurrenspolitiken har varit en viktig del av EU-arbetet ända sedan Romfördraget 1957.
Med fördraget infördes en ”ordning som säkerställer att konkurrensen inom den
gemensamma marknaden inte snedvrids”. Målet var att införa genomtänkta och effektiva
konkurrensregler som bidrar till en välfungerande europeisk marknad till fördel för
konsumenterna.
Konkurrenspolitiken handlar om att man har regler som ser till att företag konkurrerar med
varandra på lika villkor. På så sätt främjar man företagande och effektivitet, ger
konsumenterna större utbud och bidrar till lägre priser och bättre kvalitet. EU bekämpar
därför konkurrensbegränsande beteenden, granskar företagskoncentrationer och statligt stöd
och uppmuntrar avreglering.
Den svenska marknaden är en del av EU:s inre marknad – hinder för tillträdet ska avlägsnas
och EU:s regler för konkurrensen ska kunna tillämpas också i Sverige.
Den inre marknadens kärna är att uppehålla rättvisa och likartade spelregler inom hela EU så
att företag kan konkurrera med varandra. Effektiv konkurrenspolitik uppmuntrar ekonomisk
effektivitet och skapar ett gynnsamt klimat för tillväxt, innovation och teknologiska framsteg
samtidigt som det pressar priserna. Konkurrenspolitiken är därmed grundvalen för den inre
marknaden.
3
Förordningar
• Gemenskapskaraktär = införs i hela unionen
• Direkt tillämpliga
• Till alla delar bindande
Direktiv
• Anger mål som ska uppnås
• Bindande i förhållande till avsett resultat
• Huvudregel att införlivande i nationell rätt krävs
Beslut
• Ett beslut i ett enskilt fall av EU-institution
• Bindande i alla delar
Rekommendationer och yttranden
• Uttalanden utan bindande verkan
• Har dock relativt stor juridisk betydelse
Anteckningar:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4
Kommissionen undersöker om företag bryter mot eller riskerar att bryta mot
konkurrensreglerna. Kommissionen kan agera antingen före eller efter överträdelsen för att
garantera en konkurrensutsatt marknad. Efter utredningen kan kommissionen förbjuda ett
visst agerande, kräva korrigerande åtgärder eller utdöma böter. Kommissionen arbetar alltså
både med att förebygga och bestraffa brott mot EU:s konkurrensregler.
EU:s konkurrenslagstiftning gäller i alla EU-länder. De nationella konkurrensmyndigheterna
kan tillämpa både EU-bestämmelserna och sin egen konkurrenslagstiftning. Den europeiska
konkurrenslagstiftningen är direkt tillämplig i alla medlemsstater. Kommissionen kan agera
om det konkurrensbegränsande beteendet påverkar handeln mellan EU-länder.
Kommissionen kan alltså angripa förfaranden som sker i Sverige om det har en
gemenskapsdimension. Kommissionen har starka befogenheter att ingripa enligt EUfördragen.
EU-domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla
EU-länder. Den löser också rättsliga tvister mellan EU-länderna och EU-institutionerna.
Även privatpersoner, företag och organisationer kan i vissa fall vända sig till domstolen
om de anser att en EU-institution har kränkt deras rättigheter.
5
Anteckningar:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6
Konkurrensneutralitet betyder jämlika verksamhetsförutsättningar för offentlig och privat
näringsverksamhet.
I ledningen och styrningen av olika organisationsformer och utförare blir kommuner,
landstings och regioners olika uppdrag och ansvar allt tydligare. EU, lagstiftaren och dess
myndigheter ställer allt tydligare krav på likabehandling, konkurrensneutralitet och
transparens.
Anteckningar:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7
Konkurrensrätten ska komplettera de regler som finns om fri rörlighet för varor och tjänster
inom EU. Detta genom att inte bara staterna utan även företag ska arbeta för fri rörlighet
och rättvis konkurrens. Det man kan se är att de flesta möjligheter företag har att påverka
konkurrensen negativt täcks av något av förbuden gällande konkurrens. Konkurrenspolitiken
handlar om att man har regler som ser till att branscher och företag konkurrerar med
varandra på lika villkor. På så sätt främjar man företagande och effektivitet, ger
konsumenterna ett större utbud och bidrar till lägre priser och bättre kvalitet.
Låga priser för alla: Det lättaste sättet att öka sin marknadsandel är att sänka priset. På en
konkurrensutsatt marknad pressas priserna nedåt. Det är inte bara konsumenterna som
gynnas av detta. När fler har råd att köpa produkter, uppmuntras företagen att producera
mera och hela ekonomin stärks.
Bättre kvalitet: Konkurrensen sporrar dessutom företagen att höja kvaliteten på varor och
tjänster för att locka fler kunder och öka sin marknadsandel. Kvalitet kan betyda olika saker:
Produkterna håller längre eller fungerar bättre; Man erbjuder bättre garantiservice eller
tekniskt stöd. Servicen blir kundvänligare och effektivare.
Större utbud: På en konkurrensutsatt marknad vill företagen att de egna produkterna skiljer
sig från andras. Det gör att utbudet ökar och att du som konsument kan välja den produkt
där pris och kvalitet stämmer.
Innovation: För att kunna öka utbudet och göra bättre produkter måste företagen förnya sig
i fråga om produktkoncept, design, tillverkningsteknik, tjänster osv.
8
KL har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om
produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.
KL bygger på den s.k. förbudsprincipen, vilket innebär att det i lagtexten finns preciserade
förbud mot förfaranden som begränsar konkurrensen. Den som bryter mot förbuden kan
drabbas av sanktioner.
Anteckningar:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9
10
Download