Förklaring till redovisningsblankett. - Specialklubben för Shih-Tzu

advertisement
A
A: Krets och verksamhetsår ifylles.
B
B: Tillgångar 1/1 ska vara samma
som 31/12 året innan.
C
C: Årets intäkter.
D
D: Årets kostnader.
E
F
G
E: Tillgångar vid årets slut 31/12.
F: Årets resultat är skillnaden mellan
B & E som ska vara densamma
som skillnaden mellan C & D.
O.B.S. Vinst är en minuspost och
förlust en pluspost.
G: Samma belopp som B, en
kontroll på att det är rätt ifyllt.
Download