åra läkemedel - Landstinget Dalarna

Wåra läkemedel
Barn och smärt­
samma procedurer
i vården
sid 4
Vad gör en klinisk
farmaceut? sid 6-7
Terapi­
rekommendationer
2015 sid 8-9
Ny framgångsrik behandling
mot Hepatit C!
– som samtidigt blivit pilotområde för två nationella samarbeten
Det har skett ett genombrott vad
gäller behandlingen av kronisk
hepatit C-virusinfektion.
Detta till enormt stor nytta för
berörda patienter och till stor
glädje för behandlande sjukvårdspersonal!
Hepatit C-viruset orsakar en inflammation i levern som på sikt
kan orsaka cirros (skrumplever),
leversvikt och i sällsynta fall
utvecklas till levercancer.
Hepatit C smittar genom blod
och den vanligaste smittkällan
är att personer delar kanyl eller
spruta vid injicering av droger.
Smittan kan överföras sexuellt, men det är ovanligt. Även
blodtransfusioner kan smitta,
men i Sverige testas sedan 1992
allt blod vilket numera gör den
smittrisken i praktiken utesluten.
Stort mörkertal
Problemet är stort i världen,
med beräknat ca 160-170 milj
smittade. Omkring 45 000 personer i Sverige har hepatit C med
runt 2 000 nya fall om året.
I Dalarna har behandlande kliniker beräknat att det finns
ca 600 smittade, men anger samtidigt att mörkertalet nog kan
vara stort.
Obehandlad kronisk hepatit Cvirusinfektion kan leda till levercirros. I Sverige är ca 30 procent
av levertransplantationerna
orsakade av hepatit C-virus.
Hepatit C-virus delas in i olika
genotyper där genotyp 1 är den
vanligaste och står för ca 50 procent av infektionerna. Genotyp 3
forts nästa sida
Ansvarig utgivare och redaktör: Annika Braman Eriksson, distriktsläkare och ordförande i läkemedelskommittén
Redaktör: Åsa Folkesson, receptarie läkemedelsavdelningen
Läkemedelskommittén, Landstinget Dalarna, Hus 17:3, 791 82 Falun
www.ltdalarna.se/lakemedel
Layout: Michael Marklund, informationsavdelningen
Tryck: Printeliten, Falun
nr 2
2014
Wåra läkemedel
står för ca 30 procent, genotyp 2 och 4 står för ca
15 resp 4-5 procent.
Tidigare har infektioner orsakade av genotyp 1
varit svårast att behandla, medan genotyp 2- och
3-infektioner har varit lättast. Det har då rört sig
om betydligt lägre utläkningssiffror trots längre
behandlingstider.
Nya direktverkande läkemedel
Nu har nyligen flera nya direktverkande antivirala läkemedel lanserats på marknaden, och
ytterligare nya är på väg. Dessa har gjort det
möjligt att framgångsrikt behandla den kroniska
infektionen utan att behöva använda andra mera
biverkningsbenägna preparat, t.ex. interferoner
och första generationens direktverkande medel.
Många patienter tål inte interferon, har kontraindikationer eller avstår på grund av biverkningsrisken.
De nya läkemedlen används ofta i kombination
med varandra och har i studier en mycket hög
utläkningsgrad, ofta >90 procents virusfrihet
(SVR, sustained viral respons) oavsett genotyp,
och biverkningarna är alltså färre och lindrigare.
De nya behandlingarna möjliggör dessutom kortare behandlingstider (8-12-24 veckor) och är en
enklare behandling i tablettform.
De nya preparaten indelas efter antiviral effekt
inkl vilka genotyper som täcks, hur resistens
motverkas (resistensbarriär), biverkningsprofil,
behandlingstidens längd i olika situationer, interaktioner m.m.
Genom dessa nya läkemedel är det därför nu
möjligt att behandla fler patienter (på sikt kanske
till och med komma åt hepatit C-virusepidemin).
Om kostnaderna i framtiden blir rimliga, kan
det kanske bli möjligt att inkludera även patientgrupper som idag inte behandlas (inte har behandlats), t. ex. patienter med missbruk.
All kunskap kring det nya på området samlades
i somras i det uppdaterade kunskapsdokumentet
från Läkemedelsverket och Referensgruppen för
antiviral terapi.
2
En inledande, begränsande faktor är att dessa
läkemedel är mycket dyra, hittills har många behandlingar kostat över 600 000 kronor per patient
(vid längre behandlingstider ibland det dubbla).
Att ge medicinen till 30 000 av de smittade i
Sverige skulle kosta landstingen 12–15 miljarder kronor. Men, samhällsvinsten skulle bli
stor. De botade kan sluta gå på kontroller, slipper leversvikt, cancer och levertransplantation.
Många kan kanske börja arbeta i stället för att gå
sjukskrivna. Biverkningarna med interferon har
också inneburit att man inte har kunnat behandla
patienterna inför levertransplantation. Det har
gjort att infektionen snabbt kommit tillbaka i den
nya levern. Men de nya medlen kan nu lösa detta
problem.
Hos både stat och landstingen är man medveten
om att de nya läkemedlen kommer att öka kostnaderna.
I första hand finns förstås allt det positiva, att de
nya läkemedlen ger helt nya möjligheter att behandla hepatit C. Sedan blir det förstås en utmaning hur kostnaderna ska hanteras.
Ordnat införande och TLV
Ovanstående har gjort att de nya läkemedlen mot
Hepatit C har valts som pilotområden i två nya
nationella satsningar.
Det ena är s.k. Ordnat införande i samverkan
(Otis), ofta av nya, dyra läkemedel. Syftet är att
uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela
landet.
Här har SKL och alla landsting gemensamt tagit
fram ett införande- och uppföljningsprotokoll.
Detta är ett samlat kunskapsunderlag som utgör
en vägledning i hur de nya läkemedlen bör introduceras och följas upp, samt deras initiala plats i
terapin.
