Midsommardagen
Johannes döparens dag
Vägröjaren
Av de söndagar som tillägnats Johannes döparen bevarades efter reformationen endast hans
födelsedag som enskild helgdag, d.v.s. midsommardagen den 24 juni. Festen har firats sedan
början av 400-talet. Dess tidpunkt sammanhänger med uppfattningen att Johannes föddes
sex månader före Jesus. Festens bibliska utgångspunkt är tidsangivelserna i Luk. 1:26 och
36. Frälsningshistoriskt visar Johannes döparens dag fram mot julen. Numera firar vi midsommardagen på den lördag som infaller närmast efter den 19 juni.
Som namnet Johannes (Gud är nådig) också
antyder förkunnade Johannes Guds nåderika
godhet. Han predikade omvändelse, räddning
och syndernas förlåtelse.
Traditionellt har kyrkan firat också Johannes döparens dödsdag eller avrättningsdag den
29 augusti.
Utöver det kyrkliga firningsämnet beaktas
i Finland även att Johannes döparens dag infaller på en nationell högtidsdag (Finlands flaggas
dag) samt att midsommaren är en naturfest.
Psalm
Det är gott att tacka Herren
och att lovsjunga ditt namn,
du den Högste,
att var morgon förkunna din nåd
och var natt din trofasthet
till toner av tiosträngad harpa,
till lyrans klang.
Dina gärningar, Herre, ger mig glädje,
jag jublar över vad du har gjort.
Herre, vilken storhet i ditt verk,
vilket djup i dina planer!
Ps. 92:2–6
Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.
Antifonen upprepas.
LITURGISK FÄRG: vit
Hallelujavers
PSALMFÖRSLAG
I
535 Den blomstertid nu kommer
Dps 302 Välsignad Gud, som har sitt folk
539 En vänlig grönskas rika dräkt
Bibeltexterna
Psaltarpsalm
Du, mitt barn, skall kallas
den Högstes profet,
ty du skall gå före Herren och
bana väg för honom.
Luk. 1:76
Första årgången
Första läsningen
Antifon
Herren kallade mig redan i moderlivet,
han nämnde mig vid namn redan
i min mors sköte.
Han sade till mig: Du är min tjänare.
Jes. 49:1, 3
Jes. 40:1–8
Trösta, trösta mitt folk,
säger er Gud.
Ge nytt mod åt Jerusalem,
kungör att hennes träldom är över,
MIDSOMMARDAGEN (JOHANNES DÖPARENS DAG)
399
att hennes skuld är sonad,
att Herren straffat henne dubbelt
för alla hennes synder.
En röst ropar:
Bana väg för Herren genom öknen,
gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud!
Alla dalar skall höjas,
alla berg och höjder sänkas.
Oländig mark skall jämnas
och branter bli till slätt.
Herrens härlighet skall uppenbaras,
och alla människor skall se det.
Herren har talat.
En röst sade: Förkunna!
Jag frågade: ”Vad skall jag förkunna?”
Människan är som gräset,
förgänglig som blomman på ängen.
Gräset torkar, blomman vissnar,
när Herrens vind går fram.
Ja, folket är gräs.
Gräset torkar, blomman vissnar,
men vår Guds ord består i evighet.
Andra läsningen
Evangelium
Luk. 1:57–66
För Elisabet var tiden inne att föda, och
hon födde en son. Hennes grannar och
släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne, och de
gladde sig med henne. På åttonde dagen
kom de för att omskära pojken, och de ville
kalla honom Sakarias efter hans far. Men
då sade hans mor: ”Nej, han skall heta
Johannes.” De sade till henne: ”Det finns
ingen i din släkt som bär det namnet.” Och
de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta
vad barnet skulle kallas. Han bad om en
skrivtavla och skrev: ”Johannes är hans
namn”, och alla förvånade sig. Med en gång
löstes hans läppar och hans tunga, och han
talade och prisade Gud. Alla de kringboende greps av fruktan, och överallt i
Judeens bergsbygd talade man om detta
som hade hänt. Och alla som hörde det
lade det på minnet och frågade sig: Vad
skall det inte bli av detta barn? Ty Herrens
hand var med honom.
