GULROST I VETE
Oscar Díaz och Jan Ö. Jönsson
Svalöf Weibull AB, Stråsädesavdelning, 268 81 Svalöv
E-post: [email protected]
Sammanfattning
Dominerande svampsjukdomar i södra Sverige och Danmark var i år gulrost och
svartpricksjuka. Gulrost förekommer i vete och kan påträffas i fält från april till slutet av juli.
Enstaka år kan man observera gulrost redan på hösten i vetefälten. Svampen uppträder ofta på
enstaka plantor eller som fläckar i fältet vilket kan göra det svårare att upptäcka angreppet.
Gulrost gynnas av fuktigt och kyligt väder. Starka gulrostangrepp ger betydande
skördeförluster. Gulrostsvampen kan bekämpas bäst genom att odla resistenta sorter och
komplettera detta med svampbehandlingar. Information om skadebild, spridning, optimala
infektionsbetingelser, faktorer som påverkar angreppet i fält, skördeförluster och bekämpning
presenteras. Resultat från gulrostgraderingar i olika höstvetesorter under flera år och på olika
platser i skåne, Danmark och andra länder i Europa samt olika resistensbilder kommer att
diskuteras.
Bakgrund
I. Skadegöraren
• Gulrost: Puccinia striiformis f.sp. tritici
II. Skadebild
• Biotrof
• Olika gulrostraser angriper vete, rågvete och korn
• Angriper främst blad, även ax vid kraftiga angrepp
• Första angreppen sker i bestockningsstadiet på
hösten eller på våren av vindburna sporer
III. Spridning
- Sporerna sprids med vinden
• Primär infektion
- Från övervintrande plantor
- Mycket stora avstånd (långdistansspridning)
• Sekundär infektion
- Mellan plantor i fält
- Mellan fält
IV. Optimala infektionsbetingelser
• Sporbildning börjar vid ca 2°C
• Optimal utveckling vid 8-15°C
• Hög luftfuktighet
• Fuktigt och svalt väder under försommaren gynnar infektion och sporbildning
• Smitta från övervintrande plantor ger en snabb utveckling av svampen
4:1
V. Faktorer som påverkar angreppet i fält
• Mottagliga sorter
• Tidig sådd av höstvete (gynnar höstinfektion från spillplantor)
• Starka angrepp inträffar ifall höst och vinter varit mild och utan barfrost
VI. Skördeförluster
• Nedsätter fotosyntesen på blad och ax
• Skadar bladvävnad och kärnanlag
• Avkastningsförlust: > 5 %
VII. Bekämpning
• Resistenta sorter
• Fungicidbehandling vid begynnande angrepp
Resultat
Tabell 1. Gulrostinfektion i höstvetesorter från Skåne och Danmark (danska försök). Siffrorna
visar procent angripen bladyta. Antal danska försök anges inom parentes.
Sort
SW Agaton
SW Kartesch
SW Gnejs
Cliff
W 78
Solist
Stakado
Clarus
Statur Sejet
CM 6719
Wasmo
Skalmeje
Farandole
Vigorio
Virtouse
A 30-00
Symbol
Advis
Deben
Senat
Shamrock
Korund
Veronica
Abba
Terra
Galicia
2002
(11)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
Flerårsresultat
2001
2000
1999
(6)
(11)
(14)
1998
(6)
0,2
0
0,02
0
0
0
0
0,01
0
0
0
0
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0,01
0
0,01
0,01
0,01
0,01
0
0
0,01
0,01
0
0
4:2
(tabell 2 forts)
Sort
Pirat
Tulsa
SW Hurtig
Octopus