Införandet utgår från experternas kunskapsunderlag, och prioriterar dem med svårast sjuk-
Wåra läkemedel
De nya preparaten indelas efter antiviral effekt inkl vilka genotyper som täcks, hur resiste
motverkas (resistensbarriär), biverkningsprofil, behandlingstidens längd i olika situatione
interaktioner mm
domsstadium först. Det rör sig först och främst
Satsningen inom ordnat införande ovan, där man
om patienter med
leverfibros
och
F4 alterna-är det därför
vill ha nu
läkemedlen
hälsoekonomiskt
Genom
dessaF3
nya
läkemedel
möjligt att
behandla flerbedömda,
patienter (på sikt k
tivt de som genomgått
har gjort attOm
företagen
ändå valt
att ansöka om
och medorgantransplantation
komma åt hepatiteller
C-virusepidemin).
kostnaderna
i framtiden
blir rimliga, ka
har svåra extrahepatiska manifestationer.
förmån.
kanske bli möjligt att inkludera även patientgrupper som idag inte behandlas (inte har be
t ex patienter med
missbruk.
I Dalarna har behandlingsteamet
bedömt
behoDet har bl a lett till ytterligare avtal kring riskdel-
vet till ca 210 patienter 2014-2017. Med oförändning i form av behandlingstider, antal patienter
All kunskap kring det nya på området samlades i somras i det uppdaterade kunskapsdoku
rad prissättning (dock, se nedan) kan kostnaden
mm. Nyligen kom också Tandvårds- och läkeLäkemedelsverket
Referensgruppen
för antiviral terapi.
för detta beräknas
till ca 25 miljoneroch
kronor
i år
medelsförmånsverkets
subventionsbeslut för de
och 30-40 mkr kommande år.
första av de läkemedel som redan finns i Sverige.
En inledande, begränsande faktor är att dessa läkemedel är mycket dyra, hittills har mån
I båda satsningarna sker förstås ett nära samarbebehandlingar
kostat
över
600
000
kronor
(vid
längreoch
behandlingstider
det dubbla).
Den andra satsningen där Hepatit C valts som
te med
varandra
i samverkan medibland
experter
pilotprojekt är TLVs (Tandvårds-och läkemeoch kunskapsdokumentet ovan.
Att ge medicinen till 30 000 av de smittade i Sverige skulle kosta landstingen 12–15 miljar
delsförmånsverket) uppdrag att utveckla sin
samhällsvinsten
skulle
bli stor. Uppföljning
De botade kan
slutamed
gå på
kontroller,
slipper leversv
värdebaseradeMen,
prissättning
samt utveckla
samarplaneras
flera
myndigheter
och levertransplantation.
kanredan
kanske
arbeta
stället för att gå sjukskrivna.
betet med landstingen.
Landstingen i sin turMånga
vill
frånbörja
början
kring ibl.a.:
utveckla sin roll
som stark köpare
av bl
a patien- har också
• Attinneburit
rätt patienter
behandling,
enligt indikaBiverkningarna
med
interferon
att får
man
inte har kunnat
behandla pat
ternas läkemedel.
rekommendation
inför levertransplantation. Det har gjorttion
attoch
infektionen
snabbt kommit tillbaka i den nya
• Effekt och säkerhet i klinisk användning
de nya medlen kan nu lösa detta problem.
Läkemedel mot hepatit C faller under smitt• Jämlik vård - att patienter får tillgång till
skyddslagen. Företagen behöver därför inte
samma läkemedel oavsett bostadsort, ålder,
Hos
stat och landstingen
medveten
om att de nya läkemedlen kommer att
ansöka om att få
ett både
pris subventionerat
av Tand- är man kön
eller socioekonomi.
vårds- och läkemedelsförmånsverket.
Men då
kostnaderna.
flera av de nyaIläkemedlen
nått
marknaden,
första hand
finns
förstås ökar
allt det positiva, att de nya läkemedlen ger helt nya möjlighe
konkurrensen och det finns förhoppningar om
Per-Henrik Back
behandla hepatit C. Sedan blir det förstås en utmaning hur kostnaderna ska hanteras.
att företagen sänker priserna.
Läkemedelsstrateg vid Läkemedelsavdelningen
Ordnat införande och TLV
3
Ovanstående har gjort att de nya läkemedlen mot Hepatit C har valts som pilotområden
Referat från utbildningsaktivitet 5/11
WIbland
årainnebär
läkemedel
vårdens möten med barn både oro och smärta. Läkemedelsverket har presenterat en rapport med
rekommendationer om hur vi på bästa sätt kan underlätta för barnen vid sådana tillfällen. Läkemedelskommittén,
Barnhälsovårdsenheten och Barnkonventionssamordnaren inbjöd med anledning av det till utbildning riktad till alla
yrkeskategorier som möter barn i sjukvården och Folktandvården.
Barn och smärtsamma procedurer i vården
Referat
frånom
utbildningsaktivitet
Kortfattat
programmet där tanken5/11
var att följa pyramiden i bilden nedan:
Barns smärta från nyfödd till vuxen
- Anders Fritzberg, barnläkare barn- och ungdomsmedicin berättade om smärtans fysiologi och visade på olika tillfällen
Ibland innebär vårdens möten med barn både
Förberedelser och planering, nyckel till ett gott
barns liv där sjukvården behöver behandla/hantera barnets smärta, t ex vaccinationer, provtagning, olyckor, infektione
resultat? Exempel från olika verksamheter
oro och smärta. Läkemedelsverket har presenteSist i eftermiddagens program tog han upp farmakologisk behandling. Han visade även PM från Vårdverktyg på Navet d
Akuta situationer kräver också planering, Peter
rat enman
rapport
medaktuella
rekommendationer
hur
kan hitta
läkemedel ochom
doseringar.
Danielsson
sjuksköterska,
Ambulanssjukvården
vi påFörberedelser
bästa sätt kanoch
underlätta
förnyckel
barnen
planering,
till vid
ett gott resultat?
Exempel från
olika verksamheter
Dalarna
berättade
hur
ambulansen
hanterar
olika
sådana
tillfällen.
