Så arbetar läkemedelsföretagens branschorganisation med

advertisement
Så arbetar läkemedelsföretagens
branschorganisation med
distributionssituationen för
läkemedel – de viktigaste frågorna
på LIF:s agenda
Ulf Janzon, MSD, ordförande i LIF:s
kommitté för Apoteks- och
Distributionsfrågor
LIF:s Apoteks- och
Distributionskommitté
 Kommittén ska strategiskt driva branschgemensamma
frågor inom Apoteks- och Distributionsområdet och
involvera medlemsföretagen
• Följa och analysera utvecklingen inom
apoteksmarknaden och vid behov ta initiativ till
förändring.
• Företräda medlemsföretagen i dialogen med
myndigheter, departement och andra intressenter.
Operativa mål
 Förbereda LIF:s synpunkter och förslag med avseende
på apoteksfrågor samt samordna de olika LIFkommittéernas arbete i dessa frågor.
 Aktivt bidra till en säker läkemedelsdistribution i
Sverige genom att verka för hög kvalitet och säkerhet i
alla led av distributionen för att på sätt kunna garantera
läkemedel av hög kvalitet med en så liten risk som
möjligt för att förfalskade läkemedel ska komma in i det
nationella distributionssystemet (t. ex. unik identifiering
och 2D-kodning)
Operativa mål – forts
• Löpande följande nyckeltal inom apoteksbranschen.
Detta gäller bl a
–
–
–
–
–
Tillgänglighet (Servicegrad)
Apotekens andel av läkemedelskronan
Effektiviteten i det generiska utbytet
Hantering av reklamationer
Utvecklingen av volymen av returer och att dessa
sker med bibehållen kvalitet
Aktuella frågor
 Stress på apotek
 Kyltransporter, batchspårning och kvalitet
 Den kommande utredningen om 24timmarsregeln mm
 2D-kodning/nordiska förpackningar
 Lagerhållning på apotek
 Extempore-apotek
 Samarbete med Norge
Utredning inom socialdepartementet
 Annonserades under ett APL-seminarium
•
•
•
•
24-timmars tillgänglighet
Dosapotek
Djurapotek
Prissättning av läkemedel utan generisk konkurrens
Apotekens ansvar
- 24 timmar
- lagerhållning
- beställlningstider
- ……..
Tillgänglighet
för patienten
Tillverkarens ansvar
-Leveranssäkerhet
(tillräckliga lager)
- hantering av
bristsituationer
- tillräcklig hållbarhet
- styra hur/hur ofta
partihandeln levererar?
-……..
Partihandelns ansvar
-Leverans så snart det kan
ske
- Returer från apotek
-………
Fastställande av inköpspris och
försäljningspris på originalläkemedel
TLV beslutar idag apotekens inköpspris (AIP) och apotekens
försäljningspris (AUP) på läkemedel och förskrivna
förbrukningsartiklar.
Gällande originalläkemedel med patent kommer TLV att, så som
idag, besluta om de ska ingå i läkemedelsförmånen samt fastställa
AIP och AUP. Apoteksaktörer har fri förhandlingsrätt att uppnå lägre
AIP än det av TLV definierade AIP. Eftersom apotek har
förhandlingsrätt, är det naturligt att leverans och betalningsvillkor
samt returrätter kommer vara del av affärsuppgörelsen mellan
parterna. TLV föreskriver dock att (maximala) AIP (som leverantör
har skyldighet att leverera för) ska omfatta fri leverans till apotek så
att apotek kan uppfylla sin tillhandahållandeskyldighet.
Både leveransvillkor och returer förutsätts följa de europeiska
riktlinjerna för Good Distribution Practice (GDP).
TLV kommer att följa marknaden bl.a. med avseende på hur
leveranser och returer fungerar. Beredskap kommer att finnas för
att agera om så behövs.
AIP och distributionsvillkor
 Distributörerna arbetar på företagens uppdrag,
men villkoren kan vara svåra att påverka för en
enskild aktör. Därför blir de mest närliggande
alternativen ofta att företaget byter från en till en
annan distributör/distributionslösning.
 Kan man definiera vad som minst ingår i AIP?
•
•
•
•
•
Hur många leveranser per vecka?
Hur ska 24-timmarskravet tolkas i praktiken
Sista beställningstidpunkt från apotek
Leveransbesked
Returhantering
Distribution – olika lösningar
 LIF har efter det att monopolet avvecklats ingen
syn på vilken distributionslösning som är den
optimala, enkanal, fullsortiment, egen, agent, etc
 Det finns fördelar och nackdelar med olika
lösningar – fördelar och nackdelar som kan ha
olika betydelse för ett enskilt företag
 Det avgörande är att distributionen fungerar, dvs
att den som kommer in på ett apotek med ett
recept får det expedierat inom rimlig tid
 Här har vi alla ett ansvar, ibland behövs lagstadgade minimiregler, det kan vara aktuellt med
branschöverenskommelser, men ofta är det avtal
mellan partnerna som är den bästa lösningen
Download