Så kan patienterna få ännu bättre tillgång till läkemedel (pdf 70 kB)

Läkemedels- och apoteksutredningen
S 2011:07
Pressmeddelande
2012-10-31
Så kan patienterna få ännu bättre tillgång till
läkemedel
Läkemedels- och apoteksutredningen lägger i dag fram sitt första
delbetänkande, ”Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av
läkemedels- och apoteksmarknaden” (SOU 2012:75) till socialminister
Göran Hägglund. Utredningen lämnar förslag om förändringar av hur
receptbelagda läkemedel prissätts, förbättringar av tillhandahållandet av
läkemedel på apotek, förändringar i modellen för generiskt utbyte, samt
vissa andra förändringar som framförallt rör apotekens verksamhet.
En ny prissättningsmodell för läkemedel
De svenska priserna på nya originalläkemedel ligger på en europeisk
medelnivå. Däremot är priserna för äldre originalläkemedel högre än i
jämförbara länder. Utredningen lämnar därför följande förslag:
 Dagens värdebaserade prissättning för nya originalläkemedel behålls,
men tillämpningen utvecklas.
 Efter fem år införs internationell referensprissättning, med ytterligare
skärpning efter tio år.
 Landstingen och industrin bör teckna samarbetsavtal för uppföljning,
utvärdering och behandlingskostnad för bl.a. nya innovativa
läkemedel.
 En bagatellgräns för inträde i förmånerna införs för att förenkla och
underlätta för företagen, samt frigöra granskningsresurser för alla
sorters läkemedel och medicintekniska produkter.
Sammantaget innebär utredningens förslag en besparing för det offentliga
på cirka 2,4 miljarder kronor årligen.
Bättre tillhandahållande på apotek
Sedan apoteksomregleringen har Sverige fått över 300 nya apotek.
Samtidigt visar flera undersökningar att konsumenter upplever att
apotekens lagerhållning försämrats. Det drabbar bl.a. grupperna äldre,
reumatiker, individer med psykisk ohälsa och Alzheimers sjukdom.
Utredningen konstaterar att tillgängliga underlag tyder på att
tillhandahållandet på apotek endast förändrats marginellt. Det finns dock
2
ett mörkertal rörande kunder som lämnar apoteket med oförrättat
ärende. Omregleringen av apoteksmarknaden har inneburit flera
förändringar som kan ha påverkat konsumenternas upplevelse av
tillhandahållande och service negativt, bland annat att nya apotek behövt
tid för att bygga upp sina lager och att apoteksaktörerna övergått till nya
IT-system.
Utredningen anser att det finns skäl att förtydliga och skärpa regelverket
i syfte att skapa förutsättningar för ytterligare förbättringar av
leveranserna och tillhandahållandet.
Utredningen föreslår:
 Inför krav på rimlig lagerhållning hos apotek och ge dem bättre
möjligheter att skicka läkemedel mellan sig i akuta situationer.
 Innebörden av 24-timmarsregeln förtydligas.
 Apotek ska vara skyldiga att, om det efterfrågade läkemedlet inte
finns på lager, informera konsumenten om var läkemedlet finns
tillgängligt.
 Utveckla ett gemensamt söksystem där kunder, apotek och
förskrivare kan se vilka apotek som har ett visst läkemedel i lager.
Apoteken ska vara skyldiga att rapportera till söksystemet om man
har ett visst läkemedel i lager.
 Läkemedelsverket ska kartlägga omfattningen av restnoteringar av
läkemedel. Kartläggningen ska ligga till grund för bedömning av en
eventuell leveransskyldighet för läkemedelstillverkarna.
Ett utvecklat utbytessystem
År 2002 införde Sverige ett system för generiskt utbyte av läkemedel.
Systemet omfattar så kallade generiska läkemedel och originalläkemedel
som av Läkemedelsverket bedömts vara utbytbara mot varandra och
innebär att det läkemedel som för närvarande har lägst pris blir det
läkemedel som lämnas ut av farmaceuten på apotek. Utbytesperioderna är
en månad långa. Systemet har lett till att de svenska priserna på generika
är bland de lägsta i Europa. Besparingen går direkt till det offentliga och
beräknas uppgå till cirka 8 miljarder kronor årligen.
Utbytessystemet har kritiserats för att alltför täta utbyten kan orsaka
problem, i värsta fall felmedicinering, främst för äldre och patienter med
många läkemedel. Även från apoteksaktörerna framförs kritik mot att
systemet ökar apotekens lager- och hanteringskostnader. För att
förbättra systemet föreslår utredningen bl.a.:
 Farmaceuten på apoteket ska ha möjlighet att, vid särskilda skäl,
lämna ut samma produkt som patienten tidigare fått.
3


Perioderna i utbytessystemet förlängs, så att den billigaste
produkten utses för två månader i stället för som i dag en månad.
Förstärk informationsinsatser om generiskt utbyte till patienterna.
Märk förpackningarna med uppgift om vad som förskrivits och vad
som expedierats, samt namn på den aktiva substansen.
Kontakt
Sofia Wallström
Särskild utredare
070-548 14 01