Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens

Författningssamling för Region Gotland
TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE
Fastställd av regionfullmäktige/kommunfullmäktige 1999-11-22.
Ändrad 2001-06-11, 2002-11-25, 2003-03-17 och 2003-11-24, 2006-12-06 (MHN § 199),
2008-12-15, 2011-12-12 och 2015-09-07, § 220.
Gäller från och med 2015-10-13. Indexjusterad timtaxa 6§: 845 kr.
Till denna taxa tillhör följande taxebilagor:
1. Taxebilaga 1, där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för olika verksamheter
och prövningar.
2. Taxebilaga 2, placering i avgiftsklass för miljöfarliga verksamheter och
hälsoskyddsverksamheter.
3. Placering i riskkolumn och erfarenhetsbedömning.
Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller avgifter för Region Gotlands kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av
EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar
miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska
organismer, samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 §
miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.
2§
Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens
eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3§
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
4§
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den kommunala
1 (5)
Författningssamling för Region Gotland
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som
medför avgiftsskyldighet.
5§
Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens
eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
Timtaxa
6§
Vid tillämpningen av denna taxa är timavgift 824 kronor per hel timme handläggningstid
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast
avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten
tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det
enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan.
7§
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt
föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid.
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen avgift
ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan
19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, pingstafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie
timavgift.
8§
Miljö och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s
hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2015.
Avgifter för prövning
9§
Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan
eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
2 (5)
Författningssamling för Region Gotland
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
10 §
Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta
avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare
tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande
handläggningstiden.
11 §
Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.
12 §
Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Timavgift debiteras för faktisk
nedlagd tid för handläggning av ansökan som återtas innan beslut i ärendet.
13 §
I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är
sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4
och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i
ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden
om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken.
14 §
Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller
åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.
Avgifter med anledning av anmälan
15 §
Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift
genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i
form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras
med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift
betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan
av det belopp som anges för högst två övriga verksamheter.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan
avser.
16 §
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan
av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta
kommunens kostnader för kungörelser i ärendet.
3 (5)
Författningssamling för Region Gotland
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
17 §
Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna
taxa.
Avgift för tillsyn i övrigt
18 §
För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som
anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som miljö och
hälsoskyddsnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom
en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en avgiftsklassificering
enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering och erfarenhetsbedömning (placering i
riskkolumn) enligt taxebilaga 3 Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn
framgår av tabell i taxebilaga 3 Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad
tillsynstid multipliceras med timtaxan.
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska avgift för
denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerad med timtaxan. Vid
bestämmandet av avgiften för sådan extra tillsyn tillämpas erfarenhetsbedömningen i enlighet
med taxebilaga 3
19 §
Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handläggningstid
som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller
i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras
med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot
villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För
sådana åtgärder tas timavgift ut.
20 §
För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad
som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt
taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg
av 25 procent av summan av de belopp som anges för högst två övriga verksamheterna.
21 §
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från
och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har vunnit
laga kraft eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten
har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller
för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
4 (5)
Författningssamling för Region Gotland
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
22 §
Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken,
ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande
eller kostnader.
Nedsättning av avgift
23 §
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet,
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna
taxa sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande m.m.
24 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Gotlands kommun. Betalning ska ske inom tid
som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Verkställighetsfrågor m.m.
25 §
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken.
26 §
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska
gälla omedelbart även om det överklagas.
27 §
Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.
____________
5 (5)
Taxebilaga 1
Efter RF 2015-09-07
Taxebilaga 1 - Avgifter för olika ärendetyper
SKYDD AV NATUREN ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för vattenskyddsområde och jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan
tillstånd enligt föreskrifter för vattenskyddsområde
Avgift
timavgift
timavgift
Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom vattenskyddsområde som timavgift
kräver anmälan enligt föreskrifter för vattenskyddsområde
MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) eller enligt 2 § Lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Region Gotland respektive
handläggning av anmälan enligt 14 § FMH:
1. Prövning av nytt WC-avlopp för ett hushåll - om hela anordningen prövas samtidigt (gäller alla nytillkomna WC-utsläpp)
2. Prövning av nytt avlopp till gemensam avloppsanläggning för 2 – 5 hushåll - om
prövning sker samtidigt, eventuell befintlig ändring ingår. (gäller alla nytillkomna avloppsutsläpp.)
3. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26 – 200 pe
(personekvivalenter) - om prövning sker samtidigt
4. Tillståndspliktig ändring av avloppsanordning för ett hushåll med anslutet WC –
om hela anordningen prövas samtidigt
5. Nytt eller tillståndspliktig ändring av avloppsanordning för ett hushåll med anslutet BDT eller BDT och sluten tank – om hela anordningen prövas samtidigt
6. Tillståndpliktig ändring med del i gemensam avloppsanläggning för 2 – 5 hushåll
7. Anordnande av sluten tank (gäller även annan uppsamlingsanordning)
8. Anslutning av nya hushåll till befintlig anläggning, som inte varit avsedd för
denna anslutning vid tidigare prövning och där kompletteringar krävs
9. Förlängning av tillstånd (igångsättning eller giltighetstid)
- Tillstånd där avloppsanläggningen inte påbörjats inom två år från beslutsdatum enligt 19 § FMH- kan förlängas ytterligare 1 år (dvs. inom 2 år från beslutsdatum).
- Gäller även förlängning av tidsbegränsade tillstånd enligt 16 kap. 2 § MB
Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten
eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende:
- ansökan för värmepumpsanläggning (uttag där borrning krävs)
- ansökan för jordvärme (ytligt uttag där borrning ej krävs)
1 (4)
12 x timtaxa
20 x timtaxa
timavgift
(per ansökan)
9 x timtaxa
8 x timtaxa
4 x timtaxa
(per fastighet)
4 x timtaxa
8 x timtaxa
1 x timtaxa
timavgift
2 x timtaxa
Taxebilaga 1
Efter RF 2015-09-07
Anmälan
Handläggning av anmälan om ändring av avlopp som inte omfattas av tillståndsplikt
enligt ovan, men där åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd
eller sammansättning enligt 14 § FMH
Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning
av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet (FMH) avseende:
- anmälan om bergvärme (uttag där borrning krävs)
- anmälan om jordvärme (ytligt uttag där borrning ej krävs)
Handläggning av ny anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)
Anmälan om ändring av anmälningspliktig och tillståndspliktig verksamhet enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt miljöprövningsförordning (2013:251)
Tillsyn
Avgift för tillsyn - inventering av enskilda avlopp/upprättande av beslut m m
Avgift för tillsyn - inventering av enskilda avlopp med platsbesök
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt
4 x timtaxa
4 x timtaxa
2 x timtaxa
timavgift
Ingår i årlig
tillsynsavgift
enligt taxebilga 2. I annat
fall tas timavgift ut.
2 x timtaxa
2,5 x timtaxa
Årlig tillsynsavgift enligt
taxebilaga 2
timavgift
HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet.
1. Nötkreatur, häst, get, får, eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. Orm
Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
Anmälan
timavgift
timavgift
timavgift
2 x timtaxa
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera:
1 Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller
andra liknande skärande eller stickande verktyg
2 x timtaxa
Nivå 1
påtaglig hälsorisk: tatuering, piercning, fotvård, skönhetsbehandling som
innebär silikoninjektioner
4 x timtaxa
Nivå 2
Måttlig hälsorisk; öronhåltagning, akupunktur
3 x timtaxa
2 (4)
Taxebilaga 1
Efter RF 2015-09-07
2 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor
3 Skol- och fritidsverksamhet
- Skola med mer än 400 elever
- Skola med mindre än 400 elever
- Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter
4 x timtaxa
6 x timtaxa
3 x timtaxa
3 x timtaxa
Tillsyn
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna
råd om badvatten NFS 2008:8
Avgift för provtagning:
1 Strandbad*
2 Bassängbad*
*Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt.
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2.
Tillsyn i övrigt av hälsoskyddsverksamhet
1 timme/
provtagningstillfälle
1 timme/
provtagningstillfälle
Årlig tillsynsavgift enligt
Taxebilaga 2.
timavgift
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN
Anmälan
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada
i ett mark eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 §
förordningen (1989:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Handläggning enligt 10 kap. 11-13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse om
påträffad förorening som kan innebära skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. att allvarlig miljöskada uppstått
Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått
Tillsyn
Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt
allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken
timavgift
timavgift
timavgift
timavgift
JORDBRUK MM ENLIGT 12 KAP. MILJÖBALKEN
Tillsyn
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 §
miljöbalken
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet
3 (4)
timavgift
timavgift
Taxebilaga 1
Efter RF 2015-09-07
KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om
spridning av kemiska bekämpningsmedel
Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om
spridning av kemiska bekämpningsmedel
Handläggning av anmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24)
om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.
Information
Handläggning av information enligt 28 § förordning (2007:846) om flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av anläggning som innehåller CFC, HCFC, halon,
HFC
Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24)
om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att
installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte
anordningar enligt 1:2 § som avses installeras inomhus)
Tillsyn
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka
ska lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om flourerade växthusgaser (årsrapport)
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter
timavgift
timavgift
timavgift
1 x timtaxa
timavgift
1 x timtaxa
timavgift
AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på
fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken samt enligt vad
som föreskrivs i kommunens föreskrifter om avfallshantering
Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om kompostering, nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall på
fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen (2001:1063) samt enligt vad som föreskrivs i
kommunens föreskrifter om avfallshantering
Tillsyn
Tillsyn över transportörer av farligt avfall för vilka tillstånds- eller anmälningsplikt föreligger enligt 36 respektive 42 §§ avfallsförordningen (2011:927)
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar
4 (4)
1 x timtaxa
1 x timtaxa
timavgift
timavgift
Reviderad 150225
Taxebilaga 2
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter
I denna taxebilaga anges både verksamhetskod och i förekommande fall klassningskod
(med kursiv stil) för sådana verksamheter som omfattas av bestämmelserna i miljöprövningsförordningen (2013:251). Övriga verksamheter har fått behålla sina koder angivna
på samma sätt som i tidigare taxebilaga. När det gäller information om ändrade lydelser
och översättning av tidigare koder till nya verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen hänvisas till den översättningsnyckel som Naturvårdsverket har tagit fram.
