ab
Autocall Amerikanska
Bolag KSK 2
Exponering mot fyra amerikanska storbolag med internationella varumärken
och årliga kursskyddade kuponger
Risknivå normalutfall
1
2
3
4
5
6
Lägre risk
7
Högre risk
Risknivå extremutfall
5
Den extrema risknivån (skala 1-7) visar risken vid extrema utfall som exempelvis vid börskraschen under finanskrisen 2008.
Emittent
UBS AG, London branch (S&P: A+/Moody‘s: A1)
Ovanstående riskmått är beräknade av Modelity Technologies Inc. i enlighet med principer framtagna av medlemsföretagen i SPIS1).
För mer information se Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) hemsida: www.strukturerade.se
1)
Beräkningarna av dessa riskmått har inte verifierats av emittenten.
Teckningskurs
100 procent av nominellt belopp (2 procent courtage tillkommer)
Kapitalskydd
Nej
Löptid
1-5 år (årliga observationer)
Kursskyddad kupong
Indikativt 8 procent per år, lägst 6 procent
Inlösenbarriär
90 procent av respektive akties startkurs
Riskbarriär
Emittent
50 procent av respektive akties startkurs (observeras på slutdagen)
United Continental Holdings Inc., Alexion Pharmaceuticals Inc., Hess Corp.,
Nvidia Corp.
UBS AG, London branch (rating S&P A+/Moody‘s A1 per den 30 september 2016)
Sista teckningsdag
11 november 2016
ISIN
SE0009163512
Bild: © UBS
Underliggande aktier
Publikt erbjudande arrangerat och distribuerat av SIP Nordic Fondkommission AB.
Produkten i korthet
Autocall Amerikanska Bolag KSK 2 distribueras publikt
i Sverige med SIP Nordic Fondkommission AB som
arrangör och distributör och placeringen erbjuder
investeraren följande:
•Exponering mot fyra amerikanska storbolag med internationella varumärken; United Continental Holdings,
Alexion Pharmaceuticals, Hess Corp, Nvidia Corp.
•Årligen fast utbetalande kursskyddad kupong om
indikativt 8 procent1) per år som erhålles oberoende
av utvecklingen för de underliggande aktierna.
•Riskbarriär på slutdagen om 50 procent av respektive
underliggande akties startkurs. Detta innebär att
nominellt belopp återbetalas utöver tidigare nämnda
kupong såvida ingen aktie fallit med mer än 50 procent
vid löptidens slut.
•Bortsett från den sista utbetalande kupongen, föreligger
risk för partiell eller total förlust av investerat belopp om
någon underliggande aktie stänger under riskbarriären
på slutdagen. I detta fall erhåller investeraren nominellt
belopp minskat med den procentuella nedgången för den
aktie som har haft sämst utveckling plus den sista fasta
utbetalande kursskyddade kupongen.
• Möjlighet till förtida inlösen på årsbasis med åter betalning av nominellt belopp samt en fast kupong
om indikativt 8 procent1), under förutsättning att samtliga
aktier på någon observationsdag stänger på eller över
inlösenbarriären om 90 procent av startkurs för respektive
underliggande aktie.
För vem passar placeringen?
Placeringen passar investerare
som har en medellång till lång
investeringshorisont och som ur
ett diversifieringsperspektiv är
villiga att ta något högre risk på en
del av sin totala investeringsportfölj.
Vidare bör en lämplig investerare
ha tidigare erfarenhet från investeringar i liknande placeringar och
vara väl införstådd med riskerna
i denna typ av instrument. Vidare
bör noteras att placeringen är
framtagen för att behållas fram till
ordinarie förfallodag och att en ev.
försäljning av placeringen före
ordinarie förfallodag i så fall
kommer att ske till då rådande
marknadskurs, vilken kan vara såväl
lägre som högre än det ursprungligen
tecknade beloppet.
2
1)
Vad utmärker placeringen?
Placeringen saknar kupongbarriär
vilket innebär att årliga kuponger
kommer att utbetalas oavsett
utvecklingen för underliggande
aktier, så länge placeringen ej löses
in i förtid. Placeringen erbjuder
möjlighet till förtida inlösen på
årsbasis om samtliga aktier i korgen
vid något observationstillfälle
stänger på eller över inlösenbarriären om 90 procent av startkurs för
respektive aktie. Samtliga utfall styrs
av hur den sämst presterande
underliggande aktien står i relation
till de definierade barriärerna på
de årliga observationsdagarna.
