Antibiotikaresistens - kampen mot det ansiktslösa hotet

advertisement
Antibiotikaresistens
- kampen mot det ansiktslösa hotet
[email protected]
Sid
.
Antimikrobiell resistens (AMR) och
antibiotikaresistens
Antimikrobiella läkemedel förlorar effekt pga att mikroberna förändras;
1.  mutationer
2.  plockar upp “smittsam” genetisk information från andra mikrober i
omgivningen
Olika typer av AMR
1.  Antibakteriell resistens
(mot antibiotika och andra antibakteriella läkemedel)
2.  Antiviral resistens
(t.ex. mot anti-HIV läkemedel)
3.  Antiparasitär resistens
(t.ex. mot anti-malaria medicin)
4.  Antifungal resistens
(t.ex. mot medicin för behandling av Candidiasis)
Naturligt fenomen
Antibiotikaanvändning driver på utvecklingen
•  Ny resistens
•  Selektion “anrikning”
Sid
.
Effekt av penicillin på överlevnad vid infektion*
med Streptococcus pneumoniae
Adapted from Austrian and Gold: Ann Intern Med, 1964, 60(5):759-776.
*med samtidig blodförgiftning
Sid
.
“It is not difficult to make microbes resistant to penicillin …”
Sid
.
Utveckling av nya antibiotikaklasser
Sid
.
Infektionsmedicinens utveckling
•  2000 B.C.
Här, ät den här roten!
•  1000 A.D.
Den där roten är hedendom.
— Be en bön istället!
•  1850
Den där bönen är vidskepelse.
— Drick den här blandningen!
•  1920
Den där blandningen är ormolja.
— Här, ät det här pillret!
•  1945
Det där pillret saknar effekt.
— Här-ta penicillin!
•  1955
Oops… bakterien är resistent.
— Här-ta tetracyklin istället!
•  1960 – 1999
Oj bakterien är multiresistent,
— Här-ta intravenöst!
•  2013
Antibiotika är verkningslöst
— Varsågod, ät den här roten!
WHO, 2000. Overcoming antibiotic resistance.
Sid
.
Blood infec4ons Surgical infec4ons Trans-­‐
planta4ons An4bio4c An4bio4c Resistance Resistance Pneumonia Cancer treatment Sid
.
Care of preterm children Gonorrhea Major surgical procedures Safe child deliveries Typhoid fever Mumhibili hospital, Tanzania The mortality rate from Gram-­‐nega2ve bloodstream infec2on was 43 %, more than double that of malaria.. Blomberg et al. BMC Infect Dis. 2007 May 22;7:43. Sid
(Courtesy ReAct ) .
Neonatal sepsis i sydostasien
(India, Pakistan, Afganistan, Nepal, Bangladesh)
Zulfiqar Bhutta ReAct conference,2010
http://www.reactgroup.org/resource-centre/reactSid .
presentations/the-global-need-for-effectiveantibiotics.html
Multiresistens (MDR) tuberkulos 2011
• 12 miljoner fall
• 630,000 med MDR TB stammar
• Bara drygt 50 % av dessa kan botas
Sid
.
Det finns inte tillräckligt med information för att
uppskatta humanitära och ekonomiska konsekvenser
European Union
United States
300m invånare
70m invånare
25,000 dödsfall/ år
>23,000 dödsfall/ år
>38,000 dödsfall/ år
2.5m extra vårddygn
>2.0m sjuktillfällen
>3.2m vårddygn
Total kostnad för samhället
(€ 900 million, vårddygn)
Approx. €1.5 miljard per år
Total kostnad för samhället
Up to $20 miljard direkt
Up to $35 miljard indirekt
Total kostnad för samhället
US$ 84.6–202.8 mill. direkt
>US$1.3 miljard indirekt
Källa: ECDC 2007
Källa: US CDC 2013
Källa:
Pumart
et al
2012
Källa:
US CDC
2013
500m invånare
Sid
.