För de verksamheter där årligt tillsynsbesök kan krävas enligt 1 kap 10 a § miljötillsynsförordningen (2011:13) anges aktuell IED-kod.
Följande förkortningar används i tabellen:
MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod
IED= IED-kod (anges när sådan finns)
AK= Avgiftsklass
PN= Prövningsnivå
Kommentarer
SKL= Sveriges kommuner och landsting (deras förslag)
MHN= förslag avgiftsklass för MHN Gotland
Nya punkter i MPF observeras
A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
JORDBRUK
Djurhållning
SKL: AK6
2 kap
1§
1.10
6.6ac
7
B
2 kap
2§
1.11
-
7
B
MHN: AK7 som
tidigare
Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta
gyltor som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för
produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor.
Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en
månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders
ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till
åtta månaders ålder och avelshannar.
1
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
2 kap
3§
1.20
Beskrivning
IED AK PN
-
C
Anläggning med stadigvarande djurhållning med
mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en
månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders
ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar,
tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till
åtta månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton
veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive
kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller
nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders
ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har
en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100
kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck
eller urin.
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket
16 ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som
ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller
2 §.
- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter
SKL: AK2
-
1.20-1
1.20-2
1.2001
-
MHN: AK1 som
tidigare
2
4
3
1
U
Anläggning med stadigvarande djurhållning med
mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter
under året) men högst 100 djurenheter, dock inte
inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Reviderad 150225
Kommentarer
SKL ny punkt:
AK1
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
-
1.2002
-
1
U
2 kap
4§
1.30
-
1
C
MHN: OK
SKL: AK4
MHN: AK1 som
tidigare
Anläggning med stadigvarande djurhållning med
minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta antalet
djurenheter under året), dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.
Odling
SKL: AK3 preciserad
MHN: AK1 som
tidigare
SKL ny punkt:
AK2
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK2
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK2
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK då
AK1
SKL ny punkt:
AK2
MHN: OK men
AK1
-
1.3001
-
1
U
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter.
-
1.3002
-
1
U
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter.
-
1.3003
-
1
U
Anläggning för torkning av gödsel.
-
1.3004
1
U
Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan
liknande jordbruksproduktion.
-
1.3005
1
U
Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar
men högst 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
-
1.3006
1
U
Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1
hektar.
3 kap
1§
3 kap
2§
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK då
AK1
5.10
-
7
B
5.20
-
3
C
5.2001
-
1
U
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV
FISK
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40
ton foder förbrukas per kalenderår.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5
ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5
ton foder förbrukas per kalenderår.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM,
MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
3
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
Berg, naturgrus och andra jordarter
10.10; 10.11; 10.2 är ej medtagna då det gäller B täkter där länsstyrelsen har tillsyn
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK då
AK1
4 kap
4§
-
10.30
-
1
C
10.3001
-
1
U
10.40
-
1
C
10.4001
-
1
U
4 kap
6§
10.50
-
1
C
-
10.5001
-
1
U
4 kap
9§
11.20
-
7
B
4 kap
5§
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK då
AK1
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10
000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd
torv.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen
mängd).
Anläggning för sortering eller krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på
samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånaders-period.
Anläggning för sortering eller krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter utanför område som
omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser,
om verksamheten bedrivs på samma plats under
högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Råpetroleum, naturgas och kol
Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §.
4 kap
11.30
1
C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brun10 §
kol.
13.10; 13.20; 13.30; 13.40; 13.50; 13 60 är inte medtagna då det avser gruvdrift och liknande som ej finns på Gotland
Annan utvinningsindustri
Nyinsatt punkt
SKL: AK3
4 kap
17 §
13.70
-
MHN: gäller för
4
1
C
Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8
eller 9 §.
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
provborrn. olja
AK1 föreslås
LIVSMEDEL OCH FODER
Animaliska råvaror
5 kap
1§
15.10
6.4a
15.10-1
15.10-2
SKL: AK2
B
19
11
5 kap
2§
15.20
-
8
B
5 kap
3§
15.30
-
4
C
-
15.3001
-
1
U
5 kap
4§
15.40
6.4bi
20
B
5 kap
5§
15.41
-
20
B
5 kap
6§
15.50
-
MHN: AK1 som
tidigare
C
15.50-1
12
15.50-2
10
15.50-3
11
15.50-4
9
5
Slakteri för en produktion baserad på mer än
12 500 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per
kalenderår.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500
ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 1 §.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20. Punkten
gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18
500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten
innebär annat än endast frysning eller paketering.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 18 §.
Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000
ton råvara per kalenderår, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4 eller 9 §.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av
mer än 400 ton men högst 18 500 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 9 §.
-Chark och styckning - för en produktion av mer än
10 000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår.
- Chark och styckning - för en produktion av mer än
400 ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår.
- Beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av
mer än 10 000 ton men högst 18 500 ton produkter
per kalenderår.
- Beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av
Reviderad 150225
Kommentarer
SKL: AK6
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
-
15.5001
-
1
U
-
15.5002
-
1
U
5 kap
7§
15.60
-
MHN: AK1 som
tidigare
SKL: AK4
MHN: AK1 som
tidigare
-
B
15.60-1
19
15.60-2
11
15.60-3
19
15.60-4
11
15.6001
-
6
1
U
mer än 400 ton men högst 10 000 ton produkter per
kalenderår.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska råvaror chark och styckning - för en produktion av högst 400
ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte
är anmälningspliktig enligt 15.80.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av
högst 400 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk
eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl,
fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad
på
1. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning,
torkning eller saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 4 eller 9 §.
- Mer än 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Minst 500 ton men högst 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1
§.
- Mer än 10 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton fisk eller
skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk
eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl,
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
5 kap
8§
15.70
-
3
C
-
15.7001
-
1
U
5 kap
9§
15.80
-
C
15.80-1
5
15.80-2
3
fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad
på högst 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk
eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl,
fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad
på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte hållbarhetsbehandling
genom endast frysning, torkning eller saltning eller
om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 7 eller 9 §.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk
eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl,
fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad
på högst 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men
högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter
per kalenderår.
Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår.
Vegetabiliska råvaror
-
15.8001
-
1
U
Ändrad punkt
inga anl. på Gotland
5 kap
10 §
15.90
6.4bi
i
17
B
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av vegetabiliska
råvaror för en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i
drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 18 § eller endast innebär paketering.
Ändrad punkt
inga kända anl.
på Gotland
-
15.9001
-
1
U
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av vegetabiliska råvaror
för en produktion av högst 75 000 ton produkter per
kalenderår, eller högst 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär
paketering. Punkten gäller inte heller restauranger,
butiker, caféer och liknande med huvudsaklig ser-
SKL: AK 15
MHN: AK 1 som
tidigare
7
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
vering eller försäljning till allmänheten.
SKL: AK3
5 kap
11§
15.100
-
6
C
-
15.10001
-
1
U
5 kap
12 §
15.110
-
MHN: AK1 som
tidigare
5 kap
13 §
B
15.110-1
16
15.110-2
15
15.110-3
16
15.110-4
15
15.120
-
8
9
Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50
ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 10 §.
Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50
ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 15.90.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för beredning eller konservering av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en
produktion baserad på
1. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §, eller
2. mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Tillståndsplikten gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning,
eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 §.
- Mer än 75 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.
- Minst 25 000 ton men högst 75 000 ton råvara per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton råvara per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
C
Anläggning för beredning eller konservering av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en
produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,
Reviderad 150225
Kommentarer
SKL: AK4
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
-
15.12001
-
1
U
5 kap
14 §
15.130
-
4
C
-
15.13001
-
1
U
5 kap
15 §
15.140
-
MHN: AK1 som
tidigare
15.140-1
15.140-2
SKL: AK2
C
9
5
-
15.14001
-
1
U
-
15.14002
-
1
U
MHN: AK1 som
tidigare
9
2. beredning genom endast tvättning eller rensning,
eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 eller
12 §.
Anläggning för beredning eller konservering av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för endast tvättning eller rensning av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Anläggning för endast tvättning eller rensning av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som
inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för
en produktion av mer än 1 000 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 10 §.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för
en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring
av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10
000 ton.
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
5 kap
16 §
SKL helt ny
punkt: AK18
15.150
Beskrivning
IED AK PN
-
B
15.150-1
16
15.150-2
15
15.150-3
16
15.150-4
15
Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av
1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
28 kap. 1 §, eller
2. mer än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.
- Mer än 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
28 kap. 10 §.
- Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28. kap 1 §.
- Mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 10 §.
- Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28. kap 1 §.
Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 10 eller 16 §.
Kombinerade råvaror
5 kap
17 §
15.160
-
8
C
5 kap
18 §
15.165
6.4bi
ii
18
B
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade
produkter, för en produktion av
1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om
slutprodukternas innehåll av animaliskt material
uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller
2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som
motsvarar 75 000 minskat med det tal som bestäms
genom att multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas
innehåll.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.
Mjölk, oljor och fetter
5 kap
19 §
15.170
6.4c
12
B
5 kap
15.180
-
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn
som kalenderårsmedelvärde.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
MHN: OK!
10
C
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
20 §
(utom glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 §.
15.180-1
15.180-2
9
8
15.180-3
5
-
15.18001
-
5 kap
21 §
15.190
-
1
U
B
15.190-1
15.190-2
18
15
15.190-3
11
5 kap
22 §
15.200
-
5
C
-
15.20001
-
1
U
5 kap
23 §
15.210
-
Ny rubrik
5 kap
B
15.210-1
15.210-2
15
13
15.210-3
11
15.220
-
11
3
C
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
(med undantag av glass) för en produktion baserad
på en invägning av högst 500 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4, 10 eller 19
§.
- Mer än 100 000 ton per kalenderår.
- Mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4, 10,
19 eller 21 §.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Glass
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000 ton per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10
eller 19 §.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 15 000 ton per kalenderår men högst 25
000 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glass för en produk-
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
24 §
-
15.22001
-
1
U
5 kap
25 §
15.230
-
19
B
5 kap
26 §
15.240
-
Ny rubrik
C
15.240-1
9
15.240-2
7
15.240-3
5
-
15.24001
-
1
U
-
15.24002
-
1
U
12
tion av mer än 10 ton per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10,
19 eller 23 §.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Drycker
Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller
destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 10 ton ren etanol per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 25 §.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per
kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per
kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per
kalenderår.
Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning,
blandning eller tappning av vin, cider eller andra
fruktviner.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
5 kap
27 §
SKL: AK4
15.250
Beskrivning
IED AK PN
-
B
15.250-1
15.250-2
12
11
15.250-3
15.250-4
15.250-5
10
11
10
15.250-6
9
15.250-7
15.250-8
12
11
-
15.250-9
15.25001
-
10
1
U
-
15.25002
-
1
U
5 kap
28 §
15.260
-
8
C
-
15.26001
-
1
U
MHN: AK1 som
tidigare
SKL: AK5
MHN: AK1 som
tidigare
SKL: AK4
MHN: AK1 som
13
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
1. malt,
2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår, eller
3. mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller endast om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
28 kap. 1 §.
- Mer än 50 000 ton malt per kalenderår.
- Mer än 2 500 men högst 50 000 ton malt per kalenderår.
- Högst 2 500 ton malt per kalenderår.
- Mer än 20 000 m³ läskedryck per kalenderår.
- Mer än 5 000 men högst 20 000 m³ läskedryck per
kalenderår.
- Mer än 1 000 men högst 5 000 m³ läskedryck per
kalenderår.
- Mer än 20 000 m³ maltdryck per kalenderår.
- Mer än 5 000 men högst 20 000 m³ maltdryck per
kalenderår.
- Mer än 1 000 men högst 5 000 m³ maltdryck per
kalenderår.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
högst 1 000 m³ läskedryck per kalenderår.
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
högst 1 000 m³ maltdryck per kalenderår.
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
malt eller mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
högst 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
tidigare
SKL: AK4
till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Annan livsmedelstillverkning
5 kap
29 §
15.270
-
19
B
-
15.27001
-
1
U
5 kap
30 §
15.280
-
MHN: AK1 som
tidigare
C
15.280-1
9
15.280-2
9
15.280-3
5
15.280-4
15.280-5
15.280-6
5
9
5
-
15.28001
-
1
U
-
15.28002
-
1
U
-
15.28003
-
1
U
5 kap
31 §
15.290
-
14
B
Anläggning för tillverkning av
1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en
sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
Anläggning för tillverkning av
1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.
Anläggning för
1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår,
2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter
per kalenderår, eller
3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.
- Mer än 20 000 ton choklad eller konfektyr per
kalenderår.
- Mer än 5 000 men högst 20 000 ton choklad eller
konfektyr per kalenderår.
- Mer än 500 men högst 5 000 ton choklad eller
konfektyr per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår.
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton
kaffe per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton
livsmedel per kalenderår, om verksamheten
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av 1–30 §§, och
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.
15.290-1
5 kap
32 §
15.290-2
15.300
20
15
-
C
15.300-1
12
15.300-2
8
15.300-3
8
-
15.30001
-
1
U
-
15.30002
-
1
U
15
- Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår.
- Mer än 15 000 ton andra livsmedel per kalenderår.
Anläggning för framställning av
1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av 1–31 §§, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
28 kap. 1 §, eller
2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av 1–31 §§, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 15 000 ton andra livsmedel, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 1 000 ton men högst 15 000 ton livsmedel,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Anläggning för framställning av högst 15 000 ton
livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för framställning av högst 1 000 ton
livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
5 kap
33 §
15.310
5 kap
34 §
15.320
Beskrivning
IED AK PN
3
6,5
15.320-1
15.320-2
SKL: AK4
C
B
20
11
-
15.32001
-
1
U
5 kap
35 §
15.330
6.4bi
11
B
5 kap
36 §
15.340
-
MHN: AK1 som
tidigare
Ändrad formulering.
Ingen anl. på
Gotland
Ändrad formulering och uppdelning (ej
spannmål)
C
2 anl. på Gotland
Granska!
-
15.340-1
9
15.340-2
5
15.34001
-
16
1
U
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning
av animaliska eller vegetabiliska produkter
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–32 §§.
Foder
Anläggning för framställning av produkter som kan
användas som djurfoder genom bearbetning
av animaliska biprodukter som är kategori 3material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009
om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter
och där av framställda produkter som inte är avsedda
att användas som livsmedel och om upphävande av
förordning (EG) nr 1774/20022, om produktionen
baseras på mer än 2 500 ton råvara per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton råvara per kalenderår.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton råvara per
kalenderår.
Anläggning för framställning av produkter som kan
användas som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och där av
framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/20022, om produktionen baseras
på högst 2 500 ton råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18
500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten
innebär annat än endast paketering.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 34 eller 39 §.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än
500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten
innebär annat än endast paketering.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 34, 35 eller
39 § eller 29 kap. 30, 31 eller 32 §.
- Mer än 5 000 ton men högst 18 500 ton produkter
per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per
kalenderår.
Anläggning för framställning av foder med bered-
Reviderad 150225
Kommentarer
SKL helt ny
punkt: AK9
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
5 kap
37 §
15.350
6.4bi
i
9
B
5 kap
38 §
15.360
-
5
C
-
15.36001
-
1
U
5 kap
39 §
15.370
6.4bi
ii
10
B
6 kap
1§
17.10
6,2
MHN: OK
SKL helt ny
punkt:AK6 (här
spannmål mm)
MHN: OK
SKL helt ny
punkt: AK1
MHN: OK
SKL helt ny
punkt: AK10
MHN: OK
6 kap
B
17.10-1
24
17.10-2
22
17.20
-
17
B
ning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av högst 500
ton produkter per kalenderår, om verksamheten
innebär annat än endast paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror
för en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i
drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 39 § eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror
för en produktion av mer än 5 000 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.
Anmälningsplikten gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor
eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 37
eller 39 §.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror
för en produktion av högst 5 000 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska
råvaror, både i separata och kombinerade produkter,
för en produktion av
1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om
slutprodukternas innehåll av animaliskt material
uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller
2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som
motsvarar 75 000 minskat med det tal som bestäms
genom att multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas
innehåll.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.
TEXTILVAROR
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer
än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår.
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår.
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer
eller textilier per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
2§
SKL: AK3
MHN: AK1 som
tidigare
SKL: AK3
MHN: AK1 som
tidigare
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK!
än 200 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår eller för annan beredning av mer än 200
ton textilmaterial per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller
2. består av en beredningsprocess som inte medför
utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av mer
än 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår.
17.20-1
14
17.20-2
13
17.20-3
11
- Annan beredning än förbehandling eller färgning
6 kap
3§
17.30
-
5
C
-
17.3001
-
1
U
-
17.3002
-
1
U
-
17.3003
-
1
U
av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton
men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår eller för annan beredning av mer än 1000
ton men högst 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton
men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår eller för annan beredning av mer än 200
ton men högst 1 000 ton textilmaterial per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer
än 10 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår
eller för annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Anläggning för förbehandling eller färgning av
högst 10 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår
eller för annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.
Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per
år.
Linberedning för en produktion av högst 1 ton per
år.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
Höjd tillståndsgräns
7 kap
1§
7 kap
2§
18.10
6,3
18
B
18.20
-
18
B
7 kap
3§
18.30
-
18
C
Garveri för en produktion av mer än 4 000 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn per kalenderår.
Anläggning för
1. kromgarvning för en produktion som baseras på
mer än 100 ton råvara per kalenderår, eller
2. garvning för en produktion som baseras på mer än
1 000 ton råvara per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 § eller 29 kap. 30 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning av
läder eller pälsskinn för en produktion av
mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2
§ eller 29 kap. 30 §.
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
18.30-1
18.30-2
7
5
- Mer än 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn.
- Mer än 2 ton men högst 100 ton färdigt läder eller
färdigt pälsskinn.
Anläggning för garvning eller annan beredning av
läder eller pälsskinn för en produktion av högst 2 ton
färdigt läder eller färdigt pälsskinn.
Anläggning för beredning eller konservering av
djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för
en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per
kalenderår.
-
18.3001
-
1
U
-
18.3002
-
1
U
-
18.3003
-
1
U
Anläggning för beredning eller konservering av
djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för
en produktion baserad på högst 1 ton hudar per kalenderår.
TRÄVAROR
Ny punkt! SKL
AK 10
8 kap
1§
20.05
6.10
10
B
MHN: OK! Inga
anl. På Gotland
Klassindelning
borta.
8 kap
2§
20.10
-
8
C
8 kap
3§
20.20
-
Anläggning för behandling av trä och träprodukter
med träskyddsmedel för en produktion av
mer än 18 500 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår, om verksamheten inte endast
består av behandling mot blånadssvamp.
Anläggning för yrkesmässig behandling av trä och
träprodukter med träskyddsmedel, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § eller
19 kap. 1 eller 2 §.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.
SKL: AK3
MHN: AK1 som
tidigare
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK
8 kap
4§
SKL: AK3
-
B
20.20-1
20.20-2
17
14
20.20-3
11
20.30
-
C
20.30-1
9
20.30-2
7
20.3001
-
MHN: AK1 som
tidigare
19
1
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000
kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000
kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 ku-
U
bikmeter per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning
för en produktion av högst 6 000 kubikmeter per
kalenderår.
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
8 kap
5§
20.40
Beskrivning
IED AK PN
-
C
20.40-1
8
20.40-2
7
20.40-3
4
20.40-4
8
20.40-5
7
20.40-6
4
20.40-7
5
-
20.4001
-
1
U
-
20.4002
-
1
U
-
20.4003
-
1
U
Ändrad formulering.
8 kap
6§
20.50
6.1c
18
B
Ändrad formulering.