Erbjudandet kommer att återkallas om den utbetalande kupongen understiger 6 procent.
Vilka huvudsakliga risker har
placeringen?
Placeringen har i huvudsak två
risker – marknadsrisk och kreditrisk.
Värdet på placeringen kan både
minska och öka under löptiden och
detta beror bland annat på olika
marknadsparametrar. Om någon
av de underliggande aktierna vid
löptidens slut befinner sig under
riskbarriären erhåller investeraren
det nominella beloppet minskat
med nedgången för den underliggande aktie som har utvecklats
sämst. Utöver detta så erhålls den
sista fasta utbetalande kupongen. Således kan, förutom den
sista kursskyddade kupongen som
erhålles även om aktien med sämst
utveckling skulle gå ned till noll,
hela det investerade beloppet gå
förlorat. Placeringen innebär också
att investeraren har kreditrisk mot
emittenten (UBS).
Så fungerar
placeringen
Vid varje årligt observationstillfälle under löptiden
observeras den aktuella stängningskursen för samtliga
underliggande aktier och jämförs mot deras respektive
barriärer.
På slutdagen
Om förtida inlösen ej har inträffat, så observeras stängningskursen för respektive underliggande aktie även på
slutdagen.
•Om samtliga underliggande aktier på en observationsdag
stänger på eller över inlösenbarriären om 90 procent av
deras respektive startkurs så förfaller placeringen i förtid.
Investeraren erhåller då nominellt belopp plus en indikativ
fast kupong om 8 procent1) av nominellt belopp.
•Om samtliga aktier stänger på eller över riskbarriären
om 50 procent av respektive akties startkurs så erhåller
investeraren nominellt belopp plus den tidigare beskrivna
fasta utbetalande kupongen om indikativt 8 procent1) av
nominellt belopp.
•Om minst en underliggande aktie på en observationsdag
stänger under sin inlösenbarriär, så erhåller investeraren
en fast utbetalande kupong om indikativt 8 procent1) av
nominellt belopp för aktuellt år, och placeringen löper
vidare. En kupong av detta slag som betalas ut även om
produkten inte förfaller kallas ofta för en “utbetalande“
kupong.
•På slutdagen finns det en riskbarriär om 50 procent av
startkursen för respektive underliggande aktie. Om minst
en underliggande aktie stänger under riskbarriären så
erhåller investeraren det nominella beloppet minskat
med den procentuella nedgången för den aktie som har
haft sämst utveckling. I tillägg till detta så erhålls också den sista fasta utbetalande kupongen. Således kan,
förutom den sista kursskyddade kupongen som erhålls
även om aktien med sämst utveckling skulle gå ned till
noll, hela det investerade beloppet gå förlorat.
Kursskyddad kupong
Placeringen saknar kupongbarriär, vilket innebär att årliga
kuponger om indikativt 8 procent1) kommer att utbetalas
oavsett utvecklingen för underliggande aktier, så länge
placeringen ej löses in i förtid.
Om UBS
UBS AG, bildades 1998 genom en fusion av
Schweizerischer Bankverein (SBV) och Schweizerische
Bankgesellschaft (SBG). Med huvudkontor i Zürich,
Schweiz, uppvisar UBS en global närvaro med omkring
60 000 anställda (per februari 2016) i mer än 50 länder.
För en mer detaljerad beskrivning av UBS och dess
ägare se erbjudandets fullständiga basprospekt.
Bild: © UBS
Derivatives Awards
1)
Erbjudandet kommer att återkallas om den utbetalande kupongen understiger 6 procent.
3
Underliggande aktier
United Continental Holdings Inc.
United Continental Holdings Inc. är ett holdingbolag
som äger och driver flygbolag som transporterar
personer, egendom och post i hela USA och utomlands.
För mer information se: ir.united.com
Källa: Bloomberg
Nvidia Corp.
Designar, utvecklar och marknadsför tredimensionella
(3D) grafikprocessorer och tillhörande programvara.
Bolagets produkter ger interaktiv 3D-grafik till vanliga
persondatorer på marknaden. För mer information se:
www.nvidia.com
Källa: Bloomberg
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Är ett biofarmaceutiskt företag som forskar kring och
utvecklar egna immunföreningar för behandling av
autoimmuna- och hjärt-kärlsjukdomar. Företaget utvecklar
två klasser av terapeutiska föreningar som är avsedda att
selektivt angripa specifika sjukdomsframkallande delar av
immunsystemet. För mer information se: www.alexion.com
Källa: Bloomberg
Hess Corp.
