TLVs uppdrag på den omreglerade apoteksmarknaden

advertisement
12/5/2011
TLVS UPPDRAG PÅ DEN OMREGLERADE
APOTEKSMARKNADEN
2011-11-28
1
TLVs ansvar på den omreglerade
apoteksmarknaden
•
•
•
•
•
Nivå och konstruktion av den ersättning som apoteken erhåller för sitt
uppdrag
Generiskt utbyte
Tillsyn
Apotekens avgift till Apotekens Service AB
Ex tempore
1
12/5/2011
Apoteksmarknaden har omreglerats
Förberedelser inför
apoteksomregleringen
Lyckad
försäljning av
apotekskluster
Stor
nyetablering av
apoteksaktörer
Konsolidering
och
effektivisering
Flera faktorer påverkar lönsamheten på den omreglerade
apoteksmarknaden
ILLUSTRATIVT
Förändring av lönsamhet genom omregleringen
scenario år 2013
Bruttomarginal
MSEK
Receptförskrivet
•
•
OTC
•
•
Handelsvaror
•
Vinsten av parallellimport tillfaller apoteksmarknaden
Rätt att förhandla av inköpspriser på originalläkemedel
och parallellimport
Ökad marginal genom förhandlingsrätt på OTC
Viss förlorad volym till övrig handel efter OTC
reformen i november
Ökad volym och möjligen högre priser på
handelsvaror
Kostnader
Totalt
•
Förändrad personalmix
Centrala
kostnader
•
•
Centrala funktioner som dubbleras
Ökad marknadsföring
Övrigt
•
Kostnad för Apotekens Service AB samt övriga
IT-kostnader
Nettoresultat
•
Lönsamheten bedöms öka genom omregleringen
Lokala
kostnader
2
12/5/2011
Dagens handelsmarginal
Dagens utformning av handelsmarginalen
för receptförskrivna läkemedel
Apotekets
inköpspris (AIP)
Apotekets
utförsäljningspris (AUP)
Apotekets
inköpspris (AIP)
Apotekets utförsäljningspris (AUP)
Upp till 75 kr
AIP x 1,20 + 31,25
Upp till 75
AIP x 1,20 + 31,25 + 10,00 kr*
75,01 – 300 kr
AIP x 1,03 + 44,00
75,01 – 300
AIP x 1,03 + 44,00 + 10,00 kr*
300,01 – 6000 kr
AIP x 1,02 + 47,00
300,01 – 6000
AIP x 1,02 + 47,00 + 10,00 kr*
Över 6000 kr
AIP + 167,00
Över 6000
AIP + 167,00
Handelsmarginal (kr)
167
0
AIP (kr)
6000
Källa: Apoteket AB
Att följa upp lönsamheten är viktigt för att TLV ska kunna fatta beslut
om eventuell justerad handelsmarginal
Lönsamhet (marginal)
Tillgänglighet
och service
+ Handelsmarginal
+ Parallellimport
+ OTC
+ Handelsvaror
+ Övriga tjänster
- Kostnader
Antal apotek
Öppettider
Service
Kvalitet i tjänsteutbud
Marknadens avkastningskrav
Riskvärdering av den svenska apoteksmarknaden
Konkurrensvillkor (t.ex. inträdesbarriärer)
Uppnådd jämvikt (över/underetablering; över/underlönsamhet)
3
12/5/2011
TLVs ansvar på den omreglerade
apoteksmarknaden
•
•
•
•
•
Nivå och konstruktion av den ersättning som apoteken erhåller för sitt
uppdrag
Generiskt utbyte
Tillsyn
Apotekens avgift till Apotekens Service AB
Ex tempore
En indelning av läkemedelsområdet
Receptläkemedel
Läkemedels
förmåner
Rekvisitionsläkemedel
Receptfria läkemedel
Ej
Läkemedels
förmåner
Patentskyddade
Generika
4
12/5/2011
Läkemedelsmarknaden är dynamisk där nya biologiska
läkemedel driver ökade kostnader och generika verkar i
motsatt riktning
Patentskyddade läkemedel
”Vanliga
läkemedel”
Biologiska
läkemedel
Nya
dyra
läkemedel
Ökade kostnader
Efter patentutgång
”Vanliga läkemedel” – små molekyler
~16 100 MSEK 2008
Ökande
andel dyra
biologiska
läkemedel
Minskade kostnader
Generika
~4100 MSEK 2008
Nya generika
Utbytbarhet
Prispress på generika
Användning av
billigaste generika
Nya biosimilars
Jämförbarhet
Priskonkurrens mellan
biosimilars
Priskon
kurrens
Prissätt
ningsverktyg
Biologiska läkemedel
~3400 MSEK 2008
Biosimilars
<5 MSEK 2008
Källa: Scandinavian Health Partner analys
Rx som ingår i
läkemedelsförmånerna.