Läkemedelskommittén,
Barn- ”Akuta situationer kräver också planering” Peter Danielsson sjuksköterska, Ambulanssjukvården
Dalarna
berättade hu
ambulansen hanterar
olika situationer med barn. Någotsituationer
som förenklat
deras
verksamhet
är förenklat
möjligheten
att ge
med
barn.
Något som
deras
hälsovårdsenheten
och Barnkonventionssamordläkemedel
nasalt via en särskild
adapter. Barnen
är oftast bekanta
med nässpray och de slipp
verksamhet
är möjligheten
att ge smärtstillande/
narensmärtstillande/sederande
inbjöd med anledning av
det till utbildning
sederande läkemedel nasalt via en särskild adapriktadstick.
till alla yrkeskategorier som möter barn i
- Procedurplanering
samt Distraktion/ Fysikaliska metoder.
ter. Barnen är oftast bekanta med nässpray och
sjukvården
och tandvården.
Linda Belin, förskollärare, Lekterapin och Katarina Olsson, sjuksköterska Barnmottagningen Falu lasarett berättade
de slipper stick.
Kortfattat om programmet där tanken var att
tillsammans om hur de planerar provtagning, injektioner, undersökningar på bästa sätt med hjälp av lek och samtal. Säg
följa pyramiden
bilden
nedan.
aldrig att deti inte
kommer
att göra ont! var en viktig uppmaning.
Procedurplanering samt Distraktion/ Fysikaliska meSprutor och annat som sticksBarns- Barnhälsovårdens
smärta från nyfödd
till
vuxen
toder. Linda Belin, förskollärare, Lekterapin och
arbete med vaccinationer
Anders
Fritzberg,
barnläkare
barn- och ung- berättade om
Katarina
Olsson,och
sjuksköterska
BarnmottagningKristin
Lindblom,
barnhälsovårdsöverläkare
förberedelser
omvårdnad vid
vaccinationer. Framöver ka
man
t
ex
tänka
sig
att
arbeta
med
kallelser
för
att
förbereda
barnen
bättre
redan
hemifrån.
1177
har en
domsmedicin Dalarna, berättade om smärtans
en Falu lasarett berättade tillsammans om
hurbra sida med
filmer.
fysiologi
och visade på olika tillfällen i ett barns
de planerar provtagning, injektioner, undersökFarmakologisk
behandling.
liv där
sjukvården behöver
behandla/hantera
ningar på bästa sätt med hjälp av lek och samtal.
- ”Rekommenderade läkemedel för barn”, Annika Braman Eriksson, läkare och ordförande i Läkemedelskommittén
barnets smärta, t ex vaccinationer, provtagning,
Säg aldrig att det inte kommer att göra ont! var
presenterade häftet med samlade råd kring barns läkemedelsbehandling som utarbetats av 7 landsting tillsammans. (Fi
olyckor, infektioner.
en viktig uppmaning.
också med i denna tidning).
- Anders Fritzberg, se ovan.
Alla powerpointpresentationer samt inspelning från föreläsningarna finns att ta del av p
Navet/Hälso- och sjukvård/Läkemedel/Utbildning
Åsa Folkesson, farmaceut Läkemedelsavdelningen
Pyramid för
Pyramid för
behandling
behandling
av barn vid
av
barn vid
smärtsamma
procedurer
procedurer
Utökad
farmakologisk
behandling
Distraktion/
fysikaliska metoder
Se film, läsa saga
Blåsa såpbubblor
Värme-kyla
Grundläggande behandling
Förberedelse:
Individuell och åldersanpassad
Hudbedövning/topikal anestesi
Nyfödda och späda barn:
Vara mätt, napp, söta lösningar, hud mot hud,
stödjande sammanhållning
Planering
Analys:
Risk/fördel med proceduren
Barnets tidigare erfarenheter
Personal- och materiella resurser
Anpassa proceduren till barnets sov-/mattider
4
16
Wåra läkemedel
Sprutor och annat som sticks
Barnhälsovårdens arbete med vaccinationer
Kristin Lindblom, barnhälsovårdsöverläkare
berättade om förberedelser och omvårdnad vid
vaccinationer. Framöver kan man t. ex. tänka sig
att arbeta mer med kallelser för att förbereda barnen bättre redan hemifrån. Kristin rekommenderade 1177.se som har en bra sida med filmer.
Anders Fritzberg återkom och tog upp farmakologisk behandling. Han visade på olika alternativ
som finns, visade PM från Vårdverktyg på Navet
där man kan hitta aktuella läkemedel och doseringar. I läkemedelsmodulen i TakeCare finns bra
smärtfavoriter med prefixet ”BARN”.
Farmakologisk behandling.
Alla powerpointpresentationer samt inspelning
från föreläsningarna finns att ta del av på navet/
Hälso- och sjukvård/Läkemedel/Utbildning
Rekommenderade läkemedel för barn, Annika Braman Eriksson, läkare och ordförande i Läkemedelskommittén presenterade häftet med samlade
råd kring barns läkemedelsbehandling som utarbetats av sju landsting tillsammans (se nedan).
Hela rapporten från Läkemedelsverket finns här:
här.
Åsa Folkesson
Farmaceut Läkemedelsavdelningen
Rekommenderade läkemedel
för barn i Dalarna
Nyhet för 2014 är häftet ”Rekommenderade läkemedel för barn, Version Dalarna
2014/2015”.
Det har utarbetats tillsammans med sex
andra landsting och är till för alla som i
sin vardag handlägger barnärenden men
som inte är färdiga barnspecialister. Det
skickas ut tillsammans med de vanliga
terapirekommendationerna och finns
även på Läkemedelsavdelningens publika sida här.
Rekommende
rad
Version Dalarn e läkemedel för barn
a 2014–2015
Utarbetad av La
ndstinget i Upps
ala län. Anpassa
kommittés Terap
d till Dalarnas
irekommendatio
Läkemedelner 2014-2015
1
5
Wåra läkemedel
Vad gör en klinisk farmaceut?
