Associationsrätt
En överblick
Vad är en association?
• Allmänna associationsrekvisit:
– Avtal om samverkan (bedriva verksamhet)
– för att tillgodose ett gemensamt ändamål
• För bolag krävs dessutom
– Förpliktelse att verka för det gemensamma ändamålet
Avtal och association
• En associationer ska vara grundade på frivillig
rättshandling
• Bygger vanligen på att en serie framtida transaktioner
ska företas
– Typiskt sett långvariga rättsförhållanden
• Associationens motsvarighet till avtalets part är
medlemmen
Intressestrukturen
• Avtalsparter har normalt motstående intressen
– Köparen värderar t.ex. varan högre än köpeskillingen, medan det
omvända gäller för säljaren
• Associationsmedlemmar har normalt gemensamma intressen
– Aktieägare är t.ex. ofta intresserade av att bolaget (och därmed
aktierna) ökar i värde
Associationsformer
• Personbolagen – enkla bolag,
handelsbolag och kommanditbolag (BL)
• Kapitalbolagen – AB, privata och publika
(ABL)
• Föreningar – ekonomiska (FL) och ideella
Ideella och ekonomiska
föreningar
1. Stadgar = avtal om verksamhet och
gemensamt syfte
2. Firma
3. Styrelse
4. Ej för få deltagare
_________________________
5. Ekonomiskt syfte, 1:1 FL
6. Ekonomisk verksamhet, 1:1 FL
7. Medlemmarna deltar i verksamheten, 1:1 FL
Föreningar
• Ekonomiska föreningar
• Konsument-, producent- och arbetskooperativ
• Ideella föreningar
• T.ex. politiska partier, arbetsmarknadens organisationer,
idrottsföreningar
• Skillnaden:
– Ek. för. bedriver ekonomisk verksamhet i syfte att befrämja
medlemmarnas ekonomiska intressen
– Kooperativt krav: medlemmarna ska delta i verksamheten
Bolag
• Enkla bolag, EB (ej JP)
- rörelsen oregistrerad
• Handelsbolag, HB
- rörelsen registrerad som handelsbolag
• Kommanditbolag, KB
-
en särskild variant av HB med ansvarsbegränsning
rörelsen registrerad (åtminstone som HB)
• Aktiebolag, AB
-
rörelsen registrerad som AB
Lagstiftning
• BL
– Enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag
• ABL
– Aktiebolag
• FL
– Ekonomiska föreningar
• Speciallagstiftning (särskilda bolags- och
föreningsformer)
Associationsrättens anatomi
• Förvaltningskompetensen
– Rätten att fatta beslut för associationens
räkning
• Representationskompetensen
– Rätten att t.ex. ingå avtal för associationens
räkning
Förvaltningskompetensen
• Regler för hur beslut fattas för associationens
räkning
– Organisation
• Organ eller enskilda personer?
• Regler som avgör när beslut är rättsenliga
– Procedurregler
• T.ex. majoritetsregler och beslutförhetsregler
– Materiella regler
• Medlemsskydd och externt skydd
Representationskompetensen
• Regler för ställföreträdarskap
– Organisation
• Organ eller enskilda personer?
– Ogiltighetsregler kopplade till rättshandlingar
som verkställer rättsstridiga beslut
• Koppling mellan förvaltningskompetens och
representationskompetens
Offentlig insyn
• Registrering
– Handels-, förenings- och aktiebolagsregister
• Årsredovisning
• Revision
Huvudlinjer
• Medlemsskydd
-
Majoritet/minoritet
• Borgenärsskydd
-
Ansvaret för associationens förpliktelser
Kapitalskydd
• Representation/ställföreträdarskap
• Sanktionssystem
-
Ogiltighetstalan
Klandertalan
Skadeståndstalan
Hävning/tvångslikvidation, m.m.