Vip
Skater
SW Revelj
Complet
Opus
Miller
Boston
Agrestis
SW Kosack
Meunier
Travix
SW Korpral
Olivin
CM 1050
Legron
Blanding
Gefion
Bill
Watson
Biscay
Grommit
Pentium
Saxild
Ina
Kris
Dirigent
Cardos
Balance
Blixen
Ritmo
Hattrick
Flip
Flair
Baltimor
Excellent
Kampa
SW Terje
Trend
Bauxit
Hybnoss IIB
Napier
Asketis
2002
0,02
0,02
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,06
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,6
1,0
1,2
1,7
1,8
2,0
2,3
2,5
2,9
3,1
6
6
6
7
7
8
8
13
20
21
2001
0
0,01
0,02
0,01
0,08
0
0
0,08
0
0,01
0,09
0,8
0,08
0,08
0,2
Flerårsresultat
2000
1999
0
0
0,01
0
0,01
0,03
0
0
0
0,2
0,05
0,01
0,01
1998
0,09
1,8
0,5
0,2
0,6
0,8
0,03
0,2
0,02
0,05
0,06
0,01
1,2
0,08
0,08
0,08
0,02
6
3,2
0,3
0,1
1,4
2,5
0,6
2,5
2,8
7
0,8
0,1
0,9
0,1
0,1
0,7
0,06
0,2
1,8
5
1,6
2,6
2,9
0,8
0,9
1,0
7
36
14
0
0
0
0
0,03
0,03
0,2
0,3
6
0,5
6
21
19
0,05
0
4:3
0,10
0,02
(tabell 2 forts)
Sort
2002
2001
Canari
Charger
Diamant
Hereward
Lars
Marshal
Sasja
Drifter
SW 45310
Redford
Hypnos 1
Classic
Clever
SW Finess
PBI 96/70
Flerårsresultat
2000
1999
0
0
0
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0,01
0,05
0,03
1,1
6
1,5
0,2
0,4
0,01
0
1998
Table 3. Gulrostkänslighet i höstvete under flera år och på flera platser i Europa.
Känslighetsskala: 1-9 ( 9 är mest mottaglig). Rimo= mätare.
Sort
Kosack
Stava
Ritmo
Meridien
Tarso
Kris
SW Revelj
SW Ballad
Ritmo
SW Gnejs
SW Magnifik
SW Harnesk
SW Terje
SW Korpral
Ritmo
SW Virke
SW Agaton
Ritmo
SW Hurtig
SW Kartesch
Ritmo
SW 47420
UK
3
3
6
5
4
7
2
4
7
1
7
5
2
2
4
4
2
7
1
1
7
1
2000
Frank
rike
2
0
6
5
0
7
4
0
6
2
6
2
0
0
5
0
0
7
0
0
6
0
Tysk
land*
1
1
6
5
3
6
0
2
5
3
7
4
2
9
4
1
1
6
5
4
6
1
2001
Tysk
land*
--2
4
4
3
7
2
2
4
4
--0
2
2
4
0
0
4
2
0
4
---
* = infektionsförsök med flera raser
4:4
2002
Tysk
land*
----4
5
1
6
1
--5
0
----1
--6
1
1
5
----4
0
Sverige
4
2
8
7
1
8
0
--7
0
4
0
1
2
7
1
1
8
4
0
7
0
Typ av gen interaktion
Resistens
Ras-specifik Ras-ospecifik
(Vertikal)
(Horisontell)
Resistens
bild
Gener med
Fullständig
stora
resistens
effekter
Gener med
små
effekter
Partiell
resistens
Småplantstadiet
Sällsynt
?
Vuxenplantstadiet
Vanlig
?
Alla plantstadier
Vanlig
?
Småplantstadiet *
?
?
Vuxenplantstadiet *
Vanlig
Sällsynt
Alla plantstadier *
Vanlig
Sällsynt
* Temperaturberoende resistens
Figur 1. Samspelet mellan patogen och växtvärd hos gulrost
Referenser
Hovmøller, M.S. 2001. Disease severity and pathotype dynamics of Puccinia striiformis f.sp.
tritici in Denmark. Plant Pathology 50, 181-189
Jönsson, J.Ö. 1978. Race non-specific resistance to Puccinia striiformis f.sp. tritici. Agri
Hortique Genetica XXXVI, 13-23
Martinon, S. 2002. Veteförädlare på Svalöf Weibull AB i Frankrike. Personligt meddelande
Planteinfo, 2002. Danmarks Jordbruksforskning och Lantbrukets Rådgivningscenter
www.planteinfo.dk
Richter, K. & Hammann, T. 2002. Veteförädlare på Svalöf Weibull AB i Tyskland. Personligt
meddelande
4:5