8 kap
7§
20.60
-
9
C
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK!
20
Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter,
i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på
mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår,
eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100
000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10
000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått
råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 150
000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20
000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än
5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är
baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form
av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad
på högst 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är
baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form
av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad
på högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är
baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form
av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 150 000 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
Reviderad 150225
Kommentarer
SKL ny punkt:
AK7
MHN: OK men
AK1
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
-
20.6001
-
8 kap
8§
20.70
-
20.70-1
Omkastad indelning
SKL AK3
8 kap
9§
-
1
B
8
20.70-3
7
-
C
20.80-1
7
20.80-2
5
20.80-3
3
20.80-4
7
20.80-5
5
20.8001
-
MHN: AK1 som
tidigare
21
1
Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 10 §.
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjut-
9
20.70-2
20.80
U
2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 6 §.
Anläggning för tillverkning av högst 500 kubikmeter
OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån per kalenderår.
U
ning av vatten, eller
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000
kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000
kubikmeter i vatten.
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000
kubikmeter med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000
kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §,
eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter
timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått under
bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning.
Reviderad 150225
Kommentarer
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK!
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
-
20.8002
-
1
U
Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter
timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.
8 kap
10 §
20.90
-
3
C
-
20.9001
-
1
U
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än
sex veckor, behövs med anledning av storm eller
orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än
sex veckor, behövs med anledning av storm eller
orkan och omfattar
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) i vatten.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
Anläggningar för framställning av pappersmassa (21.10 A) samt papper (21.30 A) tas ej med då sådan verksamhet inte finns på Gotland. Tillståndsplikt för framställning av returfibermassa (21.20) finns inte kvar. C-anmälan
för papperstillverkning (21.50) är borttagen.
9 kap
21.40
9
B Anläggning för framställning av papper, papp eller
Ändrad formu3§
kartong i industriell skala, om verksamheten
lering.
inte är tillståndspliktig enligt 2 §.
21.4001
1
U Anläggning för framställning av papper, papp eller
SKL ny punkt:
AK3
kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig
MHN: OK men
enligt 21.30 eller 21.40.
AK1
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION
10 kap
22.10
9
C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatset1§
färg, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
10 kap
22.20
5
C Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
2§
10 kap
22.30
8
B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
3§
där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material
i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.
10 kap
22.40
C Anläggning
4§
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår,
eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5
000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än
22
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
22.40-1
3
50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter
22.40-2
6
framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5
000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter
22.40-3
4
framkallas per kalenderår.
SKL: AK2
22.4001
1
U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
MHN: OK men
där mer än 15 000 kvadratmeter men högst
AK1
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
22.4002
1
U
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
SKL ny punkt:
AK1
där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film
MHN: OK
eller papperskopior framkallas per kalenderår.
22.4003
1
U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
SKL ny punkt:
AK1
där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i
form av film eller papperskopior framkallas per
MHN: OK
kalenderår.
SKL: AK2
22.4004
1
U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000
MHN: OK men
kvadratmeter fotografiskt material i form av film
AK1
eller papperskopior framkallas per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.
SKL: AK1
22.4005
1
U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt material i
MHN: OK
form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.
Kapitlet Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle tas inte med då inga sådana anläggningar finns på Gotland
KEMISKA PRODUKTER
Framställning av organiska ämnen m m (24.10 A) tas inte med då inga sådana anläggningar finns på Gotland.
Anmälan för tillverkning av läkemedelssubstanser (24.30 C) är borttagen. Anmälan för framställning av gas
(24.70 C) är borttagen. Framställning av giftiga ämnen mm (24.80) 9 är borttagen.
24.20
4.1a- 14
B Anläggning för att genom biologiska reaktioner i
Ändrad formu- 12 kap
2§
k,
industriell skala tillverka organiska ämnen.
lering
4.2ae,
4.4,
4.5,
4.6
12 kap
24.40
4.1a,
B Anläggning för att genom kemiska eller biologiska
3§
4.1b,
reaktioner i industriell skala tillverka
4.1d,
1. ytaktiva ämnen (tensider),
4.1f,
2. bindemedel för färg och lack, eller
4.1h,
3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.
4.1i,
4.1k
24.40-1
25
24.40-2
24
23
- Mer än 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per
kalenderår.
- Högst 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
12 kap
4§
12 kap
5§
Beskrivning
IED AK PN
24.40-3
24
24.40-4
24.40-5
24.50
23
22
14
24.60
-
4.2ae,
4.3
B
SKL:
Klassning
24.60-4 är ny.
24.60-1
27
24.60-2
25
MHN: OK
24.60-3
11
24.60-4
11
Annan formulering
B
12 kap
6§
24.81
-
8
C
12 kap
7§
24.90
-
8
C
12 kap
8§
24.100
-
7
C
24
kalenderår.
- Bindemedel för färg och lack i form av basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer.
- Bindemedel för färg och lack - övriga ämnen.
- Bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.
Anläggning för tillverkning i industriell skala
1. genom biosyntetiska reaktioner av
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,
b) organiska syror, eller
c) biopolymerer, eller
2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.
Anläggning för tillverkning i industriell skala genom
kemiska eller biologiska reaktioner av
fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel, kemiskt eller biologiskt framställd gas eller
andra oorganiska ämnen.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i
anslutning till bassängbad,
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med
högst 2 procent aktiv klorhalt för desinfektion i den
verksamhet där tillverkningen sker,
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §
eller 21 kap. 1 eller 2 §, eller
4. om verksamheten är anmälningspliktig enligt 21
kap. 3 §.
- Fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel.
- Sprängämnen, fotokemikalier och bekämpningsmedel.
- Acetylengas, lustgas och annan kemiskt framställd
gas.
- Andra oorganiska ämnen än de som nämns i 24.601, 24.60-2 eller 24.60-3.
Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk
eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska
reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i
denna förordning.
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
12 kap
9§
24.110
Beskrivning
IED AK PN
-
B
24.110-1
24.110-2
15
13
24.110-3
11
24.110-4
11
24.110-5
10
25
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår,
om det i verksamheten inte används eller tillverkas
någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen
har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår
i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen
uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter,
om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per
kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter
genom destillation, eller
5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap.
2 §.
- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton färg och
lack per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 2 000 ton per kalenderår
(utom färg och lack).
- Högst 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten används eller tillverkas någon kemisk produkt
som, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras
med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”.
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
12 kap
10 §
SKL: AK4
MHN: OK men
AK1
SKL: AK2
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK4
MHN: OK men
AK1
24.120
Beskrivning
IED AK PN
-
C
24.120-1
9
24.120-2
8
24.120-3
6
24.120-4
5
-
24.12001
-
1
U
-
24.12002
-
1
U
-
24.12003
-
1
U
12 kap
11 §
24.130
-
8
C
26
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
9 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter
per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 9 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per
kalenderår genom destillation, eller tillverkning av
andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller
lack per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter
per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
Reviderad 150225
Kommentarer
SKL ny punkt:
AK4
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
-
24.13001
-
12 kap
12 §
24.140
-
1
U
MHN: OK men
AK1
24.140-1
24.140-2
24.140-3
24.140-4
24.150
12 kap
14 §
-
12 kap
13 §
SKL helt ny
punkt: AK10
MHN: OK
SKL ny punkt:
AK5
MHN: OK men
AK1
C
-
11
8
6
3
8
C
24.160
3.1c
10
B
24.16001
-
1
U
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19
kap. 2 §.
- Mer än 100 ton kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
- Högst 500 kg per kalenderår.
Anläggning för behandling av mellanprodukter, om
verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i
1–12 §§.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton
magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton
magnesiumoxid per kalenderår.
GUMMI OCH PLASTVAROR
13 kap
1§
25.10
-
B
25.10-1
16
25.10-2
12
27
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
13 kap
2§
25.11
Beskrivning
IED AK PN
-
C
25.11-1
10
25.11-2
8
25.11-3
6
25.11-4
4
-
25.1101
-
13 kap
3§
25.20
-
1
U
B
25.20-1
9
25.20-2
10
25.20-3
8
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på högst 1 ton
ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation
tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än
20 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 20 ton men
högst 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan
plast om produktionen baseras på mer än 20 men
högst 500 ton plastråvara per kalenderår.
13 kap
4§
25.30
-
4
C
-
25.3001
-
1
U
28
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19
kap. 2 eller 3 §.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation
tillverka produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara
per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
3 §.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation
tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
13 kap
5§
13 kap
6§
SKL: AK5
MHN: AK1
Beskrivning
IED AK PN
25.40
-
25.50
-
8
25.50-1
25.50-2
7
4
25.50-3
3
25.50-4
9
25.50-5
7
25.50-6
5
25.50-7
4
25.50-8
3
B
Anläggning för flamlaminering med plast.
C
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast
mekanisk montering eller mekanisk bearbetning,
eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19
kap. 2 eller 3 §.
-
25.5001
-
1
U
-
25.5002
-
1
U
14 kap
1§
26.10
3.3,
3.4
14
B
-
26.1001
-
1
U
29
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per
kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av
plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för
1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per kalenderår, eller
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, inklusive tillverkning av mineralull.
Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
14 kap
2§
SKL: AK2
26.20
Beskrivning
IED AK PN
-
B
26.20-1
11
26.20-2
8
26.20-3
11
26.20-4
8
14 kap
3§
26.30
-
5
C
-
26.3001
-
1
U
14 kap
4§
14 kap
5§
26.40
-
8
C
26.50
3,5
11
B
14 kap
6§
26.51
-
11
B
MHN: AK1 som
tidigare
30
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror
som omfattar blandning av glasråvaror (mäng),
smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av blyeller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med
tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per
kalenderår.
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med
tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per
kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror
som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om
verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår,
eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror
som omfattar blandning av glasråvaror (mäng),
smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår,
eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för att genom bränning
1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter
per kalenderår, eller
2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som överstiger fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet som överstiger 300 kilogram per kubikmeter.