Är ett oberoende globalt energiföretag verksamt inom
prospektering och produktion av råolja och naturgas.
För mer information se: www.hess.com
Källa: Bloomberg
Historisk utveckling*
Grafen nedan visar historisk utveckling för United Continental Holdings Inc., Alexion Pharmaceuticals Inc., Hess Corp. och Nvidia Corp. Grafen är
indexerad till 100 med start den 28 September 2011. Observera att historisk utveckling inte är en garanti för eller indikation om framtida utveckling.
500
450
400
350
Alexion Pharmaceuticals Inc.
United Continental Holdings Inc.
Nvidia Corp.
Hess Corp.
300
250
200
150
100
50
0
09/2011
09/2012
09/2013
Källa: Bloomberg, 28 September 2011 t. o. m. 28 September 2016
4
1)
09/2014
09/2015
09/2016
Fördelar
Nackdelar
+Möjlighet till förtida inlösen på årsbasis under år
1 till och med 4.
+Årligen fast utbetalande kursskyddad kupong om
indikativt 8 procent oavsett utvecklingen för under liggande aktier, så länge förtida inlösen ej inträffat.
+Återbetalning av nominellt belopp plus ovan
nämnda fasta kupong om samtliga aktier på slutdagen
stänger på eller över riskbarriären om 50 procent
av startkurs för respektive aktie.
−Samtliga utfall styrs av utvecklingen för den
underliggande aktie som har utvecklats sämst.
−Placeringen är ej kapitalskyddad det vill säga delar av
det investerade beloppet kan gå förlorat.
−Risk för partiell eller total förlust av investerat belopp
i händelse av konkurs eller betalningsinställelse
av UBS AG (kreditrisk).
Erbjudandet kommer att återkallas om den utbetalande kupongen understiger 6 procent. *Viktig information - se sid 6, Historisk eller simulerad historisk utveckling.
Räkneexempel – beräkning av avkastningen***
Exemplet nedan illustrerar total utbetalning av ett tecknat belopp om 102 000 kr inklusive courtage. Den effektiva årliga
avkastningen beräknas med beaktande av samtliga utbetalda kuponger under löptiden, utbetalat belopp vid förfall samt
ett courtage om 2 procent. I scenarierna och exemplen nedan används en fast utbetalande kupong om 8 procent1) av nominellt belopp. Den verkliga kupongen fastställs senast på startdagen och kan bli som lägst 6 procent.
Siffrorna i dessa exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Siffrorna utgör således
inte en indikation om framtida resultat och kan inte på något sätt utgöra en del av ett kommersiellt erbjudande.
År
Nivå av startkurs för aktie
med sämst utveckling
1
2
55 %
94 %
År
Nivå av startkurs för aktie
med sämst utveckling
1
2
3
4
5
År
1
2
3
4
5
Fast utbetalande
kursskyddad kupong
8%
8%
Nej
Ja
Fast utbetalande
kursskyddad kupong
79 %
73 %
58 %
63 %
55 %
8%
8%
8%
8%
8%
Nivå av startkurs för aktie
med sämst utveckling
Förfall
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Fast utbetalande
kursskyddad kupong
75 %
63 %
55 %
50 %
45 %
Förfall
8%
8%
8%
8%
8%
Förfall
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Total utbetalning
2 x 8 000 + 100 000 = 116 000
Effektiv årsavkastning
6,64 %
Total utbetalning
5 x 8 000 + 100 000 = 140 000
Effektiv årsavkastning
6,54 %
Total utbetalning
5 x 8 000 + 45 000 = 85 000
Effektiv årsavkastning
-3,58 %
Observationsdagar år 1-4
Stängningskursen för alla underliggande aktier är lika med eller överstiger inlösenbarriären
JA
NEJ
Utbetalning av nominellt belopp + en fast kupong
om indikativt 8 procent1) för aktuellt år och placeringen avslutas.
Utbetalning av en fast utbetalande kupong om
indikativt 8 procent1) för aktuellt år och placeringen
löper vidare.
Observationsdag år 5 (slutdagen)
Stängningskursen för alla underliggande aktier
är lika med eller överstiger riskbarriären
JA
Utbetalning av nominellt belopp + en fast
utbetalande kupong om indikativt 8 procent1)
JA
Utbetalning av nominellt belopp samt fast kursskyddad kupong, minskat med den procentuella
nedgången för den underliggande aktie som har
haft sämst utveckling.