På läkemedelsavdelningen finns tio kliniska
farmaceuter, med arbetsplatser i Falun, Mora,
Ludvika och Avesta. De flesta av oss kliniska farmaceuter arbetar på olika avdelningar på länets
sjukhus. Arbete med klinisk farmaci bedrivs även
inom primärvården och på kommunala särskilda
boenden.
”Klinisk farmaci är de aktiviteter och den service som
farmaceuten i vårdteamet bidrar med för att utveckla
och främja rationell och ändamålsenlig användning av
läkemedel”.
Syftet med klinisk farmaci är att identifiera, lösa
och förebygga läkemedelsrelaterade problem för
att öka patientsäkerheten. Exempel på läkemedelsrelaterade problem är riskfyllt läkemedelsval,
felaktig dosering, biverkningar, interaktioner,
hanteringsproblem eller övriga problem som är
relaterade till patientens läkemedelsanvändning.
Vad är en enkel och fördjupad
läkemedelsgenomgång?
Det står beskrivet i Socialstyrelsens föreskrift,
SOSFS 2012:9, att patienter som är 75 år eller
äldre och som är ordinerade minst fem läkeme-
6
del ska erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång
vid olika typer av vårdkontakter.
En enkel läkemedelsgenomgång är en kartläggning av patientens ordinerade läkemedel och
insättningsorsak, vilka av dessa läkemedel som
patienten använder och vilka övriga läkemedel,
såsom receptfritt eller naturläkemedel, patienten
använder. Läkemedelslistan ska även kontrolleras att den är korrekt och att läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker.
En fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas om patienten har kvarstående läkemedelsrelaterade problem alternativt misstanke om
det efter en enkel läkemedelsgenomgång. Vid
en fördjupad läkemedelsgenomgång ska man
för varje ordinerat läkemedel kontrollera att det
föreligger en aktuell indikation, värdera dess
behandlingseffekt och bedöma doseringen i relation till patientens fysiologiska funktioner. Det
ingår även att utvärdera om risken för biverkningar och interaktioner är större än nyttan med
läkemedlet samt läkemedlets nytta i förhållande
till patientens övriga läkemedel.
Wåra läkemedel
En vanlig arbetsdag för en klinisk farmaceut
på en slutenvårdsavdelning
Dagen börjar med journalgranskning av aktuella
patienter för att få en uppfattning om patientens
sjukdomar och behandling, men även för att
identifiera eventuella läkemedelsrelaterade problem. Med hjälp av informationen från journalen
utför vi sedan ett läkemedelssamtal med patienten där vi går igenom vilka läkemedel patienten
tar hemma för att säkerställa att läkemedelslistan
i journalen är korrekt. Vi försöker även ta reda
på om patienten har några besvär/problem som
eventuellt kan vara kopplat till något av de använda läkemedlen. Under samtalet kan det dyka
upp en del frågor kring läkemedelsbehandlingen
och vi försöker då informera patienten om varför
de tar vissa läkemedel och hur de ska tas.
Efter läkemedelssamtalet kan det ibland behövas
en kompletterande journalgranskning om det har
framkommit något nytt under samtalet. Ibland
kan patienten inte redogöra för sina läkemedel
och då kan anhörig eller patientens boende behöva kontaktas för att få korrekt information.
Eventuella fel i läkemedelslistan samt läkemedelsrelaterade problem framförs direkt eller
under rond till läkare och dokumenteras i journalen. Under dagen besvarar vi läkemedelsfrågor
som dyker upp från sjuksköterskor eller läkare.
Arbete i primärvård och kommunal vård
Arbetsgången överensstämmer till stora delar
med den inom slutenvården. En skillnad är att en
läkemedelsgenomgång föregås av en genomförd
symtomskattning (Phase-20 eller Phase-Proxy)
och att själva genomgången görs i ett team bestående av läkare, sjuksköterska, apotekare och
vårdpersonal i form av kontaktperson. Ibland
kan även patient eller anhörig närvara.
Exempel på läkemedelsrelaterade problem
som den kliniska farmaceuten stöter på:
• Vanligaste läkemedelsrelaterade problemet är
att läkemedelslistan i TakeCare inte är uppdaterad i förhållande till Pascal eller efter vad
patienten tar hemma.
• Vid samtal med patienten kan det komma
fram att patienten har slutat ta något läkemedel eller att patienten glömmer ta sina läkemedel ibland. Dålig följsamhet är ett exempel på
ett läkemedelsrelaterat problem.
• Olika typer av interaktioner, exempelvis den
mellan omeprazol och doxycyklin. Absorptionen av doxycyklin minskar med cirka
50 %, vilket gör att dosen bör dubbleras för att
få optimal effekt.
• Mindre lämpliga läkemedel till äldre enligt
Socialstyrelsens ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre”. Exempelvis beskriver
patienten besvär med dagtrötthet och myrkrypningar nattetid. Detta kan orsakas av
sömnmedlet Propavan, vilket patienten var
ordinerad.
• När den kliniska farmaceuten frågar patienten om vilka receptfria läkemedel patienten
tar kan det komma fram att Treo är väldigt
bra mot huvudvärk så det tar patienten en
varje morgon och ibland också en till kvällen.
Patienten har varit inlagd på grund av försämring i sin hjärtsvikt.
• Läkemedelsrelaterade problem som kan sammankopplas med brister i kommunikation,
exempelvis att patienten har fortsatt att ta ett
läkemedel hemma fastän det har blivit utsatt
under föregående vårdtillfälle.
Övriga tjänster som vi erbjuder
Förutom läkemedelsgenomgångar arbetar vi
också med utbildningar till sjuksköterskor och
läkare. Exempel på utbildningar kan vara ”Läkemedel och äldre”, läkemedelsbehandling
inom vissa terapiområden, Pascal, interaktioner,
exempel på läkemedelsrelaterade problem som
vi hittar i vardagen, information om tabletter
går att dela eller krossas och var man hittar den
informationen. Vi är också med under AT-introduktionen för att informera om vad en klinisk
farmaceut arbetar med.