Anläggning för att genom bränning tillverka mer än
50 ton keramiska produkter per kalenderår, om
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
glasyr med tillsats av tungmetaller används.
SKL: AK3
-
26.5101
-
1
U
14 kap
7§
26.60
-
9
C
-
26.6001
-
1
U
MHN: AK1
SKL: AK2
MHN: AK1
Anläggning för att genom bränning tillverka högst
50 ton keramiska produkter per kalenderår, om
glasyr med tillsats av tungmetaller används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 5 eller
6 §.
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per kalenderår.
Cement, betong, kalk, krita och gips
Cement- och kalktillverkning (26.70 A) tas inte med då tillsyn ligger hos länsstyrelsen.
SKL: AK3
14 kap
8§
26.7001
-
1
U
14 kap
9§
26.80
-
27
B
14 kap
10 §
14 kap
11 §
26.90
3.1b
10
B
26.100
-
8
C
26.10001
-
1
U
26.110
-
4
C
-
26.11001
-
1
U
14 kap
13 §
-
26.120
-
9
C
26.12001
-
1
U
26.130
3,2
15
B
26.140
-
15
B
-
MHN: AK1
14 kap
12 §
SKL: AK3
MHN: AK1
SKL: AK3
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per
kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än
12 500 ton kalk per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk,
krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 10
§.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor
av gips per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor
av gips per kalenderår.
MHN: AK1
14 kap
14 §
14 kap
15 §
31
Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.
Anläggning för behandling eller omvandling av
asbest, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 14 § eller 4 kap. 16 §.
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
14 kap
16 §
26.150
Beskrivning
IED AK PN
-
C
26.150-1
8
26.150-2
6
-
26.15001
-
1
U
14 kap
17 §
26.160
-
5
C
Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan
eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför
område med detaljplan eller områdesbestämmelser i
högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
29 kap. 9 eller 10 §.
STÅL OCH METALL
Anläggningar för järnproduktion, bearbetning, gjutning mm tas inte med då sådana verksamheter inte finns på
Gotland. Samma gäller för produktion/bearbeting av andra metaller mm
15 kap
27.60
3
C Anläggning för gjutning för en produktion av mer än
8§
10 ton järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 6,
7 eller 14 §.
27.6001
1
U Anläggning för gjutning för en produktion av högst
10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium
per kalenderår.
METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING
Punkten anläggning för järnfosfatering mm, utan avloppsvatten (28.10-5 B) har utgått.
16 kap
1§
SKL: anger volym högst 1 m3
MHN: 30 m3
kvarstår
-
28.10
2,6
B
28.10-1
13
28.10-2
11
28.10-3
8
28.10-4
7
28.1001
-
32
1
U
Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd
volym som överstiger 30 kubikmeter.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast,
om behandlingsbaden har en sammanlagd volym
som är högst 30 kubikmeter.
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
16 kap
2§
16 kap
3§
28.20
Beskrivning
IED AK PN
-
B
28.20-1
12
28.20-2
9
28.20-3
7
28.20-4
7
28.30
-
B
28.30-1
12
28.30-2
9
28.30-3
8
28.30-4
7
16 kap
4§
28.40
-
4
C
-
28.4001
-
1
U
33
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som
överstiger 1 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
1 §.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller
stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall
som sker med vakuummetod.
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för annan beläggning med metall än
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling,
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
3 §.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
16 kap
5§
SKL -7: AK5
MHN: OK sänka
SKL - 8: AK4
MHN: OK sänka
28.50
Beskrivning
IED AK PN
-
B
28.50-1
12
28.50-2
9
28.50-3
7
28.50-4
5
28.50-5
9
28.50-6
7
28.50-7
5
28.50-8
4
16 kap
6§
28.60
-
4
C
-
28.6001
-
1
U
16 kap
7§
28.70
-
34
C
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller
stål, om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för termisk ytbehandling i form av
varmdoppning eller termisk sprutning med en
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1
000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100
ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1
000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100
ton per kalenderår med uppsamling och filter.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten
ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte
1. betning med betpasta, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller
2 §.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer
än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om
verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §,
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per
kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning
av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per
kalenderår.
SKL ny punkt:
AK1
28.70-1
6
28.70-2
4
-
28.7001
-
1
U
16 kap
8§
28.71
-
3
C
-
28.7101
-
1
U
16 kap
9§
28.80
-
9
B
16 kap
10 §
28.90
-
7
C
MHN: OK
- Anläggning för produktion som omfattas av flera
än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av högst
två punkter ovan.
Anläggning, som omfattas av någon eller några av
följande punkter, för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår,
om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i
39.10-39.50,
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår
eller härdning av högst 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning
av högst 50 kilogram per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram per
kalenderår.
Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte är anmälningspliktig
enligt 7 §.
Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter
yta.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än
50 ton metallgods per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2 eller 4 §.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 § eller 19
kap. 1, 2 eller 4 §.
ELEKTRISKA ARTIKLAR
Anläggningar för tillverkning av batterier eller ackumulatorer samt tillverkning av kol- eller grafikelektroder (A/B)
tas inte med då sådana verksamheter inte finns på Gotland.
17 kap
31.30
5
C Anläggning för tillverkning eller reparation av
3§
kvicksilverinnehållande ljuskällor.
35
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
17 kap
6§
31.60
Beskrivning
IED AK PN
-
7
C
Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller
elektrisk kabel.
METALLBEARBETNING
Anläggningar för tillverkning av fordon (B/C) och gas- och oljeplattform (A) tas inte med då sådana verksamheter
inte finns på Gotland.
Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap
1§
18 kap
2§
34.10
-
7
C
34.1001
-
1
U
34.20
-
4
C
Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Järnvägsutrustning och flygplan
18 kap
5§
34.50
-
18 kap
7§
34.70
-
34.70-1
34.80
C
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning
B
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor,
processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller
6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast
centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
16
34.70-2
18 kap
8§
9
14
-
C
34.80-1
9
34.80-2
6
36
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 75 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor,
processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 1–10 §§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 §
andra stycket.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter.
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
34.80-3
4
-
34.8001
-
1
U
18 kap
10 §
35.20
-
4
C
19 kap
1§
39.10
6,7
19
B
-
39.1001
-
1
U
19 kap
2§
39.20
-
37
B
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor,
processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1 kubikmeter.
Med total tankvolym avses det samma som i 34.70
andra stycket.
Skeppsvarv
Skeppsvarv.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Anläggning för ytbehandling av material, föremål
eller produkter med en förbrukning av organiska
lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer än
150 kilogram per timme eller 200 ton per kalenderår.
Med förbrukning avses lösningsmedelstillförseln
minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning, där
även återanvändning av lösningsmedel som bränsle
ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.
Anläggning för ytbehandling av material, föremål
eller produkter med en förbrukning av organiska
lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till högst
150 kilogram per timme eller högst 200 ton per
kalenderår.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
1. med mer än 25 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett
eller raffinering av vegetabilisk olja,
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av
farmaceutiska produkter, eller
3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning
av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra
stycket.
39.20-1
17
39.20-2
15
39.20-3
14
38
- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
200 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett
eller raffinering av vegetabilisk olja.
- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
50 ton men högst 200 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett
eller raffinering av vegetabilisk olja.
- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
25 ton men högst 50 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screen-
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
SKL ändrad
indelning 39.204 –7.
Beskrivning
IED AK PN
39.20-4
17
39.20-5
15
39.20-6
17
39.20-7
15
MHN: OK
SKL ny punkt:
AK8
-
39.2001
-
1
U
-
39.2002
-
1
U
-
39.2003
-
1
U
19 kap
3§
39.30
-
5
C
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK10
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK10
MHN: OK men
AK1
39
tryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett
eller raffinering av vegetabilisk olja.
- 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
200 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.
- 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
50 ton men högst 200 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.
- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
100 ton men högst 200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
Anläggning där mindre än 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår i
a) djuptryck av publikationer,
b) bandlackering, eller
c) träimpregnering.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
med högst 50 ton per kalenderår i tillverkning av
farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
med högst 100 ton per kalenderår i tillverkning av
lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
per kalenderår med
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar,
flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet
innehåller någon kemisk produkt, som enligt före-
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
-
39.3001
Beskrivning
IED AK PN
-
40
1
U
skrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat,
är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att
klassificeras med riskfraserna ”misstänks kunna ge
cancer”, ”kan ge cancer”, ”kan ge ärftliga genetiska
skador”, ”kan ge cancer vid inandning”, ”kan ge
nedsatt fortplantningsförmåga” eller ”kan ge fosterskador”,
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,
9. mer än 10 ton i läderbeläggning,
10. mer än 5 ton i skotillverkning,
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. mer än 5 ton i limbeläggning,
13. mer än 5 ton i annan beläggning,
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller
animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra
stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
per kalenderår med
1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
3. högst 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet
innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat,
är klassificerad som ”misstänks kunna ge cancer”,
"kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador",
"kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador",
4. högst 2 ton i annan ytrengöring,
5. högst 500 kilogram i fordonslackering,
6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. högst 15 ton i beläggning av träytor,
8. högst 1 kilogram i kemtvätt,
9. högst 10 ton i läderbeläggning,
10. högst 5 ton i skotillverkning,
11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. högst 5 ton i limbeläggning,
13. högst 5 ton i annan beläggning,
14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller
animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
19 kap
4§
39.40
-
19 kap
5§
39.50
-
15
B
C
39.50-1
5
39.50-2
7
SKL: AK4
-
39.50-3
39.5001
-
5
1
U
MHN: AK1 som
tidigare
SKL: AK4
-
39.5002
-
1
U
-
39.5003
-
1
U
1
U
MHN: AK1 som
tidigare
SKL ny punkt:
AK3
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK
Ändrad formulering
39.5004
20 kap
1§
39.60
-
41
B
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra
stycket. Vid tillämpningen av första stycket ska inte
sådana organiska lösningsmedel medräknas som
omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av
föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikten enligt första stycket gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte
sjukhus.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som 1 § andra
stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3 eller
4 §.