NEJ
Stängningskursen för någon av de underliggande
aktierna understiger riskbarriären
1)
Erbjudandet kommer att återkallas om den utbetalande kupongen understiger 6 procent. ***Viktig information - se sid 7, Räkneexempel
5
Viktig information
Denna produkt erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB (“SIP Nordic“).
Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och
ger inte en komplett bild av erbjudandet och certifikatet. Basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor innehåller en komplett
beskrivning av emittenten (UBS), de bindande villkoren för certifikatet och distributörens (SIP Nordic) erbjudande. Innan beslut tas om
investering uppmanas investerare att ta del av det fullständiga basprospektet och i förekommande fall, slutliga villkor samt fullständiga
indexregler. Informationen finns tillgänglig från SIP Nordic i egenskap
av distributör (se www.sipnordic.se).
Inregistrering vid börs
UBS avser att inregistrera certifikatet på NASDAQ OMX Stockholm AB.
UBS avser att, under produktens löptid och under normala marknadsförhållanden, kontinuerligt ställa köpkurser och när så är möjligt även
säljkurser. Avslut sker till marknadskurs, vilket påverkas av rådande
marknadsläge.
Euroclear Sweden AB och förvaring
Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s
kontobaserade system. Certifikaten beräknas registreras på investerarens depåkonto eller vp-konto den 9 december 2016.
Villkor för fullföljande, begränsning av erbjudandet
Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade
beloppet för certifikaten understiger SEK 10 000 000. Erbjudandets
genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt UBS och/eller
SIP Nordics bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i
Sverige eller i utlandet. UBS och/eller SIP Nordic äger även rätt att
förkorta teckningsperioden, begränsa erbjudandets omfattning
eller avbryta erbjudandet om UBS och/eller SIP Nordic bedömer att
marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra
erbjudandet. Detta erbjudande är på maximalt SEK 100 000 000.
Erbjudandet kommer att återkallas om den fasta utbetalande kupongen understiger 6 procent.
Ersättningar och avgifter
SIP Nordic har i egenskap av distributör av produkten avtal med
olika leverantörer av produkter och tjänster. För dessa tjänster betalar SIP Nordic en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter,
courtage och andra ersättningar som en investerare erlägger för de
tjänster SIP Nordic tillhandahåller investeraren kan således utgöra
del av den ersättning som betalas till leverantörerna. SIP Nordic kan
vidare erhålla ersättningar från emittenten (UBS) vid försäljning av
värdepapper. SIP Nordics ersättning för försäljning av certifikaten
utgörs av hela courtaget och arrangörsarvodet i certifikaten. Arrangörsarvodet kalkyleras till upp till 1 procent per löptidsår (vid antagandet om att certifikaten innehas till ordinarie återbetalningsdag)
och fastställs på startdagen. Courtage tillkommer med 2 procent av
nominellt belopp.
UBS och SIP Nordic har ingått vissa exklusivitetsarrangemang i
enlighetmed vilka SIP Nordic har samtyckt till att vara föremål för
vissa restriktioner avseende vilka produkter (annat än produkter som
emitteras av UBS) som SIP Nordic får distribuera till investerare, i
utbyte mot att UBS betalar SIP Nordic vissa avgifter och provisioner.
På begäran tillhandahålls ytterligare information.
6
Exempel vid en investering på 100 000 kr i certifikatet med 5 års
löptid. Den sammanlagda kostnaden när du köper aktuell
produkt är summan av arrangörsarvodet och courtaget. Det
tillkommer inte några ytterligare produktspecifika avgifter eller
förvaltningskostnader. Courtage 2 % = 2 000 kr (betalas utöver
teckningskursen) Arrangörsarvode 1 % x 5 år = 5 000 kr
(inkluderat i teckningskursen) Totalt 7 000 kr
Selling restrictions
The notes have not been and will not be registered under the U.S.
Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, notes may not be offered, sold
or delivered within the United States or to U.S. persons. SIP Nordic
has agreed that neither itself nor any subsidiary of SIP Nordic will
offer, sell or deliver any notes within the United States or to U.S.
persons. In addition, until 40 days after the commencement of the
offering, an offer or sale of notes within the United States by any
dealer (whether or not participating in the offering) may violate
the registration requirements of the Securities Act.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR
TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY
HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS
DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.