Apg. 13:23–26
Aposteln Paulus talade i synagogan:
”Det är bland Davids efterkommande
som Gud enligt sitt löfte har kallat fram
en räddare åt Israel: Jesus, vars framträdande Johannes förberedde genom att förkunna omvändelse och dop för hela Israels folk. Och när Johannes verk närmade
sig sitt slut sade han: ’Jag är inte den som
ni tror. Han kommer efter mig, och jag är
inte värdig att knyta av honom sandalerna.’
Mina bröder, ni som stammar från Abraham och alla ni här som fruktar Gud, till
er har budskapet om denna räddning
sänts.”
400
Andra årgången
Första läsningen
Jes. 51:3–6
Herren tröstar Sion,
ger tröst åt hennes ruiner.
Han gör hennes öken lik Eden,
hennes ödemark lik Herrens trädgård.
Fröjd och glädje skall råda där,
lovsångens toner ljuda.
Lyssna på mig, alla folk,
ni folkslag, hör noga på!
Från mig skall lagen utgå,
min rätt skall bli ett ljus för folken.
Snabbt nalkas min rättfärdighet,
min hjälp är på väg,
med mäktig arm skipar jag rätt
bland folken.
HELGDAGAR MED ANKNYTNING TILL JULEN
Fjärran länder väntar på mig,
de sätter sitt hopp till min makt.
Lyft blicken mot himlen,
betrakta jorden därunder.
Himlen skall lösas upp som rök,
jorden slitas ut som en klädnad
och dess invånare dö som flugor.
Men min hjälp varar i evighet,
min rättfärdighet går aldrig om intet.
Andra läsningen
”Vad gör du? Du har inget handlag.”
Ve den som säger till en far:
”Vad har du avlat?”
och till en kvinna: ”Vad har du fött?”
Så säger Herren, Israels Helige,
han som formar framtiden:
Ställer ni frågor till mig om mina barn,
ger ni mig order om mina händers verk?
Det är jag som har skapat jorden
och gjort människorna där.
Jag har spänt upp himlen
med egna händer
och ger order till hela dess här.
Apg. 14:15–17
Vi kommer med ett gott budskap till er: ni
skall omvända er från dessa maktlösa gudar till den levande Guden, som har gjort
himmel och jord och hav och allt vad de rymmer. Förr i tiden lät han alla hednafolk gå
sina egna vägar, men ändå gav han vittnesbörd om att han finns, genom allt gott
som han gör. Från himlen har han gett er
regn och skördetider, han har mättat er och
fyllt era hjärtan med glädje.
Evangelium
Luk. 1:57–66
(se första årgången)
Tredje årgången
Andra läsningen
Apg. 19:1–6
Medan Apollos var i Korinth kom Paulus
efter sin resa genom inlandet till Efesos.
Där träffade han några lärjungar och frågade dem om de hade fått helig ande när
de kom till tro. De svarade: ”Vi har inte
ens hört att det finns någon helig ande.” –
”Vilket dop blev ni då döpta med?” frågade
Paulus, och de svarade: ”Johannes-dopet.”
Paulus sade: ”Johannes dop var ett omvändelsedop, och han uppmanade folket att
tro på den som skulle komma efter honom,
det vill säga Jesus.” Då lät de döpa sig i
herren Jesu namn. Och när Paulus lade sina
händer på dem kom den heliga anden över
dem, och de talade med tungor och profeterade.
Första läsningen
Jes. 45:8–12
Evangelium
Må det flöda från himlen därovan,
må rättfärdighet strömma ur molnen.
Må jorden öppna sig,
räddningen spira
och rättfärdigheten slå ut i blom.
Jag, Herren, har skapat det.
Ve den som tvistar med sin skapare
– en skärva bland skärvor på marken.
