Ökad försäljning av antibiotika för barn

advertisement
Dnr S2017/01419/FS
Socialdepartementet
Till riksdagen
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern
Svar på fråga 2016/17:967 av Jenny Petersson (M) Ökad
försäljning av antibiotika för barn
Jenny Petersson har frågat mig vilka konkreta åtgärder och analyser
regeringen och jag avser att vidta i och med den ökade försäljningen
av antibiotika för barn under 2016.
Sedan den 1 januari 2016 är läkemedel och varor som ingår i
läkemedelsförmånerna och som förskrivs av bl.a. läkare och tandläkare
kostnadsfria för barn under 18 år. En utgångspunkt för reformen var
att möjliggöra en vård på lika villkor oavsett barnfamiljers ekonomi
och därigenom utjämna hälsoskillnader mellan barn och unga. Inga
barn eller unga ska behöva avstå från läkemedelsbehandling av
ekonomiska skäl. Regeringen aviserade i proposition 2015/16:1 att man
avsåg att noga följa reformen för att tidigt kunna identifiera eventuella
oönskade effekter.
Antibiotikaresistens är ett växande globalt hälsohot som regeringen
prioriterar högt. Sverige har i flera avseenden en framstående ställning
när det gäller antibiotikaresistens.
Den totala antibiotikaförskrivningen är låg i jämförelse med andra
länder och den fortsätter att minska. Under 2016 ökade dock
antibiotikaförsäljningen i åldersgruppen upp till 19 år.
Den aktuella ökningen kan ha flera orsaker och måste analyseras
vidare enligt Folkhälsomyndigheten. Myndigheten har i uppdrag att
samla in, analysera och aktivt förmedla kunskap i frågor som rör
antibiotikaresistens. Myndigheten har även i uppdrag att främja
insatser på lokal och regional nivå i frågor som rör rationell
antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. Regeringen stödjer
även genom nationell kompetensgrupp Strama hälso- och
sjukvårdshuvudmännens arbete med antibiotikaanvändning och
antibiotikaresistens.
2
Regeringen kommer fortsätta sitt arbete mot antibiotikaresistens med
utgångspunkt i strategin som regeringen beslutade 2016. Jag kommer
dessutom att noga följa förskrivningen av antibiotika till barn i
enlighet med vad regeringen tidigare har aviserat.
Stockholm den 15 mars 2017
Gabriel Wikström
Download