Har ni frågor?
Kontakta oss gärna på
[email protected]
7
Wåra läkemedel
Uppdatering av Basläkemedel och
Terapirekommendationer 2015
Listan över Basläkemedel är under revidering
och kommer inom kort ut i ny upplaga, både
som pappersversion och som app för iPhone och
Android.
Yasmin, som är ett andrahandsalternativ för antikonception, ersätts med det billigare generiska
alternativet Cleosensa.
Terapirekommendationerna utges vartannat år
som bok. I webb-versionen, här, har det gjorts en
del korrigeringar och uppdateringar kommer att
göras löpande.
Atorvastatin är förstahandsval vid dyslipidemi.
Förstahandsvalet av NOAK vid förmaksflimmer
blir Eliquis, se Blod ovan. Bevaka webbversionen
av Terapirekommendationerna!
Blod:
Hud:
Eliquis (apixaban) blir förstahandsvalet av
NOAK (Nya Orala AntiKoagulantia, även kal�lade DOAK= Direktverkande Orala AntiKoagulantia) vid venös tromboembolism , vid förmaksflimmer och efter elektiv höft/knäproteskirurgi.
Xarelto och Pradaxa är andrahandsval vid alla
tre indikationerna. Ny skrivning finns i webbversionen av Terapirekommendationerna. Dessutom
kommer vårdprogrammet ”Antikoagulationsbehandling i Dalarna” att revideras.
Aldara, basbehandling av aktiniska keratoser.
Läkemedelsverket har publicerat nya behandlingsrekommendationer för akne, se http://www.
lakemedelsverket.se/akne. Differin (adapalen)
väljs vid komedoakne och vid mild papulopustulös akne. Kombinationen Differin och Basiron
(bensoylperoxid)= Epiduo är förstahandsval vid
medelsvår papulopustulös akne och ett alternativ
vid den milda formen.
Diabetes:
I linje med de nya nationella riktlinjerna görs
inga förändringar i rekommendationerna, dvs.
metformin är fortfarande förstahandsval vid
typ2-diabetes. Nästa steg är tillägg av NPHinsulin alternativt SU (glipizid eller glimepirid).
Nya behandlingsprinciper med DDP4-hämmare,
GLP1-analoger och SGLT2-hämmare är fortfarande 3:e-handsval.
Gynekologi och urologi:
Förstahandsval vid bakteriell vaginos är Zidoval
vaginalgel alternativt Dalacin vagitorier. Peroral
behandling ska vara ett andrahandsval. Pravidel
för avbrytande av laktation tas bort från baslistan
pga. risk för svåra kardiovaskulära och neurologiska biverkningar.
8
Hjärta Kärl:
Vid svår papulopustulös akne och vid medelsvår papulopustulös akne, där lokalbehandling
haft otillräcklig effekt, ges Tetralysal i 3 månader (högst två kurer), alternativt Cleosensa för
kvinnor som även är i behov av antikonception.
Lokalbehandling ska ges parallellt med peroral
behandling och fortgå så länge aknebenägenhet
kvarstår.
Huvudlöss:
Behandling av huvudlöss är egenvård, varför
avsnittet tas bort från Basläkemedel.
Luftvägar Allergi:
Här har vi nyheter för både astma- och KOL-behandling. Symbicort Turbuhaler har fått generiska alternativ som anses vara både bättre och
billigare:
Wåra läkemedel
Bufomix Easyhaler blir förstahandsvalet för kombinationsbehandling av astma till personer >12
år, Symbocort turbohaler ett andrahandsval till
dessa och förstahandsval till barn 6-12 år.
Munhåla Tand:
Vid KOL stadium 3-4 med upprepade exacerbationer väljs i första hand Bufomix Easyhaler,
i andra hand DuoResp Spiromax (som är en ny
typ av inhalator), alternativt Symbicort Forte
Turbuhaler.
Stroke och TIA: Trombyl och/eller klopidogrel
är inget alternativ till Waran/NOAK vid kardiell
embolikälla.
Anti (aciklovirkräm) , egenvård, stryks från
Basläkemedel.
Neurologi:
BPSD
Seretide Diskus forte och Flutiform tas bort från
Basläkemedel.
(Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid
Demens)
Nytt avsnitt kommer i webb-versionen av Terapirekommendationerna.
Hosta: Hostmediciner ingår inte i läkemedelsförmånen och det finns ingen evidens för positiv
effekt.
Smärta:
Rinit: Nasonex ersätts av generiskt mometason.
Mage Tarm:
Proktit: Predklysma är avregistrerad. Ersätts av
Prednisolon Klysma som är ett extemporepreparat.
Morfin/ Dolcontin är förstahandsval vid svår
smärta. Oxikodon tas bort från baslistan pga.
förväxlingsrisk mellan depottablett, tablett och
kapsel. Depotpreparaten kommer framöver att
heta t.ex. ”Oxikodon Depot” följt av firmanamnet. De olika beredningsformerna av Oxikodon
finns som favoriter i TakeCare och väljs vid nedsatt njurfunktion.
Vid
förskrivning
av Prednisolon Klysma i TC
Saroten, för behandling av neuropatisk smärta,
Mage
Tarm:
måste
man markera fliken ”ej godkända läkeersätts med generiskt amitryptilin.
Proktit: Predklysma är avregistrerad. Ersätts av Prednisolon Klysma som är ett extemporepreparat.
medel”. Detaljer går att läsa under ”jordgloben”,
Vid förskrivning av Prednisolon Klysma i TC måste man markera fliken ”ej godkända läkemedel”.
Tycker ni att Basläkemedel ser rörig ut?
scrolla till ”funktionsbeskrivning” och sök
Detaljer går att läsa under ”jordgloben”, skrålla till ”funktionsbeskrivning” och sök ”extempore”.
Varför ett handelsnamn ibland och andra gånger den
”extempore”.
generiska benämningen?
Om möjligt rekommenderar vi ett generiskt
preparatnamn som ingår i förmånen, t.ex. klopidogrel. Finns inget preparat med den generiska
benämningen, väljs ett handelsnamn på ett preparat inom förmånen, t.ex. Mindiab.
