Att underlätta och främja onlinehandel och tillgång till

advertisement
Europeiska kommissionen - Pressmeddelande
Att underlätta och främja onlinehandel och tillgång till digitalt innehåll:
kommissionen föreslår moderniserade avtalsbestämmelser för den digitala
detaljhandeln i EU
Bryssel den 9 december 2015
Som ett led i sin strategi för den digitala inre marknaden, lägger kommissionen idag fram
två förslag, som har de dubbla syftena att bättre skydda konsumenter som handlar online,
oavsett var i EU säljaren finns, samt att hjälpa företag att expandera sin försäljning via
internet.
Digital Single Market, Consumers' announcement
Ett av de grundläggande målen för strategin för den digitala inre marknaden är att förbättra
konsumenters och företags tillgång till varor och tjänster som erbjuds online runtom i Europa. Ehandeln ökar, men varken konsumenter eller företag i Europa är i närheten av att utnyttja dess fulla
potential: Bara 12 % av EU:s detaljhandlare säljer online till konsumenter i andra EU-länder, medan
onlineförsäljningen till konsumenter inom det egna landet är tre gånger så stor (37 %). På
motsvarande sätt är det bara ungefär 15 % av konsumenterna som gör inköp på nätet från andra EUländer, medan ungefär tre gånger så många (44 %) gör sådana inköp inom sitt eget land.
Kommissionen har i dag antagit två förslag: Ett om tillhandahållande av digitalt innehåll (t.ex.
direktuppspelning av musik) och ett om onlineförsäljning av fysiska varor (t.ex. kläder) via internet.
Tanken är att de båda förslagen tillsammans ska kunna övervinna de viktigaste hindren för
gränsöverskridande e-handel i EU: Skillnaderna mellan olika medlemsländers konsumentavtalsrätt,
vilka orsakar stora kostnader för företagen, inte minst de små och medelstora företagen, samt
konsumenternas låga förtroende när de handlar på nätet från ett annat land.
– Musik eller film som du betalar för att ladda ner måste också starta när du trycker på play-knappen.
Om den inte gör det, ska du också ha rätt att häva inköpet eller abonnemanget och få dina pengar
tillbaka. Dagens förslag kommer att ge ökade rättigheter för konsumenter på nätet, och därmed
möjlighet att utan oro kunna ta vara på utbudet av varor och tjänster från andra EU-länder. Företagen,
särskilt småföretag, får på så sätt möjlighet att växa även över gränserna och dessutom till lägre
kostnad, eftersom vi nu skapar en gemensam uppsättning EU-regler i stället för ett lapptäcke av
nationella lagar. Den digitala inre marknaden är en realitet, den växer och den kommer att öka många
människors livskvalitet, eftersom de digitala redskapen och kommunikationsvägarna nu är tillgängliga
praktiskt taget överallt, säger Andrus Ansip, vice ordförande för kommissionen med ansvar för den
digitala inre marknaden
– De nya bestämmelser som föreslås idag kommer att öka tryggheten för konsumenter som
vill göra inköp från andra EU-länder, samtidigt som de gör det enklare för företag, inte minst
små och medelstora företag, som vill sälja varor och tjänster online till kunder i andra EUländer. Internet har undanröjt många av de tekniska hindren för en digital inre marknad. Med dessa
förslag om konsumentavtal vid digitala inköp vill vi ta itu även med de juridiska hindren. Om vi kan
harmonisera konsumentavtalsbestämmelserna i hela EU, kommer vi också att underlätta både
tillhandahållandet av digitalt innehåll och onlineförsäljning av varor i hela Europa. Konsumenterna
kommer att gynnas av enklare och mer nutidsanpassade bestämmelser. Samtidigt drar företagen nytta
av en ökad rättslig förutsebarhet, och kan expandera sin verksamhet på ett enklare och billigare sätt.
Detta i sin tur kommer att skapa större urval till konkurrenkraftiga priser för konsumenterna, tillägger
Věra Jourová, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet.
Bara det att vi undanröjer de hinder som beror på skillnaderna mellan olika medlemsländers avtalsrätt
kommer att medföra stora fördelar för den europeiska ekonomin. Fler än 122 000 företag förväntas
börja sälja till konsumenter i andra medlemsländer, och det totala antalet konsumenter som gör inköp
online från andra EU-länder kan nå upp till 70 miljoner euro. Detta kommer att öppna nya marknader,
särskilt för små och medelstora företag, samtidigt som det ökar konkurrensen och bidrar till den
ekonomiska tillväxten: Lägre priser till konsumenterna förväntas öka konsumtionen i EU med 18
miljarder euro, och därmed också EU:s BNP med 4 miljarder euro från dess nuvarande nivå.
