Föräldraråd 2014-10-08

advertisement
Föräldraråd
2014-10-08
Närvarande:
Maha Idris De Freene
Kati Ahlstedth
Eva Nilsson,
Malin Johansson
Jenny Landfors de Korostenki
Cecilia Collin Boström
Maria Lagerqvist
Joana Castelar
Elin Lönnroos
Bitr. Förskolechef/rektor
Pedagog Västan
Pedagog Östan
Förälder grön grupp
Förälder röd grupp
Förälder röd grupp
Förälder grön grupp
Förälder grön grupp
Förälder grön grupp
1. Maha Idris De Freene öppnar mötet.
2. Genomgång av förgående protokoll.
3. Sammanställning av dagordning.
4. Information från ledningen gällande verksamheten:

Nästa planeringsdag är den 28 november.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska granskas av fyra
föräldrar i föräldrarådet. Eventuella synpunkter och feedback ska därefter
rapporteras tillbaka till Maha innan den ska lämnas in.

Matavfallskärl ska införskaffas och sättas i bruk under november månad.
Detta innebär att alla matrester från Teddybjörnen blir biogas!

Vi ingår i projektet ”giftfri förskola”. Det innebär att pedagogerna får tips vid
inköp av nya material, så att Teddybjörnen endast ska använda godkänd plast.
Ett exempel på detta är att de gjorde sig av med plasttalrikar och har
porslinstallrikar och införskaffade istället ljuddämpade bord. De
plasttallrikar, glas och tillbringare som finns är godkända.
5. Övriga frågor:

Facebook och mailadresser
Föräldrarådets facebook-sida fungerar mycket bra och är ett bra forum att ta
upp saker som man vill att föräldrarådet ska diskutera på nästa möte.
Föräldrar som inte har möjlighet att närvara på föräldrarådens möten
kommer kunna maila till någon av föräldrarådets medlemmar med
synpunket/frågor. En lista med allas mailadresser ska läggas ut på
Teddybjörnens hemsida och där ska även en länk till facebook-sidan läggas
upp.

Skogräns istället för skoskydd
Eftersom de nuvarande skoskydden lätt går sönder så har vi beslutat att ta
bort dessa och istället ha en tydlig skogräns. Mindre mattor i kapprummen
önskas.

Hur ser det ut med förskoleplats för de små barnen som sökt in till
januari?
Idag har Teddybjörnen totalt 75 stycken barn och 74 stycken är egentligen
maxtaket. Det innebär att det är väldigt fullt! Man ska se över om det går att
lösa så att det går att ta in några fler barn i januari. Det är alltid lättare att få in
nya barn i augusti då alla femåringar går vidare till skolan. Antal lediga
platser stämmer inte på hemsidan. Maha ska kontrollera detta.

Teddybjörnens budget
Idag ligger Teddybjörnen 1 miljon back. Personalkostnaderna och hyran är
det som tar större delen av budgeten. Maha ska ta reda på varför och
återkomma med mer information kring hur det kommer sig att förskolan
ligger så pass mycket back.

Fasta anställningar bland pedagogerna
Positivt är att det är väldigt många fastanställda och inte så många vikarier
denna termin.

Utomhusaktiviteter på eftermiddagarna på röd avdelning
På röd avdelning får barnen inte vara ute varje eftermiddag då det ibland
endast är två pedagoger på 22 barn. Pedagogiska syften och oväder är goda
anledningar till att vara inomhus, men personalbrist får inte vara en
anledning. Det finns ingen lätt lösning och det kommer ta ett tag att reda ut
detta. Maha ska se över en eventuell lösning.

Materialbrist?
Det var ett falskt rykte att det var materialbrist som spred sig snabbt! En rolig
slutsats av detta är att vi ser att vi har väldigt engagerade föräldrar som
snabbt kom med material/leksaker till Teddybjörnen.

Varför serveras det lättmjölk till barnen?
Förr hade Västan grön mjölk och Östan blå mjölk, sedan ändrades det till att
båda avdelningarna hade blå mjölk. En anledning tros vara att den blåa
mjölken är kalciumberikad men ingen vet riktigt varför. Maha ska ta reda på
detta. Dock serveras det, så gott det går, ekologiska produkter på
Teddybjörnen.

Tvättning av sängkläder?
Madrassöverdragen tvättas varannan vecka. Det diskuterades att dessa bör
tvättas varje vecka. Hur kan vi lösa detta, ny rutin bland personalen? Gällande
barnens kuddöverdrag och filtar vid vilan så kan pedagogerna lägga upp
dessa på barnens hyllor på fredagen (torsdagar för halvtidsbarnen) så att
föräldrarna kan ta hem och tvätta över helgen. Viktig att föräldrarna
påminner pedagogerna/ kommer ihåg själva att ta hem örngott och filt!

Lekstuga i dåligt skick på gården
En av lekstugorna på gården är i väldigt dåligt skick. Det är kommunen som
äger den och därför får inte föräldrarådet se till så att den rustas upp. Det
krävs nya snickerier och målning. Maha ska se över om den kan bytas ut eller
repareras.

Informationstavlorna
Det är mycket bra information till föräldrarna på anslagstavlorna men vi
skulle önska en bättre struktur och organisering av all information. Ett
förslag är att man kan sprida ut all ny information i de olika rummen där
dokumentationen har gjorts. Detta medför att föräldrarna får gå runt i
verksamheten och läsa all ny, rolig dokumentation. En ”blänkare” om vart den
nya informationen sitter kan förslagsvis skrivas i hembreven.

När kommer fiber till Teddybjörnen?
Det ska komma men de vet inte när. I dagsläget är internet väldigt segt och
det är svårt att lägga in bilder i dokumenten, vilket gör att de får sitta länge
vid datorn när de ska skriva ex hembrev. Tills fibern är indragen beslutades
att pedagogerna får avstå från bilder, om det tar lång tid, då det är viktigare
att hembreven/skriftlig information kommer hem till alla föräldrar
överhuvudtaget.

Önskemål om våravslutning
En våravslutning där det ges utrymme och möjlighet att tacka pedagogerna
för den gångna terminen är av intresse. Möjligtvis kanske man kan lägga den
andra veckan i juni så att det inte krockar med alla avlutningar/kick offer. En
förfrågan ska göras på facebook för att se om det finns något intresse bland
föräldrarna.

Forum för föräldrarådet utöver mötena?
Det kommer att ske inom facebook.

Info från barngrupperna
Det har tidigare varit med som en punkt i dagordningen men har tagits bort
då det inte hör till förlädrarådet att diskutera det. Det har tagit upp för stor
del av mötet. Alla föräldrar får den informationen av respektive avdelning och
även via hembreven.
Anteckningar
Justerat
Elin Lönnroos
Maha Idris de Freene
Download