Kostnaden för en dags fiske (SEK)

Rekreationsvärden för
sportfiske i västra Sverige
Bygger på en studie av
Referens:
Paulrud, Anton. (2004). Recreational values of different types of sportfishing in western Sweden, in Economic valuation of sport-fishing in
Sweden: Empirical findings and methodological developments. Doctoral
thesis, SLU.
Bakgrund
• Hur ser sambandet mellan samhällets nytta och resursallokering ut?
• Beslutsfattande baserat på kostnaden eller nyttan för en fritidsaktivitet
• Nyttan av en fritidsaktivitet motsvarar betalningsviljan minus den
verkliga kostnaden för denna
• Med resekostnadsmetoden som värderingsmetod kan man beräkna
konsumentöverskott
• Dessa välfärdsmått kan användas vid beslutsfattande när budgeten är
begränsad
Värderingsstudie för sportfiske
• Studie från 1998 som använde resekostnadsmetoden för att värdera
sportfiske i Bohuslän i västra Sverige
• Sportfisket indelades i fem kategorier:
• Ordinarie sportfiske, sjöar med främst abborre och gädda
• Sportfiske i sjöar med inplanterad fisk som regnbåge
• Sportfiske i strömmar och vattendrag
• Kustfiske
• Sportfiske med guidade båtar
Resekostnadsstudien
• Postenkät som skickades till 1800 sportfiskare, 15 år och äldre
• Adresser hämtades från bland andra fiskekortsförsäljare
• 70% svarsfrekvens
• Respondenterna fick besvara:
• Socio-ekonomiska frågor
• Frågor om senaste fiskeresan inom Bohuslän, bland annat
• Resekostnad
• Boende under resan
• Fiskeavgifter
• Frågor om hur ofta de fiskar
Resekostnadsmetoden
• Individdata eller medelvärden från geografiska zoner kan användas
•
•
•
•
9 geografiska zoner användes
Antal sportfiskare i varje zon beräknas
Besöksfrekvens för respondenterna från varje zon till varje fiskeplats
Kostnaden per fiskedag beräknas
• Regressionsanalys med besöksfrekvens som beroende variabel och
kostnad per dag som oberoende variabel
ln Vij = β0 + β1Cij
Konsumentöverskottet (CS) beräknas som arean under efterfrågekurvan
minus den verkliga kostnaden
• Det totala CS fås genom att summera över alla individer
• Värdet per dag fås genom att dela totala CS med totala antalet fiskedagar
• Marginella värdet av fångsten räknades ut som:
ln (CSi) = α0 + α1ln (fångsti)
∂CSi / ∂fångsti
i = fiskeplats i
Kostnaden för en dags fiske (SEK)
Typ och plats
Ordinärt fiske
Hällungen
Kärnsjön
Uddevallakortet
S. Kornsjön
Viksjön
Put and take
Bullaren
SFK Härvan
Herrestadsfjället
Svartedalen
Bäck,
strömfiske
N. Örekilsälven
Kustfiske
Guidebåtar
Resekostnad
Fiskeavgift
Övriga
kostnader
Total kostnad
24
50
17
149
79
20
19
5
22
25
46
48
27
81
161
90
117
88
252
265
165
59
89
70
42
44
60
80
185
30
86
84
392
133
234
234
284
135
179
117
0
225
155
141
123
556
276
537
Den totala fångsten
Typ och plats
Ordinärt fiske
Hällungen
Kärnsjön
Uddevallakortet
S. Kornsjön
Viksjön
Put and take
Bullaren
SFK Härvan
Herrestadsfjället
Svartedalen
Bäck,
strömfiske
N. Örekilsälven
Kustfiske
Guidebåtar
Antal fiskar per
dag
Kilo per dag
Antal fiskar per
år
Ton per år
2,4
4,5
3,0
3,8
7,9
1,2
3,3
0,6
4,1
3,7
1 400
1 700
8 800
500
6 300
0,7
1,3
1,8
0,5
3,0
2,5
1,3
1,8
1,1
2,1
1,3
1,4
1,2
6 500
1 400
4 100
4 600
5,5
1,4
3,1
4,6
0,4
6,7
9,6
0,7
5,8
5,0
700
1 802 600
153 500
1,1
1 576,5
80,6
Konsumentöverskott
Typ av sportfiske
CS per dags fiske (SEK)
Ordinärt sjöfiske
53
Put and take
83
Bäck, strömfiske
127
Kustfiske
56
Guidebåtar
115
Totala värden per år, per fisk, per kilo och antal dagar
Totalt värde
(SEK)
Värde per fisk
(SEK)
Värde per kilo
(SEK)
Totala antalet
dagar
Hällungen
32 000
22
45
606
Kärnsjön
20 000
12
16
378
Uddevallakortet
155 000
18
87
2 945
S. Kornsjön
7 000
14
13
131
Viksjön
43 000
7
14
806
Bullaren
221 000
34
40
2 654
SFK Härvan
92 000
65
65
1 110
Herrestadsfjället
187 000
46
60
2 244
Svartedalen
333 000
73
72
4 000
Bäck,
strömfiske
N. Örekilsälven
203 000
304
182
1 598
Kustfiske
14 990 000
8
10
270 000
Guidebåtar
1 834 000
12
23
16 000
Typ och plats
Ordinärt fiske
Put and take
Marginella värden
Typ och plats
Ordinärt fiske
Hällungen
Kärnsjön
Uddevallakortet
S. Kornsjön
Viksjön
Put and take
Bullaren
SFK Härvan
Herrestadsfjället
Svartedalen
Bäck, strömfiske
N. Örekilsälven
Kustfiske
Guidebåtar
Marginellt värde av att fånga
en extra fisk (SEK)
Marginellt värde av ett extra
kilo fisk (SEK)
12
12
9
14
10
23
21
20
24
18
41
51
44
43
44
55
48
45
260
7
10
150
9
16
Sammanfattning
• Studien visar på stora värden hos sportfisket i Bohuslän
• Underlag för policybeslut angående allokering av fiskresurser
• Värdena och kostnaderna beror på vilken typ av sportfiske det handlar
om
• Marginella värden är av betydelse, dessa avtar med storleken på fångsten
• Det totala värdet för Bohuslän kan vara mycket större