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1
ton halogenerade organiska lösningsmedel. Med
förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än
2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än
0,5 ton men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst
500 kg organiska lösningsmedel. Med förbrukning
avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA
KEMISKA PRODUKTER
Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
mer än 500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter
om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än 5
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer
än 50 000 ton per kalenderår, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2,
om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid
ett och samma tillfälle.
39.60-1
16
- Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av
mer än 5 000 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter
om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än
50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras
mer än 500 000 ton per kalenderår, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2,
om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton
vid ett och samma tillfälle.
39.60-2
12
- Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250
000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 ton men
högst 5 000 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter
om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än
25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton men högst
500 000 ton per kalenderår, eller
42
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2,
om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton
men högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
39.60-3
20 kap
2§
39.70
8
-
43
6
C
- Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50
000 ton men högst 250 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton men
högst 2 500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter
om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än
5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton men högst
250 000 ton per kalenderår, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2,
om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton
men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett
och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, och
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma
tillfälle, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2,
om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid
ett och samma tillfälle.
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
-
39.7001
Beskrivning
IED AK PN
-
1
U
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och
samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig",
"giftig", "frätande", ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, och
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma
tillfälle, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2
om det i anläggningen lagras mindre än 50 000 ton
vid ett och samma tillfälle.
20 kap
39.80
7
B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner nor3§
malkubikmeter naturgas per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
39.8001
1
U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
20 kap
39.90
3
C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv
4§
eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.
39.9001
1
U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv
eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN,
EL, VÄRME OCH KYLA
Anläggningar för kärnkraft (A) eller gasturbin mm (A) tas inte med då sådana verksamheter inte finns på Gotland.
Gas- och vätskeformiga bränslen
Ny punkt!
SKL: AK15
21 kap
1§
40.05
1.4b
15
B
21 kap
2§
40.10
-
11
B
21 kap
3§
40.20
-
7
C
21 kap
6§
40.50
1,1
MHN: OK
40.50-1
B
17
44
Anläggning för överföring av bränslen till gas- eller
vätskeform med en total installerad tillförd
effekt av 20 megawatt eller mer, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 §.
Anläggning för framställning av mer än 150 000
kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
1 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.
Anläggning för framställning av gasformigt bränsle,
om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 1 eller 2 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av 50 megawatt eller mer, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 §.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 me-
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
40.50-2
SKL: AK2
MHN AK1 som
tidigare
12
21 kap
7§
40.51
-
21 kap
8§
40.60
-
11
B
C
40.60-1
5
40.60-2
3
40.60-3
5
gawatt men högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §.
Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än
enbart eldningsolja eller bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5, 6, 7 eller 9 §.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat
bränsle än eldningsolja eller bränslegas används.
Anläggning för förgasning med en total installerad
tillförd effekt av högst 10 megawatt.
-
40.6001
-
1
U
21 kap
9§
40.70
-
9
C
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd
effekt av högst 20 megawatt.
Vindkraft
Verksamhet med
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken
inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre
än 150 meter och står tillsammans med en sådan
gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre
än 150 meter och står tillsammans med ett annat
sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas
efter att verksamheten med det andra vindkraftverket
påbörjades.
Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken
inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre
än 120 meter och står tillsammans med en sådan
Punkt 40.80 (A, vindkraft inom vattenområde) har utgått
21 kap
10 §
40.90
-
4
B
21 kap
11 §
40.95
-
4
B
45
Reviderad 150225
Kommentarer
SKL ändradpunkt: AK6
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK4
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK2
MHN: OK men
AK1
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
gruppstation som avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk
att gruppstationen sammanlagt består av minst sju
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det
att verksamheten eller verksamheterna med de andra
vindkraftverken påbörjades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre
än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter
det att verksamheten med det andra vindkraftverket
påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 eller 11 §.
Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive
rotorblad är lägre än 50 meter.
Värme- och kylanläggningar
21 kap
12 §
40.100
-
1
C
-
40.10001
-
1
U
21 kap
13 §
40.110
-
4
C
21 kap
14 §
40.120
-
3
C
-
40.12001
-
1
U
-
41.9001
-
1
U
Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer.
-
41.9002
-
1
U
-
41.9003
-
1
U
Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer
men högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för
mer än 5 000 personer men högst
50 000 personer.
Vattenverk för högst 5 000 personer.
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde,
grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller
tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel
genom vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd
av mer än 3 000 megawattimmar.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd
av högst 3 000 megawattimmar.
VATTENFÖRSÖRJNING
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
46
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
23 kap
1§
SKL ändrad
indelning:
AK8/7
50.10
Beskrivning
IED AK PN
-
C
50.10-1
8
50.10-2
4
MHN: OK men
AK 8/4
Justering behövs
på bef anläggningar
SKL ändrad:
AK4
-
50.1001
-
1
U
-
50.1002
-
1
U
-
50.1003
-
1
U
23 kap
2§
50.20
-
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK2
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK
C
50.20-1
4
50.20-2
3
50.20-3
4
47
Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per
kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per
kalenderår, eller
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar per kalenderår
2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. högst 250 personbilar per kalenderår,
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle,
eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd
som motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2
eller 3 §.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än
5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än
1 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än
5 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
50.20-4
SKL ändrad
punkt: AK2
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK
3
-
50.2001
-
1
U
-
50.2002
-
1
U
-
50.2003
-
1
U
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än
1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1
000 kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1
miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.
-
50.2004
-
1
U
Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.
-
50.2005
-
1
U
Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400
platser för motorfordon.
HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Hamnar
24 kap
1§
SKL: AK7
24 kap
MHN: OK men
2§
AK4 som tidigare
SKL ny punkt:
AK5
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK3
MHN: OK men
AK1
63.10
-
B
63.10-1
29
63.10-2
24
63.10-3
63.10-4
63.10-5
63.20
-
16
8
7
4
C
63.2001
-
1
U
63.2002
-
1
U
Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en
bruttodräktighet på mer än 1 350.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per
kalenderår.
- Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår.
- Allmän hamn med 2 000 - 5 000 anlöp per kalenderår.
- Allmän hamn med 50 - 2 000 anlöp per kalenderår.
- Allmän hamn med 10 - 50 anlöp per kalenderår
- Allmän hamn med högst 10 anlöp per kalenderår.
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 50
fritidsbåtar eller liknande.
Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50
fritidsbåtar eller liknande.
Flygplatser
Flygplatser enligt 63.30 A tas inte med då tillsyn sköts av länsstyrelsen.
24 kap
4§
63.40
-
48
13
B
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur
för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är läng-
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
re än 1 200 meter.
SKL: AK4
MHN: OK men
AK1
SKL: AK4
-
63.4001
-
1
U
24 kap
5§
63.50
-
2
C
-
63.5001
-
1
U
-
63.10001
-
1
U
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 miljoner 1 fordonskilometer per kalenderår.
-
63.10002
-
1
U
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner 2 fordonskilometer per kalenderår.
-
63.10003
-
1
U
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner 3 fordonskilometer per kalenderår.
-
63.10004
-
1
U
Långtidsparkering med mer än 2000 platser.
-
63.10005
-
1
U
Långtidsparkering med mer än 500 platser.
-
63.10101
-
1
U
Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med
en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer.
-
63.10102
-
1
U
Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik
eller nationell person och/eller godstrafik med en
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.
-
63.10103
-
1
U
Övriga spåranläggningar.
MHN: OK men
AK2 som tidigare
Ny rubrik
SKL ny punkt:
AK26
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK19
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK16
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK2
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK
SKL ny punkt:
AK19
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK13
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK8
MHN: OK men
AK1
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur
för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500
flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500
flygrörelser per kalenderår äger rum.
Annan trafikinfrastruktur
LABORATORIER
25 kap
1§
73.10
-
1
7
C
Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn
Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn
3
Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn
2
49
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total
golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
Reviderad 150225
Kommentarer
SKL ny punkt:
AK4
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK7
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK8
MHN: OK men
AK1
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna
förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13
kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total
golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.
-
73.1001
-
1
U
-
73.1002
-
1
U
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning
med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
-
73.1003
-
1
U
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning
med en total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.
TANKRENGÖRING
26 kap
1§
26 kap
2§
74.10
-
B
74.10-1
9
74.10-2
7
74.20
-
6
C
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller
fat som i annan verksamhet än den egna
används för förvaring eller transport av kemiska
produkter och där någon kemisk produkt, enligt
föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har
meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna
för att klassificeras med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”,
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan
verksamhet än den egna används för förvaring eller
transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan
verksamhet än den egna används för förvaring eller
transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller
fat som används för förvaring eller för transport av
kemiska produkter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
SKL: AK6
MHN: OK men
AK1 som tidigare
27 kap
1§
-
85.10
-
9
C
Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
85.1001
-
1
U
Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
50
Reviderad 150225
Kommentarer
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK
LagVK/
rum i
KK
MPF
27 kap
2§
-
Beskrivning
IED AK PN
85.20
-
5
C
85.3001
-
1
U
Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om
etylenoxid används som steriliseringsmedel.
Tandläkarmottagning.
RENING AV AVLOPPSVATTEN
28 kap
1§
28 kap
2§
90.10
-
90.10-1
20
90.10-2
16
90.10-3
12
90.20
-
90.20-1
Ny egen MHN
punkt
B
C
6
-
90.20-2
90.2001
-
6
4
U
-
90.2002
-
3
U
-
90.2003
-
1
U
51
Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler
än 2 000 personer eller som tar emot avloppsvatten
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2
000 personekvivalenter.
- Anslutning av fler än 100 000 personer eller mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer
än 100 000 personekvivalenter.
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst
100 000 personer eller mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20
000 personer eller mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad
för mer än 200 personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
- Dimensionerad för mer än 500 personekvivalenter.
- Dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter
men högst 500 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad
för mer än 100 personekvivalenter men högst 200
personekvivalenter. Gäller ej avloppsreningsanläggning för enbart BDT-spillvatten.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad
för mer än 25 personekvivalenter men högst 100
personekvivalenter. Gäller ej avloppsreningsanläggning för enbart BDT-spillvatten.