Skall leran säga till krukmakaren:
MIDSOMMARDAGEN (JOHANNES DÖPARENS DAG)
Luk. 1:57–66
(se första årgången)
401
Alternativa
predikotexter
Mark. 6:14–29
Jesu namn hade nu blivit känt, och kung
Herodes fick höra att folk sade: ”Johannes
döparen har uppstått från de döda. Det är
därför dessa krafter verkar genom honom.”
Men några sade att han var Elia, andra att
han var en profet, en i raden av profeter.
När Herodes hörde detta sade han: ”Johannes, han som jag lät halshugga, det är han
som har uppstått!”
Herodes hade nämligen låtit gripa Johannes och sätta honom i fängelse. Anledningen till det var Herodias, hans bror
Filippos hustru. Henne hade han gift sig
med, och Johannes hade sagt till Herodes:
”Det är inte tillåtet för dig att leva ihop
med din brors hustru.” Därför var Herodias förbittrad på honom och ville döda honom, men kunde inte. Ty Herodes hade
respekt för Johannes, som han visste var
en rättfärdig och helig man, och skyddade
honom, och när han hade hört honom
kände han sig mycket osäker och ville höra
mer av honom. Men en dag kom hennes
tillfälle, och det var när Herodes firade sin
födelsedag med ett gästabud för sina stormän och överstarna och de främsta i Galileen. Herodias dotter kom då in och dansade så att Herodes och hans gäster blev
förtjusta. Kungen sade till flickan: ”Be mig
om vad du vill, och du skall få det.” Och
han lovade och svor: ”Vad du än ber mig
om skall jag ge dig, om det så vore halva
mitt rike.” Då gick hon ut och frågade sin
mor: ”Vad skall jag be om?” Hon svarade:
”Johannes döparens huvud.” Flickan skyndade in till kungen och bad honom: ”Jag
vill att du genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat.” Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas skull
ville han inte säga nej till henne utan
skickade en livvakt med befallning att
hämta Johannes huvud. Soldaten gick och
halshögg honom i fängelset och kom se-
402
dan med hans huvud på ett fat och gav det
åt flickan, och flickan gav det åt sin mor.
Men när Johannes lärjungar fick reda på
det kom de dit och hämtade hans döda
kropp och lade den i en grav.
Luk. 1:67–79
Johannes far Sakarias fylldes av helig ande
och talade profetiska ord:
”Välsignad är Herren, Israels Gud,
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender och
alla som hatar oss.
Han visar barmhärtighet mot våra fäder
och står fast vid sitt heliga förbund,
den ed han svor vår fader Abraham:
att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan,
rena och rättfärdiga inför honom
i alla våra dagar.
Och du, mitt barn, skall kallas
den Högstes profet,
ty du skall gå före Herren och
bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att
frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder
genom vår Guds barmhärtighet
och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden,
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga,
och styra våra fötter in på fredens väg.”
HELGDAGAR MED ANKNYTNING TILL JULEN
Dagens bön
1.
Allsmäktige Gud.
Du sände Johannes döparen
att bereda väg för din Son.
Hjälp oss att ta emot hans budskap,
så att vi alltid bevaras i sanningen
och vågar kämpa för den.
Vi ber i vår Herres Jesu Kristi namn.
2.
Gud, vår himmelske Far.
Din budbärare Johannes döparen
röjde väg för vår Frälsare
och kallade människor till bättring.
Röj ur våra hjärtan allt
som hindrar oss från att vandra
enligt din vilja.
Vi ber i vår Herres Jesu Kristi namn.
3.
Helige Gud.
Vi tackar dig för alla de människor
som har varit dina budbärare
och röjt väg för dig.
Vi ber för dem som i dag arbetar
för ditt rike.
Ge dem kraft och gör dem trogna.
Låt dem uppleva att du är verksam
i deras liv.
4.
Herre, vår Gud,
vi tackar dig för naturens skönhet
och sommarens under,
för allt som växer och blommar.
Vi tackar dig
för att du låter jordens ansikte förnyas.
Förnya också oss med din Ande.
Tack för det nya livet som du skänker oss
i din Son Jesus Kristus.
Dig vare ära i evighet.
MIDSOMMARDAGEN (JOHANNES DÖPARENS DAG)
403