Produkt: Rx alla
utbytbara
läkemedel i en
utbytesgrupp
med generisk
konkurrens
Prissättning: TLV
sätter
AIP och AUP.
Prisförhandling
inte tillåten.
Produkt: Alla Rx
–läkemedel som
inte är utbytbara
mot generiska
läkemedel.
Prissättning: TLV
sätter
max-AIP och
AUP.
Prisförhandling
tillåten.
Produkt:
Parallellimport som
är utbytbar endast
mot originalläkemedel och/eller
annan
parallellimport.
Prissättning: TLV
sätter
max-AIP och maxAUP. Prisförhandling
tillåten.
5
12/5/2011
Generiskt utbyte
Referensprissystem
- före 2002
Generikareformen
- oktober 2002
Reglerna ändrades
- juli 2009
Dagens modell för prissättning av utbytbara generiska
läkemedel baseras på månadsvisa auktioner med fri
konkurrens mellan aktörerna
• En månads prisperiod och exklusivitet till försäljning
• En månads framförhållning att förbereda inför kommande
prisperiod
• Apoteken ska byta till den billigaste varan på marknaden
• Av medicinska skäl kan förskrivare hindra utbyte,
apotekspersonal har vissa möjligheter att hindra utbyte
• Patienten kan hindra utbyte och betala merkostnad
• Eller välja helt annan förpackning och betala hela kostnaden
• Tillsyn över lagen
• Apoteken
• Läkemedelsföretagen
6
12/5/2011
Vad styr utbytet
Läkemedelsverkets utbyteslista
Substans
Styrka
Ev. Grupp
Förpackningsstorleksgrupp
Lämplig förpackningsstorlek att byta inom
Periodens vara
Individuella parametrar på apotek
Lättöppnad förpackning
Kalenderförp.
Prisutveckling, konkurrens före 2008
Not. Index 100 = januari 2009, nominella priser
Genomsnittligt försäljningspris på utbytbara läkemedel från 1 januari 2009 - juni 2011
Substanser där originalen har förlorat patentet före 2008.
7
12/5/2011
Prisutveckling vid patentutgång - losartan
Not. Index 100 = januari 2009, nominella priser
Genomsnittligt försäljningspris på utbytbara läkemedel från 1 januari 2009 - juni 2011
Substans där originalet förlorat patentet efter 2008.
Följsamhet till utbytet, 2008 & 2010
8
12/5/2011
Sammanfattningsvis – generiska utbytet är en avvägning mellan
kostnad och nytta i likhet med TLV:s övriga verksamhet. Systemet
fungerar väl
Möjlighet hindra utbyte
av medicinska skäl
8 miljarder kronor
årligen
Risker för
dubbelmedicinering
Kostnader för utbyten
TLVs ansvar på den omreglerade
apoteksmarknaden
•
•
•
•
•
Nivå och konstruktion av den ersättning som apoteken erhåller för sitt
uppdrag
Generiskt utbyte
Tillsyn
Apotekens avgift till Apotekens Service AB
Ex tempore
9
12/5/2011
Frågor?
Kommer ni på dem senare?
[email protected]
08 – 568 427 13
10
Download