Observera att det endast är preparat inom förmånen som är utbytbara på apoteket.
Fiona Skogh
Informationsläkare
9
• Infektioner, antibiotika (Biologiska läkemedel och in
väg?)
Wåra läkemedel
”Det finns inga gratisluncher – marknadsföring av läke
Hur lyckas läkemedelsföretagen få dig att skriva ut just
– Malena Jirlow, informatör, Stockholms läns landsting
Gemensamma utbildningsdagar för
Program och anmälan: www.orebroll.se/lakemedelsfo
läkare i Uppsala/Örebroregionen
Välkomna!
Träffa kollegor och lyssna till föredrag som
besvarar kritiska frågor av praktiskt värde för
vården – med aktuell evidensbaserad kunskap.
Programmet passar läkare på alla nivåer – både
från sjukhus och öppenvård.
Programmets huvudrubriker är:
• Diabetes (Nya medel, nya nationella riktlinjer)
• Medicinska genombrott – vad vinner vi på
nya terapier? (Hepatit C, bröstcancer, malignt
melanom)
• Barn och läkemedel (Vilka läkemedel kan
rekommenderas till barn?)
• Parkinson och MS (Allmänt om nya behandlingar)
• Beroendesjukdomar (Iatrogent beroende,
alkoholberoende)
• Njurfunktion (När krävs dosanpassning?)
• Infektioner, antibiotika (Biologiska läkemedel
och infektioner, Resistens – vart är vi på väg?)
• ”Det finns inga gratisluncher – marknadsföring av läkemedel” Hur lyckas läkemedelsföretagen få dig att skriva ut just deras medel?
Program och anmälan läkemedelsforum
Välkomna!
EN JULKLAPP!
Precis vid pressläggning har vi fått veta att
Landstinget Dalarna får 16 miljoner kr för att
vi klarat målvärdena för de flesta indikatorerna för ökad patientsäkerhet i Patientsäkerhetsöverenskommelsen 2014!
Sex av dessa miljoner handlar om läkemedel;
minskad/adekvat antibiotikaförskrivning
samt rutiner för utskrivningsinformation till
patienten (läkemedelsberättelse och aktuell
läkemedelslista) som vi följer och utvärderar.
Bra jobbat!
10
Wåra läkemedel
Ansvar för gemensam läkemedelslista
Allt fler landsting inför journalsystem med
gemensam läkemedelslista för alla vårdgivarens
enheter. Det innebär att förskrivare från olika håll
kan se patientens samtliga tidigare ordinationer.
Inom något år kan vi räkna med att grunden till
vår läkemedelslista är nationell och innefattar
samtliga patienters ordinationer.
Eftersom det rått en oklarhet om det finns någon
person eller position som är ansvarig för helheten
har Sveriges Läkarförbund och LOK (Nätverk för
Sveriges Läkemedelskommittéer) gjort en uttolkning av gällande lagar och föreskrifter.
Dokumentet har i sin helhet presenterats bland
annat i Läkartidningen och kan även läsas i sin
helhet här.
Titeln på dokumentet är ”Ansvar för patientens
ordinerade läkemedel-läkemedelslista”.
2014
arförbund
Sveriges läk
mittéer
medelskom
eriges Läke
rk för Sv
LOK – Nätve
rade
tens ordine
n
e
ti
a
p
r
fö
Ansvar
lslista
– läkemede
l
e
d
e
m
e
k
lä
1
LOK
De viktigaste punkterna är:
1.Ordination som avser läkemedelsbehandling
– läkemedelsordination – innebär förutom
beslutet om läkemedelsbehandlingen också
ansvar för plan för uppföljning och avslutning
av behandlingen.
2.Samtliga ändringar av pågående läkemedelsordinationer innebär att ett nytt beslut om
behandling fattas och innebär alltså en ny
läkemedelsordination. Detta gäller till exempel beslut om ändrad dosering eller administrationssätt, ändrad behandlingstid inklusive
förnyelse av recept, avslutande av behandling
och/eller beslut om en förändrad uppföljning
av behandlingen.
3.Varje läkare som ordinerar ett läkemedel har
ansvar för att denna ordination är lämplig
både utifrån patientens hälsotillstånd och övriga läkemedel samt annan pågående behandling eller utredning.
4.Varje läkare som ordinerar ett läkemedel har
ansvar för behandling och uppföljning av
detta läkemedel, om ej annat överenskommits
med kollega.
Det är varje förskrivarens ansvar att vid varje
kontakt med en patient förvissa sig om att läkemedelslistan är korrekt och aktuell. Då fungerar
också varningarna i Janusfönstret och i den
kommande NjuRen-funktionen där varningar för
läkemedel som utgör risk vid nedsatt njurfunktion ska presenteras.
Ett bra sätt är att skriva ut läkemedelslistan och
visa och ge till patienten, då finns möjlighet att få
med de justeringar som patienten själv gjort.
r
mittée
emedelskom
Sveriges Läk
Nätverk för
__________
____________
____________
____________
______
____________
lslista
lade läkemede
Patientens sam öppen vård.
gi
för hanterin
– ansvar och
riktlinjer
teraselslista bör han _______
lad läkemed
___
om hur en sam
____________
mmendationer __________________
-LOK:s reko
___
___
___
___
____________
för Sveriges läkemedelslista bör
:s (nätverket
samlad
t innehåller LOK
er om hur en
ommittéer, av
Detta dokumen ter och rekommendation
läkemedelsk
tliga landets
åsik
kommittéer)
remiss till sam
Läkemedels
tälldes, efter
fasts
1.0
ion
rdinationer i
hanteras. Vers 2 2009.
läkemedelso
över
sikt
över
isk
ärvård och
LOK:s AU 11/1
s en elektron
k från både primoende av var
elslista avse
nationshistori
lad läkemed
ner och ordi
samlat sätt, ober
Med en sam
ett
natio
på
ordi
ar
och
lagr
samlat
öppen vård som Översikten presenteras
er.
