Hemsidan, Paletten, reviderad

Välkommen till Paletten
Trygghet och utveckling
Förskolan Paletten i Hörnefors ligger ett stenkast från skog och natur och i närheten av ett
bostadsområde. Förskolan Paletten är en förskola med fyra avdelningar, två för de yngre
barnen och två för de äldre barnen, tillsammans är det ca 70 barn.
Bibliotek, badhus, lekparker och två närköp finns också i närområdet. På förskolan arbetar
förskollärare och barnskötare. All personal har utbildning för den verksamhet som de
ansvarar för.
Vårt arbete och vår vision
Paletten är en förskola som strävar efter att alla barn ska känna sig trygga och sedda av
pedagogerna. Ett stort fokus är att utveckla barnens intresse för språk, naturvetenskap och
matematik. Det gör vi genom att en inspirerande miljö både inne och ute samt genom att
pedagogerna är närvarande och fångar upp barnens intressen.
Trygghet
Barnen får utveckla sin identitet, empati, respekt för varandra, att lära sig lyssna, att ta
hänsyn och träna turtagning, t.ex. vid matsituationer och vid påklädning. Personalen arbetar
med rollekar och samarbetsövningar med barnen. Samtalet i vardagen om rätt och fel och
andra värderingar är en viktig del i att skapa en bra stämning i barngruppen.
En vecka varje höst och vår har vi ”Tillsammansvecka”, då får barnen från båda
avdelningarna jobba tillsammans i olika projekt. Vi har även tillfällen när barnen som är 4-5
år får träffa barn i samma åldrar från de andra förskolorna i samhället.
Lärande
Förskolans verksamhet har en styrka i att utveckla barnens intresse för språk,
naturvetenskap och matematik. Stort fokus sätts på vardagsspråket genom att barnen ges
stort talutrymme och personalen är noga med att benämna allt vid dess rätta namn. Stor
skaparlust och kreativitet ses i arbetet med konstruktioner.
Varje dag får barnen ta del av en bok där någon vuxen läser högt och att man också
samtalar om vad man läst. Personalen ställer öppna frågor om berättelsen, frågor som börjar
med Vad? Vem? Hur? Detta stimulerar barnens språk. Att läsa och samtala om böcker ökar
barnens språk, ordförråd, ger barnen nya begrepp, kunskap om andra sätt att leva etc.
Innemiljö
Lokalerna är väl utformade för förskoleverksamhet, och är ljusa och trevliga. Rummen
möbleras om med jämna mellanrum för att väcka lust till lek och utforskande. Personalen är
närvarande och stöttande i barnens lek och aktivitet. Vi är goda förebilder som sprider ett
lugn och en trygghet så att alla barn ska kunna trivas.
Utemiljö
Förskolan har en stor och fin utemiljö med varierat innehåll som tex gungor, sandlåda, små
lekstugor m.m. som lockar till spännande lekar för barnen. På gården finns även en dunge
med stigar som inbjuder till lek för de äldre barnen. Närheten till skogen gör att det blir
många skogspromenader ibland med lunch eller fika. I skogen finns även en ”Sagostig” som
pedagogerna och barnen utfromar tillsammans efter barnens idéer. Skogen är också ett
utmärkt tillfälle för de yngre barnen att träna sin grovmotorik.
Certifiering
Paletten har fått Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”. I detta arbete lär sig
barnen bl.a. värna om miljön, odla olika växter, återvinning samt hälsa och livsstil. En del av
detta arbete är att barnen får lära sig att ta hand om och respektera skogen och dess djur
som ligger i närheten av förskolan. Vi har även riktade temaområden/dagar under läsåret
som t.ex. ”Skräpplockardag” då vi plockar ihop skräp som är slängt i naturen.
På förskolan odlar vi tillsammans olika sorters grödor som vi sedan tillagar under
skördefesten på hösten.
Barnens utveckling
För att varje barn skall kunna utvecklas utifrån sina egna personliga och sociala
förutsättningar så lägger vi stor vikt vid att alla barn ska känna sig sedda. För att förstärka
denna utveckling jobbar vi även med materialet Livsviktigt där barnen bl.a. får träna på
förståelse för olika känslor. Under de år barnen är hos oss ska de utifrån ålder och mognad
träna på att reflektera över sitt eget handlande. Detta arbetar vi pedagoger med genom att vi
bl.a. ställer följande frågor vid konflikter:

Vad har hänt?

Hur kände du?

Hur tänkte du?

Kunde du ha gjort på något annat sätt?
Inskolning
Inskolningen på försklan är en viktig period för att lära känna alla nya barn, personal och
föräldrar.
På Paletten har vi en föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att du som förälder är med ditt
barn i vår verksamhet under de tre första dagarna. Det är du som har ansvaret för ditt barn
och är aktiv vid våra rutiner och aktiviteter.
De sista två dagarna på veckan, provar du som förälder att lämna ditt barn kortare stunder.
Inskolningstiden är mellan 8.45-13.45
Den följande veckan vill vi att ni ska kunna nås på telefon och att ni kan ta er till förskolan vid
behov. Barnens vistelsetid är 8.45-13.45 även denna vecka.
Med denna form av inskolning får du som förälder tid och möjlighet att berätta om ert barn
och hur det fungerar i olika situationer. Barnet får upptäcka allt i sin takt med tryggheten som
ni föräldrar ger. Dessutom får du som förälder en inblick hur barnens vardag kommer att se
ut.
Efter de två inskolningsveckorna är det viktigt att ha i åtanke att barnet befinner sig i en ny
miljö med många nya vuxna och barn. Därför rekommenderar vi kortare dagar närmsta
perioden efter inskolningsveckorna.
.