EU
Mattias Johansson, Tullbroskolan, Falkenberg – www.lektion.se
HISTORIK




Efter 2:a världskriget ville man i Europa ha en
varaktig fred.
Tyskland och Frankrike skulle ha ett samarbete
mellan kol och stålindustrin.
Samarbetet växte och snart var även Belgien,
Luxemburg, Italien och Nederländerna med i
samarbetet.
Förutom kol och stålindustrin var samarbetet
till för att bevara freden mellan länderna.




Ett vidare steg var att införa en ekonomisk
gemenskap med samarbete av varor och
tjänster.
Tullarna mellan länderna avskaffades 1968.
Under 1960-talet infördes en gemensam politik
på jordbruks-, och handelsområdet.
1973 blev även Storbritannien, Danmark och
Irland medlemmar i EG.



Under 80-talet blir ytterligare 3 länder
medlemmar i EU -Grekland, Spanien och
Portugal.
Ett frihandelsavtal börjar utvecklas inom EU,
vilket skall ha till syfte att underlätta handel
mellan EU-länderna.
I slutet av 80-talet sker stora politiska
förändringar och Berlinmuren faller.


EUs invånarantal ökar då Tyskland blir ett
land.
Europas folk närmar sig efter många år av
splittring i öst och väst. Inom EU blir den inre
marknaden fullbordad 1993 med de 4
friheterna.
De fyra friheterna

Fri rörlighet för varor

Fri rörlighet för tjänster

Fri rörlighet för människor

Fri rörlighet för kapital




1995 blir får EU 3 nya medlemmar: Finland,
Sverige och Österrike.
Schengenavtalet införs och det blir möjligt att
resa mellan länderna utan pass.
2002 införs den nya valutan EURO.
2004 blir 10 nya länder medlemmar i EU:
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien,
Slovenien, Tjeckien, Ungern, Malta och
Cypern.


Under 2004 beslutar man sig för att förenkla
demokratiska beslutsprocesser inom EU.
1 januari 2007 blir 2 nya länder medlemmar i
EU: Bulgarien och Rumänien.
EUs medlemsländer



Medlemsstater: Tyskland, Frankrike,
Nederländerna, Belgien, Luxemburg,
Danmark, Irland, Förenade kungariket,
Grekland, Spanien, Portugal, Österrike,
Finland, Sverige, Republiken Tjeckien,
Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Ungern,
Malta, Polen, Slovenien samt Slovakien.
Nya medlemsstater: Bulgarien och Rumänien.
Kandidatländer: Kroatien, fd jugoslaviska
republiken Macedonien samt Turkiet.
Vad vill EU jobba för?





Välfärd och jobb
En stor gemensam marknad
Mänskliga rättigheter
Gemensamma miljölagar
Forskning och utveckling av nya idéer
Hur styrs EU?
Så här styrs EU
Europakommissionen
En representant från
varje land.
Ger lagförslag och
ser till att dessa följs
Ministerrådet
Säger JA eller Nej till
Europakommisionens
lagförslag.
Röster broende på
landets befolkningsstorlek
Europaparlamentet
Uppgiften är att
lagstifta., godkänna
Europakommisionen och
kolla EUs budget
Nu är det slut!!