Avloppsreningsanläggning för enbart BDTspillvatten som är dimensionerad för mer än 25
personekvivalenter men högst 200 personekvivalenter.
Reviderad 150225
Kommentarer
Ny punkt!
LagVK/
rum i
KK
MPF
28 kap
3§
90.25
Beskrivning
IED AK PN
6,11
B
SKL nya punkter: AK20,16,10
90.25-1
20
MHN: OK
90.25-2
16
90.25-3
10
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses
i 2 kap. 1 §, 4 kap. 12 eller 16 §, 5 kap. 1, 4, 10, 18,
19, 34, 35, 37 eller 39 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8
kap. 1 eller 6 §, 9 kap. 1 eller 2 §, 11 kap. 2 eller 4 §,
12 kap. 1, 2, 3, 5 eller 14 §, 14 kap. 1, 5, 8, 10 eller
14 §, 15 kap. 1, 3, 6, 9, 10, 13 eller 14 §, 16 kap. 1 §,
17 kap. 4 §, 19 kap. 1 §, 21 kap. 1, 5 eller 6 §, 28
kap. 3 § eller 29 kap. 3, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30,
35, 36, 38, 39, 49, 50, 54 eller 58 § men som drivs
av en annan verksamhetsutövare.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §
eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
- Mottagande av avloppsvatten från mer än tio sådana anläggningar som drivs av en eller flera andra
verksamhetsutövare.
- Mottagande av avloppsvatten från mer än en men
högst tio sådana anläggningar som drivs av en eller
flera andra verksamhetsutövare.
- Mottagande av avloppsvatten från en sådan anläggning som drivs av en annan verksamhetsutövare.
AVFALL
Förbränningsanläggningar för farligt avfall (A/B) tas inte med då enbart en sådan anläggning finns där länsstyrelsen utför tillsyn. Inte heller har följande tagits med: förbränningsanläggning för annat avfall (A), deponering avfall
(A) och, deponering farligt avfall (A, B), återvinning/bortskaffande av farligt avfall (A), långtidsförvaring (A,B),
behandling/förvaring av kärnavfall mm (A) då ingen sådan anläggning finns på Gotland.
Mellanlagring
29 kap
1§
90.30
-
B
90.30-1
11
90.30-2
9
90.30-3
8
52
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än
farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid
något enskilt tillfälle utgörs av
1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 30 000 ton avfall, om anläggningen inte är
tillståndspliktig enligt 1.
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring
av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
- 1. Mer än 100 000 ton avfall som inte är avsett för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen inte är
tillståndspliktig enligt 1.
- 1. Mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton avfall
som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton avfall
om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.
- 1. Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton avfall
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
29 kap
2§
SKL: AK2
MHN: OK men
AK1 som tidigare
29 kap
Ny punkt!
3§
SKL ny punkt:
AK12
Beskrivning
IED AK PN
90.40
-
6
C
90.4001
-
1
U
90.45
5,5
12
B
MHN: OK
53
som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton avfall
om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än
farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid
något enskilt tillfälle är större än 10 ton.
Anmälningsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid
än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det
återvinns eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
1 §.
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än
farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något
enskilt tillfälle är högst 10 ton.
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om
mängden avfall vid något tillfälle uppgår till mer än
totalt 50 ton farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring
av farligt avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
29 kap
4§
SKL ny punkt 4: AK6
90.50
Beskrivning
IED AK PN
-
B
90.50-1
11
90.50-2
9
90.50-3
8
90.50-4
6
MHN: OK
54
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om
mängden avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan
det återvinns eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
3 §.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
5. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 25 ton men högst 50 ton oljeavfall, eller
5. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 15 ton men högst 25 ton oljeavfall, eller
5. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
1. mer än 5 ton men högst 15 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä,
eller
5. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
Reviderad 150225
Kommentarer
SKL: AK2
MHN: OK men
AK1 som tidigare
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
29 kap
5§
90.60
-
29 kap
6§
90.70
-
3
C
B
90.70-1
11
90.70-2
10
29 kap
7§
90.80
-
6
C
-
90.8001
-
1
U
29 kap
8§
90.90
-
6
C
55
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall
1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där
mängden avfall inte uppgår till mer än totalt 50 ton
farligt avfall, eller
2. om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle
uppgår till
a. mer än 5 ton oljeavfall,
b. mer än 30 ton blybatterier,
c. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,
d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
e. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Anmälningsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan
det återvinns eller behandlas, eller
2. anläggning för lagring som en del av insamling
om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till
mer än 1 ton elektriska eller elektroniska produkter,
1 500 kilogram blybatterier eller 200 kilogram annat
farligt avfall, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
3 §.
Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt
avfall, om den hanterade avfallsmängden är
större än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte sortering av avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
75 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt
avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än
1 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 6 §.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt
avfall, om den hanterade avfallsmängden är högst 1
000 ton per kalenderår.
Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall
som utgörs av elektriska eller elektroniska
produkter, med undantag för förbehandling som
består av ingrepp i komponenter eller utrustning som
innehåller isolerolja.
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
29 kap
9§
29 kap
10 §
29 kap
11 §
90.100
Beskrivning
IED AK PN
-
B
90.100-1
20
90.100-2
12
90.110
-
C
90.110-1
8
90.110-2
7
90.119
-
14
90.119-2
8
29 kap
12 §
90.120
-
29 kap
13 §
90.130
-
6
11
90.130-2
10
56
C
B
90.130-1
- Den hanterade avfallsmängden är större än
50 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning
yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall,
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9, 30, 31, 32 eller 50 §.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton
avfall per kalenderår.
Uttjänta motordrivna fordon
B
90.119-1
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning
återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk
bearbetning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30
eller 50 §.
Anläggning för återvinning av avfall genom sådan
lagring, tömning, demontering eller annat
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta
motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton
per kalenderår.
Anläggning för återvinning av avfall genom sådan
lagring, tömning, demontering eller annat
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som
omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186).
Användning för anläggningsändamål
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett
sätt som kan förorena mark, vattenområde
eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast
är ringa.
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en
och samma sammanhängande plats.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande
plats.
Reviderad 150225
Kommentarer
SKL: AK2
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
90.130-3
9
90.130-4
8
90.130-5
7
29 kap
14 §
90.140
-
29 kap
16 §
90.160
-
3
B
90.160-1
16
90.160-2
10
90.160-3
7
-
90.16001
-
29 kap
17 §
90.170
-
C
1
U
MHN: OK men
AK1 som tidigare
-
C
90.170-1
5
90.170-2
4
90.170-3
3
90.17001
-
57
1
U
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande
plats.
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda
massor på en och samma sammanhängande plats.
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och
samma sammanhängande plats.
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett
sätt som kan förorena mark, vattenområde
eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
Biologisk behandling
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall
än farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är större än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 30,
49 eller 50 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än
50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 500 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall
än farligt avfall om den tillförda mängden avfall är
högst 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150
eller 90.240.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall
än farligt avfall, om
1. den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 10 ton per kalenderår,
eller
2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är
större än 50 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15, 16, 49 eller 50 §.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 100 ton men högst 500
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 100 ton
per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är
större än 50 ton per kalenderår.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall
än farligt avfall, om den tillförda mängden park- och
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
trädgårdsavfall är högst 50 ton per kalenderår.
Förbränning
Ändrad punkt
(lydelse 90.221)
Ny punkt!
29 kap
24 §
90.210
5.2a
29 kap
26 §
90.220
-
29 kap
27 §
SKL ny punkt:
AK10/8/7
20
B
90.220-1
10
90.220-2
8
90.220-3
7
90.221
B
-
B
90.221-1
10
90.221-2
8
90.221-3
7
MHN: OK
Ändrad punkt
29 kap
28 §
90.230
-
3
C
Ändrad punkt
-
90.23001
-
1
U
58
Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om
den tillförda mängden avfall är större än
18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 22 §.
Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om
den tillförda mängden avfall är större än 50 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 22 eller 24 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns,
om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton
per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 23 eller 25 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.
Samförbränningsanläggning där annat avfall än
farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22, 24 eller 26 §.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns
och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
Samförbränningsanläggning där annat avfall än
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
SKL ny punkt:
AK 2
MHN: OK men
AK1
Ny punkt!
29 kap
29 §
90.231
-
3
C
-
90.23101
-
1
U
29 kap
30 §
90.240
6,5
SKL ny punkt:
AK 3
MHN: OK
SKL ny punkt:
AK 2
MHN: OK men
AK1
B
90.240-1
16
90.240-2
10
29 kap
31 §
90.250
-
6
C
29 kap
32 §
90.260
-
6
C
29 kap
33 §
90.270
-
59
B
farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.200,
90.210, 90.220 eller 90.230.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns
och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än
farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23, 25 eller 27 §.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns
och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än
farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.201,
90.211, 90.221 eller 90.231.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns
och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
Animaliska biprodukter
Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500
ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt förordning
(EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 34 § eller 7 kap. 1 §.
- På annat sätt än genom förbränning per kalenderår
bearbeta mer än 10 000 ton animaliska biprodukter.
- På annat sätt än genom förbränning per kalenderår
bearbeta mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton animaliska biprodukter.
Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller
kategori 3-material enligt förordning (EG) nr
1069/2009, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 30 § eller 5 kap. 34 §.
Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter, om verksamheten inte är tillståndseller anmälningspliktig enligt 30 eller 31 § eller 5
kap. 34 §.
Uppläggning
Uppläggning av muddermassa
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde
eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
är ringa, eller
2. i större mängd än 1 000 ton.
SKL ny punkt:
AK 7
MHN: OK men
AK1
90.270-1
10
90.270-2
7
29 kap
34 §
90.280
-
3
C
-
90.28001
-
1
U
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i
större mängd än 2 500 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i
större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton.
Uppläggning av
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken endast är ringa, eller
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.
Uppläggning av snö från gaturenhållning.
Deponering
29 kap
36 §
29 kap
37 §
Ny punkt!