sitt område.
sjukhusklinik skapad.
elslista inom
är
m eller via en
lad läkemed
journalsyste
ordinationen
oner får en sam
ett gemensamt
sting eller regi en läkemedelsmodul i
Alltfler land
via
as
har
ystem.
skap
n
lista
kerheten och
olika journals
Läkemedels
st för patientsä
tar data från
min
häm
inte
som
positivt,
applikation
för en samlad i
något mycket
tsättningarna
och ansvar
medelslista är
ekniska föru
En samlad läke n länge. När nu de IT-t å förhållningssätt, riktlinjer
seda
viktigt att ocks
efterfrågats
as.
sta finns är det läkemedelslista förtydlig
läkemedelsli
av en samlad
handhavandet
t.ex.:
er frågor som
Annika Braman Eriksson
Ordförande Dalarnas Läkemedelskommitté
11
Wåra läkemedel
Patientsäkerhetssatsningen 2014
– antibiotikamål
Antibiotikamålen i årets patientsäkerhetssatsning
är uppfyllda.
Kinolonandelen till vuxna kvinnor som behandlas för UVI, bör enligt de lokala målen vara max
10 %. För primärvården blev resultatet 6,9 %,
men fortfarande förskrivs en betydligt högre
andel kinoloner på vissa vårdcentraler. Motsvarande siffra för slutenvården är 12,7 %, en blygsam förbättring jämfört med föregående år.
Mål
1.Minskad antibiotikaförskrivning inom öppenvården (oktober 2013-september 2014).
2.Ökad följsamhet till lokala behandlingsrekommendationer.
3.Minst 50 % av vårdcentralscheferna ska ha
försett sina förskrivare med en översikt av den
personliga förskrivningen och på ett strukturerat sätt relaterat den till vårdenhetens och
länets förskrivning samt till lokala behandlingsrekommendationer.
Vid länets alla 29 vårdcentraler har förskrivarna
fått förskrivarprofiler som man på ett strukturerat sätt relaterat till vårdenhetens förskrivning.
Vid 25/29 vårdcentraler har man även analyserat
förskrivningarna i förhållande till länets dito och
till lokala behandlingsrekommendationer. Personalen vid 28/29 vårdcentraler har fått utbildning inom antibiotikaområdet. Oftast har både
sjuksköterskor och läkare deltagit vid utbildningarna, vikarier mer sällan.
Resultat
Antibiotikaförskrivningen i Dalarna har minskat
från 301 till 288 recept/1000 invånare och år. Vi
placerar oss därmed på 4:e bästa plats i landet. I
samtliga län har en minskning av antibiotikaförskrivningen skett.
Enligt flera verksamhetschefer har klimatet på
vårdcentralerna blivit mer öppet för diskussion
och reflektion i antibiotikafrågor, vilket lett till
bättre följsamhet till lokala behandlingsrekommendationer.
Fiona Skogh
Informationsläkare
Det lokala målet, med minst 80 % penicillin V till
barn 0-6 år som behandlas med antibiotika pga.
luftvägsinfektion, är i det närmaste uppnått med
resultatet 79 %.
Kommunkarta över antibiotikaanvändning
1:a halvåret 2014
2014-01-01 -- 2014-06-30
Recept/1000 invånare
Genomsnitt Dalarna: 142
Älvdalen
120-129
130-139
140-149
150-159
Orsa
160-169
170-179
MalungSälen
180Rättvik
Mora
Falun
Leksand
Vansbro
Gagnef
Borlänge
Hedemora
Säter
Ludvika
Avesta
Smedjebacken
12
Wåra läkemedel
Pascaltips från Läkemedelsavdelningen!
•På förstasidan finns ett ”kugghjul”
vilket är inställningar. Här kan du ställa
in i vilken ordning du vill att ordinationerna ska visas, ändra hur långt tillbaka du vill se historiska ordinationer,
med mera.
•Svårt att söka fram ordinationsansvarig
enhet eller leveransadress? Skriv ett
procenttecken (%) i rutan ”namn” så får
du träff på allt som finns på den orten
du valt.
•Uppdatera läkemedelslistan i TakeCare
Narkotikarecept klass II,
påminnelse vid itererat recept
Kom ihåg att skriva i doseringstexten vilket apotek kunden ska hämta sitt läkemedel på; förslagsvis ”Får endast expedieras av Stjärnans apotek i
Stjärnlunda”. Glöm inte att komma överens med
patienten också…
efter Pascal vid inskrivning i slutenvård!
Listorna överensstämmer sällan, Pascal
är ”originalet”.
•Markera i TakeCare att patienten har
Dos! Via Patientuppgifter och Diversefliken och lägg in favoritordinationen
Dospatient i läkemedelslistan.
•Problem? Titta på
www.ltdalarna.se/pascal och dokumentet mitt på sidan ”Sammanställning…”. Här finns några vanliga
frågor och nyttiga telefonnummer.
Delbarhet av tablett och
kapsel på fass.se
Information om en tablett eller kapsel kan delas/
krossas/lösas upp finns nu på fass.se.
Informationen är inte fullständig ännu.
Delbarhet av tablett och kapsel på fass.se
13
Information om en tablett eller kapsel kan delas/krossas/lösas upp finns nu på fass.se.
Wåra läkemedel
Samarbete
om rekommendationer gav Guldp
Samarbete
om rekommendationer
En lathund
om läkemedelsbehandling
till äldre som sju landsting står
gav
Guldpiller
av årets
Guldpiller.
En lathund om läkemedelsbehandling till äldre
som sju landsting står bakom, blev vinnaren av
årets Guldpiller.
BEHAND
LINGSRE
Bo Sandin, apotekare på läkemedelsavdelningen i landstinget Dalarn
KOMMEN
D AT I O N E
R 2014
bilden)
är en av dem som arbetat med att ta fram lathunden.
Bo Sandin, apotekare på läkemedelsavdelningen
i landstinget Dalarna (tvåa från höger på bilden)
är en av dem som arbetat med att ta fram lathunden.