Konsumenterna kommer också att gynnas av ett förbättrat konsumentskydd och ett större utbud av
varor till konkurrenskraftiga priser.
- Omvänd bevisbörda: Om till exempel en italiensk konsument upptäcker att en produkt som han
eller hon köpt på nätet för mer än 6 månader sedan är defekt och begär att säljaren ersätter eller
reparerar den, kan konsumenten enligt dagens regler bli ombedd att bevisa att varan var defekt
redan vid leveransen. Enligt de nya regler som föreslås kan konsumenten när som helst under den
tvååriga garantiperioden begära att varan byts ut eller återställs i skick utan att behöva bevisa att
defekten existerade redan vid tidpunkten för leveransen.
- Tydliga och precisa rättigheter till digitalt innehåll: En konsument som till exempel laddar
ner ett spel som visar sig inte fungera ordentligt kan i dag erbjudas rabatt på nedladdning av
andra spel i framtiden som enda kompensation för att den första produkten inte fungerat. Med det
föreslagna direktivet kommer konsumenterna att kunna begära att sådana fel rättas till eller, om
detta inte är genomförbart eller inte har genomförts korrekt, begära ett prisavdrag eller att
köpeavtalet hävs och hela summan betalas tillbaka.
Företag kommer att erbjuda digitalt innehåll och sälja varor via internet till konsumenter i hela EU, på
grundval av samma avtalsregler.
- Rättslig förutsebarhet och en företagsvänlig miljö: Idag måste företag lägga ner mycket tid
och pengar på att anpassa sig till avtalsrätten i de olika medlemsländer som de säljer till. Enligt de
nya regler som nu föreslås ska företag inte längre behöva kämpa mot sådana skillnader i
lagstiftning, utan kommer att kunna tillhandahålla digitalt innehåll och sälja varor till konsumenter
i alla medlemsländer på grundval av samma samma uppsättning avtalsbestämmelser.
- Lägre kostnader för företag: Företagen belastas idag av en engångskostnad på cirka 9 000 euro
för att anpassa sig till den nationella avtalsrätten i varje nytt medlemsland där de vill sälja sina
varor eller tjänster. Med de nya EU-täckande reglerna skulle ett företag som vill sälja i 27 EUländer kunna spara upp till 243 000 euro.
Bakgrund
- Dagens lagstiftningsförslag om nya regler för upphovsrätt (pressmeddelande) och avtal vid
onlinehandel är de första som presenterats inom ramen för strategin för den digitala inre
marknaden. Totalt kommer 16 initiativ att läggas fram före slutet av nästa år.
- Onlinehandeln ligger idag en bra bit i från sin fulla potential inom EU, vilket illustreras av att ehandelns andel av den totala detaljhandeln i Europa var 7,2 % år 2014, medan den uppgick till
11,6 % i USA.
- Det finns helt klart en lucka i EU-lagstiftningen när det gäller defekt digitalt innehåll. Flertalet
medlemsländer har inte någon tvingande lagstiftning på detta område alls. Även om
konsumentskyddet inom EU redan är harmoniserat på vissa områden finns det fortfarande
skillnader mellan de nationella konsumentavtalsbestämmelserna. Dessa skillnader skapar
merkostnader för företagen och påverkar konsumenternas förtroende vid inköp från andra länder.
Särskilt när det gäller konsumenträttigheter i fall där varor är defekta arbetar Europa fortfarande
med 28 delvis olika uppsättningar av konsumentavtalsbestämmelser, eftersom EU hittills endast
har enats om vissa gemensamma minimikrav.
Läs mer
- Avtalsrätt inom det digitala området
- Q&A
- Faktabla/Grafik
Andra användbara länkar
Den digitala inre marknaden – uttalande av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker:
videoklipp
Webpage on the Digital Single Market (#DigitalSingleMarket)
Den digitala inre marknaden från teori till praktik– kommissionens 16 initiativ
Webbplats (på engelska) för vice ordföranden med ansvar för den digitala inre marknaden, Andrus
Ansip (@Ansip_EU)
Webbplats för kommissionären för rättvisa, konsumentfrågor och jämställdhet Vera Jourova
(@VeraJourova)
Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer
Kommissionens arbetsprogram för 2016
IP/15/6264
Presskontakter:
Christian WIGAND (+ 32 2 296 22 53)
Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)
För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post
Download