Fångtornets medlemsstadgar
Mål
- att tillsammans ha trevligt i en unik miljö
- att få mer kamrater och att träffa nya människor
- att utvecklas socialt och att verka för exklusiva verksamheter på landsbygden.
Klubben är opolitisk
Klubben är demokratisk
Klubbens verksamhetsår är lika kalenderår
Årsmöte hålls i januari månad
Till årsmöte kallas samtliga medlemmar minst en vecka före
På årsmötet välj på 10 år ordföranden
På två väljs 5 ledamöter
På ett år väljs en auktoriserad revisor
Valberedning 2 personer varav en sammankallande
Konstituering sker inom styrelsen
Ändring av stadgar kan ske vid ordinarie årsmöte. För ändring krävs minst
90/100 dels majoritet. Samtliga medlemmar har förslagsrätt till stadgeändring.
För upplösning erfordras att beslut härom fattas på årsmöte varvid krävs minst
90/100 dels majoritet.
www.fangtornet.se