Ändrade budgetförutsättningar från tidigare MRP för 2009

advertisement
Utsatta
EU-medborgare
i Trollhättan
• Dagens regelverk är utformade utifrån grundtanken med
fri rörlighet och att de personer som kommer hit
förutsätts ha sin försörjning ordnad
• Det uppstår problem när man sätter upp tältläger och inte
har tillräckliga faciliteter.
• Det kan handla om hygien eller någonstans att göra av sitt
avfall.
• Ofta är den här typen av problem som
kommuninnevånarna reagerar på
• boende- och sanitetsproblemen var två av de största
utmaningarna att lösa
• Vi följer socialtjänstlagen och har ett akut ansvar för de som vistas i
kommunen. • Vi möter EU-migranterna värdigt och mänskligt men vi anser inte att
vi har ett långtgående ansvar att lösa boende för andra länders
medborgare som är här på grund av EU:s fria rörlighet.
• Vi har uppdaterat informationen om regelverket om uppehållsrätt
och EU/EES-medborgares rätt till ekonomiskt bistånd på vår hemsida
• Vi har ett uppsökande arbete och erbjuder stöd och hjälp så att
enskilda personer inte far illa.
• Det är framför allt uppgifter om barn och äldre i dåligt skick som
mottagningsgruppen söker upp, för utredningar.
• Det är få individer söker hjälp.
• Signalen från politiken har varit ”pragmatiska lösningar under en
period” och stötta civila samhället.
• Vi följer upp händelseutvecklingen och samlar in kunskap på området
på både lokal-, regional-, nationell-nivå.
• Spretigheten när det gäller insatser och osäkerheten om vad man bör
göra har minskat.
• EU-rätten kring fri rörlighet inom EU är en internationell fråga som
blivit en lokal fråga för kommunerna som blir tvungna att hantera
effekterna av diskriminering och fattigdom i andra EU-länder
• Kommunerna ställs inför en fattigdomssituation i EU. Och alla säger
att det är någon annans ansvar. Och tiggarna har blivit kommunernas
och civilsamhällets ansvar
• Frivilligorganisationerna rycker in och stöttar- så gott det går. De
frågar vad individen behöver och anpassar hjälpen mer specifikt till
individen.
• De jobbar relationsbaserat och har haft med sig tolk eller någon som
har kunnat tala bulgariska i syfte att nå fram med rätt information till
gruppen och att vi får lära oss mer om vilka de är och vad det är som
gör att de kommer till Trollhättan.
• Frälsningsarme har haft frukostcafé en dag i veckan och i vintras
delade man ut förnödenheter till EU-medborgarna
• Trollhättan stad stödjer frivilligorganisationer. Vi har regelbundna
kontakter med nätverket som hjälper tiggande EU-medborgare och
undersöker vad kommunen kan göra.
• När vintern kommer så ökar behoven och utsattheten.
• Nu hör vi från stora kommuner hur även barn och ungdomar kommer
till dem. Alltifrån tre- till fyraåringar upp till tonåringar bor i tält och
bilar
• Det är upp till Socialtjänsten i varje kommun att ansvara för barnens
trygghet och skydd, men lagstiftningen som rör människor utan
uppehållsrätt otydlig.
• Vi vill ha ett förtydligande av lagstiftningen i hanteringen av dessa
frågor.
• Det är komplicerat med födelseattest och resedokument. Stockholm har
tidigare haft fall där romska nyfödda barn har åkt tillbaka utan och blivit
statslösa.
Dilemman
• De lokala ordningsföreskrifterna i kombination med
nationell lagstiftning möter idag de allra flesta utmaningar
som finns, men samtidigt ser vi en utmaning i att gällande
regelverk inte följs
• I Utlänningslagen (2005:716) 8 kap 2§, exempelvis, ges
polismyndigheten rätt att avvisa personer ”om det kan
antas att han eller hon under vistelsen i Sverige eller i
något annat nordiskt land inte kommer att försörja sig på
ett ärligt sätt”. Formuleringen om ”ett ärligt sätt” är
särskilt ägnad att inrymma företeelser vi önskar motverka.
Download