29 kap
41 §
90.300
5,4
B
90.300-1
15
90.300-2
10
90.300-3
8
90.310
-
B
90.310-1
12
90.310-2
9
90.310-3
7
90.341
-
3
C
-
26
A
SKL ny punkt:
AK 3
MHN: OK
Ny punkt!
29 kap
90.350
60
Anläggning för deponering av annat avfall än inert
eller farligt avfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton
per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i
anläggningen är större än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35 eller 41
§.
- Den tillförda mängden avfall är större än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
Anläggning för deponering av inert avfall eller annat
avfall än farligt avfall, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35,
36 eller 41 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per
kalenderår.
Sluttäckt anläggning för deponering av avfall där
sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen
(2001:512) om deponering av avfall, fram till dess
åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
Annan återvinning eller bortskaffande
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
42 §
SKL: AK 26
MHN: OK
29 kap
43 §
-
B
90.360-1
10
90.360-2
8
90.360-3
8
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton uppgrävda massor per år.
- Mer än 500 ton men högst 10 000 ton uppgrävda
massor per kalenderår.
- Högst 500 ton uppgrävda massor per kalenderår.
29 kap
44 §
90.370
-
7
C
29 kap
45 §
90.375
-
7
C
29 kap
46 §
90.380
-
29 kap
47 §
29 kap
48 §
Ny punkt!
90.360
29 kap
49 §
90.380-1
90.380-2
90.390
-
90.400
-
90.400-1
90.400-2
90.405
5.3ai
-iv
61
B
14
8
4
C
B
11
9
12
avfall som består av uppgrävda massor,
om den tillförda mängden avfall är större än
20 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38 eller 44
§.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt
avfall som består av uppgrävda massor.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38, 39, 40,
42 eller 44 §.
B
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall
som består av uppgrävda förorenade massor från den
plats där anläggningen finns, om
1. anläggningen finns på platsen under högst en
tolvmånadersperiod, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 36,
37, 38, 39 eller 40 §.
Anläggning för avvattning av avfall eller farligt
avfall som uppkommer vid platsen, eller som förts
till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är
högst sextio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och mängden avfall som behandlas är högst 2
000 ton.
Anläggning för behandling av farligt avfall, om
avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns.
Tillståndsplikten gäller inte behandling som leder till
materialåtervinning eller om verksamheten är anmälningspliktig enligt 45 §.
- Mer än 25 000 ton farligt avfall per kalenderår.
- Högst 25 000 ton farligt avfall per kalenderår.
Anläggning för behandling av farligt avfall, om
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där
anläggningen finns, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.
Anläggning för destruktion eller annan bearbetning
av kasserade produkter som innehåller fullständigt
eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner
eller halon.
- Mer än 75 000 behandlade enheter.
- Högst 75 000 behandlade enheter.
Anläggning för att bortskaffa annat avfall än farligt
avfall genom
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
SKL: AK 12
MHN: OK
Ny punkt!
29 kap
50 §
90.406
5.3a
v,
5.3bi
-iv
14
B
29 kap
51 §
90.410
-
24
A
29 kap
52 §
90.420
-
SKL: AK 14
MHN: OK
Ny punkt!
SKL: AK 24
MHN: OK
B
90.420-1
20
90.420-2
14
90.420-3
10
90.420-4
8
90.420-5
7
62
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. förbehandling av avfall för förbränning, eller
4. samförbränning eller behandling av slagg eller
aska.
Tillståndsplikten gäller endast om den tillförda
mängden avfall är större än 12 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 50 § eller 28
kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Anläggning för att återvinna, eller en anläggning att
återvinna eller bortskaffa, annat avfall än farligt
avfall genom biologisk behandling, förbehandling av
avfall för förbränning eller samförbränning, behandling av slagg eller aska eller fragmentering av metallavfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än
18 500 ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall är större än
25 000 ton per kalenderår och verksamheten består
av endast anaerob biologisk behandling.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 28 kap. 1
eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat
avfall än farligt avfall, om den mängd avfall som
tillförs anläggningen är större än
100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1,
2, 6–10, 13–17, 22–37, 44 och 45 §§.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat
avfall än farligt avfall, om den mängd avfall som
tillförs anläggningen är större än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1,
2, 6–10, 13–17, 22–37 och 44–51 §§.
- Den tillförda mängden avfall är större än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1 000 ton
men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 500 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.
Reviderad 150225
Kommentarer
LagVK/
rum i
KK
MPF
29 kap
53 §
90.430
-
29 kap
56 §
90.450
-
90.450-2
12
90.450-3
8
-
30 kap
2§
92.20
-
C
B
15
92.10
MHN AK1 som
tidigare
3
90.450-1
30 kap
1§
SKL: AK 5/4/2
SKL: AK4
Beskrivning
IED AK PN
7
B
C
92.20-1
92.20-2
1
1
92.20-3
1
-
92.2001
-
1
U
30 kap
3§
92.30
-
2
C
MHN AK2 som
tidigare
63
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat
avfall än farligt avfall, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37, 44, 45 och 49–52
§§.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt
avfall, om huvuddelen av det avfall som avses att bli
behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
Tillståndsplikten gäller inte
1. förorenade uppgrävda massor, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 4, 5, 8, 11–14,
18–26, 30–34, 38–48, 54 och 55 §§.
- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än
1 000 ton men högst 2 500 ton farligt avfall per
kalenderår, om huvuddelen av det avfall som avses
att bli behandlat i anläggningen kommer från andra
inrättningar.
- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa mer än
50 ton men högst 1 000 ton farligt avfall per kalenderår, om huvuddelen av det avfall som avses att bli
behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
- Anläggning för att återvinna eller bortskaffa högst
50 ton farligt avfall per kalenderår, om huvuddelen
av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen
(kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter)
för mer än 5 000 skott per kalenderår.
- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per
kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per
kalenderår.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga
vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000
skott per kalenderår.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.
Reviderad 150225
Kommentarer
SKL ny punkt:
AK 6
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK 4
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt::
AK 2
MHN: OK men
AK1
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
-
92.10001
-
1
U
Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.
-
92.10002
-
1
U
Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.
-
92.10003
-
1
U
Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.
TEXTILTVÄTTERIER
31 kap
1§
SKL ny punkt:
AK 4
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK 3
MHN: OK men
AK1
93.10
-
5
C
-
93.1001
-
1
U
-
93.1002
-
1
U
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt
19 kap. 3 §.
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn
om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.
BEGRAVNINGSVERKSAMHET
32 kap
1§
93.20
-
7
B
Krematorium.
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
Lackering m.m.
SKL: AK 6
MHN: OK men
AK1 som tidigare
SKL: AK 3
MHN: OK men
AK1 som tidigare
-
100.1001
-
1
U
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller
mer än 10 ton pulver per kalenderår.
-
100.1002
-
1
U
Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller
lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår.
Hantering av brom- eller fluorkarboner
SKL: AK 6
MHN: OK men
AK1 som tidigare
SKL: AK 3
MHN: OK men
AK1 som tidigare
SKL: AK 1
MHN: OK
SKL: AK 7
-
101.1001
-
1
U
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
-
101.1002
-
1
U
-
101.1003
-
1
U
-
101.1004
-
1
U
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner
per år.
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
64
Reviderad 150225
Kommentarer
MHN: OK men
AK1 som tidigare
SKL: AK 3
MHN: OK men
AK1 som tidigare
SKL: AK 3
MHN: OK
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
-
101.1005
-
1
U
-
101.1006
-
1
U
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner
per år.
Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 4
Utbildningsverksamhet och liknande
-
200.10-2
-
5
C
-
200.10-3
-
4
C
-
200.10-4
-
4
C
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än
50 elever.
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50
elever.
Internationell skola.
-
200.10-5
-
4
C
Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola.
-
200.10-6
-
4
C
Förskola.
-
200.10-7
-
1
C
Förskoleklass, öppen förskola.
-
200.10-8
-
1
U
Familjedaghem.
Samlingslokaler och liknande
-
200.20-1
-
1
U
-
200.20-2
-
1
C
Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor.
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.
-
200.20-3
-
1
U
Fritidsgård och liknande.
Skönhetsvård och liknande
SKL: AK2
MHN: AK1
-
200.30-1
-
1
U
Solarium.
-
200.30-2
-
1
U
Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.
-
200.30-3
-
1
U
Frisersalong.
Vård och hälsa
SKL: AK4
MHN: AK1
SKL: AK2
MHN: AK1
Lokaler för vård 5 eller annat omhändertagande >5
boende.
Fotvård.
-
200.40-1
-
1
U
-
200.40-2
-
2
C
-
200.40-3
-
3
C
-
200.40-4
-
1
U
Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet.
Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.
-
200.40-5
-
1
U
Övriga alternativa behandlingar.
Idrott och liknande
4
Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter istället för fasta årliga avgifter.
5
Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning
behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i
hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen har
tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer.
65
Reviderad 150225
Kommentarer
SKL: AK4
MHN: AK1
SKL: AK3
MHN: AK1
LagVK/
rum i
KK
MPF
Beskrivning
IED AK PN
-
200.50-1
-
1
U
Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.
-
200.50-2
-
3
C
-
200.50-3
-
1
U
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor.
Strandbad.
Boende
SKL: AK6
MHN: AK1
SKL: AK5
MHN: AK1
SKL: AK4
MHN: AK1
SKL: AK3
MHN: AK1
SKL: AK4
MHN: AK1
SKL: AK3
MHN: AK1
SKL Ny punkt:
AK1
MHN OK
SKL: AK3
MHN: AK1
-
200.60-1
-
1
U
-
200.60-2
-
1
U
-
200.60-3
-
1
U
-
200.60-4
-
1
U
-
200.60-5
-
1
U
-
200.60-6
-
1
U
Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma
bostadsområde.
Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter inom samma bostadsområde.
Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom samma bostadsområde.
Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma
bostadsområde.
Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminalvård.
Camping/stuganläggning.
-
200.60-7
-
1
U
Bed & breakfast.
-
200.60-8
-
1
U
Övrigt tillfälligt boende.
Förvaring av djur
-
200.70-1
-
66
1
U
Lokaler för förvaring av djur.