Thailand
BNP-sänkning 2-3,5%;
Sid
.
US$ 60-100 000 000 000 000
Sid
.
hEp://www.svt.se/nyheter/mikaels-­‐semesterresa-­‐blev-­‐en-­‐mardrom Ju mer antibiotika som pytsas ut-desto mer resistenta bakterier
Behandlingsalternativen håller på att ta slut!
Source: The evolving Threat of Antimicrobial resistance. WHO, 2012. Adapted from Albrich EID 2004.
Sid 15.
Sid
.
Courtesy L. Sandegren, Uppsala
Sid
.
Courtesy L. Sandegren, Uppsala
Sid
.
Sid
.
(Courtesy ReAct ) Sid
.
Sid
.
Bärarskap av ESBL i faeces
Clinical microbiology reviews 26, 744-758, 2013
Sid 22. 2015-06-07
Sid
.
Fördelning av ESBLA bland Klebsiella
pneumoniae i svåra infektioner inom EU
Sid
.
Data from EARS-Net
K. pneumoniae: percentage of invasive isolates resistant
to carbapenems, 2005, 2010 and 2013
2005
2010
Sid
.
Arrows indicate a significant decreasing and increasing national trends for 2010-2013
Data from EARSS/EARS-Net
Sid
.
Klebsiella pneumoniae – carbapenem resistance
Sid
.
Sid
.
Anmälningspliktig antibiotikaresistens i Sverige
Sid 29.
Resistensen mot vanliga antibiotika mot
urinvägsinfektion för E. coli (1996 – 2014)
1996
1997
1998 nt
1999
2000 nt
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2005
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ampicillin
Sid
.
Mecillinam
Cefadroxil
Nitrofurantoin
Nalidixic acid
Ciprofloxacin
Trimethoprim
Resistensen är multisektoriell och global
•  Inom sjukvården
•  I miljön
–  Sjöar och vattendrag
–  Mark och jordbruk
–  Vilda fåglar och djur
•  I livsmedel
–  kyckling
•  Hos djur
–  Lantbruksdjur
–  Sällskapsdjur
–  vattenbruk
Sid
.
Så vem äger problemet?
Sid
.
Vad måste göras?
Tuberkulos
(2006)
Artemisininresistent
Malaria
(2011)
Antimicrobial
resistance in
N. Gonorrhoea
(2012)
Anti-HIV
resistens
(2012)
Det finns ett gap vad gäller vanliga bakterier som orsakar vanliga sjukdomar
Sid
.
Sid 34. 2015-06-07
WHOs förslag till global handlingsplan mot
AMR
Huvudprinciper
– Hela samhället (alla sektorer) engageras
– Prioritera förebyggande (hygien, vaccin mm)
– “Access, not excess”
– Varaktighet
– Stegvis implementering, delmål som kan följas upp
Sid
.
WHO-global handlingsplan
Fem strategiska målområden
Stärka
kunskapsläget
Förbättra
medvetenhet
och förståelse
Samordning &
Tvärsektoriellt
engagemanng
Utveckla
ekonomisk
modell för
uthållig
finansiering
Sid
.
Optimera
användninga av
antimikrobiella
läkemedel
Prevention
Följa upp implementeringen
Hur jobbar vi i Sverige?
Sid 37. 2015-06-07
Antibiotikaförbrukning i Norden
25,0
DDD/1000 inhabitants/day
20,0
15,0
10,0
Iceland
Finland
5,0
Sweden
Norway
Denmark
0,0
Sid 38. 2015-06-07
Sid
.
Use of antibiotics
as growth
promotors was
banned in Sweden
already 1986!
Sid
.
Minska och förebygga VRI
Sid 41. 2015-06-07
Politiskt stöd
Svensk strategi mot antibiotikaresistens
Sid 42. 2015-06-07
Sid
.
Download