Om marknadsföringsbroschyren
UBS har tagit fram denna marknadsföringsbroschyr och dess innehåll (”Informationen”) tillsammans med SIP Nordic genom användandet av viss analys, förklarande text och annan information som
har tillhandahållits av SIP Nordic (såsom distributör av certifikatet).
I egenskap av emittent av certifikatet agerar UBS som motpart till
SIP Nordic på armlängds avstånd. SIP Nordic är ensamt ansvarigt för
alla aktiviteter avseende distributionen av certifikatet.
Följaktligen och i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag bär UBS
inget ansvar för säkerställandet av att detta material presenteras på
ett sätt som är lämpligt för investerare till vilka SIP Nordic säljer certifikatet eller säkerställandet av dess förenlighet med SPIS (så som det
definieras nedan) och andra tillämpliga lagar och regler. Alla delar av
detta marknadsföringsmaterial som berör SIP Nordic (inklusive, men
inte begränsat till, ersättning och avgifter som tas ut av SIP Nordic,
SIP Nordics avveckling- och betalningskrav och SIP Nordics tecknings- och allokeringsprocess), är enbart SIP Nordics ansvar och har
inte bekräftats av UBS. I den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag
tar UBS inget ansvar för (i) användandet av och/eller referenser till
UBS i samband med certifikatet, (ii) oriktigheter, utelämnanden eller
fel i Informationen eller (iii) för ekonomisk eller annan förlust som
direkt eller indirekt uppstår för en förmedlare eller innehavare av
certifikatet eller annan person som handlar med certifikatet till följd
av Informationen. Förmedlare, innehavare eller annan person som
handlar med certifikatet kan inte på något sätt väcka krav eller talan
eller inleda domstolsprocess mot UBS avseende certifikatet.
Förmedlare, innehavare eller annan person som handlar med certifikatet gör således detta fullt medveten om denna ansvarsfriskrivning
och kan inte förlita sig på UBS överhuvudtaget. För undvikande av
tvivel så skapar denna ansvarsfriskrivning inte någon avtals- eller
avtalsliknande relation mellan förmedlare, innehavare eller annan
person och UBS och får inte tolkas som att ha skapat en sådan
relation.
Branschkod Strukturerade Produkter
SIP Nordic är, i egenskap av distributör av certifikaten, medlem
av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod
för vissa strukturerade placeringsprodukter (SPIS Branschkod). För
vidare information, se www.strukturerade.se.
Historisk eller simulerad historisk utveckling
Information markerad med * avser historisk information och
information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på UBS egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder
andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat.
Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk
utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling
eller avkastning samt att certifikatens mättid kan avvika från de
tidsperioder som använts i denna marknadsföringsbroschyr.
Räkneexempel
Information markerad med *** utgör endast exempel för att
underlätta förståelsen av certifikaten. Räkneexemplet visar certifikatens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer
och den indikativa kupongen. De hypotetiska beräkningarna
ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida
utveckling eller avkastning.
Rådgivning
En investering i certifikaten är endast passande för investerare som
har tillräcklig erfarenhet och kunskap att själva bedöma riskerna
hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare
som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella
produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den
finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken emittenten (UBS) eller distributören (SIP Nordic)
lämnar någon rådgivning eller rekommendationer i något hänseende
genom broschyren eller basprospektet och, i förekommande fall,
slutliga villkor. Före ett investeringsbeslut ska potentiella investerare
därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen
mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och informationen
i basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor.
Om riskerna i investeringen
En investering i certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer.
Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna.
För utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen
ta del av basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor.
Bild: © UBS
Emittentrisk
Avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens (UBS) finansiella
förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen. Om
emittenten (UBS) skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att
förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens (UBS) kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Vid framtagandet av denna
broschyr har emittenten (UBS) kreditbetyget ”A” enligt ”Standard &
Poor‘s Rating Services”.
Förtida avveckling
Emittenten (UBS) kan i vissa begränsade situationer lösa in certifikaten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre
som lägre än det ursprungligen tecknade beloppet. Om investeraren
väljer att sälja certifikaten före ordinarie återbetalningsdag sker detta
till rådande marknadskurs vilket kan vara såväl lägre som högre än
det ursprungligen tecknade beloppet. Ju närmare emissionsdagen
en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på den
strukturerade produkten understiger det ursprungligen tecknade
beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden även vara mycket illikvid.