Juryns motivering: "Pristagarna har tagit ett betydelsefullt steg längr
läkemedelsanvändning
hos
Ett respektingivande
Juryns motivering: ”Pristagarna har
tagitde
ett mest sjuka äldre.
Läkemede
lsbehandli
ng
betydelsefullt steg längre i arbetet för en bättre
av de mes
t sjukmed
samlat
många
kompetenser
från
sju
olika
landsting
a äldre helhjärtat fo
läkemedelsanvändning hos de mest sjuka äldre.
samarbetsprojekt
sam- hälsa och livskvalitet, i kombination
äldreEttderespektingivande
läkemedel
som gersomökad
lat många kompetenser från sju olika landsting
med helhjärtat
fokus på att ge multisjuka äldre
olämpliga
läkemedel."
de läkemedel som ger ökad hälsa och livskvalitet,
i kombination med att ta bort olämpliga läkemedel.”
Guldpillret delas ut årligen av Dagens Medicin, Dagens Apotek och Lä
Guldpillret delas ut årligen av Dagens Medicin,
Dagens Apotek och Läkemedelsförsäkringen.
14
REGION
ALA LÄK
EMEDEL
SRÅDET
I UPPSA
LA-ÖREB
ROREGIO
NEN
Wåra läkemedel
Ordinerat av ordförande
Tiden går fort när man har roligt brukar det
heta men det känns som om den går fort oavsett glädjenivån. Det är dags att göra bokslut för
ännu ett år och spana in i kristallkulan för att
försöka få syn på vad som är på väg.
...
Det har varit valår och märkligt nog blev sjukvården ingen nationell valfråga förutom frågan
om det ska få finnas privat drivna vårdcentraler.
Det hade funnits skäl för en bredare debatt kan
tyckas men flertalet av frågorna är för brännande
och saknar de enkla svar som den mediala debatten drivs av.
...
En sådan fråga som mycket tydligt seglat upp
är vad ett läkemedel får kosta och inte minst
priset på ett nytt läkemedel. Varje ny produkt ska
samsas med de äldre om samma skattefinansierade pott. De forskande företagen vill ha in sina
utvecklingskostnader och sin vinst snabbt innan
rivaler kommer och lanserar alternativ och innan
patenttider går ut.
För så kallad normal kostnadsutveckling har
landstingen viss beredskap men när det kommer
extremt kostsamma behandlingar till större grupper patienter finns inget svar.
...
Den behandling som nu lyft upp frågan är nya
läkemedel mot hepatit C. Det rör sig om mycket
bra behandlingar som botar patienten inom ett år
och som också tolereras väl. Läkemedlen för att
behandla de patienter som har mycket hög risk
för dödliga komplikationer beräknas kosta
mellan 30-40 miljoner kronor för Landstinget
Dalarna 2015. Som en jämförelser kan man
säga att det motsvarar driften av en normalstor
vårdcentral inklusive alla de läkemedel som
patienterna får förskrivet därifrån. Ingen vet hur
ekonomin ska lösas men det finns anledning att
fundera över vinster i vården även när det gäl-
ler läkemedelsindustrin, inte bara när det gäller
privat drift av vårdcentraler kan tyckas. Är det
mygg som silas och kameler som sväljs?
...
En annan allvarlig och viktig fråga som också
hanterats utanför den vanliga beslutsgången är
utvecklingen av läkemedel mot ebola och framtagandet av ebolavaccin. Svåra etiska frågor vad
gäller att pruta på den vanliga säkerhetsprocessen för att om möjligt rädda liv men med risk att
läkemedlet kan skada har debatterats och kritik
finns mot att forskning kring läkemedel för fattiga länders invånare inte prioriterats. En utmaning mot våra system och etiska koder som ska
tas på stort allvar och som innefattar den svåra
kombinationen snabbhet och eftertanke.
...
December innebär också bokslut över verksamheten och i Socialstyrelsen Öppna Jämförelser presenteras bland annat läkemedelsindikatorer. Vi kan där konstatera att bland de
indikatorer som avspeglar övergripande frågor
så har Landstinget Dalarna hög ranking i frågor
som rör att undvika riskfylld behandling till
patienter över 75 år. Patienterna anger också att
man i hög grad blir tillfrågad om vilka läkemedel
man använder. Det är en hörnsten för säker läkemedelsförskrivning och läkemedelsanvändning!
På förbättringssidan ses bland annat en låg nivå
för användning av strokeprofylax till patienter
med förmaksflimmer.
...
Kostnaderna för dalapatienternas läkemedel
har senaste åren legat omkring 800 miljoner kronor och kommer att göra så även 2014. Förutom
den summan betalar patienterna ur egen plånbok
ytterligare några miljoner. När man som förskrivare väljer läkemedel från Läkemedelskommitténs rekommendationslista ”Basläkemedel”
forts nästa sida
15
Wåra läkemedel
bidrar det till att hålla ned kostnaderna för såväl
enskild patient som för skattebetalarna i allmänhet. Med bra hushållning går det att bidra till
utvecklingen av nya läkemedel. Läkemedlen på
listan är också de som rekommenderas i riktlinjer
och är väl beprövade säkerhetsmässigt.
...
Från Läkemedelskommittén tillönskas alla
fridfulla helgdagar såväl hemma som på jobbet.
Kanske kan vi hoppas att den snö som nu börjat
falla lägger grunden till fina skidspår som håller
både över julhelgen och fram till Skid-VM. En vit
16
inramning till gagn för trevliga stunder såväl ute
som inne!
...
Jag önskar också att jag kunde ordinera vit
flagg till de delar av världen som fortsätter att
plågas av väpnade konflikter. Det är svårt men vi
ska ge vårt stöd till dem som arbetar för det som
är sjukvårdens grundbult, alla människors lika
värde. Det är ordinerat!
Annika Braman Eriksson
Ordförande Dalarnas Läkemedelskommitté
Läkemedelsavdelning
en
önskar alla läsare en
God Jul och ett
Gott Nytt År!