Exponeringsrisk
Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande
för beräkningen av avkastningsdelen på certifikaten. Hur den
underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av
en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat
inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutakursrisker,
råvaruprisrisker och/eller politiska risker. Den regelbaserade investeringsstrategin för underliggande aktier har konstruerats utifrån
historiska marknadsdata och baserat på antagandet att framtida
marknader kommer att uppvisa likartade handelsmönster men det
finns inte någon garanti för att så kommer bli fallet. En investering
i certifikaten kommer ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Certifikatet saknar
kapitalskydd, vilket innebär att investeraren riskerar allt satsat
kapital.
Konstruktionsrisk
Investeringen kan inte ge någon avkastning utöver kupongerna.
Om en eller flera underliggande aktier utvecklas i ännu mer
förmånlig riktning, tar investeraren således inte del av den
”överskjutande” uppgången. Avkastningen påverkas alltid enbart
av underliggande aktie med sämst utveckling vid varje observationstillfälle vilket innebär att investerare inte tar del av övriga
underliggande aktiers mer förmånliga utveckling. Om skyddsbarriären om 50 procent av respektive underliggande akties
startkurs har nåtts vid den sista observationsdagen exponeras
investeraren uteslutande mot den aktie som har haft sämst
utveckling och investeraren kan, förutom den sista kursskyddade
kupongen som erhålls även om den aktie som har haft sämst
utveckling skulle gå ned till noll, förlora hela det investerade
beloppet.
Valutarisk
Produktens värde påverkas inte direkt av valutakursförändringar.
Produkten är noterad i svenska kronor.
Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter
Många aktörer ger ut olika strukturerade produkter. Även om
dessa produkter kan ha likartade namn kan de vara konstruerade
på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att
jämförbarheten mellan olika produkter, inklusive kurssättningen
av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av erbjudandet
bör investeraren, innan en investering i produkten sker, ta del av
basprospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor.
Skatter
Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och
andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan
få negativa konsekvenser för investerare.
7
Indikativa villkor och tidsplan
Denna produkt distribueras, och arrangeras, i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB.
Sista teckningsdag
11 november 2016
Sista likviddag
18 november 2016
Emissionsdag
9 december 2016
Startdag
25 november 2016
Slutdag
26 november 2021
Ordinarie återbetalningsdag
14 december 2021
Emittent
UBS AG, London Branch (UBS)
Distributör och arrangör
SIP Nordic Fondkommission AB
Kapitalskydd
Nej
Teckningskurs
100 procent av nominellt belopp
Nominellt belopp
SEK 10 000 per certifikat
Courtage
2 procent av nominellt belopp
Inlösenbarriär
90 procent av respektive akties startkurs
Riskbarriär
50 procent av respektive akties startkurs (observeras på slutdagen)
Utbetalande kupong
Indikativt 8 procent per år, lägst 6 procent
Underliggande aktier
United Continental Holdings Inc., Alexion Pharmaceuticals Inc., Hess Corp.,
Nvidia Corp.
Löptid
25 november 2016 - 26 november 2021
Observationsdagar
27 november 2017, 26 november 2018, 25 november 2019, 25 november
2020, 26 november 2021 (eller, som närmare beskrivs i basprospektet och i
förekommande fall de slutliga villkoren, närmast efterföljande beräkningsdag),
totalt 5 observationsdagar. Den nivå som observeras för respektive
underliggande aktie är stängningskursen på dessa dagar.
Utbetalningsdag vid förtida förfall
samt för kuponger
12 bankdagar efter respektive observationsdag
ISIN
SE0009163512
Startkurs
Startkursen är stängningskursen för respektive underliggande aktie
på startdagen.
Viktigt
Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende
erbjudandet och ger inte en komplett bild av erbjudandet
att teckna produkterna i erbjudandet. Innan beslut fattas
om investering uppmanas investerare att ta del av erbjudandets fullständiga basprospekt och, i förekommande fall,
slutliga villkor som hålls tillgängligt av SIP Nordic Fondkommission AB på www.sipnordic.se. Om certifikaten säljs
av innehavaren före återbetalningsdagen sker detta till en
marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som
därför kan vara såväl lägre som högre än tecknat belopp.
ab
Strukturerade Placeringar i Sverige
SIP Nordic Fondkomission AB är anslutet till Strukturerade
Placeringar i Sverige som antagit en branschkod för vissa
strukturerade placeringsprodukter.
Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet,
vänligen se vidare information på www.strukturerade.se.
® UBS 2016.
The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.
För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB,
Kungsgatan 27, 111 56 Stockholm, tel. 08 566 126 00, fax 08 566 126 29, hemsida www.sipnordic.se